Ústavní právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Ústavní právo – Ústava

   Předmět: Právo, Společenské vědy

   Přidal(a): Budínová Adéla

 

 

Ústava:

 • základní zákon státu
 • právní norma nejvyšší třídy

 

Dělení ústav:

 • psané – jediný dokument
 • nepsané – součást běžných zákonů
 • rigidní – tuhé
 • flexibilní – pružné

 

Ústavnost

 • právo na ústavu
 • právo tvořit ústavu
 • právo lidu na moc

 

Ústava České republiky

 • má 9 částí – preambule a 8 hlav
 • preambule- úvodní část ústavy
 • je to zákon právní akt
 • upravuje základní principy státu
 • organizaci veřejné moc
 • územní samosprávu
 • práva a svobodu občanů

Ostatní právní normy musí být v souladu s ústavou.

 

Principoddělení právní moci:

 • moc zákonodárná – legislativa
 • moc výkonná – exekutiva
 • moc soudní – jurisdikce

 

Ústava ČR nabyla účinnosti 1. 1. 1993.

Hlava I- Hlava VIII má 113 článků.

 

Hlava I

 • principy státu
 • státní symboly
 • zdroj státní moci

Státní symboly jsou uzákoněny Ústavou ČR.

Státní barvy – bílá, červená, modrá v uvedeném pořadí.

Státní pečeť – je červenobíle provedena.

 

Hlava II

Moc zákonodárná:

 • náleží parlamentu ČR
 • má 2 komory (Poslaneckou sněmovnu a Senát)

 

Poslanecká sněmovna:

 • 200 poslanců
 • věk nad 21 let
 • funkční období na 4 roky
 • v čele předseda+místopředseda
 • jednotlivé poslanecké klub

 

Složení parlamentu:

 • ČSSD
 • KDU-ČSL
 • KSČM
 • STAN
 • ANO 2011
 • BPP
 • Úsvit
 • ODS
 • TOP 09
 • SLK
 • VV

 

Volební systém– poměrného zastoupení. Poslední volby se konaly 25.10. -26. 10. 2013. Vyhrála strana ČSSD.

Senát:

 • od roku 1996
 • 81 senátorů
 • volení se na 6 let (každé 2 roky se volí 1/3)
 • volební systém většinový
 • voleni od 40 let
 • v čele předseda
 • nelze rozpustit, v době neexistence PS vydává zákonné opatření

 

Hlavní úkol Parlamentu – přijímání zákonů (legislativa).

Tvorba a schválení zákonu:

 • legislativní proces ( lex- legis- zákon)
 • zákonodárná iniciativa = právo navrhovatzákony-
 • má poslanec, skupina poslanců, senát, vláda, zastupitelstvo, kraje

 

Projednání zákonů v Poslanecké sněmovně:

 • 3 čtení
 • schválení návrhu (hlasování +podpis)
 • pro přijetí zákonu je třeba nadpoloviční většina přítomných poslanců (senátorů), ústavního zákona nadpoloviční většina

 

Přijaté zákony podepisuje:

 • prezident republiky
 • předseda vlády
 • předseda poslanecké sněmovny

 

Hlava III

výkonná moc- exekutiva (vláda, prezident, státní zastupitelství)

 

Vláda

 • předseda vlády (premiér)
 • místopředseda +ministři = zpravují, řídí ministerstva (resorty = odvětví národního hospodářství, státní správy)

 

Vznik vlády – po volbách do Poslanecké sněmovny.

Prezident republiky jmenuje – předsedu vlády na jeho návrh jmenuje ostatní členy vlády.

 

Vláda je odpovědná Poslanecké sněmovně:

 • žádá poslaneckou sněmovnu o vyslovení důvěry
 • může vyslovit nedůvěru vládě
 • vláda může podat demisi (odstoupit)

 

Prezident

 • je hlava státu
 • věk od 40 let
 • přímou volbou občany – Miloš Zeman, 8. března 2013
 • z výkonu své funkce není odpovědný, žádnému státnímu orgánu

 

Hlava IV

 • moc soudní (justice) = soustava soudní + ústavní soud (nevyšší správní soud)
 • kontrolní složka,
 • soudy jsou nezávislé
 • soudci jsou bez časového omezení
 • soudci jsou neodvolatelní

 

Stupeň:

 • nevyšší soud – Brno
 • vrchní soudy – Praha, Olomouc
 • krajské soudy
 • okresní soudy

 

Ústavní soud:

 • 15 soudců jmenuje prezident
 • na dobu 10 let
 • soudce- právník + 10 let praxe
 • rovná práva
 • jednání- ústní a veřejné
 • posuzuje, zda je dodržována ústavnost
 • nejsou porušována lidská práva
 • zda přijatý zákon není v rozporu s ústavou a právním řádem nebo mezinárodní smlouvou (může zrušit)

 

Hlava V

 • nejvyšší kontrolní úřad
 • kontrola státního hospodaření
 • plnění státní rozpočtu
 • včele prezident NKÚ

 

Hlava VI

 • Česká národní banka
 • úkolem je péče o měnovou stabilitu
 • v čele guvernér ČNB

 

Hlava VII

 • upravuje územní samosprávu ČR
 • základní samospráva celky – obce
 • vyšší samospráva celky – kraje

 

Územní samospráva (obce, kraje) – obec je územní společenství občanů, je právnickou osobou s vlastním majetkem, základní (obec) jednotka samosprávy a veřejné správy ČR

Rozlišuje se:

 • obce (do 3000 obyvatel), obce s rozšířenou působností
 • města
 • statutární města (100 000 obyvatel) mají zvláštní organizaci, mohou se členit na (městské části, městské obvody- s vlastní samosprávou)

 

Působnost obce:

 • samostatní působnost = samospráva = samostatně spravuje obecní záležitosti (bydlení, kulturu, sociální oblasti)
 • přenesená působnost = státní správa v rozsahu přenesené na obec zákonem (stavební řád, projednávání přestupků)

 

Orgány obce:

Zastupitelstvo – obce volí občané, podle počtu obyvatel = určený počet zastupitelů). Poslední volby byli 10.10. – 11. 10. 2014.

Rada obce/města – starosta, místostarosta, radní.

Starosta obce, města /statutárního města – primátor (zastupuje obec na venek).

Obecní/městský úřad – magistrát města Brna (starosta, místostarostové + zaměstnanci obecního úřadu (může zřídit obecní policii).

Vyšší územní samosprávní celky – kraje (14)

 

působnost kraje:         

a) péče o komplexní rozvoj území (sociální péče, doprava), samostatná působnost (samospráva)

b)přenesená působnost (státní správa)

 

Orgány kraje:

Zastupitelstvo kraje

Rada kraje:

Hejtman– zastupuje na venek příslušný kraj

Krajský úřad:

 • člení se na odbory
 • oddělený sekretariát ředitele
 • oddělený sekretariát hejtmana

 

Hlava VIII

 • přechodná a závěrečná ustanovení
 • rozdělení ČSFR
 • činnost Senátu PČR


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy