Starověké civilizace

dějiny

 

Otázka: Starověké civilizace

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Veronika

 

 

Úvod do starověkých civilizací

 • první pokus o třídní a společenské uspořádání (podle majetku)
 • teokracie (nejdůležitějším místem je chrám, náboženská vláda, kněží = úředníci)
 • nejvýše je panovník (pouze jeden, neomezený, považován za boha)
 • vznik otroctví
 • oblast v okolí velkých řek (Egypt – Nil, Mezopotámie – Eufrat a Tigris, Chetitská říše – Středozemní moře) → závlahové zemědělství
 • význam: vznik uměleckých a stavitelských děl, položeny základy různých věd, vznik prvních písemných památek

 

Mezopotámie

(mesos potamos = meziříčí)

 • “kolébka civilizace”
 • oblast mezi řekami Eufrat a Tigris, součást Úrodného půlměsíce
 • městské státy
  • vznik cca 5000 př.n.l.
  • každý městský stát má vlastního panovníka, zákony, kulturu a náboženství
  • uvnitř vznikají společenské vrstvy a náboženská elita
  • Ur, Uruk, Eridu
 • říše → Sumerská, Akkadská, Babylon, Asýrie

 

Sumerská říše (4000 př.n.l.)

 • neznámý, ale vzdělaný národ
 • spíš skupina městských států s podobnou kulturou než říše
 • středem města je ZIKKURAT (chrám a správní centrum)
 • funguje redistributivní hospodářství (veškerá úroda, suroviny a výrobky se shromáždí v paláci a panovník je rozděluje lidem)
 • funguje také výměnný obchod
 • první písemné památky (3000 př.n.l.)
  • piktogramy, klínové písmo
  • Epos o Gilgamešovi → první dochovaný souvislý text
 • náboženství
  • antropomorfní polyteismus (bohové mají vlastnosti člověka)
  • mají 12 bohů = 12 planet a 12 měsíců
  • důležitá je astrologie
  • posmrtný život má být pod zemí, do hrobů se ukládají různé předměty (nález luxusní hrobky královny Puabi)
 • používá se hrnčířský kruh a zavlažovací kanály

 

Akkadská říše

 • Semité
 • zpočátku podléhali Sumeru, kolem roku 3000 př.n.l. však Sumer ovládli a vytvořili první centralizovaný stát → krátké trvání, podlehli Babylonu
 • panovník Sargon I.

 

Babylonská říše

Starobabylonská říše 1900-1600 př.n.l.

 • zakladatel Chamurappi
 • vytvořil zákoník na principech “oko za oko”, “zub za zub” → záleželo z jaké společenské vrstvy lidé jsou
 • měl velké organizační schopnosti, tvoří silný stát, zavádí dlužní otroctví a první měnu na světě → kousky stříbra
 • Babylon → centrum říše, přes 1 milion obyvatel, stavby – Zikkurat boha Marduka, Semiramidiny zahrady
 • říše podlehla nájezdům Asyřanů

Středobabylonská říše 1500-1000 př.n.l.

 • po smrti Chammurapiho došlo k úpadku, centrem říše je město Súsa

Novobabylonská říše 600-500 př.n.l.

 • panovník Nabukadnezar → dobyl oblast Palestiny (Židé zajati v Babyloně) – zničen Jeruzalémský chrám (dnes Zeď nářků)
 • Kýros II. Perský → získává Babylon bez boje a zakládá Perskou říši

obecně k Babylonské říši

 • společenské třídy
  • Avílové (aristokraté, souzeni podle Chammur. zákoníku)
  • Muškéni (svobodní, chudí, přestupky se řeší pokutou)
  • otroci (nesvobodní, přestupky platí pán otroka)
 • náboženství
  • přebírají od Sumeru, postupně se někteří bohové stávají důležitější (Marduk, Ištar – Ištařina brána)

 

Asyrská říše (2000-600 př.n.l.)

 • Aššur (zakládající město, 2500 př.n.l.)
 • Ninive (hlavní město, pozůstatek knihovny)
 • vojenská kultura, mají stálou armádu (pěchoty, jízdní lučištníky)
 • pro usnadnění kontroly nad dobytým územím je původní obyvatelstvo vyhlazeno, nebo přesunuto, aby bylo zabráněno vzpourám
 • zakládají stálé obchodní kolonie
 • panovníci
  • Tiglatpilesar III. (získává velké území, říši dělí na provincie)
  • Sargon II. (za jeho vlády dochází k největšímu rozmachu říše – od Egypta až po Babylon)
  • Aššurbanipal (zakládá knihovnu v Ninive, po jeho smrti je říše dobyta Babylonem)

 

Egypt

členění

 • Archaické období 3200-2700 př.n.l.
 • Stará říše 2700-2180 př.n.l.
 • Střední říše 2000-1800 př.n.l.
 • Nová říše 1560-1080 př.n.l.
 • Pozdní říše 600-30 př.n.l.
 • mezi každým obdobím/říší dochází k tzv. přechodnému období

 

Archaické období

 • “sjednocení Egypta”
 • v Egyptě existuje osídlení, ale nejsou to městské státy
 • vzniká království Horního a Dolního Egypta
 • hlavní město Memfis

Stará říše

 • “stavby pyramid”
 • první pyramida je Džoserova, postavena Imhotepem)
 • největší je Cheopsova
 • nejhezčí pyramidy jsou obloženy bílým mramorem a mají špičku ze zlata
 • k pyramidě se staví svatyně (zde je faraon posmrtně uctíván)

Střední říše

 • “dobytí nájezdníky”
 • na Egypt útočí neznámý národ Hyksosů a dobývá ho (mají bronzové zbraně, které Egypťané neznali), nějakou dobu zde vládli
 • stavby – Karnak v Luxoru (obrovský chrámový komplex)

Nová říše

 • “rozkvět”
 • místo pyramid se stavějí dlouhé podzemní hrobky (např. Údolí králů)
 • panovníci
  • Hatšepsut (žena, vydává se za muže a vládne jako faraon)
  • Amenhotep IV. (ruší polyteismus a uznává pouze boha slunce Atona – po jeho smrti se toto však ruší a znovu funguje polyteismus, během jeho vlády se mění umění – postavy vypadají více realisticky) + Nefertiti – nejkrásnější žena
  • Tutanchamon (syn Amenhotepa IV., nevýznamný panovník, umírá velmi mladý, důležitý je nález jeho hrobky roku 1922 v původním stavu)
  • Ramesse II. (velmi úspěšný panovník, za jeho vlády říše prosperuje, bojuje s Chetity v bitvě u Kadeše → vzniká první mírová smlouva na světě)
 • po Ramessově smrti říše upadá

Pozdní říše

 • “Kleopatra”
 • Egypt je pod nadvládou cizích kmenů (Asyřané, Babyloňané, Perská, Řecká a Římská říše)
 • od nadvlády Řecké říše vládne řecká ptolemaiovská dynastie → vzniká Alexandrie (je tam největší starověká knihovna – bohužel shoří, Alexandrijský maják – 1 ze 7 divů světa)
 • Kleopatra VII. (ptolemaiovská) – poslední egyptská panovnice, milenci Julius Caesar, Marcus Antonius (společně páchají sebevraždu)

 

obecně k Egyptu

 • Nil je základ všeho (rok se dělí na období záplav a sucha – budují se složité kanály a díky tomu se voda dostane i mimo záplavové oblasti a udrží vodu do období sucha)
 • nejsou peníze, funguje výměnný obchod
 • náboženství
  • Egypťané rozlišují hmotný a duchovní svět – člověk je spojením obou (má hmotné tělo a nehmotnou duši=Ka)
  • tělo bez duše nemůže fungovat → proto mumifikace
  • do hrobky se dávají různé předměty, cennosti a Kniha mrtvých (rady ke zkoušce, která po smrti přijde)
  • svatyně → dům pro bohy, vstup mají povolen pouze vybraní kněží
 • společnost
  • faraon (vtělení boha Hora, je uctíván, zachází se s ním jako s bohem, jeho protivník je Sutech – bůh zla a chaosu)
  • vyšší vrstva → vojáci, kněží
  • nižší vrstva → řemeslníci, obchodníci, farmáři
  • otroci
  • zajímavost → ženy mají v Egyptě poměrně vysoké postavení
 • písmo
  • hieroglyfické
   • obrázkové (piktografické)
   • použití pro náboženské účely
   • pro Egypťany není velký rozdíl mezi písmem a uměním (obrázky tvoří příběhy za pomocí písma, přičemž existují pravidla jako např. oči zepředu, hlava z profilu)
  • hieratické
   • vzniklo z hieroglyfů
   • jednodušší forma pro běžné užívání
  • píše se štětcem na papyrus (lisovaná třtina)
  • Rosettská deska → objevena v 19. stol., obsahuje stejný text ve 3 typech písma (hieroglyfické, řecké, démonitické) → rozluštění hieroglyfů
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!