Renesanční filosofie (2)

 

   Otázka: Renesanční filosofie

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Michael

 

 

 

 

Renesanční filosofie (obecná charakteristika, renesance a humanismus, nové názory na svět, kopernikanismus, Mikuláš Kusánský, Giordano Bruno, Francis Bacon)

 

Renesanční filosofie

 • Prudké změny ve všech sférách společenského života.
 • Člověk se osamostatňuje od vlivu přírody
 • do vývoje civilizace výrazně zasahují nové poznatky o vesmíru a přírodě uplatňují se různé vynálezy
 • rozvoj univerzit osvobozuje ducha a intelekt
 • důraz na hodnotu individuálního lidského osudu a pozemského života vede k zesvětštění
 • Rysy renesanční filosofie
  • filozofický návrat k antice
  • nová filozofie vycházející z aktuálních poznatků.
  • Spjatý s učenci a vzdělanci
  • Zvýšený zájem o člověka
  • Vedla ke vzniku nových tříd (měšťanstva a námezdně pracujících)→ rozpad feudálního řádu
  • Přišli nové názory na svět

 

Středověký názor Renesance a Humanismus
Středem vesmíru, který je stvořen Bohem je Země a středem Země je Jeruzalém Vesmír je nekonečný a Země je jen jedna z planet
Země je plochá deska Země je kulatá
Cílem života je příprava na život po smrti Život na Zemi má svou samostatnou hodnotu a má se užívat
Ideálem je askeze (odříkání) Ideálem je radost ze života, umění zpříjemňuje člověku život

 

 • Rozdělení renesanční filozofie
  • Filozofický návrat k antice

v   Pekarca, Boccacio, Rotterdamský

v   Založena Platonská akademie ve Florencii

 • Nová filozofie

v   Přírodní (M.Kusanský,G. Bruno, F. Bacon)

v   Společenská (Thomas More, Thomas Hobbes, Tomasso Campanella, Niccolo Machiavelli)

 

Mikuláš Kusánský

 • německý diplomat a filozof
 • předznamenal novověkou filozofii, nebyl pochopen ve své době
 • Dílo: O učené nevědomosti
  • Kritika toho co víme, čím více člověk poznává, tím více si uvědomuje, jak málo toho ví
  • O vědomé, učené nevědomosti
  • Zabýval se Poznávací schopnosti
   • Ve 3 formách

v   Smyslové

 • jednotlivé dojmy

v   Rozvažovací

 • není možný bez smyslového podnětu

v   Rozum

 • projev aktivní schopnosti,
 • dává smysl do vnějšího vjemu, získávaných smyslovým vnímáním
 • prostřednictvím jejich logického rozlišování a srovnávání umožňuje dosáhnout hlubšího pochopení podstaty věcí
 • pokládá si otázku – Co je Bůh? Je možné ho pochopit?
  • Bůh je absolutní nekonečno, harmonie a rovnováha  – je sloučením všech myšlených protikladů, stojí mimo naši schopnost chápání. Bůh je a není, je nejmenší a největší …(užívá matematických příkladů)
  • Svět, univerzum je odvozené nekonečno složené nekonečno, plné vztahů
  • Jednotlivé věci jsou konečné – rovnocenně se podílí na harmonii a rovnováze univerza, každé jsoucno je stejně hodnotné
  • astronomické názory:
   • svět je nekonečný, vždy dočasně v nějaké míře → Bůh stvořil svět podle matematických principů
   • člověk musí tudíž k poznání světa používat matematiku
   • ještě před Koperníkem vyslovil myšlenku, že se Země pohybuje
   • nauka o podstatě a hodnotě individuality
    • neexistují dvě stejná individua

 

Giordano Bruno

 • italský filozof, většinu života strávil ve vězení svaté inkvizice
 • křestním jménem Filippo, Giordano jeho řádové jméno (vstoupil již v 15 letech do dominikánského řádu)
 • opustil řád, aby se mohl zabývat světským studiem (vědy a objevy) – od té doby štvancem
 • přednášel a vyučoval po celé Evropě (Francie, Německo, Anglie, Praha …)
 • nikde nenašel klid a stálé posluchače, ani nakladatele jeho „kacířských“ knih
 • po 15 letech se na pozvání vrátil do Itálie – byl svým hostitelem zrazen a vydán římské inkvizici (7 let mučen – neodvolal – upálen)
 • Dílo: O nekonečném, vesmíru, světech
 • Filozofické názory
  • Svět je věčný, zůstává neměnný – změně podléhají jen jednotlivé věci
  • pluralita světů – neexistuje jen jediná sluneční soustava
  • svět je dynamická jednota, vesmír je velký organismus a je ovládán jediným principem – Bohem
  • pod vlivem M. Kusánského formuluje radikální panteistickou představou boha a jeho role ve světě
  • kritizoval scholastiku

 

Francis Bacon

 • anglický filozof
 • syn vysokého státního úředníka, současník Shakespearův
 • po studiích v Cambridge dosáhl vysokého postavění
 • poté politický pád – souzen parlamentem pro přijímání darů a úplatků – ač soudem (a králem) osvobozen, odešel do ústraní a věnoval se vědě a filozofii
 • Dílo: Novum Organon
 • přemýšlel jak se vyhnout chybám
  • vychází z přirozenosti člověka
  • lidský rozum je nedokonalý (nemáme důvěřovat lidským smyslům)
  • stanovuje 4 základní druhy chyb → IDOLY

 

v   IDOLY RODU předsudky celého lidského rodu, posuzujeme věc „lidsky“, místo abychom usilovali o objektivní stanovisko

v   IDOLY JESKYNĚ předsudky vznikající vlivem naší individuality, souvisí s nedokonalostí lidských smyslů

v   IDOLY TRHU klam je způsoben nedokonalým slovním pojmenováním problému (lidský jazyk je nedokonalý nástroj), vzniká ve společenském styku, protože si nevážíme slov

v   IDOLY DIVADLA omyly, které přetrvají v důsledku přejatých lživých tvrzení (z generace na generaci), přebíráme názory autorit, ač jsou vymyšlené stejně jako divadelní hry

 • Zavádí Induktivní metodu
  • Od jednotlivosti k obecnému
  • Vše zakládal na empirismu – pokládal za důležitou zkušenost
  • Vizi ideální společnosti se věnuje v nedokončeném spise – Nová Atlantida
   • Utopická představa o dokonalém státě
   • Zemi vedou vzdělaní odborníci
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!