Soudnictví – maturitní otázka

 

Otázka: Soudnictví

Předmět: Právo, Veřejná správa

Přidal(a): Valeri

 

 

SOUSTAVA SOUDŮ V ČR

 • Ústavní soud v Brně
 • Nejvyšší správní soud v Brně
 • Nejvyšší soud v Brně
  • Vrchní soud Praha
   • Krajské soudy pro Čechy
    • Okresní soudy pro Čechy
  • Vrchní soud Olomouc
   • Krajské soudy pro Moravu
    • Okresní soudy pro Moravu

 

Praha a Brno mají místo krajského soudu Městský soud, místo okresního soudu mají obvodní soudy

 

Soudy

 • Ústavní soud
 • Obecné
  • Trestní
  • Civilní (občanskoprávní)
  • Správní

 

ZÁSADY SOUDNICTVÍ

 • Zásada nezávislosti a nestrannosti soudců
  • soudce nesmí být podjatý
 • Zásada sborového neboli senátního rozhodování
  • 1 soudce (samosoudce)
  • 3 soudci (senát) – 3 profesionálové nebo 1 soudce a 2 přísedící laici
  • Ústavní soud:
   • 3 soudci (senát)
   • 15 soudců (plén)
 • Zásada zákonného soudu a soudce
  • tzn. Který soud bude problém řešit
  • příslušnost soudu:
   • místní
   • věcná
   • funkční
 • Zásada efektivity a předvídatelnosti
  • efektivita = bez zbytečných průtahů
  • předvídatelnost = stanovené postupy
  • rozsudky se zdůvodňují
 • Zásada projednávací
  • účastníci mají právo nosit důkazy
 • Zásada vyšetřovací
  • soud má za povinnost zjistit stav věci
 • Zásada dispoziční
  • soud je vázán žalobou
 • Zásada oficiality
  • soud zahájí aktivně sám jednání (dědictví)
 • Zásada rovnosti účastníků

 

SOUD

 • nezávislý státní orgán vykonávající soudní moc
 • rozhoduje o vině a trestu
 • jurisdikce = výkon soudní moci, příslušnost soudu k projednání a rozhodování o určité věci
 • judikát = obecně soudní rozhodnutí, rozhodnutí vyššího soudu
 • judikatura = soudní praxe určitého soudu

 

ÚSTAVNÍ SOUD

 • soudce musí být starší 40 let
 • jmenováni na 10 let prezidentem ČR se souhlasem senátu Parlamentu
 • 15 soudců
 • má 1 soudce a 2 místopředsedy
 • musí mít vysokoškolské právní vzdělání s praxí 10 let
 • soudce skládá slib
 • soudce má imunitu

 

Ústavní soud rozhoduje:

 • o zrušení zákonů
 • o zrušení dalších právních předpisů
 • o souladu mezinárodních smluv
 • o ústavní stížnosti orgánů územní samosprávy proti nezákonnému zásahu státu
 • o opravném prostředku proti rozhodnutí ve věci ověření volby poslance nebo senátora
 • rozhodnutí Ústavního soudu jsou konečná a nelze se odvolat

 

NEJVYŠŠÍ SPRÁVNÍ SOUD

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (kasační stížnost) ve správním soudnictví

 

NEJVYŠŠÍ SOUD

 • je jeden, sídlí v Brně
 • kdo rozhoduje: Senát
 • co rozhoduje: o mimořádných opravných prostředcích (dovolání) proti rozhodnutí krajských a vrchních soudů
 • zaujímá stanoviska k rozhodovací činnosti soudů

 

VRCHNÍ SOUDY

 • v České republice jsou dva vrchní soudy (Praha, Olomouc)
 • kdo rozhoduje: senát
 • co rozhodují: jako soudy II. stupně rozhodují o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí krajských soudů

 

KRAJSKÉ SOUDY

 • v České republice je 7 krajských soudů; mohou mít i pobočky
 • kdo rozhoduje:
  • samosoudce – u soudu I. stupně v případech stanovených zákony, např.: (spory ve věci směnek šeků, investičních nástrojů)
  • nebo senát (při odvolání)
 • co rozhodují:
  • jako soudy II. stupně o řádných opravných prostředcích (odvolání) proti rozhodnutí okresních soudů
  • ve věcech správního soudnictví (specializované senáty) v případech stanovených zákonem
  • v dalších zákonem stanovených případech (např. insolvenční řízení)

 

OKRESNÍ SOUDY

 • v České republice je 74 okresních soudů
 • kdo rozhoduje:
  • samosoudce
  • senát (v zákonem stanovených případech)
 • co rozhodují:
  • jako soudy I. stupně všechny spory (pokud není uvedeno jinak), např. exekuce

 

ZAMĚSTNANCI SOUDŮ

SOUDCE

 • osoba pověřená rozhodovat ve sporných záležitostech
 • musí splňovat podmínky a zkoušky:
  • občan ČR
  • 30 let,
  • vzdělání
  • bezúhonnost
 • předpoklady:
  • smysl pro spravedlnost
  • schopnost rychlého a správného rozsudku
  • schopnost přesně a správně formulovat
  • umění jednat s lidmi
 • jmenován prezidentem na návrh ministra spravedlnosti na dobu neurčitou
 • soudce = veřejný činitel

 

VYŠŠÍ SOUDNÍ ÚŘEDNÍK

 • administrativní pracovník
 • pracuje pro soudce
 • někdy může rozhodovat (ve věcech dědictví, opatrovnictví a exekuce)
 • bezúhonný a musí mít ukončené justiční vzdělání
 • okresní a krajské soudy

 

JUSTIČNÍ ČEKATEL

 • příprava na výkon soudce nebo státního zástupce
 • musí být: občan ČR, bezúhonný a svéprávný a ukončené Magisterské právnické studium
 • dělá vstupní test

 

ASISTENT SOUDCE

 • praxe justičního čekatele
 • forma asistenta soudce u Ústavního soudu, Nejvyššího soudu nebo Nejvyššího správního soudu

 

SOUDNÍ PŘÍSEDÍCÍ

 • soudci z lidu
 • podmínky: nejméně 30 let, způsobilý k právním úkonům, bezúhonný
 • voleni zastupitelstvem obce nebo kraje na 4 roky

 

SOUDNÍ KOMISAŘ

 • jiné označení pro notáře
 • civilní soudní řízení

 

INSTITUCE SOUDNICTVÍ

Ministerstvo spravedlnosti

 • ústřední orgán pro soudy a státní zastupitelství, i pro vězeňství a justiční stráž, mediaci a probaci
 • vytváří právní předpisy pro soudce, advokáty a notáře (vyhlášky a nařízení)
 • připravuje právní předpisy (zákony) pro občanské, obchodní a trestní právo

Justiční akademie

 • sídlo v Olomouci
 • vzdělávání soudců a státních zástupců
 • zajištění zkoušek čekatelů

Institut pro kriminologii a sociální prevenci

 • výzkumný ústav
 • zkoumá zločinnost, sociální patologické jevy
 • hledá metody prevence

Mezinárodní trestní soud v Haagu

 • soudí zločiny proti lidskosti a válečné zločiny

Evropský soud pro lidská práva

 • sídlo ve Štrasburku
 • porušování občanských práv

Soudní dvůr Evropské unie

 • sídlo v Lucemburku
 • má základní úkoly: výklad práva, zrušení právních předpisů EU, urovnání sporů mezi jednotlivými státy EU a orgány EU, postihování orgánů EU
 • členové: každý stát má jednoho soudce + 11 generálních advokátů
 • soudci mají volební období 6 let + o 3 roky prodlouženo
 • předseda má volební období na 3 roky

 

SOUKROMOPRÁVNÍ INSTITUCE

 • poskytují služby, rady a právní pomoc
 • řídí se právními předpisy

Advokát

 • musí mít vzdělání, členem advokátní komory
 • poskytuje právní pomoc a rady za úplatu
 • ze zákona pojištěn
 • zachovávat mlčenlivost, etika
 • zastupuje klienty při jednání u soudu
 • pracují samostatně nebo ve společnosti

Notář

 • musí mít vzdělání, občan ČR, bezúhonnost, minimálně 30 let, justiční zkouška a 5 let praxe
 • musí být členem notářské komory
 • ověřuje pravost podpisů a listin, sepisuje listiny (závěti, zakladatelské smlouvy)
 • uchovává listiny (závěti), řeší procesy typu dědictví
 • přijímá do úschovy (závěti, peníze)

Soudní znalec

 • odborník, který dělá odborné posudky v daném oboru
 • jmenován ministrem spravedlnosti
 • za úplatu
 • posudky se předkládají u soudu
 • komora soudních znalců

Soudní tlumočník

 • pro cizince překladatel
 • komora tlumočníků

Patentový zástupce

 • osoba, která poskytuje pomoc při patentovém vlastnictví
 • komora petentových zástupců

Arbitr

 • rozhodce
 • pokud se sporné strany domluví

Auditor

 • ověřuje účetní závěrky tam, kde je to povinné
 • odhalení ekonomických podvodů

Exekutor

 • bezúhonný občan ČR
 • vysokoškolské vzdělání, praxe
 • provádí dražby movitého a nemovitého majetku
 • za úplatu

 Insolvenční správce

 • osoba jmenovaná soudem
 • zabraňuje úpadku

 

STÁTNÍ ZASTUPITELSTVÍ A STÁTNÍ ZÁSTUPCI

 • zákon o státním zastupitelství
 • soustava státních úřadů, který jsou určeni k zastupování státu při ochraně veřejného zájmu podle zákona
 • základní úkoly:
  • zastupuje stát v roli obžaloby v trestních záležitostech
  • vykonává dozor nad zachováním zákonnosti v přípravném trestním řízení
  • účast v hlavním líčení a zasedání soudu
  • vykonávat dozor nad dodržováním právních předpisů v určitých místech (v místě vazby, ve věznicích, v místě ochranné léčby, v místech ústavní výchovy), někdy se účastní správního a civilního soudnictví
 • soustava:
  • Nejvyšší státní zastupitelství v Brně
   • 1 nejvyššího státního zástupce, 10 let, jmenován prezidentem se souhlasem vlády
  • dvě Vrchní státní zastupitelství v Praze a Olomouci
  • Krajská (městská) státní zastupitelství
  • Okresní (obvodní) státní zastupitelství

 

Státní zástupci

 • ostatní na 7 let, jmenuje ministerstvo spravedlnosti
 • věk nejméně 25 let
 • právní čekatelé = osoby, kteří čekají na funkci státního zástupce
 • asistenti, úředníci

 

Dohled:

 • Vertikální = shora dolů (nadřízený na podřízeného – vrchní v Praze dohlíží na všechny krajské)
  • dohled nad postupem, můžou dávat pokyny v konkrétních věcech nebo i obecného charakteru = sjednocení postupů
 • Horizontální = na jednom pracovišti (vedoucí pracoviště na své podřízené)
  • dohled nad postupem, můžou dávat pokyny v konkrétních věcech nebo i obecného charakteru = sjednocení postupů
 • Dohled Nejvyššího státního zastupitelství = pokyn sjednotit postupy, vydává výkladová stanoviska (doporučení)
  • Nejvyšší státní zastupitelství muže nařídit kontrolu u skončených věcí

 

MEDIACE

 • mimosoudní řešení sporů mezi obětí a pachatele za účastní třetí osoby – mediátora
 • zákon o probační a mediační službě
 • střediska v místě okresního soudu
 • předpoklady mediátora:
  • znalost právních předpisů
  • komunikační a vyjednávací dovednosti
 • co je smyslem mediace: aby se obě strany dohodly, mohou vyjádřit své pocity, potřeby a svoje očekávání
 • zmírnit následky trestného činu pro oběť, pachatel aby si uvědomil zodpovědnost za své činy
 • dohoda o urovnání konfliktu, náhrada škody = podklad pro rozhodnutí soudu
 • kdo může kontaktovat mediátora:
  • oficiálně (ze strany soudce, státního zástupce, policie, obhájce, kurátora pro mládež nebo pro dospělé)
  • ze strany ostatních (oběť, pachatel, jejich příbuzní a ostatní osoby trestním činem dotčené)

 

PROBACE

 • dohled neboli opatření, kterým soudce nebo státní zástupce ukládá probační službě povinnost po určitou dobu sledovat a kontrolovat chování pachatele, vedení ke změně chování či nápravě pachatele
 • probíhá v místě bydliště nebo tam, kde se pachatel zdržuje
 • kdy:
  • při podmíněném odsouzení
  • při podmíněném propuštění z výkonu trestu odnětí svobodypři propuštění z ochranné léčby
  • při uložení trestu obecně prospěšných prací
  • při nahrazení vazby dohledem
  • při uložení výchovného trestu mladistvému nebo osobě mladší do 15 let
 • co je principem: pravidelný kontakt s pachatelem ve středisku i doma
 • vypracuje se probační plán dohledu = časový harmonogram, kdy setkání budou + podmínky dohledu
 • povinnosti pachatele při dohledu:
  • dostavovat se na schůzky
  • umožnit vstup do obydlí
  • informovat o pobytu i zaměstnání a o zdrojích obživy
 • jednou za půl roku zaměstnanec podává písemné zprávy soudci nebo státnímu zástupci
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy