Starověká kultura a umění na území Mezopotámie

 

   Otázka: Starověká kultura a umění na území Mezopotámie

   Předmět: Dějepis, Dějiny umění

   Přidal(a): Daniela

 

 

 

 

MEZOPOTÁMIE3. tisíce př.n.l.  (3 500 – 2 350 př.n.l.)

 • Na území dnešního Iráku, mezi řekami Eufrat a Tygris
 • Věřili v přírodní bohy, nevěřili ale v posmrtný život

 

SUMERSKÉ UMĚNÍ

 • Města Ur, Uruk a Eridu
 • Nosili – měli –  široký nos, pleš, plnovous a ovčí kůže
 • SUMERSKÉ KLÍNOVÉ PÍSMO – hliněné destičky, kvůli nedostatku kamene, psalo se rákosovým písátkem, po nich Babyloňané, Chetité (další vývoj písma)
 • Sumerská nestvůra 3 000 př.n.l., z křišťálu
 • Urská standarta, symbol, obal na hudební nástroj (červený vápenec, lazurit, lepený asfaltem), válečná scéna, destička
 • Destička Laggašského krále Ur – nanše – es, vyobrazeno královi rodiny, 2 875 př.n.l. (obětní destička)
 • Supí stéla – vítězství Laggašského krále
 • Sedící postava prosebníka, chrámového správce
 • Ebich – ila, náboženský portrét s alabastru 52 cm
 • Ozdoby hlavy královny Šubad, v královnině hrobce = dvě ozdoby hudebních nástrojů, a harfy
 • Konec Sumerů 2 470 př.n.l.

 

AKKADSKÉ UMĚNÍ  (3.Př.n.l.)

 • Vládli přibližně 200 let, vládci: Sargon Akkadský – Maska Sargona Akkadského
 • Akkadi, nezničili Sumerskou kulturu jen ji obohatili = přejali například písmo
 • Móda: plnovous, a dlouhé vlasy
 • Proslulá Náramisova stéla, z druhé poloviny 3.tisíciletí, př.n.l. – stéla z růžového pískovce s patnácti bojovníky
 • Otisk pečetního válečku

 

NOVOSUMERSKÉ UMĚNÍ

 • Návrat Sumerů = poražení Akkadů 2 286 př.n.l.
 • Významné město Ur – stavěna ze suchých a pálených cihel  – město opevněno hradbami 25 metrů dlouhých
 • Národ GUTEJCI
 • Zbytky Zikkuratu v Uru, 21. St př.n.l., pro měsíčního boha Sin
 • ZIKKURAT –až sedmistupňová věž, na jejímž vrcholu byl chrám, k němuž vedlo schodiště, stavěn ze sušených a pálených cihel, 30 cm dlouhých
 • Socha Gudey– sumerský vládce Laggaše, 2 200 př.n.l., sochy s dioritu (dochovalo se více jak 30 soch)
 • Žena s čelenkou, Laggašská plastika, 2 200 př.n.l.
 • Alabastrová hlava ženy, nalezena v Uru, podobizna Novosumerské panovnice, nebo bohyně Ningal – alabastr

 

BABYLONSKÉ UMĚNÍ  (18. – 16. st. a 9. – 7. St. př.n.l.)

 • 200 let – bezvládí, než nastalo sjednocení
 • CHAMURRAPY – rozkvět umění a kultury, přinesl ZÁKONY – stéla s Chamurrapiho zákoníku, 282 zákonů, 18 století př.n.l., výška 2,25 metrů, diorit, nalezen v Súzách, kam se dostal z Babylonu jako válečná kořist, Chamrrapy se modlí k bohu Slunce Šamšovi, který mu diriguje zákony
 • Ištařina brána, Babylon, muzeum v Berlíně, jedna s osmi bran boha Barduka, vypálené glazurované cihly, velice dobře chráněn, nikdy dobit. Bránu zdobili býci, draci, hadi a lvi.
 • Bůh Marduk osobní bůh města Babylon = Mardukova cesta, před branou se 4 věžemi, dlouhá 24.metrů, Bohyně Išta (bohyně lásky, plodnosti a války)
 • Dobití Babylonu – Babyloňané se vzdali
 • Okřídlený býk s lidskou hlavou a orlími křídly, socha má 5 nohou podle toho z jakého úhlu se díváte.

 

ASYRSKÉ UMĚNÍ(18. – 16. st. a 9. – 7. St. př.n.l.)

 • Významní bojovníci a sochaři, reliéfy – detaily jsou černé
 • Reliéf odpočinek v révovém loubí, opouští válečné náměty, Aššurbanipal a Aššur – Šarrafy v zahradě
 • Raněná lvice, pochází z Aššurbalapova paláce z Ninive, 7. Stoltípř.n.l., sádrový alabastr
 • Objevují se lovecké scény – součástí reliéfů je text

 

INDIE

 • V povodí řeky Indus a Ganga (Brahamputra)
 • Území dnešního Pákistánu (Harappa, Mohendžo – daro)

 

DŮLĚŽITÁ DATA:

 • 2 300 – 1 500 Př.n.l. Harrapská kultura
 • Kolem 1 500 př.n.l. příchod Arjů
 • 1 200 – 600 př.n.l. védská období
 • 327 př.n.l. vpád Alexandra Velikého
 • 321 -184 př.n.l. Maurijská říše
 • 273 – 232 př.n.l. vláda krále Ašóky

 

HARRAPSKÁ KULTURA

 • Sídliště – Harrapa, Mohendžo – daro, města budována podle jednotného stavebního plánu.
 • CITADELA – hrad nebo tvrz, bezpečné útočiště v případě nebezpečí (nad městem).cihla byla standardizovaného formátu, ulice kolmé až 10 metrů široké, dokonalé kanalizace, a koupelny…
 • PROTOINDICKÉ PÍSMO – dosud nerozluštěno, užívané zejména na pečetích, současné písmo v Indii je Sinhala
 • Měli jednotné míry a váhy
 • Ale neměli obratné zbraně = žilo se v klidu a míru bez panovníka,  nebo víry (nebo měli a neměli výstřední postavení)
 • Plastiky Harrapské kultury – kněz nebo vládce
 • Nejdivočejší soška – Tanečnice, vyrobena z bronzu, měla představovat etnický tip nižší vrstvy obyvatelstva

 

VÉDSKÉ OBDOBÍ

 • První království = městské celky RÁDŽA (měl za úkol bránit lid a dobývat umění)
 • VARNY:
  • BRAHMÁN – kněží, nejvyšší městská třída společnosti
  • KŠATRIOVÉ – bojovníci, válečníci, (rozmnožovat majetek)
  • VAIŠIJOVÉ – pastevci, obchodníci a řemeslníci
  • ŠÚDROVÉ – otroci (postavení spíše služebnictva) = sloužili Arijům bez závisti
  • 1 000 n.l. – z Varny jsou Kasty

 

BUDDHISMUS

 • Zakladatelem GUATAMA SIDDHÁRTHA 563 – 483 př.n.l., jako ženatý muž odešel od rodiny, princ z královského paláce, došel osvícení, nechal si říkat Buddha a založil mnišský řád
 • Po jeho smrti uspořádán 1. Koncil, aby byli zachováni jeho proslovy = zakladatel Buddhistických textů
 • Pracuje s reinkarnací – Víra ve vysvobození z koloběhu reinkarnací
 • Učení je postaveno na 4 ušlechtilých pravdách
  • Lidská existence je v samé podstatě strastná
  • Příčinou strádání je touha a lpění o životě
  • Oproštění od touhy a lpění na životě znamení zánik strastí
  • K vysvobození vede osmidílná cesta jejímž součástí jsou: pravý názor, řeč, rozhodování, jednání, život, snažení, bdělost a soustředění.
  • Velká stůpa, (památník) pro Buddhovi ostatky v Sančí (symbolizuje Buddhovi žebráckou misku ležící dnem vzhůru na zřaseném rouchu a probodnutou jeho poutnickou holí)

 

HINDUISMUS

 • Zakladatel není znám
 • Nejrozšířenější náboženství v Indii až 80% obyvatel
 • Vyznavači mohou uctívat libovolný počet bohů, mnoho sekt hlavním bohem je Višnu
 • Cíl je uvědomit si, že mezi námi nejsou žádné rozdíly
  • Toto je příkladem vegetariánství, člověk je roven zvířeti a tak ho nemůže sníst
  • Věří v cyklus reinkarnací, podle toho žije každý jedinec několikrát. Duše, která je nesmrtelná se po smrti převtělí do jiného těla (člověk, zvíře nebo rostlina) Podle skutků, která v předchozím životě udělal – to se nazývá Kamanovým zákonem, neboli KARMA
  • Cílem je osvobodit se s těchto cyklů
  • Khažuráho – hinduistický komplex třiceti památek, 1 002 n.l.

 

DŽINISMUS

 • Zakladatelem VardhamánaMahávíra
 • Společně s Buddhismem snaha o nalezení cesty jak se osvobodit s cyklu reinkarnací
 • Džinisté mají úctu ke všemu živému = proto jsou přísní vegetariáni, nejedí hlízy, semena a plody, které obsahují mnoho semen, pijí pouze cezenou vodu, aby nedošlo ke vdechnutí organismů
 • Džinisté podobně jako Buddhisté nemají konkrétního boha

 

STAROVĚKÁ ČÍNA

 • Chuang – Che (Žlutá řeka), Jang – C´ t´ang (Dlouhá řeka)

 

DŮLEŽITÁ DATA:

 • Od 21. Století př.n.l. vznik prvního státního útvaru
 • 11. Století – 249 př.n.l. říše Čou – v 5.století v Číně objev zbraní – a vznik filozofických směrů
 • 221 př.n.l. sjednocení říše Čehin
 • 202 – 2. Století př.n.l. říše Chan

 

KONFUCIANISMUS

 • Mistr Kchung 551 -479 př.n.l.
 • Důraz na mravnost, konání dobra, přísnost k sobě a laskavost k druhým

 

LEGISMUS

 • Spíše státoprávní teorie než filozofický směr
 • Prosazuje právo a zákon, přesně definovaný a přesně dodržovaný
 • Všichni jsou si rovni

 

TAOISMUS

 • Zakladatelem taoismu je považován napůl za legendárního mudrce LAO – C
 • Cílem tohoto poměrně jednoduchého, lidového náboženství je naprosté splynutí s přírodou, která má zajistit nesmrtelnost anebo alespoň dlouhý život

 

 • V Číně se objevil DESKOTISK, v 8. Století n.l.
 • Také vynález hedvábí, střelného prachu, kompas, papír a porcelán
 • První císař Čchin Š. Chuang – ti, vlastním jménem Čeng vládl v 221 – 210 př.n.l., sjednotil zemi a nechal postavit Velkou čínskou zeď )
 • Velká čínská zeď – téměř 6 000 km, na obranu pře národem Hunů, vybudována z udusané hlíny
 • Terakotova Čínská armáda, zakopaní vojáci, kteří měli císaře doprovázet v posmrtném životě, 210 př.n.l., (objevena v 1974), sochy s hlíny v nadživotní velikosti, každá socha polychromovaná, a každá socha je originální, má jiný výraz
 • Zpracovávání bronzu ve 3. Tisíciletí př.n.l., bronzové nádoby
 • Mincovní systém, (různé tvary) peníze odlévány
 • Důležitá surovina opět sůl


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy