Teorie a systém práva

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Teorie a systém práva

Předmět: Právo, Společenské vědy

Přidal(a): Petr Skořepa

 

 

 • Vymezení pojmu a definice právního státu
 • Charakteristika základní právní terminologie
 • Charakteristika odvětví soukromého práva (občanské, obchodní, pracovní…)
 • Charakteristika odvětví veřejného práva (finanční, ústavní, trestní…)

 

Vymezení pojmu a definice právního státu

Vymezení pojmu právo

 • soubor předpisů, podle kterých se organizuje a řídí život společnosti
 • právní předpisy závazně určující, jak se lidé mají chovat

 

právní vědomí

 • Souhrn právních názorů, představ, pocitů a vědomostí, které vyjadřují vztahy občanů k právu
 • Představy lidé o platném právu, co je správné, nesprávné, spravedlivé a nespravedlivé

 

objektivní právo

 • Právní předpisy, které upravuje chování lidí, říká, co máme dělat
 • Společenské vztahy upravené objektivním právem = právní vztahy
 • Např.: manželství, kupní smlouva, pracovní poměr
 • -> povinnosti, nároky
 • Písemné vyjádření subjektivních práv

 

subjektivní právo

 • Nárok účastníka právního vztahu
 • Např.: právo na mzdu
 • Vztah mezi objektivním a subjektivním právem
 • Vztah mezi abstraktním a konkrétním pojetím práva

 

Definice právního státu

= vztah mezi občanem a státem je vymezen pomocí práva

 • právní řád stanoví i pravidla chování státních orgánů, aby nemohla být jejich moc zneužita proti občanům, a také pravidla občanů ve státě
 • je prosazována vláda práva
 • podle ideje právního státu slouží stát občanovi a nikoli naopak
 • zárukou fungování právního státu jsou nezávislé soudy
 • vztah mezi občanem a státem
  • občané mohou činit vše, co jim stát výslovně nezakazuje
  • stát smí konat pouze to, co mu zákony výslovně dovolují
  • povinnosti mohou být ukládány jen na základě zákona

 

Charakteristika základní právní terminologie

PRÁVNÍ ŘÁD – souhrn všech pramenů právních předpisů, které platí v určitém státě

ZÁKONNOST  – důsledné dodržování právního řádu

 • závisí na dobré znalosti právních norem a přesvědčení o nutnosti jejich dodržování

PRAMENY PRÁVA – formy, ve kterých je obsaženo objektivní právo a ve kterých je třeba hledat

 • normativní právní akty = rozhodnutí, opatření či usnesení, která jsou výsledkem uskutečněné pravomoci subjektů tvorby práva vydávat, měnit nebo rušit právní normy
 • obyčej = je pramenem práva tehdy, je-li dlouhodobě a masově zachováván, je dostatečně určitý a státní orgány ho aplikují a uplatňují státní donucení při jeho porušení
 • precedens
  • soudní rozhodnutí, kterým se řídí případy dosud právně neupravené
  • vzor pro rozhodování v budoucnosti
  • individuální právní akt, neboť vychází z konkrétního soudního případu
 • smlouva – nabývá normativního charakteru a stává se pramenem tehdy, jsou-li její ustanovení obecná, a pokud reguluje celou skupinu právních vztahů
 • Psané = zákony, normativní akty a smlouvy, právnická literatura
 • Nepsané = obyčeje, precedenty

 

PRÁVNÍ NORMA – závazné obecné pravidlo chování, které je vyjádřeno státem uznanou formou

 • dodržování je vynutitelné právní mocí
 • upravují jen některé společenské vztahy
 • sankce = norma stanovující následek nesplnění právní normy a nepřímý následek vyplývající z jejich nesplnění
 • PRÁVO JE MINIMUM MORÁLKY

 

DRUHY PRÁVNÍ NORMY

1) Podle způsobu, jak vymezují chování účastníků právních vztahů

 • zavazující
  • přikazující (zaplatit daň)
  • zakazující (nesmět uzavřít kartelovou dohodu)
 • opravňující – umožňují volbu chování (pokuta za porušení smlouvy)

2) Podle závaznosti

 • donucující (kogentní) – bezvýhradně závazné, nepřipouštějí odchylky
 • podpůrné (dispozitivní) – relativně nezávazné (ujednání obsahu smlouvy)

 

PRÁVNÍ SÍLA

 • důležitost právních předpisů
 • vlastnost právní normy, jež ji činí nadřazenou jiné právní normě
 • podle síly je dělíme právní předpisy na:
  • 1) prvotní (primární) – ústavní zákony a zákony
  • 2) druhotné (sekundární) – nařízení vlády, vyhlášky ministerstva

 

ZÁKONY – základní druh obecně závazných normativních právních aktů

 • ústavní zákony
  • odlišují se formou a vyšším stupněm právní síly od jiných zákonů
  • druhem je ústava
 • zákoníky (kodexy) = soubor systematicky uspořádaných norem celého odvětví práva
 • novely – změna a úprava zákonů

 

PRÁVNÍ PŘEDPIS = soubor právních norem

 • Vacatio legis = období od platnosti do účinnosti

 

PRÁVNÍ VZTAHY – vztahy upravené právními normami

 • 3 prvky právního vztahu:
  • ÚČASTNÍCI (subjekty) – FO a PO
  • OBSAH – práva a povinnosti účastníků
  • PŘEDMĚT – cíl, k němuž práva a povinnosti účastníka směřují
 • účastníci – osoba prodávající a osoba kupující
 • obsah – např. povinnost prodávajícího předat prodanou věc kupujícímu, uspokojit dle zákona reklamaci, povinnost kupujícího zaplatit….
 • předmět – převedení vlastnického práva k prodané věci na kupujícího a převedení peněz (kupní ceny) do vlastnictví prodávajícího

 

 Fyzické osoby – FO

 • mají dvojí způsobilost:
  • a) právní subjektivita – způsobilost k právům a povinnostem umožňující člověku být účastníkem právního vztahu a mít v něm práva a povinnosti
 • vzniká narozením, zaniká úmrtím
 • právo má i počaté dítě
  • b) způsobilost k právním úkonům – vlastním jednáním zakládat, měnit a rušit své právní vztahy, nabývat práva a zavazovat se k povinnostem (např. uzavírat smlouvy)
 • od 18 let i nezletilí
 • možnost zbavení nebo omezení způsobilosti
 • za nezletilé a nesvéprávné osoby jednání jejich zákonní zástupci

 

Právnické osoby – PO

 • v právních vztazích vystupují a jednají jako lidé
 • PO jsou i stát a územní samosprávné celky
  • Společenství osob (korporace)
   • sdružení FO
   • např. obchodní společnost, družstvo, spolek, sro., as.
  • Společenství věcí a majetku
   • mají- li peněžní podstatu = nadace nebo fondy
   • jsou-li podstatou nějaká majetková zařízení = podniky, ústavy
  • Společenství právnických osob
   • PO se můžou sdružovat a vytvářet další PO = sdružení
  • PO vznikají na základě smluv, listin, do evidence zapsáním a zanikají výmazem
  • Za PO jednají FO
  • PO je stát, územní samosprávné celky

 

Charakteristika odvětví soukromého práva (občanské, obchodní, pracovní…)

 • Je založeno na principu rovnosti a nezávislosti subjektů občanské společnosti, které vstupují do vzájemných vztahů
 • Vztahy mezi účastníky těchto vztahů vznikají na základě vůle svobodně projevené prostřednictvím smlouvy
 • Upravuje společenské vztahy na základě rovnosti účastníků, i když účastníkem vztahu je stát

 

Řadí se sem tyto odvětví:

 • Rodinné právo
  • Právní normy, které upravují osobní vztahy v rodině, mezi manželi, rodiči a dětmi i ostatními příbuznými a vztahy tzv. náhradní rodinné péče
  • Stěžejním pramenem je zákon o rodině
 • Občanské právo
  • Souhrn právních norem, jež řeší majetkové vztahy mezi fyzickými a právnickými osobami, mezi nimi a státem
  • Práva na ochranu osobnosti, autorské, vynálezecké právo apod.
  • Základním pramenem je občanský zákoník
 • Obchodní právo
  • Odvětví práva, které upravuje vztahy vznikající v souvislosti směny zboží a služeb, mj. právní postavení a jednání obchodníků (podnikatelů)
  • Hlavním pramenem je obchodní zákoník
 • (Pracovní právo)
  • Je v závorce, protože se v některých oblastech mísí s veřejným právem
  • Upravuje vztahy mezi zaměstnanci a zaměstnavateli
  • Obsahuje právní normy soukromoprávního charakteru (např. pracovní smlouva mezi fyzickou a právnickou osobou) a veřejnoprávního charakteru (např. zákonem stanovená minimální mzda)
   • Základním pramenem je zákoník práce

 

Charakteristika odvětví veřejného práva (finanční, ústavní, trestní…)

 • Upravuje vztahy, v nichž stát a jeho orgány vystupují jako nadřízení nositelé moci vůči podřízeným osobám, jimž jsou uloženy povinnosti
 • Řadí se sem tyto odvětví:
  • Finanční právo
   • Peněžní záležitosti
  • Ústavní právo
   • Ústavní normy o uspořádaní a řízení státu
  • Trestní právo
   • Trestní činy a tresty