Stejnosměrný proud – maturitní otázka

 

   Otázka: Hvězdná astronomie – Hvězdy a galaxie

   Předmět: Elektronika

   Přidal(a): honastik

 

 

Uzavřený elektrický obvod

 • Obsahuje zdroj, spotřebič a vypínač.

 

-Pokud je obvod rozpojený jako na obrázku nejedná se o uzavřený obvod!

 

Elektrický proud

 • Značí se I -> Jednotkou je A (Ampér)
 • Jedná o tok volných elektronů vodičem.
 • Proud je uspořádaný pohyb volných elektronů.
 • I = RU (Ohmův zákon)

 

Elektrické napětí

 • Značí se U -> Jednotkou je V (Volt)
 • Jedná se o rozdíl potenciálů (rozdíl hodnot elektrického napětí)
 • Kolem elektrického náboje je nehmotné elektrostatické pole, které působí silově na jiné elektrické náboje tak, že působí silou na jejich nosiče.
 • U = RI

 

Elektrický odpor

 • Kovový vodič je tvořen obrovským počtem mikroskopických atomů.
 • Volné elektrony při svém pohybu narážejí do jednotlivých atomů a mění tak svůj směr, dokud vodičem prochází proud je pohyb elektronů neuspořádaný.
 • Připojí-li se konec vodiče ke zdroji napětí, uvedou se volné elektrony do uspořádaného pohybu a projevuje se odpor.
 • R = U/I.
 • Značí se R -> Jednotkou je Ω (Ohm)

 

Zdroje stejnosměrného proudu (DC)

Ideální zdroj

 • Zdroj proudu, jehož vnitřní odpor je nekonečně velký.
 • Baterie, akumulátory, dynamo
 • Tento zdroj dodává stále stejně velký proud bez ohledu na velikost připojení zátěže.

 

Reálný zdroj

 • Má omezení.
 • Jehož vnitřní odpor není nekonečný, ale velmi vysoký.
 • Jeho proud je závislý na napětí zátěže.
 • Se zvyšujícím se svorkovým napětím klesá proud a tím se může měnit jeho časový průběh.
 • Dále lze říci, že zdroj vlivem rostoucí teploty způsobené přenosem energie ztrácí svůj výkon díky zahřívání

 

Ohmův zákon

 • Vyjadřuje vztah mezi proudem a napětím.
 • Zákon říká, že proud v elektricky vodivém předmětu je přímo úměrný napětí, přiloženém na tento předmět.

 

Kirchhoffův zákony

 • 1. V libovolném uzlu je součet vstupujících proudů roven součtu vystupujících proudů. (Kolik proudu do uzlu vteče tolik z něj musí vyjít ven)
 • 2. Součet napětí na jednotlivých prvcích je v libovolné uzavřené smyčce nulový.
  (Součet napětí na všech svorkách musí být roven nule)

 

Rezistory

 • Řazení rezistorů
  • Sériově
   • Proud je ve všech místech stejný, protože v zapojení nejsou uzly.
   • Napětí mezi svorkami el. součástek je různé, protože závisí na odporu každé ze součástek.
   • Rc = R1 + R2….
  • Paralelně
   • Proud mezi jednotlivými větvemi může být různý, protože souvisí na odporu součástek ve větvích.
   • Napětí mezi uzly je stejné, protože je stejné pro všechny větve.
   • 1/Rc = 1/R1 + 1/R2 +….
   • Pokud jsou odpory R1,R2,R3Stejné můžeme R zjistit vydělením počtu odporů např.: 1/R=1/150 + 1/150 + 1/150
    Výsledek vyjde 50 i pokud vydělíme R1 (který musí mít hodnotu stejnou jako ostatní rezistory, počtem rezistorů v uzlu)

 

Děliče napětí

 • V obvodech někdy potřebujeme nižší napětí, než je na svorkách zdroje.
 • Je to rezistor s odbočkou, která jej rozděluje na dva díly s odporem R1 a R2, spojené do série.
  • Nezatížený
   • Neodebíráme proud.
  •  Zatížený
   • Odebíraný proud, musí být mnohem menší než proud procházející děličem, aby napětí na výstupních svorkách příliš nekleslo.
  • Hvězda; Trojúhelník
   • Transfigurací trojúhelníku na hvězdu.
   • Rezistory jsou zapojeny do trojúhelníku.
   • Tyto rezistory nahradíme rezistory spojené do hvězdy tak, aby odpory mezi jednotlivými uzly zůstaly nezměněny.

 

Elektrická práce

 • Jednotka J (Joule).
 • Přeměna elektrické energie na jinou – přesuneme-li náboj Q mezi dvěma místy, mezi nimiž je napětí.
 • W = U * I * t             W = P * t

 

Elektrický výkon (pro stejnosměrný proud)

 • Jednotka W (Watt).
 • Jeden Watt je výkon, při němž se rovnoměrně vykonává práce 1 J za 1 s.
 • P= U * I

 

Elektrický příkon

 • Energie dodána do zařízení z elektrické sítě. Činný příkon je celým zařízením spotřebován.

 

Elektrická účinnost

 • Poměr mezi výkonem a příkonem.
 • Příklad
  • Ze sítě odebírá stroj 100W a do spotřebiče dodává 82W.
  • Stroj má tedy účinnost 82 %.

 

Reálný zdroj napětí (vlevo) Ideální (vpravo)

 • Ideální zdroj napětí nemá vnitřní odpor
 • Náhradní schéma zdroje napětí obsahuje: Zdroj napětí (třeba baterka), rezistor zapojený do série (vnitřní odpor Ri), zátěž/svorky
 • Náhradní schéma zdroje proudu obsahuje: Zdroj napětí (třeba kondenzátor), rezistor zapojený do série (vnitřní odpor Ri), zátěž/svorky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy