Struktura osobnosti – maturitní otázka

 

Otázka: Struktura osobnosti

Předmět: Společenské vědy

Přidal(a): _mad_scientist_

 

Pojem osobnost

 • Nositel lidské psychiky
 • Celek duševního života
 • Souhrn vlastností, procesů, stavů, návyků, postojů apod., které tvoří celistvou strukturu a dynamiku, individualitu konkrétního člověka
 • Každá osobnost má své jedinečné psychické, biologické a sociální vlastnosti

 

Determinanty lidské psychiky

 • Osobnost se utváří v průběhu celého života
 • Jedinec je tedy jak produktem, tak i spolutvůrcem
 • Osobnost je formována:
 • Vnitřními činiteli (geny)
 • Vnějšími činiteli – prostředí (přírodní a společenské)
 • Vlastní aktivitou

 

Psychická struktura osobnosti (psychické vlastnosti)

 • Promítá se v ní jednota prožívání a chování
 • Je relativně stálá
 • Známe-li strukturu osobnosti jedince, můžeme vyvozovat, co pravděpodobně udělá v tu či onu chvíli, jak zareaguje

 

Složky struktury osobnosti

 • Schopnosti
 • Temperament
 • Rysy
 • Charakter

Typ osobnosti – pozorovaná konstelace vlastností a rysů osobnosti, které spolu souvisejí – vyjadřuje podstatnou, ne však vyčerpávající charakteristiku osobnosti

 

Schopnosti

 • Vlastnosti osobnosti, které jsou předpokladem pro dosahování vysokého výkonu v určitém oboru, oblasti
 • Jsou ukazatelem toho, jaký rozdíl bude v kvalitě, rychlosti a snadnosti osvojení si určitého výkonu u různých lidí za stejných vnějších podmínek
 • Předpoklad rozvoje schopnostivloha (vrozená genetická dispozice)
 • Vloha naznačuje jak možnosti, tak i meze dalšího vývoje
 • Stupně rozvoje schopností:
 • Nadání (nadprůměrné výkony)
 • Talent (vysoce nadprůměrný souhrn schopností)
 • Genialita (mimořádně rozvinutý talent)

 

Dělení schopností

 • Primární – podmiňují rozvoj dalších schopností (vnímání, myšlení, …)
 • Sekundární – všechny ostatní, vzniklé na základě primárních

 

Druhy schopností

 • Verbální (chápání vztahů mezi slovy)
 • Numerické (operace s číselnými symboly)
 • Paměťové
 • Percepční pohotovost (schopnost rychlého postřehu)
 • Prostorová představivost (orientace v prostoru, vizualizace – schopnost představit si vzájemné vztahy předmětů v určitých polohách)
 • Psychomotorické (schopnost koordinovat dva a více současných pohybů)
 • Umělecké (literární, hudební, výtvarné, …)
 • Inteligence
 • Kreativita (tvořivost)

 

Inteligence

 • Obecný základ všech schopností
 • Soubor schopností sloužící k poznávání a řešení problémů
 • Schopnost učit se a využívat naučené
 • Nejdůležitější součásti inteligence – přizpůsobivost, učenlivost, schopnost zobecňovat, samostatně myslet, chápat, abstrahovat, schopnost verbálního vyjadřování

 

Znaky inteligentního chování

 • Dobrá orientace a dobré myšlení, tj. soudnost, pohotové a přesné vyjadřování
 • Přesné vnímání a dobrá paměť (pohotové vybavování informací z paměti)
 • Schopnost koncentrace na objekt činnosti s pružným a správným myšlením

 

Druhy inteligence

 • Fluidní – vrozená, nezávislá na dřívějším učení, během lidského života se již nevyvíjí
 • Krystalická – založená na zkušenostech, vědomostech získaných učením a na schopnostech je využívat

 

Měření inteligence

 • Pomocí tzv. testů inteligence
 • První test sestavil roku 1905 fr. psycholog Alfred Binet
 • Inteligenční kvocient (IQ) zavedl William L. Stern
 • IQ se vypočítá podle vzorce

                        mentální věk

IQ = ———————— x 100

                        chronologický věk

 

Škály IQ

 • 140 a víc                     vysoce nadprůměrná
 • 120-139                      nadprůměrná
 • 110-119                      mírný nadprůměr
 • 90-109                        průměrné IQ
 • 80-89                          lehký podprůměr
 • 70-79                          lehká debilita
 • pod 69                         imbecilita až idiocie

 

Využití měření IQ

 • Při zjišťování školní zralosti
 • Intelektová porucha – např. demence – nevratné zhoršování intelektových schopností

ALE!

 • Vysoké skóre v IQ testu není zárukou dobrého školního prospěchu či úspěšného uplatnění v zaměstnání apod.

 

Předpoklady inteligence

 • 75% geny
 • 25% výchova a vzdělání

 

Emoční inteligence

 • Schopnost vcítění (empatie)
 • Orientace v emocích druhých
 • Schopnost porozumění
 • Znalost vlastních emocí
 • Zvládání vlastních emocí
 • Schopnost sám sebe motivovat

 

Sociální inteligence

 • Schopnost orientovat se v sociálních vztazích a situacích
 • Schopnost dosahovat dobrých mezilidských vztahů

 

Kreativita (tvořivost)

 • Z lat. creo = tvořím
 • Zvláštní soubor schopností, které umožňují tvůrčí činnost, jejímž výsledkem je něco nového, originálního, popř. tvůrčí řešení problémů

 

Rysy tvořivé osobnosti

 • Má tvořivé a flexibilní myšlení
 • Je intuitivní a empatická, psychicky náladová, má zájem o lidské jednání
 • Je otevřená, vnímavá, má v oblibě nové přístupy
 • Není svázána přesností a pečlivostí
 • Je ráda nezávislá (autonomní)
 • Má sklon k netypičnosti

 

Vztah mezi inteligencí a tvořivostí

 • Všichni vysoce tvořiví lidé bývají vysoce inteligentní
 • Ne všichni inteligentní lidé jsou tvořiví

 

Rysy osobnosti

 • Psychické vlastnosti
 • Projevují se určitým způsobem jednání, chování a prožívání
 • Relativně stálé
 • Příznačné pro určitého člověka

 

Bipolární škály (mají dva protilehlé póly)

 • Extrovert
  • Zaměřený na vnější svět, společenský, přístupný, otevřený, aktivní, snadno přizpůsobivý, zbrklý, povrchní, známé označuje jako přátele
 • Introvert
  • Zaměřený do svého nitra, plachý, nejistý, málo průbojný, intenzivní vnitřní život, hluboké city
 • Stabilita (yrovnanost) x labilita (nevyrovnanost)
 • Dominance (potřeba vést, mít převahu) x submise (podřizování se, potřeba být veden)
 • Optimismus x pesimismus
 • Aktivita x pasivita
 • Egocentrismus x altruismus
 • Maskulinita x feminita
 • Afiliance (potřeba lásky) x hostilita (nepřátelskost vůči sobě i jiným)

 

Temperament

 • Soubor vrozených vlastností
 • Vztahují se k citovému reagování
 • Určují intenzitu prožívání dané situace i projevy chování (někdo reaguje na stejnou situaci klidně, jiný bouřlivě, …)
 • Temperament je ovlivňován od narození (porod), výchovou, sociálním prostředím

 

Kontrola projevů svého temperamentu

 • Nácvik stresových situací
 • Nácvik asertivity

 

Typologické koncepce

 • Hippokrates (5. stol. př. n. l.)
 • Galenos (2. stol. př. n. l.)
 • Temperamentum = smícháno v určitém poměru (4 tělní tekutiny)
 • Sanguis = krev
 • Phlegma = hlen, sliz
 • Cholé = žluč
 • Melaina cholé = černá žluč
 • Současná věda vysvětluje rozdíly v temperamentu vlastnostmi nervových procesů (I. P. Pavlov – teorie o vyšší nervové činnosti – síla, vyrovnanost, pohyblivost)

 

Temperamentové skupiny

 • Sangvinik – veselý, optimistický, snadno přizpůsobivý, pohotový, nekonfliktní, společenský, čilý, citově nestálý, vlezlý, žoviální
 • Flegmatik – klidný, někdy až lhostejný, apatický, pomalý, rozvážný, snášenlivý, přátelský, pasivní, málo iniciativní, spolehlivý
 • Cholerik – vzteklý, často podrážděný až agresivní, prosazuje se v kolektivu, má výraznou mimiku, rychle pracuje, vznětlivý
 • Melancholik – převládá u něj ponurá, smutná nálada, je pomalý, svědomitý, zodpovědný, důkladný, jeho city jsou hluboké a trvalé, často bojácný, vážný

 

Hans J. Eysenck (1916-1997)

 • britský psycholog něm. původu
 • spojil temperamentové skupiny s několika rysy osobnosti – introverzí x extraverzí a s labilitou x stabilitou

 

Charakter

 • Psychické vlastnosti, které souvisí s morálkou osobnosti a které se projevují v mravní stránce chování a jednání
 • Umožňuje řídit jednání člověka podle všeobecně přijímaných společenských norem
 • Formuje se především působením výchovy
 • Je ovlivněn vlastním sebehodnocením a temperamentem
 • Projevuje se zejména ve čtyřech oblastech:
  • ve vztahu k ostatním lidem, hodnotám společnosti
  • ve vztahu k životnímu prostředí
  • ve vztahu k práci, k plnění povinností
  • ve vztahu k sobě

 

Charakterní člověk – pro každého něco jiného – ten, kdo nikdy nemění názor, ten, kdo umí  přiznat, že se mýlil, ten, kdo umí přiznat prohru, ten, kdo nikdy nelže, nepodvádí, …

S charakterem souvisí pojem svědomí – systém morální kontroly a seberegulace; jakýsi vnitřní hlas, který jedinci říká, co je správné a co špatné.

Svědomí přináší člověku uspokojení, pokud jednal v souladu s morálními zásadami, nebo mu působí výčitky, pokud tyto zásady porušil.

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!