Revoluční rok 1848 – dějepis

dějiny

 

   Otázka: Revoluční rok 1848

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): BetuBauerova

 

 

Většina evropských států kromě Ruska, Anglie, Belgie

Důvody:

1)      Průmyslová revoluce =) nezaměstnanost

2)       Dělnické hnutí – socialismus

3)      Chudé žně (1845) – chudoba, hlad

4)      Politické důvody – sjednocení, reforma volebního práva , národnostní rovnoprávnost

 

Apeninský poloostrov:

Hl. důvod – boj za sjednocení

Leden 1848 – povstání na Sicílii ( proti vládě Bourbonů – Ferdinand II.) =) šíření

=) ústava pro Království obojí Sicílie =) republiky v Miláně a v Benátkách

 

Sardínie – vláda Karla Alberta ( savojská dynastie)

=) naděje pro sjednocení X spory s Rakouskem

1848 – bitva u Custozy

1849 – bitva u Novarry =) prohra Sardínie ( sjednocení dokončeno není) =) nástup Viktora Emanuela II

(syn Alberta)

 

Papežský stát

1848 – podzim – útěk papeže

=) republika – G. Mazzini (1849)

Zásah fr.armády =) pád republiky ( jaro 1849)

=) zrušení republiky v Miláně a v Benátkách

 

Francie

Hl. důvod – reforma volebního práva

22.2.1848 – zrušení banketu za reformu volebního práva

23. – 24.2 – povstání v Paříži

– Ludvík Filip – Londýn =) konec červencové monarchie ( 1830 – 1848)

=) zrušení Fr. Guizotta ( ministerský předseda) =) prozatimní vláda =) Alph. De Lamarten

( 7 umírněných republikánů + 3 socialisté =) L. Blanc)

 

25.2 – republika – všeobecné volební právo + další svobody

=) národní dílny – práce pro nezaměstnané  – volby do ústavodárného shromážděni =) převaha umírněných =) květen ústavodárné shromáždění ( 0 socialistů) =) zrušení národních dílen =) chudina povstání v Paříži – červen 1848 – krvavě potlačeno =) nutná vláda silné ruky

 

Ludvík Napoleon

V čele státu prezident ( volený na 4 roky)

Prosinec 1848 – prezident Ludvík Napoleon Bonaparte =) omezil všeobecné hlasovací právo – nejdůležitější politická rozhodnutí předkládal přímému hlasování lidu ( ne parlamentu )

=) spoléhal na podporu venkova, katolického duchovenstva a bohatších městských tříd

 

Druhé císařství

V prosinci 1851 nechal zatknout vůdce republikánské opozice – součástí nová ústava

=) Ludvík Napoleon byl prezidentem 10 let a měl zvýšené výkonné pravomoce

=) Francie – listopad 1852 – podruhé císařství v čele s Napoleonem III. ( bonapartismus)

 

Bonapartismus – přesvědčení, že Napoleon přichází v krizových situacích a zachrání Francii – zavedení blahobytu a pořádku v zemi

 

Německý spolek

Důvod – ústupky od vladařů – demokratické svobody

 

18.3.1848 – revoluce v Berlíně ( hl. město Praha)

=) Fridrich Vilém IV. – příslib svolání ústavodárného sněmu – jednání o konstituci, sjednocení

Květen 1848 – svolání sjezdu do Frankfurtu nad Mohanem =) Frankfurtský parlament

=) jednání o konstituční ústavě o sjednocení   a) maloněmecké – pouze německé státy

b) velkoněmecké – všechny německy mluvící

země ( čes.země) – František Palacký

=) maloněmecké sjednocení – ústava nového německého spolkového státu – nabídli německou císařskou korunu pruskému králi X Fridrich Vilém IV. Odmítl přijmout

=) sjednocení ztroskotalo parlamentní cestou

 

1849 – povstání radikálních demokratů – potlačeno

1850 – obnoven německý spolek, kde o moc soupeřili Rakousko a Prusko

 

Habsburská monarchie

HM – hodně národnostně pestrá =) hl. důvod boj za národnostní rovnoprávnost

 

13.3. 1848 – povstání ve Vídni =) odstranění Metternicha – zrušení cenzury tisku, příslib dalších svobod, jednání o konstituci, svolání říšského sněmu, povoleno shromažďování, příslib nových ministerstev

=) uvolnění politického života

 

Uhry – vláda Lajose Kossutha – odstranění císařské orlice z veřejných budov

=) v dubnu 1848 vídeňská vláda vydala ústavu ( kromě uher)

 

=) moc v rukou panovníka a ministrů, říšský sněm a) panská sněmovna ( voleni panovníkem)

b) dolní posl. sněmovna – volby, pouze bohatí

=) s ústavou nesouhlasili demokraté a studenti =) povstali a vynutili si odvolání ústavy

=) novou ústavu měl vytvořit jednokomorový říšský sněm – zvolený muži

=) revoluce dosáhla úspěchu – císař uprchl z města – „ Oktrojovaná ústava“

 

České země

=) Praha – 11.3.1848 – svolání 1.veřejné schůze spolku Repeal ( radikálové)

=) Svatováclavské lázně – označena za zákonnou ( neboť je nutnou) X z hlediska zákonů –Ilegální

=) velká propagace – studenti, ručně psané letáky – rozmisťovány po Praze

=) zvolení Svatováclavského výboru – ( 24 členů rozšíření na Národní výbor)

Úkoly výboru : informace z jednání , vypracování petice s požadavky, doručení císaři

 

Obsah petice

a)      Národnostní požadavky – zrovnoprávnění ČJ s N, vzdělávání v ČJ, svolání čes. Sněmu

b)      Demokratické požadavky – občanské svobody

c)       Odstranění feudálních přežitků =) zrušení roboty

=) především myšlenky liberálů ( Palacký, Rieger)

 

13.3.1848 – revoluce ve Vídni, pád Metternicha =) uvolnění politického napětí

 

Petice =) císaři Ferdinand Dobrotivý =) odpověď Kabinetní list ( 8. Duben 1848)

 

=) růst napětí mezi čes. a něm. Národem =)  dopis Palackého do Frankfurtu ( odmítl účast na sněmu)

Města – národní gardy, studentské legie =) správa čes. zemí Lev THUN

2.6.1848 – Praha ( Žofín) – Slovanský sjezd – předseda Fr.Palacký  =) Slované z HM, boj za austroslavismus =) svazek federativních rovnoprávných států =) „ Manifest k národům evropským“

=) násilné přerušení, nepokoje v Praze

 

12.6 – Svatodušní svátky – 40 dní po Velikonocích

 

12. – 18.6.1848 – Svatodušní bouře

=) Jan Arnold – mše na koňském trhu za sbratření všech národů

=) generál Windischgratz – velitel ozbrojených sil

=) Klementinum Karolinum

=) J.v.Frič – vůdce studentů

=) + Eleonory – manželka generála

=) uzavření přístupových cest do Prahy

18.6 – stav obležení nad Prahou =) potlačení povstání

/ jaro 1849 – příprav spiknutí radikálů =) „ Májové spiknutí“ ( Karel Sabina, Karel Sladkovský, Karel Havlíček Borovský) =) spolupráce s Bakuninem – otec anarchismu =) prosazeno 9.-10.5.1849

=) trest smrti=)amnestie =) K.H Borovský exil Brixen/

 

Léto 1848 – Říšský sněm ve Vídni  =) úkol – vypracovat ústavu pro Z část HM ( české země) – Palacký Rieger =) zrušení roboty a poddanství

 

7.9.1848 – zrušení roboty

=) ústava vypracována nebyla = ) přerušení sjezdu povstáním ve Vídni

=) ozbrojené vystoupení radikálních sil – krvavě potlačeno

=) porážka radikálních demokratických sil ve Vídni se revoluce v Rakousku ocitla v sestupné fázi =) v listopadu pracovali poslanci na ústavě X k přijetí ústavy však nikdy nedošlo

Změna na trůně František Josef I. =) vláda vydala oktrojovanou ústavu X nikdy nevstoupila v platnost

 

Na jaře 1849 – sesazení Habsburků z uherského trůnu ( vláda L. Kossutha)

 

František Josef I. – žádost o pomoc ruského cara

=) srpen 1849 – bitva u Villagose – porážka uherské armády ruskou =) potlačení uherské revoluce

=) návrat Habsburků na uherský trůn

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy