Ruské revoluce a vývoj SSSR do druhé světové války

dějiny

 

   Otázka: Ruské revoluce a vývoj SSSR do 2. sv. války

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): anna

 

 

 

Únorová revoluce

 • Car Mikuláš II. (1894-1917)
 • Po třech letech války velmi špatná situace
 • Urputné boje – ztráty na lidských životech a území
 • Zhoršení hospodářské situace – nedostatek potravin, oblečení, topného materiálu
 • Klasické podhoubí pro nepokoje, demonstrace a stávky
  • Ty vypukly roku 1917
   • Podporovala je Sociálně demokratická strana Ruska (1898)
    • Říkala, že hájí zájmy dělníků, chudých…
    • Roku 1903 se SDSR rozštěpila na dvě strany
     • Bolševici – velmi radikální
     • Menševici – chtěli získat moc pokojnou cestou
    • Představitel Bolševiků – V.I.Lenin (Uljanov)
     • Museli působit v ilegalitě
     • 1917 – Lenin emigroval do Švýcarska
    • Bolševici podporovali demonstrace – chtěli převzít politickou moc – vytvářeli revoluční orgány SOVĚTY (rady)
     • Vznikl v Petrohradě roku 1917 – Sovět dělníků a vojáků
    • Všude nespokojenost, car problémy nedostatečně řešil
    • 3.1917 – car Mikuláš abdikoval ve prospěch svého bratra, ale ten to nepřijal
     • Rusko bylo bez cara
    • Prozatímní vláda jmenována Mikulášem
     • V čele Lvov a později Kerenskij
    • V některých oblastech se k moci dostaly sověty a někde vládla prozatímní vláda
     • DVOJVLÁDÍ
    • Revoluce měla buržoazní charakter
     • Povedlo se odstranit cara, ale jinak se nic nezměnilo, Rusko bylo stále ve válce – vyvolána velká nespokojenost
    • Lenin se vrací z emigrace
     • Cestoval vlakem v zapečetěném vagónu přes Německo – Německo vybavilo Lenina penězi – chtěli, aby se Bolševici dostali k moci a zastavili válku
    • Lenin v Petrohradu využívá situace k postupnému získávání převahy
    • Červenec 1917 další nepokoje – prozatímní vláda vojensky zasáhla, ale Sověty získávají převahu
    • Lenin prchá do Finska – pokojnou cestou k převzetí moc nedojde
     • Jedinou cestou je ozbrojená revoluce

 

Říjnová revoluce

 • 11.1917 začíná velká říjnová socialistická revoluce
  • Výstřel z lodi Aurora dal pokyn dělníkům, že mají povstat
 • Vzbouřenci dobyli Zimní palác (sídlo prozatímní vlády)
 • Kerenskij uprchl
 • Vytvořila se nová bolševická vláda – RADA LIDOVÝCH KOMISAŘŮ
  • Předseda Lenin
  • Vydali několik populistických dokumentů
   • Dekret o míru
    • B vyhlašovali, že jejich cílem je ukončení války (chtěli vojáky použít proti vlastnímu nepříteli)
    • O míru měl jedna L.D.Trockij
     • Pro Rusko byl ale mír nevýhodný
    • Dekret o půdě
     • Zabaví se půda šlechtě, církvi… a rozzdělí se mezi ty, kteří na té půdě pracují (rolníci…)
    • Deklarace práv národů
     • sebeurčení
     • Nepravdivé

 

Občanská válka v Rusku 1918 – 1921

 • Boje začaly na přelomu let1917/1918a skončily vítězstvím bolševiků v roce 1920
 • Bolševici x odpůrci
 • Odpůrci
  • Přívrženci carského režimu
  • Bělogvardějci (generál Alexandr Kolčak)
  • Spojenci ,,intervence“ – 14 států včetně USA, VB, Japonsko, Polsko
 • Důsledky:
  • katastrofální hladomorv Povolží
  • naprostý hospodářský rozvrat a
  • mezinárodní izolace Ruska
  • z dlouhodobé perspektivy pak nastolení jedné z nejtvrdších diktatursvěta (která se zhroutila až po polovině osmdesátých let  století s nástupem Michaila Gorbačova a Perestrojky)
 • Civilnímu obyvatelstvu přinesla válka nezměrné strádání a utrpení.
  • Spolu s padlými vojáky si vyžádala přibližně osm milionů obětí, čtyřikrát více, než činily ztráty Ruska v první světové válce
 • Nastolena diktatura proletariátu
  • Počáteční forma vlády bolševiků
  • Vše podřizováno armádě
  • Konfiskován majetek církvi
  • Všeobecná pracovní povinnost
 • 1921 – konec občanské války
  • Bolševická vláda ovládla většinu území Ruska
   • Začalo centrální plánování – úpadek hospodářství – hladomor
   • NEP – nová ekonomická politika
   • Dočasné povolení tržních vztahů
   • Důraz na rozvoj těžkého průmyslu – industrializace
   • Elektrifikace – GOELRO
    • Stavby elektráren (hl. vodní)

 

SSSR

 • Vznik 1922, kdy se k Rusku připojily některé okolní země
  • Ukrajina
  • Bělorusko
  • Kavkazská federace (Arménie, Ázerbájdžán, Gruzie
 • Později:
  • Moldávie
  • Středoasijské republiky (Kazachstán, Uzbekistán, Kyrgyszstán, Turkmenistán)
 • 1918 – 1925 – Komunistická strana bolševiků – KSR
 • 1925 – 60. Léta – Všesvazová komunistická strana – VKS
 • – 90. Léta – KSSS
 • 1922 – XI. Sjezd KSR
 • Lenin – špatný zdravotní stav
 • Sjezd měl rozhodnout o jeho nástupci
 • Zvolen JOSIF VISSARIONOVIČ STALIN (Džugašvili)
  • Opíral se o stranický aparát a tajnou policii (ČEKA – OGPU – NKVD – KGB)
  • Lenin před jeho zvolením varoval
 • 1924 – Lenin zemřel – dochází ke STALINIZACI
 • Trockij vyloučen ze strany, prchl
 • Kolektivizace zemědělství – rozpor s dekretem o půdě
  • Typy družstev
   • Sovchozy – konfiskace větších statků a půdy
   • Kolchozy – spojením několika menších usedlostí dohromady
  • Kulak – statkář bránící kolektivizaci

 

Sovětský svaz ve 30. Letech

 • Zásadně se mění zahraniční politika
 • Léta politická izolace
 • Začátek 30. let – SSSR se z izolace dostává
  • Pomohl tomu nástup nacismu v Německu
   • Větší nebezpečí než bolševické Rusko
  • Ostatní státy uzavírají se SSSR dohody (SSSR má být protiváha Německu)
  • Spojenecká smlouva SSSR + Fr + ČSSR
   • Smlouva o vojenské spolupráci
  • 1923 – USA uznalo vládu v SSSR, navázání diplomatických vztahů
  • 1834 – SSSR do Společnosti národů
  • 1940 – SSSR vyloučen ze SN
   • 1939 – SSSR vyvolal válku s Finskem
  • Centrála mezinárodního dělnického hnutí
   • Komunistická internacionála
  • V SSSR si uvědomovali, že fašismus je největší nebezpečí
   • Bolševici Spolupracovali i s ostatními stranami proti fašismu
    • POLITIKA LIDOVÉ FRONTY
   • VNITROPOLITICKÝ VÝVOJ
    • Od 30.let – osobní diktatura (Stalinismus)
    • 1936 nová ústava
     • Nejvyšší orgán – Nejvyšší Sovět
     • Řada líbivých prvků
      • a občanská rovnost
      • a občanská práva
      • Lidská práva
      • (nic nebylo dodržováno)
     • Stalin likvidoval všechny své odpůrce
      • Okolnosti smrti Sergeje Kirova (oblíbený představitel Leningradského sovětu)
       • Stalin ho nechal zlikvidovat (nelíbila se mu jeho oblíbenost) pomocí tajné policie, 1934 atentát na Kirova
       • Stalin toho využil – vydal mimořádný dekret umožňující věznit a trestat bez řádných soudů
      • Začíná se rozmáhat teror
       • Stalin zničil generály – ve 2. Svět. Válce mu pak scházeli
      • Zakládaji se GULAGY
       • Nápravná zařízení, pracovní tábory
       • Koncentrační tábory pro politické odpůrce
       • Sibiř, Kamélie, pouště střední Asie
       • Fungovaly ještě v 50. letech
       • Léta – 7-8 mil. Lidí + asi milión popravených


Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy