Stát – maturitní otázka ZSV (3)

 

   Otázka: Aristoteles

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Kar

 

Stát ≈ formy vlády, státní zřízení, samospráva/demokracie a volební systémy

 • forma politické organizace lidské společnosti, vyznačuje se sdružením obyvatel určitého území v právní celek
 • státní moc je nezávislá. vnitřní i vnější záležitosti si každý stát řeší sám

 

znaky státu

 • ohraničené území – půda, vzdušný prostor, vodstvo
 • organizace státu – administrativní aparát, soustava státních orgánů spjatá se státním aparátem
 • právo – schopnost samostatně o něčem rozhodovat v právních vztazích
 • obyvatelstvo – občani
 • státní suverenita – vnitřní (=nezávislost státní moci na jiném pol. subjektu uvnitř státu), vnější (=právo státu uzavírat mezinárodní dohody a smlouvy)
 • ozbrojená složka

 

mezinárodně-právní subjektivita

 • Stát je hlavním subjektem mezinárodního práva, důležitá pozice díku tomu, že jeho suverenita není odvozena od žádné jiné moci.
 • Stát je považován za entiku který má- stale obyvatelstvo, vymezené území, vládu a způsobilost vstupovat do vztahu s ostatnímý státy

 

teorie vzniku státu

 • teorie náboženská
  • patří k nejstarším
  • stát vzniká a existuje z boží vůle a odráží božskou dokonalost —> božský původ státu
 • teorie patriarchální
  • stát vznikl postupným rozšiřováním rodiny
  • monarcha hraje roli otce v rodině
 • teorie mocenská
  • stát vzniká vládou mocnějších nad silnějšími
 • teorie násilí
  • vysvětluje stát jako produkt uplatnění síly, např. podmanění
 • teorie smluvní
  • stát vzniká smlouvou mezi občany, kteří se svobodně vzdají části své suvereniti ve prospěch celku

 

funkce státu

I) vnitřní :

 • právní – stát funguje na základě práva, př. zajištění respektování právního řádu
 • ekonomická – stanovení podmínek pro chod ekonomiky, má zabezpečit dobré fungování ekonomiky státu, např. sleduje nezaměstnanost a inflace
 • bezpečnostnízajišťuje bezpečnost občanů a jejich majetku i vnitřní zabezpečení státu, jeho orgánů a institucí na státním území
 • sociální – zajištění občanů v nemoci, ve stáří a při ztrátě prostředků obživy
 • kulturní – péče o kulturní dědictví, vytváření podmínek pro rozvoj kultury, rozvoj školství, vědy a výchovy

 

II) vnější:

 • diplomacie – zajištění vztahu s dalšími státy
 • obranná – obrana území před případným napadením a udržení mezinárodní bezpečnosti
 • regulace zahraničního obchodu – stanovení podmínek a okolností pro zahraniční obchodní vztahy

 

státní moc

 • záruka demokracie, že státní moc nebude zneužita proti občanům
 • moc není soustředěna do jednoho státního orgánu, rozlišujeme tři složky

 

moc zákonodárná (LEGISLATIVA)

 • ve své pravomoci má vydávání zakonů
 • zastupuje ji parlamet, pravomoc určuje ústava
 • schvaluje program vlády, rozpočet
 • parlament se dělí na dvě komory- poslanecká sněmovna a senát

 

—> poslanecká sněmovna

 • tvoří ji 200 poslanců
 • v čele je předseda poslanecké sněmovny- volen poslanci
 • předseda zahajuje, končí jednání, navrhuje pořadí projednávaných zákonů
 • podle stranické příslušnosti poslanci vytváří poslanecké kluby

—> senát

 • tvoří ho 81 senátorů
 • každé dva roky se vymění jedna třetina členů
 • senát zastupuje poslaneckou sněmovnu v případě jejího rozpuštění
 • jedná se o brzdu poslanecké sněmovny
 • schvaluje nebo vrací zákony

 

moc výkonná (exekutiva)

 • tvořena vládou, prezidentem a státním zastupitelstvím
 • vláda je tvořena premiérem, místopředsedou a ministry
 • prezident jmenuje premiéra a následně dle jeho návrhu i ostatní členy
 • vláda po svém jmenování musí získat důveru Posl. sněmovny, která také může kdykoliv vyslovit nedůvěru→ vláda musí podat demisi.
 • Každý minist má na starosti jiný rezort: Školství, financí, zdravotnictví, dopravy

 

soudní moc (jurisdikce)

 • tvořena ústavním soudem a soustavou soudů
 • soudy jsou nezávislé
 • soudci jsou jmenováni prezidentem bez časového omezení a jsou neodvolatelní
 • Ustavní soud (v Brně) – dohlíží na dodržování ústavy, zda nejsou porušována lidská práva nebo jestli není přijatý zákon v rozporu s ústavou a práv. řádem

– skládá se z 15 soudců jmenovaných na 10 let prezidentem

 

– Soustava soudů:

 • Nejvyšší soud (Brno)
 • Nejvyšší správní soud (Brno)
 • Vrchní soud (Praha a Olomouc)
 • Krajský soud (v krajských městech)
 • Okresní soud (v býv. Okresních městech)

 

ústava

 • Ústava rigidní– pro změnu je zapotřebí souhlas vyššího počtu hlasujících
 • Ústava flexibilní– k její změně je stačí běžný způsob hlasování, lze ji změnit prostým zákonem

 

Formy vlády

DEMOKRATICKÁ (vláda lidu)

–     státní forma, umožňující účast všech plnoprávných občanů na správě a řízení státu

 • jejich účast může být buď přímá (hlasování – referendum) nebo nepřímá (zastupitelská, reprezentativní)
 • umožňuje občanům v pravidelných obdobích volit své zástupce (poslance), kteří vykonávají státní moc za své voliče
 • protikladem demokracie je diktatura

 

NEDEMOKRATICKÁ (=vládne jen úzký okruh osob, nebo dokonce jedinec)

 • aristokracie (vláda privilegovaných – šlechty)
 • byrokracie (úřednická vláda)
 • plutokracie (moc v rukou vyšší vrstvy – vláda úzké skupiny bohatých, forma oligarchie)
 • oligarchie (vláda privilegované vrstvy magnátů)
 • monokracie (vláda jedince, samovládce, diktátora)

Monarchie a republiky

 • monarchie – zaručuje dědičnou, doživotní vládu jednoho panovníka
  • absolutní (neomezená) – panovník má veškerou moc
  • konstituční (omezená) – moc panovníka omezena ústavou, resp. parlamentem

 

 • republika – hlava státu volena v řádných volbách lidem nebo parlamentem na základě ústavy, omezené volební období, státní moc se odvíjí od lidu, státní moc je rozdělena: moc zákonodárná, výkonná a soudní
  • parlamentní – vedoucí postavení má parlament složený z poslanců (ČR, SR)
  • prezidentská – v čele prezident, který plní výkonné moci, neexistuje předseda vlády (USA, Rusko)
  • semiprezidentská – prezident má vyšší pravomoci než parlament, ale nižší než v prezidentské (Francie, Polsko, Finsko)
  • kancléřská – dominantní postavení má kancléř, prezident volen parlamentem (Německo)

 

státní zřízení

unitární stát

 • je jednotný, s jedinou vládou, jedinými zákony a jediným občanstvím na celém území státu
 • ČR, SR, Itálie, Polsko, Nizozemsko

 

federace

 • spolkový stát, vzniklý spojením více států, které se vzdaly části své suverenity ve prospěch celku
 • jednotlivé části mohou mít vlastní ústavu, zákony i dvojí soustavu nejvyšších stát. orgánů
 • mají společnou hlavu státu, měnu, armádu, zahraniční politiku
 • Německo, USA, Indie, Rakousko

 

konfederace

 • svaz států
 • smluvní sdružení samostatných států, které úzce spolupracují
 • zachovní vlastních ústav i občanství
 • vytváří orgány pro společné zajištění obrany, zahr. politiky, příp. zahraničního obchodu a měny
 • Commonwealth of Nations

 

demokracie

 • forma politického zřízení, která umožňuje všem plnoprávným občanům účast na správě a řízení státu

 

 • základní podmínky demokracie:
  • existence právního státu – existující demokratické právní normy a systém, jak je uplatňovat

 

 • základní hodnoty demokracie:
  • svoboda – odpovědnost ( můžeme se svobodně rozhodnout, ale neseme za sebe zodpovědnost )
  • rovnost – spravedlivost

 

 • druhy demokracie:
  • přímá (referendum) – založena na přímé účasti občanů na rozhodování o věcech veřejných
  • nepřímá (zastupitelská) – občan se účastní politického rozhodování zprostředkovaně –> volený zástupce

 

 • principy demokracie:
  • suverenita lidu (lid je zdrojem veškeré státní moci)
  • cílem státní moci je sloužit všem občanům (stát slouží lidem, nikoli lidé státu)
  • rozdělení státní moci na složku zákonodárnou, výkonnou a soudní
  • parlamentarismus (legislativa je pravidelně obnovována – volby)
  • právní stát (vztah občana a státu je vymezen právním řádem)
  • dodržování všech základních lidských práv a svobod
  • politická rozhodnutí vycházejí z vůle většiny, nedbají na ochranu menšin
  • právo na svobodné vlastnictví a svobodné podnikání
  • sociální spravedlnost v otázkách ochrany a sociálně ekonomického zabezpečení sociálně slabých – staří, nemocní, nezaměstnaní apod.
  • svoboda tisku a projevu

 

právní stát

 • vztah mezi občanem a státem je vymezen pomocí práva
 • právní řád stanoví i pravidla chování státních orgánů, aby nemehla být jejich moc zneužitelná proti občanům
 • stanovuje pravidla chování občanů ve státě
 • prosazována vláda práva

 

rovnost

 • Rovnost příležitostí– jedním ze základních principů demokracie, každý by měl dostat stejnou příležitost, bez rozdílu na pohlaví, národnost, či barvu pleti
 • Rovnost politická– lidi jsou si lidsky i politicky rovni. 1 člověk=1 hlas
 • Rovnost před zákonem– povinnost aplikovat zákon takovým způsobem, aby bylo uplatněno právo, bez jakéhokoliv popírání práv, diskriminace a nebylo nijak rozlišováno mezi lidmi (pohlaví, věk..)

 

svoboda

 • stav bytosti, jednající na základě vlastní vůle, nezávisle na svém okolí
 • Formální svoboda= nedosažitelná pro část společnosti- svoboda pohybu X nedostatek peněz.
 • Reálná svoboda= možnost, kterou může, ale nemusí jedinec naplnit

 

spravedlnost

 • Vyrovnávací– přiměřený trest
 • Rozdělovací– kde se mezi několik subjektů rozdělují požitky nebo břemena, např. při dělení dědictví nebo kořisti, při rozdělování daní a podobně.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!