Stát a národ – maturitní otázka ZSV

 

   Otázka: Stát a národ

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Tereza

 

 

Stát a jeho funkce

 • stát (z lat. stato = status, ústava, řád)
 • neexistuje jednotná definice
 • stát je:
  • mocenská instituce, která zajišťuje svým občanům podmínky pro život (zasahuje do fungování společnosti)
  • forma politické organizace společenství lidí, kteří žijí trvale na určitém území

 

Pro existenci státu jsou důležité tři základní prvky (znaky):

 • státní území
 • státní obyvatelstvo
 • státní moc

 

Dalšími znaky jsou:

 • státní suverenita (svrchovanost, nezávislost) → stát není podřízen žádnému vyššímu orgánu (musí však plnit závazky vyplývající z členství v nadstátních organizacích, např. NATO, EU…)
 • právní subjektivita → způsobilost samostatně vystupovat v právních vztazích

 

Teorie vzniku státu

 1. náboženská teorie → stát je výrazem boží vůle
 2. patriarchální teorie → stát je přirozený útvar po vzoru rodiny
 3. mocenská teorie → silnější vládnou slabším
 4. smluvní teorie → lidé se domluvili a některá svá přirozená práva převedli na stát (např. kvůli zajištění své vlastní bezpečnosti)

 

Funkce státu

 • vnitřní funkce
  • bezpečnostní → zajištění bezpečnosti občanů a jejich majetku
  • ekonomická → podpora podnikání, dohled nad chodem ekonomiky, garance ekonomických podmínek
  • sociální → zajištění občanů v době nemoci, ve stáří, poskytnutí podpory

v nezaměstnanosti, rodičovského příspěvku, bezplatné školství…

 • kulturní → péče o kulturní dědictví, rozvoj vědy, školství, ochrana ŽP
 • vnější funkce (týkají se vztahu k jiným státům)
  • obranná → obrana obyvatel státu před vnějším nebezpečím
  • hospodářská → podpora a regulace zahraničního obchodu
  • diplomatická → zajištění vztahů s dalšími státy (zahraniční politika)

 

Formy státu (někdy též hovoříme o typech státu)

 • jednotlivé státy se od sebe liší
 • třídíme je podle různých kritérií:

 

 1. Podle způsobu vládnutí (kdo vykonává státní moc)
 • demokracie
  • všichni občané mají možnost účastnit se na správě a řízení státu
   • buď přímo, např. formou referenda = přímá demokracie
   • nebo nepřímo – pomocí zastupitelů = nepřímá demokracie
  • autokracie
   • všechny antidemokratické státy = diktatury
   • rozhoduje jednotlivec nebo privilegovaná menšina nad většinou
   • často dochází k porušování lidských práv

 

 1. Podle hlavy státu (kdo stojí v čele státu)
 • monarchie
  • stát, v jehož čele stojí monarcha = panovník (král, císař, car, paša…)
  • zpravidla na základě dědičnosti; jde o post doživotní
  • monarchie může být:
   • absolutní – neomezená moc panovníka
   • konstituční – moc panovníka je omezená ústavou (ústava = konstituce)
   • parlamentní – panovník má symbolický význam, má reprezentativní funkci; jeho pravomoci jsou omezené dalšími státními orgány, které jsou často volené parlamentem

 

 • republika
  • (z lat. res publica = věc veřejná)
  • nejvyšší moc přísluší lidu
  • v čele republiky stojí obvykle prezident, který je volen na určitou dobu na základě ústavy
  • je podřízen právnímu řádu
  • republika může být:
   • prezidentská – prezident je volen přímo; je hlavou vlády, kterou vytváří a která mu je odpovědná (např. USA)
   • poloprezidentská – prezident je volen přímo a má poměrně velké pravomoci; vláda je odpovědná parlamentu, (např. Francie)
   • parlamentní – prezident volen většinou nepřímo (u nás dnes už přímo), má hlavně reprezentační funkce; vláda je odpovědná parlamentu, ale prezident není v jejím čele (např. ČR)

 

 1. Podle územní struktury státu (jak je stát územně členěn)
 • unitární stát (např. ČR, Itálie, Francie, Čína, …)
 • moc vykonává jediná soustava nejvyšších státních orgánů
 • území vytváří jeden celek
 • stát uděluje pouze jedno občanství
 • území je členěno na nižší správní celky

 

 • federace (např. USA, Německo, Rakousko, Švýcarsko, …)
 • představuje svazek států (kantony, spolkové země, provincie)
 • dvě soustavy nejvyšších orgánů – na úrovni federální a na úrovni jednotlivých částí federace
 • subjekty vystupují jednotně ( mají jednotnou měnu, armádu, ústavu)
 • více občanství

 

 • konfederace
 • volné smluvní sdružení států
 • bývá přechodná
 • státy mohou vystupovat samostatně

 

 • protektorát
 • spojení založené na nerovném postavení zúčastněných států

 

Historické teorie společnosti a státu

 • otázka jak spravedlivě uspořádat společnost se objevuje už ve 4. stol. př. n. l.
 • zabývali se jí především filosofové Platón a jeho žák Aristoteles

 

Platonova nauka o státě:

 • napsal dílo Ústava
 • vytváří představu o ideálním státě → jsou v něm tři třídy občanů
  • vládcové (filosofové = ti nejmoudřejší) → mají nejlepší vzdělání, neměli by mít majetek, který je kazí
  • strážci → dbají o obranu státu
  • řemeslníci, obchodníci, rolníci → dbají o výživu a zisk státu
 • prosazuje aristokracii (vládu nejlepších a nejchytřejších) a odsuzuje oligarchii (vládu bohatých), demokracii (vládu svobody) a tyranii (vládu násilí)
 • je považován za tvůrce 1. etického kodexu politika → politik musí mít všechny ctnosti (moudrost, sebeovládání, statečnost, spravedlnost), aby mohl zastávat svou funkci → lidí, kteří mohou být politiky, je málo
 • pokud se k vládě dostanou lidé, kterým chybí ctnosti, tak dochází k úpadku morálky a stát

 

Aristotelova nauka o státě:

 • napsal spis Politika
 • člověk je tvor společenský → „zóon politikon“
 • zabývá se nejlepším „možným“ státem (z praktického hlediska);
 • vyzdvihuje monarchii (vládne jednotlivec ve prospěch všech), aristokracii (vláda těch nejlepších), politeu (vláda všech svobodných občanů)
 • zavrhuje tyranii (vláda jedince ve prospěch sebe samotného), demokracii (vláda davu) a oligarchii (vláda bohatých)

 

Sociální stát

 • stát, který usiluje o zajištění podmínek slušného žití pro občany, zajišťuje určitou životní úroveň → usiluje o ekonomické a sociální zabezpečení občanů
 • stát ale pak řídí a kontroluje např. hospodářství → omezuje svobodu jednotlivce; státní kompetence jsou široké

 

Právní stát

 • stát, kde vládne právo a je mu podřízena veškerá státní moc
 • zaručení určitých jistot a hodnot – nezávislé soudnictví, lidská práva, vymáhání práv, platné zákony…
 • předpokladem fungování právního státu je právní jistota, tzn. vymahatelnost práva
 • v právním státu existuje dělba moci (zákonodárná, výkonná a soudní)

 

 • národní stát → na území jednoho státu žije jeden národ
 • národní státy → začaly vznikat až 18/19 století

 

Národ

 • národ (nativ) → společenství občanů, kteří mají společný jazyk, tradici, kulturu, dějiny; často vázán na konkrétní stát

 

Pamatuj!

 • národnost = příslušnost k určitému národu, např. česká, slovenská, (získáme ji narozením)
 • státní občanství (příslušnost) – vztah jednotlivce a určitého státu; např. ČR (získáme narozením, osvojením, udělením na základě žádosti, určením otcovství, nalezením)

 

Politický a etnický národ

 • politický národ = základem je státní občanství; společenství lidí (občanů) žijících ve stejném státě, kteří uznávají stejné politické hodnoty, např. principy demokracie, lidská práva, a mohou se účastnit politického života
 • etnický národ = základem je národnost; společenství lidí (občanů), kteří mají společný jazyk, tradici, kulturu, dějiny
 • v současné době nežije v jednom státě pouze jeden národ, kromě původního národa žijí v daném státě i jiné národnostní menšiny (minority) = etnika, etnické skupiny
 • společnost jednotlivých států se mění z národnostní na multietnickou → bezproblémové soužití etnik není samozřejmé →
  • může dojít k asimilaci (minorita = přistěhovalci se přizpůsobí majoritě)
  • může dojít k mísení tradic a zvyků (viz USA)
  • může vzniknout multikulturní společnost (různá etnika žijí vedle sebe a zachovávají si své tradice a zvyky)

 

Xenofobie

 • projev chování, který spočívá v nedůvěře, odporu a nepřátelství ke všemu cizímu
 • je to forma strachu ze všeho neznámého, především z cizinců (strach z odlišných kultur, zemí, náboženství) a všeho, co přichází z ciziny nebo toho, co je mimo vlastní sociální útvar (skupinu, kmen, národ, stát)
 • tento strach může přejít až v nenávist
 • xenofobní chování je založeno na rasových, etnických, kulturních a náboženských předsudcích
 • xenofobie je často spojována s různými formami rasismu
 • zbavit se xenofobie lze na základě osobní zkušenosti s cizími kulturami…

 

Rasismus

 • ideologie, která tvrdí, že existují vyšší a nižší rasy lidí, viz např. teorie árijské rasy za druhé světové války
 • součástí je agresivní postoj vůči „nižším“ rasám
 • rasismus je důsledkem xenofobie
 • v základu rasismu stojí strach z cizího a neschopnost přijmout odlišnost
 • rozeznává tři základní rasy → bílá, černá a žlutá
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!