Revoluce 1848-1849 – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Revoluce 1848-1849

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Společné cíle: vytvořit ústavy, zrušit absolutistické monarchie, vytvořit konstituční monarchie

 • zahájení revolucí v lednu/únoru 1848
 • požadavky se později rozcházejí – mírná pravice
 • radikální levice

 

1. fáze revolucí

Francie

 • 22. února 1848 – v Paříži se měl pořádat republikánský banket, který byl zakázán

→ bariéry, národní gardy, sjednocení Francie

 • 25. února 1848 – vyhlášena republika
  • prozatímní vláda, ústavodárné shromáždění
  • dělníci přicházejí s radikálními požadavky
 • duben 1848 – proběhly volby, výhra umírněné strany
 • červen 1848 – červnové bouře
  • → II. fáze revoluce
  • dělníci se bouři – stavba barikád, manifestace

 

Německo

 • únor 1848 – začínají vznikat jednotlivá povstání, demonstrace
 • není centrální vláda, povstání vznikají v jednotlivých městech

 

Prusko – Berlín

 • březen 1848 – obrovské manifestace, král poslal armádu, která byla rychle poražena
  • volby do ústavodárného shromáždění
  • vznik národní gardy
  • amnestie politických vězňů
 • červen 1848 – přesun revoluce do Brandenburgu
  • je rozhodnuto, že se sejdou všechny státy Německého spolku ve Frankfurtu → mají vytvořit jednotné Německo
 • Pozvánku do Frankfurtského sněmu dostalo i Česko (František Palacký) → odmítl, nikdy jsme nebyli součástí Německa, německá část obyvatelstva proti tomu vystoupila a poslala zástupce do Frankfurtu.
 • květen 1848 –  Frankfurtský sněm
  • sjednocení Maloněmeckou cestou (bez Česka a Rakouských zemí)
  • jako panovník byl vybrán pruský král, který ale odmítl

 

Itálie

 • leden 1848 –  na jihu i na severu probíhají nepokoje

 

území Sardinie

 • tehdejší panovník přislíbil ústavu → Sardinské království
 • rakouská vojska vyčkávala na severu v pevnostech, zasáhla až v II. fázi revoluce

 

Habsburská monarchie

František I.

 • 1792 – 1835
 • vybudoval silný absolutismus, který vydržel i za Ferdinanda I. (1835 – 1848)
 • → metternichovský absolutismus

 

Klement Václav Metternich

 • šlechtic, hlavní tvůrce vnitřní i zahraniční politiky
 • kancléř

 

Součást Habsburské monarchie: 

 • České země – Čechy, Morava, Slezsko
 • Rakouské (Alpské) země – Horní a Dolní Rakousy, Korutany, Štýrsko, Tyrolsko, Kraňsko
 • Polské země – Halič, město Lvov, Krakovsko, Bukovina
 • Italské země – Benátsko (Lombardie), Milánsko
 • Vše je centrálně spravováno z Vídně

 

Metternichovský absolutismus – týká se politicky a správy, nikoli průmyslu

 • od počátku 19. století
 • veškeré myšlenky, které přivedla Průmyslová revoluce, byly tvrdě potlačovány
 • toleruje vše kromě politických liberálních názorů (liberalizace, demokratizace atd.)
 • v té době Národní obrození

 

Národní obrození: dělíme na 3 fáze

1. Osvícenecká (Dobrovského) fáze: 1784 – Královská česká společnost nauk (=Akademie věd)

2. Romantismus – zdůrazňuje lid, tradice, lidové vrstvy, venkov

 • 1818 – Národní muzeum (Vlastenecké muzeum v Čechách)

3. Ekonomicko – politická fáze: hrabě Chotek – měnil a přestavoval Prahu

 • 1833 – Jednota za povzbuzení průmyslu v Čechách

 

Před rokem 1848 se v Čechách formují stolové společnosti, které se rozdělily na:

 • staročechy – Palacký
 • mladočechy – Sabina, Frič

 

Čechy

 • 8. března – začíná revoluce (nejdříve v Praze)
  • shromáždění ve Svatováclavských lázních
  • Svatováclavský výbor sepsal petici, kterou poslali vídeňské vládě (kníže Metternich)
 • 4 požadavky:
  • demokratické svobody
  • národnostní svobody (zrovnoprávnění češtiny a němčiny, české školství)
  • zrušení roboty
  • liberální požadavky (rovnost všech lidí, svoboda slova, svoboda náboženství)
 • 19. března 1848 – vypukla revoluce ve Vídni
  • dočasná vídeňská vláda řekla, že všechny požadavky jsou splněny → museli jít znova, protože to neměli písemně
 • 8. května 1848 – Kabinetní listopad
  • splnění požadavků + splnění písemně
  • vytvořili se Národní gardy (J. K. Tyl)

 

 • Karel Havlíček Borovský4 pražské artikule
  • národnostní rovnoprávnost
  • odtržení Českých zemí od Německa a přidružení k Rakousku

 

 • vytvořen Národní výbor – v jeho čele F. Palacký, Riegel, Havlíček

 

 • červen 1848 – Všeslovanský sněm
  • má spojit všechny slovanské země
  • základní idea austroslavismus a panslavismus
  • na Slovanském ostrově v Praze (Žofín)
  • dohodli se na Manifestu sjezdu Slovanského k národům Evropským, jehož hlavní myšlenkou bylo právo na sebeurčení národů

 

Rakousko

 • duben 1848 – Oktrojovaná ústava
  • ve Vídni
  • měla uklidnit situaci, v květnu nepokoje, kvůli této ústavě
  • císař uprchl do Innsbrucku

Uhry

 • březen 1848 – demonstrace v Budapešti
  • poslali do Vídně petici, která oznámila změny (Lajos Kossuth)
  • ruší robotu
  • zavedeny svobody

 

2. fáze revolucí

Francie

 • červnové bouře 1848
  • v Paříži
  • znova dochází k bojům
  • generál Cavaignac během 4 dnů potlačil revoluci
  • poté je vyhlášen výjimečný stav až do října (podstatná armáda)
  • v říjnu proběhly volby podle nové ústavy, je vytvořena republika v čele s prezidentem
 • prosinec 1848 – prezidentské volby
  • zvítězil Ludvík Bonaparte
 • 1851  – vojenský převrat
  • Ludvík Bonaparte je prezidentem na 10 let
 • 1852  – plebiscit
  • Francie se stává opět monarchií
  • Ludvík se stal císařem → Napoleon III.

 

České země

 • 12. 6. 1848 – na Václavském náměstí proběhla demonstrace
  • Tehdejší generál rakouské armády v Praze – Winduschgrätz se pokoušel nastolit pořádek, při nepokojích byla zabita jeho žena.
 • 17. 6. 1848 – revoluce byla potlačena

 

Vídeň

 • říjen 1848 – císařský dvůr odjíždí do Olomouce
  • říšská rada odjela do Kroměříže
 • Císařská rodina zůstává v Olomouci a říšská rada v Kroměříži: v prosinci 1848 Ferdinand I. abdikoval, nastupuje František Josef I.
 • Winduschgrätz potlačil revoluci

 

Uhry

 • revoluce v Pešti byla potlačena, ale byla přesunuta
 • Lajos Kossuth vyhlásil republiku

 

Itálie

 • srpen 1848 – generál Hradecký začal bojovat proti Sardinii
  • porážka Sardinie
 • březen 1848 – Sardinie opět začala bojovat
  • opět byla poražena

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!