Správní rozhodnutí – správní právo

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Správní rozhodnutí

   Předmět: Správní právo, společenské vědy

   Přidal(a): Prokop Čadek

 

 

Pojem a význam

Je autoritativní řešení určité věci, kterým správní orgán zakládá, mění nebo ruší práva a povinnosti konkrétně určité osoby nebo v určité věci prohlašuje, že osoba má nebo nemá práva či povinnosti nebo v zákonem stanovených případech rozhoduje o procesních otázkách.

Vyhotovuje se písemně, pokud nestanoví zákon jinak.

Ústně vyhlášené rozhodnutí potvrdí správní orgán písemně, pokud to účastník požaduje.

Správní orgán je vydá bez zbytečných odkladů.

 

Forma může být:

 • Písemné vyhotovení pro rozhodnutí určené k doručení účastníkovi
 • Ústní vyhlášení
 • Vyvěšením veřejné vyhlášky
 • Poznamenáním usnesením do spisu

 

Náležitosti

Obsahové náležitosti správního rozhodnutí

Výrok (výroková část, enunciát) – uvádí řešení dané otázky, právní předpis a ustanovení, podle kterých bylo rozhodnuto a identifikující označení účastníků, jichž se to týká, lhůta ke splacení ukládané povinnosti, a výrok o vyloučení odkladného účinku odvolání

 • Rozhodnutí může obsahovat 1 nebo více výroků, výrok může obsahovat vedlejší ustanovení (náklady řízení)

Odůvodnění – uvádí důvody, které vedly správní orgán k výroku, analyzuje podklady pro vydání rozhodnutí, kterými se správní orgán řídil, informuje o tom, jak se správní orgán vypořádal s případnými návrhy a námitkami účastníků

 • Odůvodnění není třeba, pokud správní orgán prvního stupně všem účastníkům řízení v plném rozsahu vyhoví

Poučení – v něm se uvádí, zda lze proti rozhodnutí a v jaké lhůtě podat opravný prostředek (odvolání) a u kterého správního orgánu

 • Pokud odvolání nemá odkladný účinek, musí být tato skutečnost uvedena

 

Formální náležitosti správního rozhodnutí

 • Označení písemné formy rozhodnutí slovem ,,rozhodnutí‘‘ či jinak podle zákona
 • Označení správního orgánu, který rozhodnutí vydává, číslo jednací, datum vyhotovení, otisk úředního razítka, identifikaci úřední osoby a její podpis (jméno, příjmení, funkce, služební číslo), lze ji nahradit doložkou ,,vlastní rukou‘‘ nebo zkratkou ,,v.r.‘‘ u příjmení oprávněné úřední osoby a doložkou ,,za správnost vyhotovení‘‘ u úřední osoby, které zodpovídá za písemné vyhotovení.

 

Lhůty pro vydání

Pokud nelze rozhodnutí vydat bezodkladně, je správní orgán povinen vydat rozhodnutí nejpozději do 30 dnů od zahájení řízení, k této lhůtě se připočítá doba:

 • Až do 30 dnů, je-li nutné nařídit ústní jednání nebo místní šetření, je-li třeba někoho předvolat, nechat předvést nebo doručovat veřejnou vyhláškou osobám, jimž se prokazatelně nedaří doručovat, případně jde-li o zvlášť složitý případ
 • Nutná k provedení dožádání ke zpracování znaleckého posudku nebo k doručení písemnosti do ciziny
 • Opatření údajů v cizím jazyce či zajištění překladu jsou překážkami pro které lhůty pro vydání rozhodnutí neběží

 

Oznámení rozhodnutí

Rozhodnutí se účastníkům řízení oznamuje:

 • Doručením stejnopisu písemného vyhotovení do vlastních rukou
 • Ústním vyhlášením, to má účinky rozhodnutí, nestanoví-li zákon jinak, pouze když se účastníci vzdají nároku na doručení písemného vyhotovení stejnopisu rozhodnutí, to se poznamenává do spisu

 

Právní moc a vykonatelnost

Rozhodnutí je v právní moci při splnění těchto podmínek (nestanoví-li zákon jinak):

 • Bylo účastníkům řízení oznámeno
 • Nelze proti němu podat opravný prostředek (odvolání)

 

Pravomocné rozhodnutí je závazné:

 • Pro účastníky řízení
 • Pro všechny správní orgány

 

Rozhodnutí je vykonatelné:

Nabytím právní moci

Pozdějším dnem, který je uveden ve výroku rozhodnutí (např. uplynula lhůta ke splnění stanovené povinnosti)

 • Správní orgán, který rozhodl v posledním stupni vyznačí na písemné vyhotovení rozhodnutí (to, které zůstává u spisu) doložku právní moci nebo vykonatelnosti rozhodnutí, dále vyznačí den vyhlášení tohoto rozhodnutí nebo den, kdy byla písemnost předána k doručení.

 

Poznámka:

Správní řízení může být ukončeno tzv. smírem – a to ve sporném řízení

 • Účastníci mohou uzavřít smír, ten podléhá schválení správního orgánu
 • Správní orgán schválí mír, pokud neodporuje správním předpisům nebo veřejnému zájmu