Schopnosti a inteligence, IQ – maturitní otázka

 

   Otázka: Schopnosti a inteligence, IQ

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): go20kart

 

 

 

 

SCHOPNOSTI

jsou naučené předpoklady k provedení nějaké činnosti (schopnost dorozumět se německy, schopnost uvařit obě,…)

1)     VÝKON- dosažení určité úrovně splnění daného úkolu, je ovlivněn vnějšími i vnitřními podmínkami (skvělý běh, zpěv X špatný čas, falešný zpěv…)

2)     VLOHY- vrozené dispozice (předpoklady) pro výkony určitého druhu (hud.sluch…)

3)     schopnosti- vlohy, které jsme rozvinuli učením (schopnost zahrát na klavír písničku…) -> soubor psychických podmínek, které jsou nutné k provedení nějaké činnosti

4)     NADÁNÍ- mimořádně velká vloha, mimořádně vyvinutý vrozený předpoklad k výkonu

5)     TALENT- mimořádné nadání nebo mimořádné schopnosti

6)     GENIALITA- mimořádně vyvinutý talent

7)     ZRUČNOSTI- dispozice k manuálním úkonům (žonglování, sklář…)

8)     OBRATNOSTI- dispozice k pohybům celého těla (akrobacie, tanec…)

9)     TVOŘIVOST/KREATIVITA- schopnost poznávat předměty v nových vztazích a originálním způsobem je používat neobvyklým způsobem (z pet vršků vyrábíme…)

 

INTELIGENCE

patří mezi schopnosti, inteligence je jak vrozená, tak i získaná – neexistuje jednotná definice

Druhy inteligence:

1)     logicko-matematická inteligence- chápání okolního prostředí jako světa čísel a znaků, schopnost logického myšlení

2)     jazyková inteligence- důležitá především pro školu, kde tvoří celých 80% šance na úspěch (křížovky, čtení, psaní…)

3)     prostorová inteligence- podstatou je schopnost představy čehokoli (dobrá orientace v mapách, schopnost zachytit prostor v kresbě…)

4)     tělesně-pohybová inteligence- je schopností vysoce ovládat pohyby těla (sportovci, mimové…)

5)     hudební inteligence- je to typ projevující se ze všech ostatních nejdříve (jedinec si pamatuje melodie, udrží rytmus…)

6)     intrapersonální inteligence- neboli metakognitivní, je nejdůležitější, je to schopnost zkoumat vlastní já, své pocity, zaujmout k nim nějaký přístup (takové děti si jdou za svým, jsou nezávislé…), k jejímu rozvoji přispívá vedení deníku, plánování času, povídání o vlastních citech a náladách, stanovování si osobních cílů

7)     interpersonální inteligence- schopnost vnímat pocity druhých, jejich nálady, temperamenty, cíle, ovlivňovat je, vést, usmiřovat

 

6. a 7. typ více záleží na kultuře, než ostatní typy

 

Inteligence by se dala vnímat jako 3 schopnosti:

  1. získat vědomosti
  2. zpracování vědomostí, nápadů a řešení problému
  3. plánování, hodnocení, promýšlení, hledání smyslu toho, co konáme

 

INTELIGENČNÍ KVOCIENT (IQ)

–   je to obvykle skóre některého z testů verbálního nebo neverbálního usuzování

–   problémem je, že toto skóre není založeno na žádné přijaté teorii inteligence a nepředpovídá úspěch v životě, je také podmíněno kulturou a sestavuje se podle nějakého vzorku lidí, což nemusí mít vypovídací hodnotu, neustále se mění, zpracovávání IQ testů se dá nacvičit, často se testuje jen některý typ inteligence, nevypovídají o člověku jako celku, jazykově zaměření jedinci čtou déle a pečlivěji zadání, proto pracují v logických úkolech pomaleji, což se nikde nezohledňuje, pro děti musí být sestavovány testy pro každý rok života, testování vzniklo ve Francii

–   IQ (inteligenční kvocient) podle Wiliama Sterna:

–   MV :  CV x 100

(mentální věk = úroveň vývoje : chronologický věk-roky x 100)

 

Tabulka norem IQ:

145 a více – velmi vysoká inteligence

120-144 – vysoká inteligence

110-119 – nadprůměrná

90-109 – průměrná ( 50% populace)

80-89 – podprůměrná

70-79 – hraniční mezi normou a mentální retardací (zaostalostí)

50-69 – debilita

20-49 – imbecilita

19 a méně – idiocie

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!