Živnostenská správa – maturitní otázka

 

Otázka: Živnostenská správa

Předmět: Veřejná správa, Právo

Přidal(a): Valeri

 

 

Živnostenská správa

 • Zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

 

INSTITUCE ŽIVNOSTENSKÉ SPRÁVY

1) Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR

 • kontroluje činnost krajských živnostenských úřadů
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí krajských živnostenských úřadů
 • vede ústřední evidenci podnikatelů
 • spolupracuje s příslušnými správními úřady
 • zřizuje podnikatelskou radu, sekci živnostenského podnikání

2) Živnostenský úřad ČR

 • je správcem živnostenského rejstříku
 • vykonává řídící, metodickou činnost vůči krajským živnostenským úřadům, může nařídit živnostenským úřadům provedení živnostenské kontroly

3) Krajský živnostenský úřad

 • je úřadem s přenesenou působností
 • vykonává řídící, koordinační a kontrolní činnosti v obvodu vyššího územního celku
 • spolupracuje s příslušnými správními úřady, podnikatelskými svazy a sdruženími
 • vede živnostenský rejstřík v kraji
 • rozhoduje o odvolání proti rozhodnutí podřízených obecních živnostenských úřadů

4) Obecní živnostenský úřad

 • přijímá jednotný registrační formulář → souhrnný doklad, který obsahuje základní údaje: jméno, název, sídlo, bydliště, odpovědného zástupce, kontakty na okresní správu- soc. zabezpečení, zdr. poj a FÚ, podává se na registračním místě (živnostenský úřad)
 • vydává živnostenské oprávnění (výpis z živnostenského rejstříku)
 • kontroluje, zda jsou plněny povinnosti stanovené živnostenským zákonem
 • ukládá sankce a pokuty v obvodu své působnosti, příjmem do státního rozpočtu
 • informují orgány hygieny, bezpečnosti, požární orgány, orgány České obchodní inspekce (kontroluje kolky u lihovin a cigaret)
 • jsou oprávněni zastavit činnost živnostníkovi na dobu 1 roku, poruší-li živnostenský zákon

 

ŽIVNOST

 • živnostenské podnikání lze definovat jako soustavnou činnost provozovanou samostatně, vlastním jménem, na vlastní odpovědnost, za účelem dosažení zisku podle živnostenského zákona
 • jeden podnikatel, může provozovat více živností, ale musí mít pro každou z nich patřičné živnostenské oprávnění

ŽIVNOSTÍ NENÍ: činnost bank, pojišťoven, lékařů

 

DRUHY ŽIVNOSTÍ

a) Ohlašovací

 • vznikají na základě ohlášení živnostenskému úřadu podle tzv. jednotného registračního formuláře
 • pokud žadatel splňuje veškeré podmínky, živnostenský úřad provede zápis do živnostenského rejstříku do 5 dnů ode dne doručení ohlášení a vydá podnikateli výpis, který slouží jen jako doklad, že FO nebo PO vzniklo oprávnění danou živnost provozovat
 • jsou rozděleny do skupin:
  • ŘEMESLNÉ (truhlář – vzdělání + praxe)
  • VÁZANÉ (splnění dalších podmínek – řidičák, cvičáky pro psi, fotografické služby, revize kotlů)
  • VOLNÉ (není třeba vzdělání ani praxe – ubytování)

 

b) Koncesované

 • může být provozována po udělení zvláštního oprávnění k podnikání (koncese)
 • oprávnění k provozování koncesované živnosti vzniká až dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese, do 60 dnů ŽÚ rozhodne
 • odhadce, obchody se zbraněmi, cestovní kancelář

 

c) Živnosti podle druhu podnikání

 • a) Obchodní
  • např. koupě zboží za účelem dalšího prodeje, ubytování, činnost cestovních kanceláří
 • b) Výrobní
  • podnikatel má právo prodávat a opravovat vlastní výrobky nebo prodávat a nakupovat cizí výrobky, pokud jde o výrobek stejného druhu
 • c) Poskytující služby
  • např. přeprava osob a zboží, poskytování oprav a údržba věcí

 

VŠEOBECNÉ A ZVLÁŠTNÍ PODMÍNKY

Všeobecné podmínky

 • 18 let
 • svéprávnost
 • bezúhonnost
 • bezdlužnost

Zvláštní podmínky

 • odborné nebo jiné způsobilosti
 • doklad o dosaženém vzdělání a délce praxe v příslušném oboru (6 let)
 • praxe není nutná, pokud je vzdělání v určitém oboru

 

ŽIVNOSTENSKÝ REJSTŘÍK

 • má část veřejnou a neveřejnou
 • právo nahlédnout, pořizovat výpisy, opisy
 • obsahuje:
  • obchodní jméno
  • IČO
  • předmět podnikání
  • prohlášení o konkursu

 

PŘEKÁŽKY ŽIVNOSTENSKÉHO PODNIKÁNÍ

 • na majetek byl vyhlášen konkurs
 • FO nebo PO byl uložen trest nebo sankce zákazu činnosti provozování živnosti
 • podnikateli bylo zrušeno živnostenské oprávnění z důvodu porušení podmínek
 • neprovozuje živnost po dobu delší než 4 roky

 

ODPOVĚDNÝ ZÁSTUPCE

 • může být FO, která je s podnikatelem ve smluvním vztahu
 • taková osoba poté odpovídá za řádný provoz živnosti a za dodržování řádných právních předpisů
 • musí splňovat jak všeobecné, tak i zvláštní podmínky provozování živnosti
 • u FO v případě, že nesplňuje podmínky v provozování činnosti (vzdělání, praxe)
 • u PO musí mít odpovědného zástupce a to většinou statutární orgán (u s.r.o. – jednatelé, a.s. – představenstvo) max. u 2 živností a nesmí to být člen dozorčí rad nebo jiného kontrolního orgánu

 

PŘÍLOHY K OHLÁŠENÍ ŽIVNOSTI

 • výuční list, maturitní vysvědčení
 • doklad o bezúhonnosti
 • když bude odpovědný zástupce – souhlas o ustanovení do funkce
 • doklad o vlastnictví objektu
 • u PO – výpis z obchodního rejstříku

 

ZÁNIK ŽIVNOSTENSKÉHO OPRÁVNĚNÍ

 • smrtí podnikatele
 • zánikem PO
 • uplynutím doby
 • rozhodnutím živnostenského úřadu (podnikatel nesplňuje podmínky v provozování živnosti)
 • rozhodnutím podnikatele

 

PROVOZOVNA

 • prostor v němž je živnost provozována
 • řádné označení provozovny
 • trvale, viditelně a zvenčí
 • označení musí obsahovat:
  • obchodní firmu nebo jméno a příjmení podnikatele
  • IČO, DIČ
  • provozní doba
  • jméno a příjmení zodpovědné osoby za činnost provozovny

 

POVINNOSTI PODNIKATELE

 • umožnit prohlídku provozovny živnostenskému či finančnímu úřadu
 • označit svoji provozovnu jménem, sídlem, místem podnikání, IČO, DIČ, provozní dobu
 • označit zboží cenami
 • povinnost dokladovat kontrolním orgánům způsob nabytí prodaného zboží či materiálu
 • v provozovně osoba, která mluví českým jazykem
 • vydávat doklady o prodeji zboží

 

ŽIVNOSTENSKÁ KONTROLA

 • provádí živnostenský úřad a může přizvat i další zástupce orgánu (hygiena)
 • může žádat odstranění nedostatků v přiměřené lhůtě
 • proti rozhodnutí se může živnostník odvolat do 15 dnů
 • v případě neoprávněného podnikání, pokuta 200 000 – 1 000 000 Kč

 

PŘESTUPKY FO

 • nepravdivé čestné prohlášení o bezúhonnosti
 • živnost bez živnostenského oprávnění

 

PŘESTUPKY PO

 • neustanoví odpovědnou osobu za činnost provozovny
 • neoznačí provozovnu
 • neprokáže kontrolnímu orgánu způsob nabytí prodávaného zboží či materiálu

 

ŽIVNOSTENSKÉ OPRÁVNĚNÍ

 • právo provozovat živnost a vzniká dnem nabytí právní moci rozhodnutí o udělení koncese

Prokazování živnostenského oprávnění:

 • výpis ze živnostenského rejstříku
 • do r. 2008 živnostenský list, koncesní listina

Rozsah oprávnění provozovat živnost:

 • určuje rozsah oprávnění jednotlivých typů živností
 • např. zda může výrobce i prodávat své výrobky (truhlář, švadlena)

Obchodovat

 • provádět drobné úpravy na zboží dle kupujícího
 • provádět montáž zboží
 • výměna vodných součástí
 • provádět servis
 • přijímat objednávku na zhotovení a předávat výrobci

Výrobní činnost

 • vyrábět a nakupovat za účelem prodeje činnosti
 • vyrábět a potiskovat obaly, etikety
 • pronajímat výrobky vlastní výroby
 • montovat či seřizovat výrobky

Poskytující služby

 • prodejce může upravovat (švadlena)
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!