Psychopatologie – maturitní otázka

matematika

 

Téma: Psychopatologie

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Prevratilova

 

Popis/úvod

 • nauka popisující symptomatiku duševních poruch
 • základní uznávané okruhy psychiky, kterými se zabývá:
  • vědomí
  • vnímání
  • myšlení
  • paměť
  • pozornost
  • emoce
  • inteligence
  • jednání
  • osobnost

 

1) Vědomí

 • dvojí význam:
  • stav bdělosti, pozornosti (vigilita)
  • uvědomování si sebe sama a svého okolí
 • hypnóza – uměle navozená změna vědomí
 • poruchy vědomí:
  • synkopa – krátkodobé bezvědomí
  • kvantitativní:
   • Somnolence – lehčí stupeň, spavost, ospalost, lze přivést silnějšími podněty k vědomí
   • Sopor – hlubší útlum, k vědomí přivedeme pouze silnými podněty a na krátkou dobu
   • Koma – nejhlubší stupeň bezvědomí, nelze přivést k vědomí
  • kvalitativní: je porušeno vnímání, myšlení, afektivita, paměť a z toho vyplývající poruchy jednání:
 • DELIRIUM – obluzené vědomí – stav zmatenosti, porušen obsah vědomí, mohou být halucinace a amnézie
 • AMENCE – porucha sebeuvědomění, orientace, bezradnost, mírnější forma deliria
 • MRÁKOTNÉ STAVY – obnubilace, nejvýraznější změny v sebeuvědomění, náhlý nástup, bývá potom úplná amnézie

 

2) Vnímání (percepce): je to subjektivní obraz reality zprostředkovaný našimi smysly

PATOLOGICKÉ NENÍ :

 • Smyslové klamy
 • Eidetismus – živé, barevné vjemy
 • Paobrazy – vjemy přetrvávající v době, kdy už podnět nepůsobí
 • Pareidolie – schopnost z nepřesných počitků vytvářet jasné vjemy (podíl fantazie)

 

Poruchy vnímání:

 • pravá iluze – zkreslený vjem vzniká na základě nesprávné interpretovaného zevního podnětu; iluze jsou přítomny u delirií a psychóz
 • halucinace – šalebný vjem, o jehož reálnosti je nemocný nevývratně přesvědčen a který vzniká bez zjevného podnětu; vyskytují se u intoxikací a psychóz

 

Druhy halucinací:  

 • sluchové, zrakové, hmatové ( taktilní), čichové a chuťové, tělové, atd.
 • pseudohalucinace (nepravé halucinace) nebo pseudoiluze – nemocný dovede rozlišit šalebné vjemy od reality

 

3) Myšlení

 •  logické, racionální zpracování vjemů a paměťových stop za účasti ostatních psychických funkcí včetně emocí

Poruchy myšlení:

 • Kvantitativní :
  • bradypsychismus – útlum myšlení, tempo myšlení pomalé
  • tachypsychismus – překotné myšlení, zrychlené, projeví se i ve zrychlené řeči
  • poruchy cíle myšlení – roztržité myšlení, zabíhavé myšlení, ulpívavé myšlení, nevýpravné myšlení
 • Kvalitativní:
  • myšlenkový záraz – nemocný se náhle v řeči zarazí bez zjevného zevního podnětu; u schizofrenie
  • obsese –  přetrvávající myšlenky, impulsy nebo představy, které postižený subjekt vnímá jako rušivé a nesmyslné, vtíravé, opakující se myšlenky
   • subjekt se je snaží ignorovat, potlačit a neutralizovat
   • subjekt má náhled a je si vědom, že vznikají spontánně v jeho mysli
  • kompulze: opakující se jednání s určitým cílem, jež subjekt koná v důsledku reakce na obsesi podle určitých rituálních pravidel nebo stereotypním způsobem
   • toto chování má neutralizovat působení obsese
   • subjekt má náhled na nesmyslnost nebo nadměrnost tohoto jednání
  • bludy – mylné přesvědčení, vzniklé z chorobných duševních předpokladů,  nemocný mu věří a  má vliv na jeho jednání
   • různé druhy – expanzivní (megalomanické), depresivní (mikromanické), paranoidní (pronásledování) – vztahovačnost, podezíravost

 

4) Paměť

 • schopnost, a to i po odeznění vyvolávajících podnětů

Poruchy paměti:

 • amnézie  – ztráta paměti, může být částečná, úplná, např. při úrazech hlavy
 • hypermnézie –  zvýšení paměti, většinou na úkor kvality, např. u mánie
 • Hypomnézie – oslabení a snížení výkonu paměti
 • pseudologia phantastica (bájivá lhavost)
 • konfabulace – typická pro těžké organické poškození mozku, stav, kdy nemocný doplňuje mezery v paměti smyšlenkami, je přesvědčený o jejich pravdivosti

 

5) Pozornost

 • zaměřené vnímání; posuzuje se koncentrace a kapacita

poruchy pozornosti:

 • hypoprosexie – stav snížené pozornosti
 • aprosexie – ztráta pozornosti
 • hyperprosexie – nadměrná pozornost
 • paraprosexie – zaměření pozornosti nesprávným směrem

 

6) Emoce

 • vyjadřují náš citový postoj ke skutečnosti, působí na motivaci a chování, ovlivňují fyziologické funkce v organismu a mají blízký vztah k instinktům
 • poruchy emocí – častý nebo hlavní projev některých nejzávažnějších duševních poruch
  • patický afekt – neobyčejně intenzivní afekt, na jehož vrcholu dojde ke krátkodobému mrákotnému stavu s následnou amnézií; vzácný jev
  • patická afektivní dráždivost – sklon k nadměrně silným afektům; hlavně u organických mozkových poruch
  • emoční labilita – proměnlivé emoce i na slabé podněty
  • hypersenzitivita – dojímavost, lítostivost
  • fobie – vtíravé strachy
  • poruchy nálad – vyznačují se velkými změnami v intenzitě,
   • může trvat měsíce i léta
  • má hluboký vliv na osobnost postiženého, na jeho jednání, postoje a není ovlivnitelná ani příznivými prožitky, ani není přístupná logickému a racionálnímu přesvědčování okolí
  • různé druhy – euforická, manická, depresivní…
 • Při nedostatku emocí hovoříme o emoční oploštělosti.

 

7) Inteligence

 • schopnost vhodně používat nashromážděné poznatky a vědomosti
 • inteligenční kvocient: IQ = (mentální věk: kalendářní věk) x 100

poruchy intelektu:

 • mentální retardace – vznik během prvých 2 let života:
  • lehká (IQ 50-69)
  • středně těžká ( IQ 35-49)
  • těžká (IQ 20-34)
  • hluboká ( IQ<20)
 • demence – vznik po 2. roce života, úbytek inteligence již předtím rozvinuté

 

8) Poruchy jednání a vůle:

 • Vůle – zaměřuje jednání člověka k určitému cíli
 • hypobulie – snížená vůle
 • abulie – úplná ztráta schopnosti zahájit nějakou činnost, neschopnost cokoliv chtít, o cokoliv usilovat
 • hyperbulie – zvýšená vůle, realizace nápadů bez rozmyslu

 

9) Osobnost

 • souhrn všech psychických a tělesných vlastností jednotlivce

Poruchy osobnosti

 • trvalé, málo ovlivnitelné stavy osobnostních rysů, které se odlišují od normy
 • Příznaky již v dětství, dg.se v spolehlivě až v adolescenci

 

Projevy:

 • nevyvážená struktura osobnostních vlastností a nápadností (abnormální projevy nebo postoje),
 • neschopnost sociálního přizpůsobení,
 • Kognitivní (poznávací) funkce nebývají postiženy, pouze se hodnotí jiným způsobem, jsou deformované, zkreslené interpretace
 • emotivita jiná intenzita i menší přiměřenost (přecitlivělost, nebo citová tupost),
 • chování je maladaptivní (potíže se sebeovládáním, snížená tolerance k zátěži).

 

Dělení poruch osobnosti:

 • Paranoidní porucha osobnosti
 • Schizoidní porucha osobnosti
 • Disociální (asociální) porucha osobnosti
 • Emočně nestabilní porucha osobnosti
  • Impulsivní
  • hraniční
 • Histrionská porucha osobnosti
 • Narcistická porucha osobnosti
 • Anankastická porucha osobnosti
 • Pasivně-agresivní (negativistická) porucha osobnosti
 • Úzkostná (vyhýbavá) porucha osobnosti
 • Závislá porucha osobnosti
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!