Stát – maturitní otázka

 

   Otázka: Stát

   Předmět: Společenské vědy

   Přidal(a): Martas

 

 

Vznik a podstata státu, funkce státu, typy státu; demokracie, typy demokracií, státní moc, politické strany, volební systémy)

 

Stát = forma lidské organizace, která se vyznačuje sdružením obyvatel žijících na určitém území, jež je ohraničeno hranicemi

–          jednotný právní celek

–          používá Maciaveli od 15. století

 

Teorie vzniku státu

1)      náboženská – podmínkou vzniku státu je božský původ

2)      patriarchální – stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny

3)      mocenská – vláda silnějšího nad slabším

4)      smluvní – mezi lidmi vznikla smlouva o dohodnutí pravidel, původ moderních států

 

Funkce státu

A)    Vnitřní

1) bezpečnostní funkce – vnitřní pořádek státu

2) obranná funkce – zajišťuje armáda

3) organizačně právní funkce – fungování státních institucí

B)    Vnější

1) obrana celistvosti území

2) spolupráce s ostatním zeměmi

3) diplomatické styky s ostatními státy

4) naplňování míru

 

Typy státu – jsou jednotlivé druhy státního zřízení

A) Monarchie – zaručuje dědičnost, doživotní vláda jednoho panovníka

–          podle moci panovníka rozdělujeme:

1) absolutní – nejvyšší zákonodárce a soudce

2) konstituční – omezen pravomocemi dalších státních orgánů

B) Republika – představitelé jsou voleni na základě ústavy, oddělení státní moci (zákonodárná, výkonná, soudní).

1)      parlamentní – vedoucí postavení parlamentu, kterému je odpovědná vláda

2)      prezidentská – v čele prezident, který zároveň plní úkoly moc výkonné

 

Demokracie = je forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávních občanům účast na správě a řízení státu. Je založena na principu podřízení menšiny většině a uznání svobody a rovnosti občanů.

1)      Přímá – je založena na přímé účasti občanů při rozhodování o veřejných věcech, referendum (všelidové hlasování), plebiscit (hlasování o změně hranic)

2)      Nepřímá – občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně, delegováním svého podílu na moci na své zvolené zástupce, kteří naplňují jeho vůli v orgánech státu, regionu nebo obce

 

Státní moc

–          zárukou demokracie, že státní moc nebude zneužita proti občanům, představuje princip oddělení mocí. Moc nemůže být soustředěna v rukou jednoho státního orgánu, který by byl obtížně kontrolovatelný a potenciálně ohrožoval veřejný život a svobodu občanů.

1)      moc zákonodárná = legislativa – vydávání zákonmů → parlament

2)      moc soudní = jurisdikce – kontroluje dodržování zákonů → soustava soudů

3)      moc výkonná = exekutiva – vykonává běžnou vládní agendu v rámci platných zákonů → prezident, vláda

Princip brzd a rovnovah –

 

Politické strany = dobrovolné sdružení občanů za účelem politické účasti

1)      Členství  – české občanství

–          starší 18 let

–          nesmí být členem jiné politické strany

2)      Založení  – sídlo, název

–          cíle, zásady

–          stanovy

–          způsob volby stranických orgánů

3)      Financování strany – členské příspěvky

–          státní příspěvek za výsledky ve volbách

–          sponzoři – nesmí být státní firma

–          podnikání – pronajímáním prostor, pořádáním kulturních akcí, prodej upomínkových předmětů

4)      Funkce – zprostředkovávající

–          integrační – spojují zájmy voličů a politické strany

–          socializační – lidé se zapojují do politiky

–          mobilizační

–          rekrutující – politická strana si vychovává své budoucí elity

–          ústavní = politicko-organizační – týká se stran podílející se na skládání vlády

5)      Druhy –

–          podle charakteru členství – a) masové – usilující o to mít největší politickou základnu

b) s omezeným členstvím

– krytérium podle šíře spektra – a) ideologicky úzké – oslovují jen jednu skupinu

b) cath all strany – hledají podporu u všech

– podle ideologie –

a) pravice – usiluje o slabý stát, důraz na svobodnou volbu jednotlivce

b) levice – klade důraz na kolektivismus, stát s více pravomocemi

 

Politické programy

1)      pragmatické – důraz na materiální hodnoty

–          málo ideologie, reformy → smazává se rozdíl mezi pravicí a levicí extrémisté

–          krátkodobý program – pragmatické, dlouhodobý program – extrémistické strany

–          konkrétní potřeby lidí

2)      ideologický – opak pragmatické

–          pravice nebo levice

–          málo se zaobírají konkrétními problémy

–          plnění programu bez ohledu na realitu – dogmatické

–          fundamentalismus

3)      negativistický – politika je chápána jako otázka moci

–          typické pro autoritativní režimy

6)      antipolitický – základem je občanská společnost

–          vítěz se nebojí kritizovat poraženého

–          na první místo staví morálku a humanitu

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy