Psychotické a pervazivně vývojové poruchy – maturitní otázka

 

   Otázka: Psychotické a pervazivně vývojové poruchy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Sanguares

 

 

 

 

PERVAZIVNÍ VÝVOJOVÉ PORUCHY

Podstatou je závažné a komplexní poškození psychiky jedince.

 

Dětský autismus

Obecná charakteristika:

– vrozená porucha kognitivních procesů a socializace

– podmíněnost je dáno geneticky a organickým postižením mozku

– závažné a komplexní poškození psychiky

– postihuje 3 – 5 dětí z 10 000 (častější výskyt je u chlapců)

 

Diagnostická vodítka

SOCIALIZACE

– neschopnost navazovat soc. vztahy (zejména emocionálního charakteru)

– nerozlišování živých a neživých objektů (nechápe bolest)

– absence očního kontaktu, úsměvu a mimiky (nepřečtou ani tvář ostatních -> piktogramy)

– neschopnost empatie

– neschopnost chápat rozdíl mezi novým a obvyklým (nesnáší změny v oblečení, nábytku… -> jedině postupně, aby si toho dítě nevšimlo)

 

PERCEPCE

– preference jiných smyslových kvalit než je typické (očichává, osahává)

– zvýšená přecitlivělost na určité zvuky (zvýšené tóny)

– chybné dekódování jednotných obrazů (obrazec = symbol)

– obtíže s lokalizací v prostoru (nemůžou nikam jít sami bez ohledu na věk, i když má natrénovanou trasu, musí mít doprovod)

– odmítání nových zrakových podmětů (nově vymalovaná místnost)

 

MYŠLENÍ

– neschopnost plánovat a odložit aktuálně prováděnou činnost (negativismus)

– neschopnost chápat komplexní podměty (zvukové, čichové, hmatové… podměty)

– neschopnost využívat naučených dovedností (naučím ho dělat čaj, druhý den už neví, jak se to          dělá -> využívá popisy a nákresy jak to udělat)

– až u 75% postižených se projeví MENTÁLNÍ POSTIŽENÍ NEBO JEDNOSTRANNÉ NADÁNÍ (matematika, hudba), ale jen na základě mechanického úsudku (neví proč to tak je – nechápe to)

 

KOMUNIKACE

– absence potřeby komunikovat (slovo = symbol bez významu)

– vlastní řeč je nápadná, primitivní, jedinec nemluví ve větách, spíše opakuje to, co slyší (bez pochopení) => řeč není nástrojem dorozumívání

– často bývá monologická (o sobě jedinec často mluví ve 2. A 3. osobě)

– někteří jedinci jsou schopni se naučit číst (čtenému nerozumí, hlasité čtení má nepřirozený přízvuk)

 

PROGNÓZA

– do 6 let věku se zlepší 10 – 20 % jedinců

– 60% jedinců zůstává závislých na druhých

– cílem výchovy a vzdělávání je ovládání základních soc. dovedností pro soc. adaptaci

 

Hellerův syndrom

– dezintegrační psychóza v dětství = dřívější název

– autistické znaky se rozvíjí až po 2 roce života

– postižena po normálním vývoji je zejména řeč a motorika

 

Aspergerův syndrom

– základem je disharmonický vývoj osobnosti, kdy intelektové a řečové schopnosti jsou v normě, obtíže jsou převážně v soc. vztazích

 

Psychotické poruchy

Charakteristika

– ztráta orientace ve vlastní osobě i v okolním prostředí

– odlišné chápání reality i běžných situací

– jedinec je bez náhledu na vlastní chorobu

– po odeznění choroby může přetrvávat symptomatický zbytek

 

Schizofrenie

Charakteristika

– nejvážnější psychotická porucha

– postihuje 0,2 – 1 % populace

– důsledek vzájemného působení dědičných dispozic a vnějších podnětů

– poruchy myšlení, vnímání, emotivity a osobnostní integrity (celistvost osobnosti, kdy veškeré psychické i tělesné funkce probíhají v rovnováze)

– snížená frustrační tolerance (je to individuální odolnost vůči stresu)

– vznik nejčastěji mezi 16 – 25 rokem života

– neváže se na pohlaví

Diagnostická vodítka

 

1. MYŠLENÍ

– inkoherentní (nesouvislé myšlení, jednotlivé myšlenky na sebe nenavazují), ulpívavé

– chybná orientace v realitě

– neadekvátnost ke zpravování informací

– bludy, tachypsychismus (zrychlené tempo myšlení)

 

2. ŘEČ

– nesouvislá řeč, komolení slov

 

3. VNÍMÁNÍ

– neadekvátní zpracovávání informací

– halucinace (klamný vjem vznikající nezávisle na podnětu, o jehož existenci je dotyčný přesvědčen)

 

4. AFEKTIVITA

– citová otupělost

– možnost autismu

– emoční ambivalence (protichůdné emoce př: láska x nenávist)

– poruchy aktivační úrovně

 

PRŮBĚH ONEMOCNĚNÍ

-přecitlivělost, neschopnost prožívat radost, impulzivita

– emoční otupělost, uzavřenost až izolace

– snížená výkonnost a obtíže v soc. vztazích

– nástup chorob je plynulý, nemůže být i náhlý

 

FORMY

– PARANOIDNÍ = patologická podezřívavost vůči okolí, paranoidní bludy

– HEBEFRENNÍ = vznik v období adolescence a rané dospělosti, blokace vytvoření vlastní identity, ozvučené myšlenky, bizardní bludy, zrakové halucinace a nápadnosti v oblíkání

– KATOTENÍ = podstatou jsou nápadnosti v motorice

a) PRODUKTIVNÍ FORMA = nepřiměřené aktivita a prudké pohyby

b) STUPORÓZNÍ FORMA = útlum pohybové aktivity, vosková hybnost

– SIMPLEXNÍ = vznik častý a plíživý, pasivita, apatie a autismus

– DĚTSKÁ = vznik před 15 rokem života, narušení vývojové identity, poruchy efektivity

(Jana z Arku)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy