Trh, nabídka a poptávka – maturitní otázka z ekonomie

 

   Otázka: Trh, nabídka a poptávka

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Megi

 

 

 

 

Charakteristika

Původně místo, kde se scházeli lidé a vzájemně si vyměňovali (prodávali, nakupovali)výrobky. Vznikl mechanismus výměny zboží -> trh.  Na trhu se nabízelo různé zboží, stejné zboží, vznikla cena jako výraz výše nákladů a ochoty výrobky koupit. Přebytek výrobků , které chtěl výrobce směnit za jiné výrobky  -> zboží

Směna hodnot prošla historickým vývojem, během něho se objevily peníze jako prostředek směny.

 

Nyní   místo, kde se střetává nabídka s poptávkou(dochází ke směně statků a služeb)

 • Na trhu dochází k výměnné činnosti, mezi jednotlivými ekonomické subjekty.
 • Trh je hlavní prvek tržního mechanismu (poptávka, nabídka, cena)

 

Členění trhu

 1. Dle množství a druhu zboží
  • dílčí (zabývá se pouze jedním druhem zboží)
  • agregátní (trh veškerého zboží)
 2. Z hlediska územního i věcného
  • Místní
  • Národní
  • Mezinárodní či světový
 3. Z hlediska předmětu koupě
  • trh výrobků a služeb (trh produktů)
  • trh práce, půdy a kapitálu (trh výrobních faktorů)
  • trh peněz (související s trhem kapitálu)

 

Tržní mechanizmus

Základ tržního mechanizmu tvoří trh, místo kde se střetávánabídka,poptávka a tvoří se ceny statků a služeb.

Je tedy založen na existenci tří základních prvků-poptávky, nabídky, ceny

 

Účastníky  trhu jsou:

 • Domácnost
  • Nakupují statky a služby, nabízí výrobní faktory (nabízí svou práci firmám, může nabízet pozemky, nemovitosti, nabízejí i kapitál, protože si ukládá úspory do bank  a  banky je dále půjčují  firmám
  • Domácnosti mají svou mzdu a rozhodnou se za co ji utratí
 • Firmy
  • Vyrábějí výrobky a nabízí služby, podle toho co lidé chtějí, poptávají práci od domácností, většina zaměstnanců je závislá na výrobě, službách a poptávají kapitál a půdu
 • Stát
  • Největší zaměstnavatel, zaměstnává policii, armádu, úředníky,….
  • Poptává výrobky a služby(během  krize zasahuje)
  • Reguluje ekonomiku prostřednictvím daní, zákonů, minimální mzdy, dotace

 

Substitut a komplement:

 • Substitut
  • Je nahraditelný produkt (houska, rohlík)
  • Růst ceny jednoho produktu vede k růstu poptávky druhého, který je levnější
 • Komplement
  • nenahraditelný doplňkový výrobek ( auto – benzín).
  • Růst ceny jednoho zboží  vede k poklesu poptávky obou zboží.

 

Konkurence

Forma volné soutěže, kdy mezi sebou firmy bojují o postavení na trhu a získání co největšího množství zákazníků. Trh vyžaduje konkurenci.

 

Dokonalá a nedokonalá konkurence:

 • Dokonalá konkurence
  • Ekonomická fikce, ideální situace, která neexistuje, pomocí ní se vysvětluje nedokonalá konkurence, která v praxi existuje
  • Existoval by volný vstup na trh, mohl by podnikat úplně každý
  • Všechny výrobky by byly stejné ve stejné kvalitě
  • Všechny výrobky by měly stejnou cenu, ani poptávka a nabídka by neovlivnily cenu
  • K dokonalé konkurenci se nejvíce blíží trh se zemědělskými plodinami

 

 • Nedokonalá konkurence
  • Existuje, stav na trhu, kdy je porušena aspoň jedna z podmínek-dokonalé šíření informací, všechny výrobky jsou stejné, velký počet výrobců, nulové náklady na vstupu a výstupu.

 

 MONOPOL

 • Jediná firma na trhu – ČEZ, Česká pošta.
 • Je nejvíce škodlivý, stanovuje vysokou cenu, která je vyšší než náklady a nemusí zlepšovat kvalitu.
 • Pokud chce zvýšit zisk, tak zvýší cenu výrobku místo toho, aby vyráběl více výrobku.
 • Nabízí ojedinělý produkt, který nenabízí nikdo jiný.
 • Nejsou časté – monopoly, hl. v rozvojových zemích (výskyt).

Důvody vzniku:

 • Přirozené (přírodními podmínkami např. lázně, doly)
 • Vlivem státu (ovlivňuje odvětví)
 • Fungování tržního mechanismu (firma vytlačila z odvětví další firmy)

 

MONOPSON

 • Situace, kdy je jeden kupující na trhu (armáda).

 

OLIGOPOL

 • Méně škodlivý, je to situace, kdy je málo firem v odvětví
 • Všechny firmy nemají informace o odvětv.
 • Firmy nabízejí podobný produkt
 • Typy:
  • Smluvní oligopol – firmy se spolu domlouvají na stejné ceně, chovají se jako monopol = kartelová dohoda.
  • Dominantní firma – situace, kdy je jedna velká firma, která určuje podmínky chování a několik malých firem se musí přizpůsobit.

 

MONOPOLISTICKÁ KONKURENCE

 • Nejméně škodlivá forma nedokonalé konkurence
 • Existuje hodně nabízejících firem
 • Nabízejí různý produkt, který se navzájem může nahradit (pekárny, textil, automobily)
 • Firmy zvyšují kvalitu, zvyšují služby pro zákazníka
 • Cena se stanovuje na základě nákladů a s ohledem na konkurenční firmy

 

Poptávka a grafické vyjádření:

Poptávka

 • Množství statků a služeb, které je kupující ochoten koupit v určitém místě a čase a za určitou cenu. Cena je základním faktorem poptávky.

Typy:

 1. Individuální – jeden poptávající
 2. Tržní – po jednom druhu výrobků nebo služby, od všech kupujících
 3. Celková (agregátní) – souhrnná poptávka po všech výrobcích a službách od všech zákazníků

 

Vlivy působící na poptávku:

 • Cena zboží, nabídka zboží, propagace zboží, zvyklosti, sezonost, kvalita, konkurence, kupní síla, dostupnost,substitut, komplement, roční období, zvyky, móda, změny potřeb

Cenová pružnost: reakce na změnu ceny v závislosti na změnu poptávaného množství

 

Nabídka a grafické vyjádření:

Nabídka

 • množství služeb a výrobků, které je prodávající ochoten prodat za určitou cenu, v určitém čase, a určitém místě, je funkcí ceny, funguje cenová pružnost
 • Cena musí být dostatečně vysoká na to, aby pokryla náklady a firmy měly  zisk
 • Tvoří ji firmy.

 

KŘIVKA NABÍDKY:

 • Nabídku lze znázornit pomocí grafu, ten ukazuje vztah mezi cenou a množstvím.
 • Firmy jsou ochotné dávat větší množství výrobků, nabídek a víc služeb, pokud je cena vysoká.

 

Vlivy působící na nabídku:

-cena, množství, náklady výroby a obchodu, poptávka, změna výrobních podmínek,změna kapitálové výnosnosti, změny organizace trhu, změna daňové politiky státu, počasí,..

 

Tržní rovnováha

Na trhu se nabídka a poptávka vzájemně ovlivňují, tím ovlivňují  výši ceny.

Trh je v rovnováze          ->           Rovnovážná cena                    ->                   Nabídka = Poptávka

Tržní nerovnováha             ->        Tržní cena                      ->            změna Nabídka/Poptávka

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy