Trestní právo – maturitní otázka (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Trestní právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Dominic Holeman

 

→ Právo dělíme na Ústavní právo, Trestní právo, Správní právo.

 

a) Ústavní právo

 • Ústava ČR a Listina základních lidských práv a svobod.
 • Listina zákl. lid. práv a svobod není součástí Ústavy, jen Ústavního pořádku.

 

b) Trestní právo

 • Souhrn právních norem o závažných proviněních proti společenským a individuálním zájmům.

 

Hmotné (materiální) → Trestní zákon č. 65/1994 Sb.

 • Podmínky trestní odpovědnosti.
 • Definuje trestné činy a tresty za ně ukládané, kdo je pachatel trestného činu.

 

Procesní (formální) → Trestní řád č. 69/1994 Sb.

 • Právní normy o zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, o trestním řízení, výkonu trestu a opravné prostředky

 

Trestní právo hmotné

Trestný činZávažné provinění proti společenským a individuálním zájmům.

 • Jeho znaky jsou uvedeny ve zvláštní části trestního zákona.
 • Projednávány před soudem.

 

Přestupek  → Není trestným činem.

 • Méně závažné provinění.
 • Neprojednává soud, jen přestupková komise, obecní úřad.

 

Pachatel → fyzická osoba starší 15 let, musí být příčetná (tj. schopná rozpoznat následky svého činu).

 • spolupachatel – pomocník, organizátor, návodce.

 

Trestnost → Vztahuje se na činy, kdy je jednání trestným činem.

 • dokonaný čin, ale i příprava, nedokončený pokus.

 

Podmínky trestní odpovědnosti

Skutková podstata

 • Definice trestního činu, která je uvedena ve speciální části Trestního zákoníku.

 

Vina

 • Pachatelův psychologický vztah ke skutečnostem naplňujícím skutkovou podstatu
 • Úmysl – vědomé spáchání trestního činu.
 • Nedbalost – rozlišujeme vědomou, nevědomou

 

Okolnosti vylučující trestní stíhání

 • Nepříčetnost – neschopnost pachatele rozpoznat nebezpečnost činu a ovládat své jednání (duševní porucha).
 • Nutná obrana – čin jinak trestná, kterým člověk odvrací přímo hrozící nebezpečí.
 • Krajní nouze – záchrana života při katastrofě, podnapilý člověk může dovézt člověka ohroženého na životě do nemocnice.
 • Oprávněné použití zbraně – policie, celní policie, armáda.

 

Trestní právo procesní

 • Upravuje postup při zjišťování trestných činů a jejich pachatelů, při soudním trestním řízení a výkonu trestu. Obsaženo v Trestním řádu.

 

Přípravná fáze

 • Zajišťování okolností spáchaného trestného činu, zjišťování informací o pachateli trestného činu.
 • Provádí policisté a vyšetřovatelé, pomáhají i soudní znalci.
 • Je veden spis, výslechy svědků.

 

Obvinění – musí být nashromážděno dostatečné množství důkazů, proběhne oznámení domnělému pachateli (má práva, mezi něž patří př. i právo nevypovídat).

pozn.: Státní zástupce může přerušit stíhání!

Obžaloba – obviněný se stává obžalovaným, s obžalobou musí být obžalovaný seznámen.

 

Předběžné projednání obžaloby

 • Schází se soudce, státní zástupce a obhájce.
 • Diskutuje se o tom, jestli jsou důkazy dostačující na soudní proces, soudce může navrhnout mimosoudní vyrovnání, může taky odložit pro nedostatek důkazů, tj. zrušit.

 

Soudní (hlavní) líčení

 • Před soudem se střetává strana obžaloby a obhajoby.
 • Obžaloba navrhuje druh a výši trestu.
 • Končí vynesením rozsudku – vinen x nevinen.

 

Přitěžující a polehčující okolnosti

Přitěžující → zákeřný, surový nebo lstivý způsob, zneužití bezbrannosti, trestný čin na dětech, těhotných ženách, starých a nemocných lidech, zneužití závislosti aj.

Polehčující → silné rozrušení, věk blízký mladistvému, ve stavu závislosti nebo podřízenosti, pod vlivem tíživých poměrů, odražení útoku, nebezpečí, před spácháním trestného činu vedl obžalovaný spořádaný život, projevil upřímnou lítost, snahu o nápravu následků trestného činu, sám trestný čin oznámil, spolupracuje s orgány činnými v trestném řízení.

pozn.: Mladistvým (15-18 let) se ukládá trest s poloviční sazbou!

 

Dělení trestných činů

 1. Proti republice – vlastizrada, vyzvědačství, vyzrazení státního tajemství, teror.
 2. Trestné činy hospodářské – neoprávněné podnikání, neoprávněná loterie, porušování autorského práva, krácení daní.
 3. Proti pořádku ve věcech veřejných – útok na veřejného činitele, úplatkářství, křivá výpověď svědka, neoznámení trestného činu., pytláctví.
 4. Obecně nebezpečné – ohrožení životního prostředí, nedovolené ozbrojování, ohrožování provozu dopravy.
 5. Trestné činy hrubě narušující občanské soužití – hanobení národa, rasy, opilství, týrání zvířat, pomluva, neposkytnutí první pomoci, kuplířství, šíření poplašné zprávy.
 6. Proti rodině a mládeži – bigamie, opuštění dítěte, týrání, únos, ohrožování mravní výchovy mládeže.
 7. Proti životu a zdraví – vražda, ublížení na zdraví, nedovolené přerušení těhotenství, rvačka (3 a více lidí).
 8. Proti svobodě a lidské důstojnosti – omezování osobní svobody, pohlavní zneužívání, znásilnění, loupež.
 9. Proti majetku – krádež, podvod, lichva, zpronevěra.
 10. Proti lidskosti – genocida, mučení, válečná krutost, propagace hnutí směřujících k potlačení práv a svobod občanů.
 11. Vojenské – neuposlechnutí rozkazu, urážka mezi vojáky, zběhnutí, zbabělost.

 

Trest

 • Společenské odsouzení protiprávního jednání, zabraňuje odsouzenému v páchání další trestné činnosti.
 • výchovný účel, není to pomsta
 • Soud může uložit následující tresty:

 

Nepodmíněné → nástup přímo.

 • Odnětí svobody → nejvýš 15 let, ale soud může udělit výjimečný trest a to 25 let nebo doživotí.
 • Ztráta čestných titulů a vyznamenání → netýká se akademických titulů, ale státních vyznamenání, čestných titulů
 • Obecně prospěšná práce → v rozsahu 50 – 400 hodin, v jiné obci, než má odsouzený trvalé bydliště.
 • Ztráta vojenské hodnosti → degradace.
 • Zákaz činnosti → po dobu určitou.
 • Propadnutí majetku.
 • Peněžitý trest → do 5 mil. Kč (ale může být celkově vyšší – penále).
 • Propadnutí věci → věc, která byla užita k trestnému činu.
 • Vyhoštění → persona non grata, často v nedemokratických systémech; na dobu určitou nebo neurčitou.
 • Zákaz pobytu v určitém místě → 1 až 5 let.

 

Podmíněné (tzv. podmínka)

 • Pachatel zůstává na svobodě, ale soud sleduje jeho chování.
 • Dopustí-li se v této době trestu, trest se mění na nepodmíněný.
 • Na dobu 1 až 5 let, pak při splnění podmínek zaniká.
 • Podmínečné propuštění je možné po zažádání po odpykání poloviny trestu, při doživotí po 20 letech.

 

Typy věznic

A, B, C, D → čím vyšší písmeno, tím těžší zločiny a tresty.

A → s dohledem, B → s dozorem, C → s ostrahou, D → se zvýšenou ostrahou.

A, B → nedbalost.

C, D → úmyslný trestný čin.

Další podobné materiály na webu: