Religionistika – maturitní otázka (3)

 

   Otázka: Religionistika

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Teji

 

 

Věda, která se zabývá náboženstvím

– snaží se jednotlivá náboženství pouze popsat a kvalifikovat jejich tradice, symboly aj.

– nerozhoduje o správnosti víry v jedno nebo druhé náboženství, pouze je studuje

– spolupracuje s filozofií, sociologií, historií, etikou a dalšími

– začala se formovat v 19. století díky osvícenství

– u zrodu stál např. Max Müller

– od teologie se odlišuje tím, že nestuduje Boha, ale zkoumá všechna náboženství komplexně

 

• Členění obyvatel vůči religionistice:

► Animisté – domnívají se, že s existencí duše existují duchovní bytosti – duchové. Kteří jsou

součástí našeho světa a ovlivňují ho

► Polyteisté – věří ve více bohů, jež mají schopnosti v určitých oblastech ( bůh Slunce aj. )

► Monoteisté – věří v jednoho boha, který stvořil Zemi

► Agnostici – tvrdí, že není dostatek důkazů, aby v boha věřili a že lidstvo nemůže vysledovat

stvoření světa

► Ateisté – nevěřící

► Panteisté – tvrdí, že bůh je obsažen v celém vesmíru a je ve všech věcech

► Deisté – bůh dal světu první implus a dále už do něj nezasahuje

 

• Výrazy:

> Náboženství = filosofický systém, založený na něčí víře k vyšší, nadlidské moci

> Mytologie = soubory příběhů a pověstí, které vznikly ústní lidovou slovesností v průběhu let,

jak si lidé o svých bozích vyprávěli

> Kult = utívání jednoho boha nebo bohů, ale nemusí mít nutně náboženskou podstatu

– vyznačuje se obřady a rituály

> Historická religionistika = studuje dějiny jednotlivých náboženství

> Srovnávací religionistika = porovnává různé náboženské jevy

> Pravověrní věřící = lidé, kteří vyznávají určité náboženství a naplňují jeho obsah

> Kněží = jedinci, kteří vykládají a dohlíží na dodržování obřadů

> Duchovenstvo = tvoří jej kněží a jsou autoritou společenského života

 

– každý člověk musí řešit otázky života, smrti, lidské existence a tyto otázky můžeme řešit filosoficky nebo nábožensky

– náboženství je spojeno s určitým regionem a jeho kulturou, která dost ovlivňuje náboženství

• Světová náboženství:

– Západní tradice čerpají ze semitské rodiny a je založena na tradici proroků a vyznávání jediného boha.

> judaismus, křesťanství a islám

– Východní tradice vychází z indické rodiny a charakteristická je snaha vysvobodit se z koloběhu životů, do kterých se všechny bytosti opakovaně rodí

• Různí lidé koukají na náboženství různě:

– Sigmund Freud : ,, náboženství je iluze a člověk si jí vytváří, aby se cítil v bezpečí

 

Monoteistická náboženství

Judaismus

– 2. polovina 2. tisiciletí př. n. L – jako náboženství hebrejských kmenů

podle tradice jsou zakladateli národa praotcové Abrahám, Izák a Jákob

ve 13. st. př.n.l. dal bůh prostřednictvím proroka Mojžíše židovskému národu Zákon ( 10 přikázání , vyrytých do 2 kamenných desek ) – od této doby se formují dějiny Izraele

centrem náboženského kultu Židů byl Chrám v Jeruzalémě ( založil ho král Šalamoun ), ten byl vypálen babyloňany,poté obnoven a znovu vypálen římany- potí následovala tzv. diaspora= rozptýlení židovs. národa do celého světa

základním posvátným spisem je Tóra ( 5 knih Mojžíšových ) , která spolu s Proroky a Spisy tvoří Tanach – hebrejskou bibli.Výkladem Tanachu a žid. Nábož. Práva se věnuje Talmud,tvořený Mišnou a Gemarou

k modlitbám, studiu či společens. Událostem se scházejí v synagogách

židovští učitelé se nazývají rabíni = autority

náboženská a později rasová nenávist k Židům se nazývá antisemitismus ( uzavíráni v ghettech) vyvrcholení ve 20. století holocaustem = systematické vyvražďování, od nacistů během 2. sv.

 

Křesťanství

nejrozšířenější světové náboženství

učení je odvozeno od historické postavy Ježíše z Nazaretu ( 30 n. l- kazatel a reformátor židovství )

základním spisem je Bible ( ze Starého a Nového zákona)

křesťanem se člověk stává přijetím křtu vodou, který symbolizuje vzkříšení do nového života

pro křesťanská společenství se používá označení církev.

V prvnách stal. Po Ježíšově smrti byli křesťané pronásledování, až v roce 313 vydal řimský císař Konstantin I. Tzv. Milánský edikt – křesť. Zrovnoprávněno s ost. Náboženstvími

patří k jednomu ze tří směrů která se v průběhu historie křesťanství utvořily: katolictví, prostestanctví a pravoslaví.

1054 – velké schizma = konečné oddělení východní- pravoslavné ( ortodoxní) církve

Pravoslavná církev- nepřijala papežství a nesouhlasila se zaváděním latiny do národních bohoslužeb

významným procesem v dějinách západního křesťanství je reformace ( 1517) – v čele s Martinem Lutherem,Janem Kalvínem kritizovali rozpor mezi Biblí a tehdejší církevní praxí – důsledkem je vznik protestantských církví.

 

Islám

– nejmladší monoteistické náboženství

– založení v 7. stol. Muhammadem – pocházel z města Mekka → Medína

– stoupenci islámu = muslimové , věří v jednoho boha – Alláha a v Muhammeda jako v jeho proroka

– dvěma hlavními větvemi jsou ší´ité a sunnité

Ší´ité – islámští vůdcové jsou potomky Muhammedovy rodiny

– po smrti Muhammeda neuznali za nástupce Abů Bakra na rozdíl od Sunnitů

– 5 základních pilířů: vyznávat jediného boha, modlit se předepsaným způsobem, dávat potřebným almužnu, alespoň jednou v životě navštívit posvátnou Mekku a dodržovat ramadán ( = postní měsíc během kterého musí každý zdravý dospělý muslim držet od váchodu do západu slunce naprostý pust- i žvýkání,kouření, sexu a pití

– základní náboženskou knihou je Korán

– k modlitbám se muslimové scházejí v mešitách- bez přístupu žen

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!