Trh – maturitní otázka (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Trh

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Liza

 

 

 

 

Trh

– je místo, kde dochází ke směně zboží

– směna zboží za zboží se nazývá barter a je historicky nejstarší formou směny (můžeme se sní setkat i dnes)

-prostředníkem směny (všeobecným ekvivalentem) se později stávají peníze.

-peníze jsou zvláštním druhem zboží

 

Historie peněz:

 1. drahé kovy,
 2. mince z drahých kovů,
 3. papírové peníze a mince z jiných než drahých kovů,
 4. bezhotovostní platby – formou platebních karet, šeků, plateb prostřednictvím bankovních účtů apod.

 

Funkce peněz:

 1. prostředek směny (zprostředkovávají výměnu zboží – peníze – zboží),
 2. míra hodnot (pomocí peněz měříme hodnotu jinak nepoměřitelných statků),
 3. prostředek akumulace ( peníze se dají hromadit, schraňovat, akumulovat).

 

Měli bychom znát tyto pojmy:

. měna = peněžní soustava určitého státu, základem každé měny je peněžní jednotka.

. měnový kurz = pohledávky znějící na cizí měnu (např. Cenné papíry v cizí měně bezhotovostní peníze).

. kurzovní lístek = soupis kurzů měn nejdůležitějších statků k určitému datu. U nás vydává oficiální kurzový lístek centrální banka.

. valuty = bankovky a mince cizího státu

. devizy = pohledávky znějící na cizí měnu (např. Cenné papíry v cizí měně, bezhotovostní peníze).

. devalvace = oficiální snížení kurzu měny určitého státu vůči všem ostatním měnám (za jednu cizí měnovou jednotku zaplatíme více domácí měny).

. revalvace = opak devalvace, tedy administrativní zvýšení kurz vůči všem cizím měnám. U nás provádí ČNB.

 

a) Zákony trhu

– v tržním systému se ekonomické subjekty ( na jedné straně výrobci, prodávající, na druhé straně nakupující zákazníci-domácnosti, firmy, vláda a státní instituce) rozhodují v zásadě samy, což by mohlo budit dojem chaosu.

-chování tržních subjektů je však ovlivněno zákony trhu (někdy hovoří o neviditelné ruce trhu).

Zákon nabídky a poptávky

 

Poptávka:

-zákon poptávky = s rostoucí cenou klesá poptávka po zboží na daném trhu.

Můžeme rozlišit poprávku:

 • individuální poprávka = poprávka jednoho kupujícího po určitém statku nebo službě,
 • dílčí poptávka (tržní poptávka) = poprávka všech lidí z určitého regionu (resp. Z určitého státu) po určitém statku nebo službě,
 • agregátní poptávka = poptávka všech lidí v určitém státě po všech možných statcích a službách.

 

Nabídka:

-zákon nabídky = s rostoucí cenou roste nabídka zboží na daném trhu.

 • individuální nabídka = nabídka jednoho výrobce určitého statku nebo služby (např. Kolik nabídne jeden pekař rohlíků při ceně 1 Kč a kolik jich nabídne při ceně 5 Kč.)
 • dílčí nabídka = nabídka všech výrobců určitého zboží v určitém regionu (např. Kolik rohlíků celkem nabídnou všichni pekaři v ČR a při ceně 1 Kč a kolik při ceně 4 Kč). Dílčí nabídka je součtem idividulálních nabídek.
 • agregátní nabídka = nabídka všech výrobců všech druhů zboží v jednom státě.

 

b) Členění nabídky a poptávky, grafické znázornění

Nabídka je pro nás množství Q (quantity) nabízeného všemi prodávajícími při určité ceně P (price).Nabídku označujeme S (supply).

Příklad: trh s automobily-nabízet budou všichni výrobci a prodejci automobilů u nás (tedy obrovské množství subjektů, nikoliv pouze jeden nabízející) a graf nabízeného množství automobilů na ceně automobilů bude následující:

 

Poptávka je pro nás množství zboží Q, které jsou kupující ochotni koupit při určité ceně P.

Poptávku označíme D (demant)

Příklad: zůstaňme u trhu s automobily-poptávku tvoří všichni potencionální kupci automobilů (občané, firmy i instituce), tedy opět nikoliv jediný kupující. Průběh statistické závislosti množství nakoupených vozů na jejich ceně bude následující:

 

c) Faktory ovlivňující nabídku a poprávku, grafické znázornění

Faktory ovlivňující poptávku:

 • cena
 • demografické změny (změny v počtech a charakteristikách kupujících)
 • změny velikosti důchodů (mzdy zaměstnanců, renta vlastníků půdy, úroky a zisky vlastníků kapitálu)
 • změny v preferencích (zvyky, móda, změny potřeb atd.)
 • změny cen jiných zboží

-substituty- jiné zboží, které může nahradit při spotřebě zboží sledované (jablka-hrušky)

-komplementy- jiné zboží, které doplňuje při použití zboží sledované (auto-benzin)

 

Faktory ovlivňující nabídku:

 • cena
 • náklady výroby a obchodu (dražší suroviny a energie)
 • změny vnějších podmínek podnikání (organizace trhu, počasí pro zemědělce, daně a ostatní příjmy veřejných rozpočtů, atd.)
 • změny kapitálové výnosnosti- kapitál mám přirozenou tendenci směřovat do podnikání s vyšší rentabilitou a tedy i vyššími výnosy z daných vstupů.

 

Díky výše uvedeným faktorům dochází k posouvání křivek, a to jak nabídky tak poptávky.

Příklad 1. Zvýšení příjmů domácností (změna poprávky)

Příklad 2. Neúrodný rok ( změna nabídky

 

d) Interakce nabídky a poprávky

Podstatou trhu je vzájemná interakce (střed) nabídky a poprávky.

Obě křivky se nám protly v bodě, který nazýváme rovnovážný bod, kdy D=S. Tak získáme rovnovážnou cenu a jí odpovídající rovnovážné množství statků. Je to takový stav na trhu, kdy vše, co se vyrobí se i prodá.

Výrobci dopředu neznají rovnovážnou cenu a jí odpovídající ideální množství vyrobeného zboží pro trh.

Když potom vyhodnocujeme reakci strany poprávky a nabídky, může dojít ke třem různým záměrům:

-výrobci měli hodně dobrý odhad a strefili se přímo do rovnovážné ceny.

-výrobci dali příliš nízkou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou(zákazníci stojí ve frontách, koupili by ještě více…výrobci si mnou ruce, zvyšují ceny)

-výrobci dali příliš vysokou tržní cenu v porovnání s cenou rovnovážnou(zákazníci kupují méně, zboží zůstává ležet ve skladech) označujeme jako převis nabídky.

Toto je princip tvorby ceny na dokonale konkurenčním trhu- metodou pokusu a omylu jsou nabízející zákonitě tlačeni k tomu, aby se dostali se svými cenami do stavu rovnováhy na trhu, tedy k rovnovážné ceně.

Stav rovnováhy na trhu je z makroekonomického hlediska nejefektivnější.

 

Souhrn:

Co je to trh? Místo, kde dochází ke směně zboží.

Co je to barter? Naturální směna zboží za zboží.

Co to jsou peníze? Speciální zboží usnadňující směnu.

Historický vývoj peněz? Peníze zbožové, drahé kovy, mince, papírové peníze, bezhotovostní peníze ( platební karty apod.)

Vyjmenujte zákony trhu? Zákon nabídky a zákon poprávky.

Jak zní zákon nabídky? S rostoucí cenou nabídka stoupá.

Co je to nabídka? Souhrn všech nabízejících na daném trhu (např. Na trhu automobilů souhrn všech výrobců a prodejců aut).

Jak zní zákony poptávky? S rostoucí cenou poptávka klesá.

Co je to poptávka? Souhrn všech kupujících na daném trhu (např. Na trhu aut souhrn všech lidí a firem , které kupují auta).

Znají nabízející a kupující rovnovážnou cenu? Ne. Je to výsledná rovnovážný stav trhu, ke kterému se trh působením zákona nabídky a poptávky sám blíží.

Faktory ovlivňující nabídku? Cena, náklady výroby a obchodu, počasí (v zemědělství), změna ceny substitutu, změny kapitálové výnosnosti atd.

Faktory ovlivňující poprávku? Cena, demografické změny, velkost důchodů (příjmů), změny preferencí, změny cen substitutů a komplementů.

Další podobné materiály na webu: