Sociální skupiny, kultura a její znaky – maturitní otázka

 

Otázka: Sociální skupiny, kultura a její znaky

Předmět: Společenské vědy, Sociologie

Přidal(a): Natálie Urbanová

 

 

Sociální skupiny

Druhy skupin

Malé a velké

 • udávají se různé hranice malé skupiny (od 7 do 30 lidí), v malé se všichni musí znát osobně

Formální a neformální

 • formální určují cíle skupiny, rozdělené rolí a pravidla jednání obvykle psanými normami, staví se na nadřazenosti a podřazenosti, je to podstata fungování moderní společnosti (školní třída, pracovní kolektiv, úřad) a mohou se zde vyvíjet neformální vztahy v neformálních skupinách komunikace bývá založena na společných zájmech a zážitcích
  (rodina, skupina přátel)

Členské a referenční

 • členská skupina je ta, jejímž jsme členy a ostatní členové to vědí a uznávají, nemusíme mít ostatní členy nutně rádi
  referenční skupina je ta, která se nám líbí, ztotožňujeme se s jejími cíli a chtěli bychom být součástí, snaha zalíbit se a stát se členem je silná motivace, může jít o skupinu reálnou a fiktivní, může to být skupina i v okamžiku, kdy ji opustíme nebo ztratíme

Primární a sekundární

 • primární jsou skupiny s bezprostředním kontaktem mezi členy, důležité jsou city, uspokojování potřeb, sympatie a pocit že někam patříme, bývají dlouhodobé, účastníme se v nich celou svou osobností (ostatní nás vnímají se všemi klady a zápory), jsou klíčové pro socializaci (rodina, herní skupiny, tradiční sousedství)
 • sekundární skupiny jsou vedeny rozumovým cílem (vzdělávání, vydělávání peněz), účastníme se v nich pouze v nějaké roli, mívají věší či menší stupeň organizace, mnohé jsou založeny na sociální nerovnosti, mohou být dobrovolné (etnická skupina, politická strana, pracovní kolektiv) a nedobrovolné (věznice)

 

Seskupení

 • agregát = trvalejší sdružení na prostorovém principu (studenti VŠ, zaměstnanci velké firmy)
 • shluk = dočasný, náhodný
 • populace = mají společný znak, většinou se neznají, nejsou na stejném místě (svobodné matky, zrzaví lidé, ročník 1970)
 • veřejnost = voliči v moderní demokracii, publikum masových médií
 • masa= velké množství lidí sledující podobné cíle
 • komunita = soběstačné soc. seskupení, jehož členové jsou na sobě závislí, mají společné zájmy
 • dav = zvláštní druh agregátu, lidé mají tendenci se chovat v anonymitě, snáze podléhají náladám a manipulaci, přemýšlí méně racionálně, ztrácí morální zábrany // pasivní, aktivní, únikové, expresivní, získávací, náhodné, nezákonné, legální

 

Rodina

 • monogamie = manželství s jedním partnerem
 • polygamie = manželství s více partnery
 • polygynie = mnohoženství
 • polyandrie = mnohomužství

 

Funkce rodin

 • biologicko-reprodukční = plození nových generací, legální uspokojování sex. potřeb
 • ekonomická = společné hospodaření a prostor
 • výchovná, socializační = výchova a vzdělávání dětí a socializace dětí
 • citová, emocionální = měla by uspokojovat citové potřeby všech členů, bezpečí, oporu, uznání

 

Druhy rodin

 • užší = rodiče a nezletilé děti
 • širší = prarodiče, tety, strýcové
 • úplná = matka, otec, děti
 • neúplná = někdo chybí
 • orientační = jedinec z ní vychází, během života by se měl částečně osamostatnit
 • prokreační = rozmnožující se rodina
 • patriarchální, matriarchální, rovnostářská = kdo rozhoduje (muž, žena, oba stejně)

 

Kultura

 • vše co vzniklo záměrnou a tvořivou činností

 

Znaky kultury

 • záměrná činnost aktivně působící na přírodu (práce)
 • kultura je naučená, není vrozená
 • je adaptivní
 • zachovává si kontinuitu v čase (hodnoty z generace na generaci)
 • kultura jsou věci tvořené člověkem (auta, knihy, toaletní mísy)
 • usnadňuje životy tím, že dělá život bezpečnější, příjemnější (vytápění, dostatek potravin, ale také produkuje nová a větší nebezpečí (ekologická krize, hrozba jaderné války)

 

Druhy kultury

 • normativní = souhrn pravidel chování člověka ve společnosti, patří sem morálka, etiketa právo, některé chování je trestně stíhané
 • hmotná = všechny výrobky člověka, které používáme a jakým způsobem je používáme (kámen, lavice, nuž)
 • duchovní = myšlenky, názory a zvyky, které jsou dané společností vlastní (umění, věda, náboženství, sport, právo)

 

Funkce kultury

 • humanizační = to co odličuje člověka od ostatních živých tvorů, místo pudů a instinktů se většinou řídíme pravidly námi stanovenými
 • socializační a výchovná funkce = zařazování se do společnosti, osvojování si kulturních návyků (zejména pomocí učení, napodobování ostatních), bez dokonalého osvojení se nestaneme člověkem v plném slova smyslu
 • akumulační = chovává užitečné produkty kultury, které se osvědčily
 • zábavná a kompenzační = u jistých oblastní kultury (umění, sport) lidé odpočívají, hledají v nich oddech a pocit úspěchu a další pocity, které jim chybí v práci či doma

 

Termíny

 • národní kultura = francouzská, česká, japonská
 • etnická = kmeny, přírodní národy (Romové, pygmejové, amazonští indiáni
 • subkultura = menší kultura v rámci větší (punk, writeři, skinheads)
 • enkulturace = proces kdy si člověk osvojuje kulturu.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!