Silniční a železniční doklady CMR a CIM

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Silniční a železniční doklady CMR a CIM

   Předmět: Doprava a logistika

   Přidal(a):Jaroslav

 

 

CIM

NL CIM je pětidílný tiskopis:

1. díl – prvopis NL – obdrží příjemce se zbožím při dodání zásilky
2. díl – karta – účetní doklad, z něhož jsou zřejmé veškeré výdaje, doprovází zásilku až do stanice určení nebo přeúčtovácí stanice a zůstane uložen u železnice, jíž tato stanice patří
3. díl – návěsný a odběrný list – doprovází zásilku až do stanice určení a zůstane u železnice určení, na tomto díle potvrzuje příjemce přijetí zásilky
4. díl – druhopis NL – vdá se odesílateli po převzetí zásilky k přepravě
5. díl – účetní list – zůstává u železnice odesílací

Údaje musí být zapsány nesmazatelným písmem, nesmí být přepisováno, škrábáno a přelepováno.

 

NL musí vždy obsahovat následující údaje:
a) stanice určení
b) jméno a adresu odesílatele a příjemce
c) tarifní pojmenování zboží
d) počet kusů a druh obalu
e) hmotnost zboží (při použití přepravních pomůcek se uvede jejich hmotnost zvlásť)
f) číslo vozu
g) seznam listin přiložených k NL pro potřeby cl. orgánů nebo jiných orgánů státní správy
h) přepravní režim (CIM, Spěšnina)
i) další údaje – přepravní cesty, tarify, vozová nebo kusová zásilka, placení přepravného…

Za správnost údajů v NL CIM odpovídá odesílatel.

Pokud údaje v NL budou neúplné, nepřesné, nesprávné nebo zapsané jinde, stihnou ho všechny následky z toho vyplývající.

 

O změnu přepravní smlouvy žádá odesílatel nebo příjemce na zvláštním formuláři, přičemž odesílatel je povinen předložit druhopis NL, na němž železnice potvrdí žádost o změnu.

1) změna prováděná odesílatelem

  • odesílatel může přepravní smlouvu změnit dodatečným příkazem – změna přepravní smlouvy.

Může přikázat, aby:
a) mu zboží bylo vráceno v odesílací stanici
b) zboží bylo zadrženo na cestě
c) dodání zboží bylo oddáleno
d) zboží bylo vydáno jiné osobě než příjemci
e) zboží bylo vydáno v jiné stanici než ve stanici určení
f) zboží bylo vráceno do odesílací stanice

 

2) změna prováděná příjemcem

  • jen tehdy, pokud odesílatel na sebe nevzal placení přepravného v zemi určení a nezakázal měnit přepravní smlouvu.

Může přikázat, aby:
a) zboží bylo zadrženo na cestě
b) dodání zboží bylo oddáleno
c) zboží bylo vydáno v zemi určení jiné osobě než příjemci
d) zboží bylo vydáno v zemi určení v jiné stanici určení
e) byly splněny celní předpisy takovým způsobem a takovou osobou, které určil s ohledem na právní normy státu určení

 

Dodací lhůty

  • Dodací lhůty stanoví ujednání mezi jednotlivými železnicemi nebo mezinárodní tarify použitelné z odesílací stanice až do stanice určení.

Tyto dodací lhůty nesmí být však:

v přepravě vozových zásilek delší než:
– výpravní lhůta 12 hodin
– přepravní lhůta za každých i jen započatých 400 km 24 hodin

v přepravě kusových zásilek delší než:
– výpravní lhůta 24 hodin
– přepravní lhůta za každých jen započatých 200 km 24 hodin

 

CMR

  • Nákladní list CMR

V květnu 1958 byla v Ženevě sjednána „Úmluva o přepravní smlouvě v mezinárodní silniční dopravě“ (CMR). Československo tuto smlouvu ratifikovalo v září 1974. Česká republika jako nástupnický stát ji rovněž respektuje.

Touto úmluvou se upravují podmínky jednotné úpravy přepravní smlouvy v silniční mezinárodní dopravě, sjednocují se nároky na užívané doklady a odpovědnosti dopravce. Úmluva CMR se vztahuje na každou smlouvu o přepravě zásilek, prováděné za úplatu, silničním vozidlem.

 

Nezbytnými podmínkami platnosti je:

–           aby místo převzetí zásilky a předpokládané místo jejího dodání leželo ve dvou různých státech

–           aby alespoň jeden z nich byl státem, který podepsal Úmluvu CMR

 

Podmínky Úmluvy CMR se nevztahují na přepravy prováděné v rámci mezinárodních přeprav   

– pošty

– mrtvol

– stěhování svršků

 

Při přepravě zásilek kombinovanou dopravou se Úmluva CMR používá rovněž, s výjimkou těch případů, kdy dojde k přeložení zásilky. V případě, že překročení dodací lhůty nebo ztráta zásilky jsou zaviněny jiným druhem dopravy, nenese silniční dopravce podle této Úmluvy odpovědnost.

 

Uzavření a provádění přepravní smlouvy

Dokladem o uzavření přepravní smlouvy je nákladní list.  Vyhotovuje se minimálně ve 3 původních přepisech, barevně odlišných vyhotoveních. Je možné jej doplnit takovým počtem kopií, kolik jich bude potřeba.

  1. doklad patří odesílateli
  2. doklad doprovází zásilku
  3. doklad si ponechá dopravce

 

Doklady vyplňuje odesílatel a ručí za správnost údajů uvedených v tomto dokladu. Odpovídá za škody, které mohou dopravci vzniknout z uvedení nesprávných údajů.

 

Nákladní list CMR

 Nákladní list CMR obsahuje:

– místo a datum vystavení, doložku o platnosti CMR pro danou přepravu

– jméno a adresu odesílatele

– místo a datum převzetí zásilky

– jméno a adresu dopravce; výhrady dopravce

– jméno a adresu příjemce

– obvyklé pojmenování věci, obal, označení nepopsané zásilky

– počet kusů, značky, čísla

– hrubou hmotnost zásilky, objem zásilky

– náklady spojené s dopravou (dovozné, cla, vedlejší poplatky, výdaje apod.)

– pokyny pro celní a jiná řízení

 

Kromě toho může nákladní list obsahovat další důležité pokyny a údaje, např.:

– zákaz překládky zásilky

– výčet výdajů, které bude platit dopravce

– cenu zásilky

– pokyny pro dopravce

– seznam dokladů.