Výtah z filosofie a etiky – maturitní otázka

společenské vědy

 

   Otázka: Výtah z filosofie a etiky

   Předmět: Společenské vědy, Filosofie

   Přidal(a): Rosell

 

VÝTAH Z FILOSOFIE A ETIKY

 • Z řeckých slov PHILEIN (milovat) x SOPHIA (moudrost),
 • Klade si za cíl zkoumat jednotlivá jsoucna, ne v dílčích projevech, ale z hlediska,
  proč a jak vůbec jsou,
 • Filo je nauka, jejíž základní východisko tvoří otázka po povaze celku světa a po místě člověka v něm.

 

FILO DISCIPLÍNY

 • Ontologie (nauka o jsoucnu/arché) [monismus (idealismus x materialismus)
  x dualismus],
 • Gnozeologie / epistemologie / noetika (nauka o poznání → empirismus x racionalismus),
 • Filozofická antropologie – co je smyslem lidského žití, co je láska, štěstí, smrt,
 • Etika – morálka, mrav,
 • Logika – nauka o důsledném uspořádaném myšlení).

 

VĚDY

 1. Přírodní – fyzikální zákony (F, M, CH, Bi, astronomie atd.),
 2. Humanitní/společenské (PSY, SOC, politologie, antropologie, lingvistika, PRA, religionistika, EKO),
  • Vznikají po 19. století,

Přírodní vědy mají předem daný obor, humanitní vědy spíš chtějí poznat celek (zaměřují se na člověka).

 

POJMY

 • Mýtus – symbolický potažmo náboženská příběh, jak se svět vyvíjel (jeho fcí vysvětlit, co je po smrti; jak vzniknul svět apod.),
 • Senzualismus – názor uznávající za jediný zdroj poznání jen smyslové vnímání,
 • Monismus – v základu světa jedno jsoucno,
  • Idealismus – prvotní myšlenka pak hmota,
  • Materialismus – prvotní hmota pak myšlenka,
 • Dualismus – dva principy hmota i myšlenka (Descartes → „Myslím, že jsem.“),
 • Racionalismus – základem je rozum (Descartes),
 • Empirismus – zkušenost (John Locke → „Tabula rasa“),
 • Skepticismus – pochybování (hledáme),
 • Dogmatismus – teze nepřipouštějící pochybnosti,
 • Nihilismus – negace možnosti poznání (nelze najít),
 • Etnocentrismus – zveličování významu etnického hlediska,
 • Sekularizace – „odnáboženštění“ od náboženství,
 • Urbanizace – přesun z vesnic do města,
 • Industrializace – zprůmyslnění (přeměna agrární země v průmyslovou),
 • Ostrakizace vyloučení, vypovězení ze skupiny, do které člověk dosud patřil,

 

Doba osová

Východní filozofie

 • Indie
  • Bráhmanismus (hinduismus),
   • Myšlení ve védách,
   • Důraz; život jako neustálé utrpení, koloběh života, o podobě našeho znovuzrození rozhodují naše předchozí skutky.
  • Buddhismus,
   • Siddhártha Gautama, syn místního vládce – později asketa,
   • Protiklad k tradičnímu bráhmanismu a jeho kastovnímu systému,
   • Buddha= probuzený (sedmidílná stezka, karmínový zákon),
  • Čína
   • Konfucianismus,
    • základy čínské filozofie (rovnocenný zájem o člověka i přírodu, myšlení i jednání, cíl pro harmonii, vůle po mravní čistotě),
    • Důraz na střídmost, moudrost, mravnost a vzdělání,
    • I´ting (kniha proměn) – myticko-věštecký text – základ čínské filozofie,
   • Taoismus,
    • Lao-C´, Kniha Tao t´ing,
    • Princip Tao; prostupuje dění přírody i lidského nitra, ztotožňován s cestou – proces, pohyb, porozumění tao vede k řádu a míru.

 

Antická filozofie

Předsokratovské období

 • Tháles z Milétu – všeobecná oduševnělosti; vše má duši „vše je plné bohů“ (arché voda) – země plovoucí deska na vodě, která se pohybuje – vlny = zemětřesení,
 • Anaximenés – arché vzduch (Apeiros Aér – nekonečný, všeobsáhlý vzduch),
 • Anaximandros – arché není vázáno na smysly, je obecnější a trvalejší (než voda/vzduch),

Pythagorejci

 • Pythagoras – základem je číslo (magické č. pythagorejců; 10,
  • Lichost – omezené, stabilita / sudost – bez omezení, proměnlivost,

Eleaté

 • Xenofánes z Kolofónu – 1 bůh, kdyby jich bylo víc, tak se navzájem omezují,
  • Skutečný bůh je všudypřítomný a nelze ho srovnávat se smrtelníky,
 • Parmenidés – důraz na otázku povahy světa („1. skutečný filozof“),
 • Zenon z Eleje – teze o nemožnosti pohybu „Zenónovy aporie (letící šíp),

Atomisté

 • Demokritos – základní částicí světa jsou atomy,

Období klasické antické filozofie

 • Sokrates – sokratovská jehla, sokratovský dialog – nepíše, známe díky Platonovy,
  • Odpůrce sofistů, kritik falešné a formální polemiky, důraz na pravdu a poznání, „Vím, že nic nevím,“ poznání nebude nikdy u konce (Sofisti účelově, až nedůstojně nakládají s pravdou),
 • Platón – založil akademii (filo škola); napsal Obrana Sokratova, Ústava, Ideje (podobenství o jeskyni), teorie státu,
 • Aristoteles – učitel Alexandra Makedonského, Lykeion (lyceum-vlastní filo škola), díla; F, Metafyzika, O duši,
  • Člověk společenský (zoón politikon),
  • Lidé se sdružují ve dvou rovinách (oikia-rodina – polis-stát),
  • Tři právní formy polis (monarchie, aristokracie, politeia),
  • Tři pokleslé formy polis (tyranie, oligarchie, demokracie),

Římská filo

 • Marcus Tullius Cicero – vymezení pojmu kultura,
  • Kultura ducha, založil tradici kultury jakožto charakteristiky vzdělanosti,
  • Z lat. „colo“ „colere“ – původně spojeno s obdělávání půdy („agri cultura“),

Helenistické období

 • Stoicismus – důraz na smyslové vnímání, pravdivé nelze vyvrátit rozumem, vládne determinovanost (předurčenost) skrze logos (rozum), žij ve shodě s přírodním řádem.“ → žij cnostně,
 • Epikureismus – Epikura ze Samu -cíl člověka je dosáhnout blaženosti → ataraxie stav bez bolesti a neklidu,
 • Antický skepticismus – 2 pohledy,
  • Pyrhon z Elidy – aby člověk dosáhl blaženosti, musí filozof odpovědět na 3 otázky (Jaké jsou věci, jaké k ním, mám zajímat postoj, co tím získám?),
  • Sextos Emepeirikos – skepse proti velkým pravdám („Co je podstatou světa“) → přijímá malé pravdy (=fakta, které mohu zodpovědět – „Co je za den“),
  • Novoplatonismus – prazákladem pyramida bytí (jedno, duch, hmota),

 

Středověká filozofie

Patristika – z lat pater – otec (učení církevních otců),

 • Vliv na upevnění a zpřísnění křesťanského učení – tzv. dogmatika,
 • Fáze; 325 – ustanovení 1. křesťanského státu (1. Arménie, 2. Gruzie),
 • Fáze Katolická (POL, SLO, ITA, ŠPA),

Pravoslavní (UKR, SRB, ARM, RUS),

Protestanti (VB, USA),

 • Svatý Augustin – o boží obci, O Trojici, O svobodě, Čas „Věř abys rozuměl.“
  • Theodicea – ospravedlnění Boha (filo x teologie – přítomnost zla ve světě – když je bůh všemohoucí, proč dopouští zlo, zlo je nepřítomností dobra jako tma je nepřítomností světla.“,
 • Isidor ze Sevilly – křesťanská interpretace světa (Noe a potopa světa, Babylonská věž),

Scholastika – z lat scholastikus (učení církevních škol),

 • Ranná – spor o univerzálie (obecniny – obecné pojmy) – jestli jsou reálné nebo to jsou jen názvy věcí,
  • Realisté – ante res – před věcmi (Vilém z Champeaux „bělost existuje, aniž by existovala jediná bílá věc),
  • Nominalisté – post res – po věcech (Wiliam Occam – Occamova břitva= když vícero vysvětlení je nejlepší hledat nejjednodušší řešení),
  • Konceptualismus – in rebus – ve věcech,
 • Vrcholná
  • Tomáš Akvinský – zjednodušil Aristotelova díla,
   • Teze o božské existenci,
    • Pohyb – někdo musel být prvním hybatelem = Bůh,
    • Příčina – vše musí mít nějakou příčinu,
    • Nutnost a nahodilost – vše má svůj účel,
    • Nejvyšší dokonalost – jedině Bůh,
    • Někdo musí vše řídit = Bůh,

 

Novověká filozofie

 • Součástí bouřlivého vývoje evropské kultury a civilizace,
 • Doba 30. leté války 1618,
 • – do poloviny 19. století,
 • Rozvoj přírodních věd,
 • Centrem zájmu člověk a příroda,

Gnozeologický problém – který způsob poznání vede k pravdě,

 • Empirismus – smyslové poznání (indukce)
  • John Locke„Nic není v rozumu, co nebylo ve smyslech.“
   • Tabula rasa,
   • Důraz na sociální učení a socializaci, uznával konstituční monarchii,
  • George Berkely„Být znamená být vnímán.“
 • Racionalismus – rozumové poznání (dedukce),
  • René Descartes – rozprava o metodě, Meditace o první filozofii,
   • „Cogito ergo sum„– myslím, tedy jsem,
   • Člověk poznává skrze vrozené ideje (Bůh) a získané ideje (klamné, smysly nás mohou klamat [ponořená hůl ve bodě vypadá jako zlomená],
   • Metodická skepse – pochybnosti o všem, co bylo do té doby považováno za pravdivé a samozřejmé,
  • Baruch Spinoza – „Podmínkou štěstí je svoboda.“
  • Gottfried Wilhelm Leibniz – „Dáte-li vedle sebe dokonalé a nedokonalé, poznají lidé ihned rozdíl. Dáte-li jim jen nedokonalé, budou spokojeni.“

 

Osvícenství

 • Vztah k náboženství – výjimečně teisté, většinou deisté (=bůh stvořil svět, ale dál nezasahuje, každý je strůjcem svého osudu),
 • Preference osvícenský absolutismus → panovník vládne neomezenou mocí, ale je „osvícen“ (=vzdělaný, moudrý, rozumný),
 • Charles Louis Montesquieu
  • Perské listy – 2 Peršané cestují FRA a kriticky pozorují politickou i náboženskou nesvobodu
  • O duchu zákonů – dělba státní moci, vycházel ze J. Locka – přidal nezávislost moci soudní,
 • Jean Jacques Rousseau
  • Relativismus – odmítnutí etnocentrismus, dogmatismu a jediné pravdy → uznání plurality názorů, postojů a hodnot,
  • Rozprava o nerovnosti (divošství, barbarství, civilizace), Společenská smlouva (velký vliv při VFR), Emil čili o výchově,
 • Immanuel Kant
  • Kritika čistého rozumu, Co mohu vědět – epistemologie,

Co mám činit – etika,

V co mohu doufat – filo náboženství,

 • Kantova etika
  • Kategorický imperativ – jednej jen dle té zásady, od níž můžeš zároveň chtít, aby se stala obecným zákonem („Chovej se tak jak chceš, aby se ostatní chovali k tobě.“), „Dvě věci mě naplňují údivem, hvězdné nebe nade mnou,
  • a mravní zákon ve mně.“,

 

Německý idealismus

Návaznost na I. Kanta

 • G. Fichte „existence vědomí spočívá v tom, že určuje sebe sama“,
  • Dogmatismus – vykládá zkušenost,
  • Idealismus – odvození zkušenosti z představy,
   • Každý jednotlivec má možnost si přiklonit k jedné z možností,
  • W. J. Schelling „Souběžně s objektivizací Já a s jeho cestou ke konečné identitě probíhá podobný procesy ve vnější přírodě.“,
  • W. F. Hegel, Friedrich Nietzsche, Zarathustra,

 

Filozofie a moderní sociální vědy

 • století – specializace a rozvoj věd (soc, soc.kultur.antropologie, PSY, polito,EKO),
 • Auguste Comte – Kurz pozitivní filozofie, sociologie (dělení na statiku a dynamiku),
  • Koncept 3 stádií vývoje společnosti (Teologická-náb., metafyz-přírodě, pozitivní-vědě),
  • Tradiční společnost (voj. a teologická) X moderní společnost (prům. a vědec.),
 • Hannah Arendtová – původ totalitarismu I-III.

 

Česká filozofie po II. Světové válce

 • Jan Patočka – mluvčí Charty 77 → Kacířské eseje o filozofii dějin,
 • Tomáš Halík„Co je bez chvění není pevné.“,
 • Erazim Kohák, Ernest Gellner, Václav Bělohradský, V. Havel,
 • Charta 77 – občanská válka reagující společenské/politické poměry v ČSR,
  • ČSR nedodržuje své právní závazky (viz Helsinské dohody 1975),
 • Anticharta – reakce státní moci,

 

Multikulturalismus

 • Myšlenkový a politický směr (kulturní ideologie), který zastává stanovisko, že v jednom demokratickém státě mohou společně žít nejen jednotlivci, ale i skupiny s různou kulturou a zdůrazňuje prospěšnost kulturní rozmanitosti pro společnost a stát,
 • Živý v zemích, jejichž obyvatelé pocházejí z rozdílného kulturního prostředí a v některých z nich se uplatňuje i jako konkrétní politika státu. Cílem je politicky sjednotit všechny občany bez ohledu na jejich původ, etnicitu či přesvědčení, a to tak, že si pokud možno zachovají své kulturní odlišnosti
 • Počátky; USA, CAN, Austrálie,
 • Charles Taylor; zkoumání politiky uznání.

 

ETIKA

 • Morálka – teorie správného a nesprávného jednání,
 • Etiketa – pravidla/systém společenského chování,
 • Právo – soubor norem, jejichž dodržování vyžaduje stát,
 • Norma – závazné pravidlo, které je vynucováno, předpisem, zvykem atd.,
 • Polyteistické náboženství – víra ve vícero bohy (řecká mytologie),
 • Monoteistické náboženství – víra v 1 boha (křesťanství, islám, „buddhismus“),

Morální dilema – „vybírání si menšího zla“ (volby, říct kamarádce, že ji přítel podvádí),

Sociální etika – zabývá se obecným blahem lidí,

 • Etický kodex sociálního pracovníka ČR; zodpovědnost vůči,
  • Klientovy sociální služby,
  • Zaměstnavateli, u kterého pracujeme,
  • Kolegům v sociální práci,
  • Profesi a odbornosti sociálního pracovníka,
  • Společnosti,

Lawrence Kohlberg

 • Předkonvenční morálka
  • Dítě se přizpůsobuje pravidlům uloženým autoritou, aby se vyhnulo trestu nebo získalo odměnu,
  • Orientace na trest a poslušnost – nezáleží na dobrém či špatném úmyslu nějakého jednání, nýbrž jen na skutečných důsledcích,
  • Osobní zájem – orientace na odměnu/dosažení osobních cílů,
 • Konvenční morálka
  • Snaha dodržovat pravidla a sociální normy, aby si zasloužil uznání jiných a udržel sociální řád,
  • Orientace „být hodný dítětem“ – morální je to chování, které dělá radost jiným a které druzí schvalují,
  • Orientace „zákon/udržování sociálního řádu“– správné je to, co odpovídá pravidlům legitimní autority,
 • Postkonvenční morálka
  • Hlavní jsou obecné zásady spravedlnosti, které by mohly být v rozporu s psaným zákonem či autoritou,
  • Orientace na společenskou smlouvu, individuální práva a demokratické zákony,
  • Orientace na individuální svědomí – člověku jsou vodítky jeho vlastní abstraktní etické principy, které odrážejí univerzální spravedlnost.

Tabu

 • „nevhodné, nedotknutelné, vyloučené téma“,
  • Tetování (JAP), homosexualita, potrat apod..
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!