Romantismus v hudbě – maturitní otázka

dějiny-hudby

 

Otázka: Romantismus v hudbě

Předmět: Hudební výchova (dějiny hudby)

Přidal(a): Martin Jalůvka

 

Hudební romantismus

 • základní charakteristika romantické hudby
 • představitelé raného romantismu: (C. M. von Weber, F. Schubert, R. Schumann,

 

Mendelssohn – Bartholdy, F. Chopin)

píseň v období romantismu

Romantismus

 • Celé 19. století se sbližují a osamostatňují jednotlivé národní kultury
 • Vliv exotických kultur Asie, Afriky, vliv Ameriky na evropskou hudbu
 • V souvislosti s revolučním národním uvědomováním nastává proces hlubšího uvědomování kultury vlastního národa
 • Není patrná snaha tvořit jednotné kosmopolitní umění jako v klasicismu
 • Umělci osobně svobodní, ale jejich ekonomické poměry většinou nejsou dobré
 • Vytvářejí si sny o budoucnosti, někteří se vrací do zidealizovaného středověku, jiní se snaží ponořit do lůna přírody
 • Umělci revoltují proti společnosti
 • Vítězí cit a fantazie nad rozumem
 • Odklon od přísných klasicistních forem, hlavní není dokonalost, ale osobitý a opravdový výraz

 

Znaky hudebního romantismu 

 • Velmi často má zvukomalebnou funkci
 • Často se spojuje s námětem – programem – PROGRAMNÍ HUDBA 
 • Narušování klasických forem, rozvolňování – vznik nových forem
 • Melodika vroucí, až sentimentální,  často národní námět – vliv lidové písně
 • Bohatá rytmika – často synkopy, trioly
 • Složitá harmonie – septakordy, zvětšené i zmenšené, alterované akordy, časté modulace, použití chromatiky, která rozrušuje klasickou harmonii
 • Harmonie nositelkou napětí, atmosféry
 • Instrumentace využívá všech barevných možností nástrojů, hledají se nové barevné kombinace
 • Zdokonalování dechových nástrojů, žesťů
 • Vznik nových nástrojů – anglický roh, saxofon,..
 • Značné rozšíření orchestru – zejména díky H. Berlioze (napsal učebnici instrumentace), ale i vlivem R. Wagnera, G. Mahlera a dalších

 

Nové hudební formy

 • Komorní píseň
  • Pro jeden hlas, s doprovodem klavíru 
  • Dělení –    strofická báseň – doprovod stejný u všech slok
   • prokomponovaná báseň – doprovod je u každé sloky jiný
 • Symfonická báseň
  •  Jednovětá instrumentální skladba s mimohudebním programem
  • Inspirace literaturou, přírodou (např. Smetanova Vltava)
 • Programní symfonie
  • Vícevětá instrumentální skladba s mimohud. Programem
  • Inspirace stejná jako u symf. básně (např. Fantastická symfonie H. Berlioze)
   • Důležitá je zde tzv. idée fixe – utkvělá myšlenka – hudební motiv představující postavu, situaci,..

 

Periodizace romantismu 

 • raný romantismus – F. Schubert, C. M. von Weber
 • rozvinutý romantismus – F. Mendelssohn – Bartholdy, R. Schumann, F. Chopin
 • novoromantismus – H. Berlioz, F. Liszt, R. Wagner
 • klasicko – romantická syntéza – J. Brahms, A. Bruckner
 • národní školy
 • pozdní romantismus – R. Strauss, G. Mahler

 

Franz Schubert

 • Jeden ze zakladatelů romantismu, tvůrce komorní písně

 

Život

 • Z těžkých životních poměrů 
 • V dětství choralistou, par učitelským pomocníkem, nakonec svobodným umělcem ve Vídni
 • Samouk, nechtělo se mu studovat přísná klasicistní pravidla, komponuje spíše intuitivně
 • Velké nadání, hlavně pro melodie
 • Měl velké množství přátel, kteří ho finančně podporovali
 • Pořádal pravidelně tzv. Schuberiády – večírky, kde se hrála a zpívala jeho díla
 • Postupně začíná žít spíše bohémským životem, nakazí se syfilidou
 • Přátelé zakládali rodiny –> přestával docházet
 • Nedosáhl za svého života většího ohlasu
 • Zhoršovalo se mu zdraví, umírá v domě svého bratra

 

Dílo 

 • Za svého poměrně krátkého života složil poměrně velké množství skladeb
 • Uznáván až po své smrti
 • Především lyrikem a melodikem, vyhovovaly mu menší útvary, kde mohl uplatnit svou melodičnost
 • Psal ale i rozměrnější skladby např. symfonie
 • Písňová tvorba – stěžejní význam, „králem písní“
 • Na texty soudobých slavných básníků (např. J. W. Goethe, H. Heine,..)
 • Král duchů
 • Markéta u přeslice
 • Pstruh
 • Smrt a dívka
 • Písňové cykly – vrchol jeho tvorby – Labutí zpěv, Zimní cesta, Spanilá mlynářka
 • Klavírní dílo – sonáty
  • Impromptu, Fantazie f moll pro 4 ruce
 • Komorní dílo
  • 16 smyčcových kvartetů
  • Např. D moll „Smrt a dívka“, s variací na stejnojmennou píseň 
  • Klavírní kvintet „Pstruh“, s variací na stejnojmennou píseň
 • Symfonie
 • č. 8 h moll „Nedokončená“ – 2 věty

 

Carl Maria von Weber

 • Německý hudební skladatel
 • Otec divadelním podnikatelem, od dětství v kočovné divadelní společnosti
 • Prošel několika zaměstnáními, zakotvil jako hudebník
 • Žákem mj. Michaela Haydna
 • Populárním klavíristou a skladatelem menších klavírních a komorních forem
 • Poté operním kapelníkem, bojuje za ryze národní podobu německé opery
 • Dílčí reforma operní předehry
 • Tématicky propojil opery s předehrou, dosud byla operní předehra samostatná skladba
 • Působil jako kapelník v operních domech, např. ve Vratislavi, Praze nebo Drážďanech
 • 1813 kapelníkem opery ve Stavovském divadle
 • Pozvedl pražskou operu na vysokou úroveň, uvádí díla i starších autorů – Mozarta, Beethovena,…
 • Oženil se v Praze
 • Později se nepohodl s vedením -> odchod do Drážďan
 • V Drážďanech vrcholí jeho skladatelská činnost
 • Opera Čarostřelec – první romantická opera -> světově známá
 • Později působil v Londýně
 • Zhoršení zdraví I přes návštěvy lékařů
 • Umírá v Londýně

 

Dílo

Opery

 • „Čarostřelec“ – 1. romantická opera (1821)
 • Singspiel
 • Podle české pověsti, české prostředí, jména německá
 • prostém lidovém životě, tajemné démonické lesy, nadpřirozené jevy
 • Moderní instrumentace – využité hlubokých poloh dechů, nové barvy smyčců
 • Velký úspěch
 • „Euryanthe“
 • Odehrává se ve středověku, s rytířskou tematikou
 • Nebyla přijata dobře, zřejmě pro slabé libreto
 • „Oberon“
 • Pohádkový námět, prostředí skřítků a víl
 • psal také symfonie, koncerty pro klarinet, klavír nebo 1 koncert pro orchestr

 

Klavírní skladby 

 • „Rondo brilliant“
 • „Vyzvání k tanci“
 • Považováno za 1. koncertní valčík, mnohokrát instrumentováno

 

Rozvinutý romantismus

Felix Mendelssohn – Bartholdy

 • Z bohaté rodiny židovského bankéře, dědeček významným judaistickým filozofem
 • Záhy se stal obdivovaným skladatelem, dirigentem, organizátorem
 • Hovořil čtyřmi jazyky, znal se s významnými osobnostmi doby, např. s Goethem
  • Znal dílo F. Schuberta, C. M. Webera
 • Skladbě ho vyučoval Carl Friedrich Zelter, který byl velkým obdivovatelem J. S. Bacha
 • První symfonie v 12-14 letech
 • První mistrovské dílo – předehra k Noci svatojánské (v 17 letech)
 • Nejprve hrál své skladby soukromě, pro zámožné přátele a známé bohaté rodiny
 • V letech 1826 – 1829 nastudoval a oddirigoval Bachovy Matoušovy pašije (v upravené verzi) -> obrovský úspěch u publika
  • Nastartoval zájem o Bachovu hudbu
 • 1829 cesta do Británie, úspěchy
 • Británii navštíví mnohokrát, inspirace při komponování (předehra Hebridy, symfonie č. 3 Skotská)
 • Seznámení s Waltrem Scottem, návštěva Edinburského hradu
 • Vystoupení na mnoha festivalech v Německu, dirigentem v Lipsku
 • Zal. Lipskou konzervatoř (spolu s R. Schumannem)

 

Dílo

Klavírní tvorba

 • Cyklus klavírních skladeb „Písně beze slov

Předehry (skladby s programním charakterem, předchůdkyněmi symfonických básní)

 • Předehra ke Snu noci Svatojánské
 • Hebridy – inspirován tajemnými básněmi z Britského ostrova
 • Klid moře a šťastná plavba
 • Pohádka o krásné Meluzíně

Scénická hudba ke hře W. Shakespeara Sen noci Svatojánské (nejhranější všeobecně známý a používaný Svatební pochod) 

Symfonie

 • č. 3 a moll – Skotská – inspirována pobytem ve Skotsku
 • č. 4 a dur – Italská – insp. Itálií, seznámil se zde s H. Berliozem, který zde zrovna pobýval
 • č. 5 d moll – Reformační – studium Bacha, rysy protestantského chorálu

Oratoria

 • studium barokní hudby znamenalo pro Mendelssohna seznámení i s dalšími skladateli kromě J. S. Bacha – např. s dílem G. F. Händela
 • Oratorium „Paul“

       „Eliáš“

 • Houslový koncert e moll – jeden z nejslavnějších houslových koncertů
 • Sborové a církevní skladby

 

Robert Schumann

 • Nar. do knihkupecké rodiny, otec podporoval jeho zájem o hudbu 
 • Studoval gymnázium, pak práva na univerzitě v Lipsku – věnoval se víc hudbě než studiu
 • Studuje klavír u proslulého prof. Friedricha Wiecka
 • Fascinován koncertem N. Paganiniho – chce hrát tak skvěle na klavír jako Paganini hraje na housle
 • Snažil se zvětšit rozsah své ruky tak nešťastně, že mu zchromla
 • Zal. s několika přáteli proslulý časopis Neue Zeitschrift für Musik
  • Proklamoval zde zásady nového umění, bojoval proti průměrnosti a šablonovitosti tvorby i reprodukce
  • Většinu časopisu psal sám pod různými pseudonymy
  • Představoval veřejnosti nové nadějné skladatele i interprety
   •  (např. Chopina, Brahmse)
 • Oženil se s dcerou svého učitele Wiecka Clarou (také pianistka i skladatelka)
  • Schumann skládal klavírní skladby pro ni, když už sám nemohl hrát
 • Onemocněl duševní chorobou – uzavřel se do sebe – odstoupil z místa dirigenta
 • Dokonce se pokusil o sebevraždu skokem do Rýna
  • Zachráněn, ale zbytek života strávil v sanatoriu pro duševně choré

 

Dílo

 • V mládí navázal na dílo Schuberta a Webera, jeho skladby vynikají lyričností, citovostí a subjektivismem

Písňová tvorba

 • Přes 130 písní
 • Na texty např. Heineho, Goetha, G. G. Byrona
 • Písňové cykly
 • „Láska a život ženy“, „Láska básníkova“
 • „Myrty“
 • Písně v cyklech tématicky propojeny, méně strofické, více prokomponované

Symfonie: 4 kusy

 • Nejslavnější č. 1 B dur „Jarní“

Koncerty

 • Koncert pro klavír a moll
 • Psaný pro Claru
 • 1847 proveden v Praze, Clara hrála na klavír, Schumann dirigoval
 • Velmi úspěšný
 • Na koncertě byl i mladý Bedřich Smetana – později Schumannovi navštívil
 • Koncert pro violoncello a orchestr a moll

Předehry 

 • Manfred – k Byronovu stejnojmennému dramatu

Klavírní tvorba

 • „Dětské scény“ – klavírní cyklus, má části např. Snění, O cizích zemích a lidech
 • Motýli, Karneval 
 • Oratoria a opery – světské oratorium „Ráj a Peri“, opera „ Genoveva“

 

Frederic Chopin

 • Polský skladatel, klavírní virtuoz
 • Otec Francouz, matka ze šlechtické rodiny
 • Dětství prožil ve Varšavě, od 6 let začal studovat klavír u českého učitele
 • Po 7 letech psal první skladby
 • Po absolvování konzervatoře koncertoval úspěšně ve Vídni, Drážďanech a v Teplicích
 • Ve 20 letech opustil Polsko, kam se nikdy nevrátil
 • Do Vídně, poté do Paříže, kde působí jako učitel hudby
 • Pohybuje se mezi předními umělci doby, navázal cca 10 let dlouhý vztah s George Sandovou
 • Poté pobýval na Mallorce, kde onemocněl tuberkulózou
 • Časté pobyty v lázních
 • Ve 38 letech úpdnikl uměleckou cestu do Anglie a Skotska
 • Odtud se vrátil už těžce nemocen do Paříže, kde zemřel
 • Pohřben v Paříži, srdce převezeno ve stříbrné schránce do Varšavy , kde je uloženo
 • Na jeho počest se ve Varšavě konají mezinárodní soutěže klavíristů

 

Dílo

 • Zejména skladby pro sólový klavír, ve všech skladbách klavírní part
 • Od dětství inspirován lidovou hudbou
 • Mazurky, polonézy, valčíky – nejznámější valčík Des dur „Minutový“, valčík cis moll

Preludia

 • Např. Preludium cis moll

Nokturna

 • Nejslavnější Nokturno c moll

Balady, Imprompta, scherza, fantazie

 • Např. Fantazie impromptu cis moll

Klavírní etudy

 • 2 cykly klavírních etud po 12 skladbách – zde vidíme typický Chopinův styl – arpeggia (rozložené akordy), trylky, běhy
 • Nejslavnější je etuda č. 12 c moll „Revoluční“ – vznikla po pádu varšavského pozvstání

Díla pro klavír a orchestr

 • Díla pro klavír a orchestr
 • 2 klavírní koncerty – č. 1 e moll, č. 2. f moll

Komorní dílo

 • Polonnéza C dur pro violoncello a klavír
 • Skládal také písně

 

Píseň v romantismu

 • Sborové i solové písně
 • Píseň je oblíbená pro své spojení hudby s básnickým slovem
 • Vyvíjí se jednodušší strofické písně a složitější prokomponované, kde hudba sleduje text
 • Zhudebněná tragická + epická báseň = balada (i v hudbě).
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!