Svět v období imperialismu – maturitní otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Svět v období imperialismu

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a):  Anna

 

SVĚT V OBDOBÍ IMPERIALISMU: 1848 – 1914

období vnitřního vývoje Evropy a rozšiřování její nadvlády ve světě

 

SJEDNOCENÍ ITÁLIE

 • dlouhodobý proces risorgimento od 20. let 19. století
 • 19. stol – pokusy radikálů Giuseppe Mazzini = italský vlastenec a politik, zakladatel Mladé Itálie = organizace 1831 – 1848, cíl: vytvoření jednotné demokratické italské republiky
 • první pokus 1849 – spor s R-U, 1. válka o nezávislost (neúspěšná) ztráta Benátska a Lombardie

 

 • v 50. letech dva politické tábory se stejným cílem:
 1. umírnění
  Camillo Cavour = ministerský předseda Sardinie
  cíl: konstituční monarchie v čele s Viktorem Emmanuelem II.
 2. radikálové
  levicový republikánský program
  Guiseppe Garibaldi – italský revolucionář, vojevůdce a politik
 3. italská válka o nezávislost
 • Sardinsko (+ Francie) vs. Rakousko
 • bitva u Magenty 1859 (S Itálie) – dobrovolnický sbor v čele s Garibaldim + francouzská armáda Napoleona III., Rakušané i přes převahu poraženi a vyklidili Milán
 • bitva u Solferina 6. 1856 – francouzsko-sardinská armáda poráží R-U, zisk Lombardie

 

Výprava tisíce 1860

 • soukromá Garibaldiho akce
 • povstání proti vládě Bourbonů na Sicílii
 • původně 1000 dobrovolníků (dobyta za 1 měsíc)
 • do podzimu obsazeno celé Neapolsko → dar Sardinii → spojení S a J Itálie

 

Vznik království 1861

 • v čele Viktor Emmanuel II. – Savojská dynastie

 

integrace zbytku území

 • Benátsko v rámci rakousko-pruské války 1866
 • zánik papežského státu 1870 (papežovi zůstává Vatikán)
 • 1871 hlavním městem Řím

 

SJEDNOCENÍ NĚMECKA

 • první neúspěšný pokus 1848
 • od 50. let iniciátorem sjednocení Prusko
 • hlavní postavou Otto von Bismarck – vévoda z Lauenburgu, jeden z nejvýznamnějších politiků 19. století a budovatel sjednoceného Německa; první ministr (tj. premiér) Pruska a první v řadě německých kancléřů; nekompromisní přístup k řešení politických problémů a autoritativní vystupování vůči sněmu mu vyneslo přezdívku Železný kancléř
 • odpůrci sjednocení: Francie – nepřítel, Habsburkové – rozpad monarchie a ztráta vlivu

 

Průběh

3 postupné kroky, 3 války

Válka o Šlesvicko a Holštýnsko 1864

 • německé území pod nadvládou Dánska
 • společný rakousko-pruský postup
 • po vítězství společná správa

 

Prusko-rakouská válka

 • vznik Severoněmeckého spolku (viz 20)

 

Prusko-francouzská válka 19. 7. 1870 – 10. 5. 1871

 • záminkou spor o nástupnictví na španělský trůn: Bismarck tajnou dohodou prosadil Leopolda z rodu Hohenzellernů (oslabení Francie)
 • po zveřejnění pruský princ odstoupil z kandidatury
 • roznětkou k válce Emžské depeše – dokument vytvořený v roce 1870, zmanipulovaný Bismarckem – zostuzení francouzské vlády jejími přehnanými nároky, lid žádá odplatu, Napoleon III. tak vyhlásil válku všemu německému → semknutí Němců
 • společné tažení všech německých států
 • 9. 1870 bitva u Sedanu – vítězství Němců → zajetí Napoleona III. a okupace S Francie
 • důsledky: ve Francii revoluce – vznik republiky

1871 mírová smlouva

Německo zisk Alsasko-Lotrinska (ekonomicky rozvinuté)

  1. 1. 1871 vyhlášeno Německé císařství

 

Německé císařství

 • v čele císař Vilém I.
 • říšský kancléř Bismarck
 • konzervativní strany X  liberální opozice
 • sociální zákonodárství avšak zákaz sociální demokracie
 • Kulturkampf – neúspěšný politický boj 70. let 19. století v Německu, vedený Bismarckovou vládou proti katolické církvi a straně Zentrum, Bismarck zavádí antiklerikální zákony (státní dohled nad církvemi a školami, zavedení civilních sňatků), vede k posílení strany Zentrum a oslabení Kulturkampfu

 

MOCENSKÉ BLOKY

francouzsko-německá rivalita (porážka v prusko-francouzské válce)

cílem najít spojence pro případný nový konflikt

Bismarckova snaha navázat na Svatou Alianci

1873 – Spolek tří císařů: Rusko, Německo, Rakousko-Uhersko

– vzájemná pomoc v případě útoku další mocnosti

kvůli situaci na Balkáně ochladnutí rusko-německých vztahů, naopak sblížení Německa a R-U

1879 – Dvojspolek: Německo, Rakousko-Uhersko

– neutralita v případě války s třetí velmocí

1882 – připojení Itálie = Trojspolek

Francie a Rusko stojí v izolaci → sblížení, zpočátku jen diplomatické, poté půjčka Rusku

1894 – Dvojdohoda: Francie, Rusko

– cílem vytvoření mocenské rovnováhy, nikoliv míru

na přelomu století jednání Francie a Británie o rozdělení sfér vlivu v koloniích

Británie uznává vliv Francie v Maroku, Francie na oplátku britskou okupaci Egypta

1904 – Entente Cordiale „srdečná dohoda“ o koloniích: VB, Francie

ve střední Asii: VB x Rusko

VB obava z ruského pronikání do Afghánistánu (obava o vliv i Indii) i v Černomoří

vymezení zájmových sfér, Rusko připojeno k Dvojdohodě

1907 – Trojdohoda: VB, Francie, Rusko

 

IMPERIALISMUS A KOLONIALISMUS

imperialismus = expanzivní militantní politika, snaha o zisk nadvlády nad územím a cílem vytvořit velmoc

už od 15. stol., 2. pol. 19. stol. tzv. neoimperialismus – sílí jeho agresivita

kolonialismus = rozšiřování suverenity státu na území mimo vlastní hranice za účelem zlepšení ekonomiky, využití tamější pracovní síly a přírodní ch zdrojů

 

zdůvodňováno pozitivním dopadem: šíření civilizace a kultury, ekonomická prosperita, demokracie

negativní aspekty: krveprolití, otroctví, rasové předsudky vůči domorodému obyvatelstvu

Příčiny

 • ekonomické – potřeba levných surovin, odbytiště pro masovou produkci průmyslu
 • nacionalismus – snaha získat prestiž, šíření kultury
 • misie – křesťanští misionáři hlásají víru domorodým národům
 • rychlý nárůst populace – potřeba emigrace
 • rozvoj vědy a techniky – námořní flotila, moderní zbraně
 • břemeno bílého muže: pocit kulturní nadřazenosti na Západě; také upřímné přesvědčení,

že je povinností bílých učit barevné „primitivní“ obyvatele Afriky a Asie (R. Kipling)

 • předsudky teorie darwinismu: chybná aplikace „přežití nejlepších a přírodní selekce“, bílá rasa považována za nejpokročilejší a tudíž oprávněnou podmanit si ostatní (Rhodes)

 

Důsledky

+ redukce místních konfliktů

+ zlepšení sociálního zabezpečení

+ ekonomický růst (díky novým technologiím)

+ rozšíření misií

– ztráta politické svobody

– šíření chorob

– vykořisťování

 

ROZDĚLENÍ KOLONIÍ

Britské impérium

největší koloniální mocnost

20% území světa, 25% obyvatel

zakladatelem obchodní expanze → vliv i mimo přímé kolonie díky obchodním stanicím

 1. dominia – autonomní kolonie: Kanada, Austrálie, Nový Zéland, Jihoafrická Unie
 2. závislá území: Cejlon, Jamajka, Egypt, Uganda
 3. Indie – korunní kolonie, tzv. britská perla; 1876 samosprávné císařství v čele s Viktorií

 

Búrské války

snaha Britů ovládnout bohatou Jižní Afriku

oblast od 18. stol. osídlena nizozemskými kolonisty = Búrové

v 60. letech obsazeno Kapsko

 

První búrská válka 1880 – 81

 • neúspěšný pokus Britů ovládnout území

 

Druhá búrská válka 1899 – 1902

 • příčinou nalezení zlata a diamantů
 • zpočátku tuhý búrských bojovníků (Británie není tak silná jak si myslí)
 • búrské partyzánské skupiny
 • krutý postup Britů – první koncentrační tábory (všechny zajmou, aby nemohli podporovat partyzány)
 • 1902 celé území obsazeno

 

Francie

(druhé) císařství Napoleona III. – Charles Louis Napoleon Bonaparte, syn krále Ludvíka Bonaparte a

královny Hortensie de Beauharnais; francouzský diktátor a dokonalý vojenský taktik; jelikož měl rád architekturu, nechal přestavět Paříž

hospodářská modernizace

aktivní zahraniční politika – obliba lidu

války: Krymská, Prusko-rakouská, Prusko-francouzská – vznik republiky

velké finanční problémy

Pařížská komuna březen 1871

= označení různých způsobů samosprávy, obvykle města. Komuna obvykle spravuje majetek, který je v kolektivním vlastnictví jejích členů. V historii se objevovaly na půdě náboženských a reformních hnutí, např.: v 10. – 13. století v oblasti Itálie, Francie, Nizozemska

 • vzpoura dělníků a socialistů v Paříži kvůli neúnosným podmínkám
 • vyvrcholením prohra v prusko-francouzské válce
 • na pomoc komunardům Národní garda, vojsko má zakročit, to však nechce útočit proti krajanům
 • květen: dohoda vlády o míru s Prusy → spolupráce vojsk → poražení komuny (brutální)

 

Třetí republika 1875 – 1940

 • nová ústava, nejdemokratičtější v Evropě
 • postupná stabilizace, spojenectví s Ruskem
 • dlouhodobým cílem protiněmecký revanšismus = tendence odplácet, hlásání a prosazování

 

odplaty, ideologie a politika odvety, hlásající útočnou válku k odčinění porážky

Dreyfusova aféra – označení politického skandálu, který na konci 19. a na počátku 20. století vážně destabilizoval francouzskou Třetí republiku. Hlavní postavou této aféry byl kapitán Alfréd Dreyfus, dělostřelecký důstojník židovského původu, jenž byl kvůli údajné vlastizradě nespravedlivě odsouzen k doživotnímu vězení. Spory ohledně jeho viny měly dalekosáhlý dopad na francouzskou vnitropolitickou scénu, neboť hluboce polarizovaly celou francouzskou společnost

 

Francouzský kolonialismus

 • tradiční koloniální velmoc
 • v 18. stol. ztráta většiny kolonií (sedmiletá válka a revoluce: Kanada, Louisiana, Indie)
 • v 19. stol snaha o získání nových
 • větší intenzita za Napoleona III. – Francouzská Polynésie (dodnes)
 • nejintenzivnější výboje v období třetí republiky
 • Francouzská Indočína (Vietnam, Laos, Kambodža)
 • kolonizace Afriky: Alžírsko (nejstabilnější), Tunisko, Fr. západní Afrika, Fr. rovníková Afrika, Madagaskar, Džibutsko, Maroko

 

Německo

až v 80. letech

Německá východní Afrika (Tanzanie, Rwanda), Německá jihozápadní Afrika (Namibie), Togo, Kamerun, Samoa, Německá Nová Guinea (vše ztraceno 1918)

bagdádská dráha – železniční trať, navazující na trať Berlín-Istanbul a spojující Istanbul s Bagdádem, vybudována s přestávkami 1903–1941; strategický význam – měla se stát nástrojem politické

i ekonomické expanze německých imperialistů na Blízkém a Středním východě; v případě války mohla sloužit k rychlému přesunu vojsk proti britským základnám v této oblasti

 

Rusko

imperiální velmoc

ekonomická zaostalost, konzervativní vláda

Alexandr II.

snaha o modernizaci Ruska: zrušení nevolnictví, soudní reformy

Imperiální politika

 • expanze na Balkán
 • střední Asie, Dálný Východ – Vladivostok
 • 1890 – 1903 vybudována Transsibiřská magistrála

 

USA

vnitřní imperialismus – dlouhodobá expanze na Z

od 90. let 18. stol války proti Indiánům

posun na Z → vytvoření hranice → nezákonné překročení kolonisty → masakr kolonistů → zásah armády → masakr Indiánů → posun hranice

1846 – 48 válka s Mexikem, zisk: Kalifornie, Nové Mexico, Arizona, Texas

1867 koupě Aljašky od Ruska

Afrika 1880/1914

 

BALKÁNSKÝ SUD PRACHU

malé území a mnoho národnostních etnik

jazyková, kulturní a především náboženská bariéra

velká část pod nadvládou slábnoucí Osmanské říše

 

Krymská válka 1853 – 56

 • cílem expanze Ruska na Balkán na úkor Osmanů + ovládnutí Bosporu a Dardanel
 • vpád do Dunajského knížectví → vyhlášení války
 • bitva u Sinopu 1853 – zničení osmanského loďstva
 • 1854 Francie a VB na straně Turecka
 • hlavní boje o ruský Sevastopol, dobyt 1855 – ruská kapitulace (ztráta ústí Dunaje)
 • Pařížský mír 1856

vlny národně osvobozeneckých hnutí → vznik Rumunska

v 70. letech povstání v Bulharsku → vojenský zásah Ruska

 

Rusko-turecká válka 1877 – 78

 • Rusko vítězí
 • nezávislost Černé Hory, Srbska a Rumunska
 • 78 Sanstefanská mírová smlouva: Velké Bulharsko (knížectví pod patronátem Ruska)
 • Osmanská říše opouští Balkán

naplnění Sanstefanského míru by znamenalo silné postavení Ruska na Balkánu

obava VB a R-U

 

Berlínský kongres červenec – srpen 1878

 • zmaření Velkého Bulharska
 • samostatnost: Černá Hora, Rumunsko, Srbsko; autonomie: Bulharsko
 • rakouská správa Bosny a Hercegoviny

státy málo ekonomicky rozvinuté → zahraniční půjčky → závislost na evropských mocnostech

 

Balkánské války 1912 – 13

 • 1908 vyhlášena nezávislost Bulharské carství
 • 1912 Srbsko a Bulharské carství Smlouva o přátelství, později připojení Řecka a Černé Hory
 • požadují území Osmanské říše, ta vyhlašuje válku
 • První válka 1912: odražen útok na Osmanskou říši, příměří
 • Druhá válka: převrat v Cařihradu 1913, ofenziva Osmanů, rychle poraženi, příměří

Balkánský svaz spor o Makedonii, Bulharsko zpočátku úspěšná ofenziva,

nakonec poraženo, Bukurešťský mír

 

KAŽDODENNÍ ŽIVOT

 • antisemitismus
 • sionismus – ideový směr, který vznikl v druhé polovině 19. století mezi evropskými Židy, hlavním cílem jeho představitelů bylo a je přesídlení Židů do Izraele a vybudování a udržení židovského státu
 • rozvoj kapitalismu (Henry Ford – montážní linka)
 • nové společenské vrstvy – buržoazie, střední, dělnictvo
 • množství chudého městského obyvatelstva
 • vznik sociálního zákonodárství – státní regulace
 • rozšiřování volebního práva – sufražetky = ženy usilující za volební právo, ve Velké Británii a Francii od roku 1900
 • vzorem životní styl buržoazie → zlatý věk, krásná epocha

 

Věda, technika

 • přelom století velký vědeckotechnický pokrok
 • elektřina- Edison, Tesla
 • lékařství- očkování
 • přenos zvuku a obrazu
 • spalovací motor

 

Architektura

 • secese – poslední jednotný styl
 • důraz na pohodlí, dekorativnost
 • dekorativnost poté zavrhnuta – zdůraznění účelnosti

 

Bydlení

 • kvalitnější
 • infrastruktura – vodovody, kanalizace, osvětlení, komunikace
 • zásobování měst – jatka, vodárny, plynárny, elektrárny
 • v ČR: třípatrové domy, pavlačové

 

Móda

 • udává Francie
 • čistota a cudnost
 • zdůraznění ženskosti upnutými živůtky a vosími pasy
 • květované nebo kostkované vzory
 • výrazné klobouky, krajkové slunečníky
 • frak, úzké kalhoty v jiné barvě
 • složitá kravata, cylindr, hůlka „špacírka“

 

Umění

 • snaho a netradičnost a nezávislost → abstraktní umění
 • vliv společenských změn
 • rychlé střídání směrů: impresionismus, expresionismus, naturalismus, psychologismus, kubismus, futurismus, dada
 • umělci: Van Gogh, Picasso, Munch
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!