Vývoj lidské společnosti v pravěku a rané době dějinné

 

   Otázka: Vývoj lidské společnosti v pravěku a rané době dějinné

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Anonym

 

 

 

 

RANÁ DOBA DĚJINNÁ = tam, kde chybí starověk = U NÁS!!!

Antropogeneze (vývoj druhu člověka)

– HOMMO HABILLIS (zručný)

– HOMMO ERECTUS (vzpřímený)

– HOMMO SAPPIENS (rozumný)

o Existuje více druhů, například člověk neandrtálský

o Poddruh HOMMO SAPPIENS SAPPIENS (dnešního typu)

– Před Hommo existoval AUSTRALOPITHECUS

– První předchůdce člověka = Sivapithecus – přímá linie z opic (šimpanz)

o Ramapithecus – na konci třetihor

 

Teorie stvoření života

1) KREOCIONISTICKÁ – náboženská

2) EVOLUČNÍ – samovolný proces (biologická)

3) ŽIVOT PŘIVEZEN Z VESMÍRU

HOMOLIZACE = POLIDŠTĚNÍ

 

– Znaky:

o Vzpřímená postava (2x esovitá páteř)

o Mozek, mozkovna -> myšlení, rozum, …

o Palec proti čtyřem prstům

 

DĚLENÍ PRAVĚKU

Podle materiálu:

a. Kamenná

i. Paleolit

ii. Mezolit

iii. Neolit

iv. Eneolit (Evropa), Chalkolit (sev. Afrika, blízký východ)

b. Bronzová

c. Železná

 

Podle společenství:

1. Období tlupy (bez krevního příbuzenství, hlavním úkolem: přežít a mít potomky)

2. Období rodu (pokrevní příbuzenství, až od mezolitu)

Podle způsobu obživy

1. Období sběračské (kořistnické hosp.)

2. Období výrobní (zemědělci a pastevci, od neolitu = Neolitická revoluce)

 

DOBA KAMENNÁ

Paleolit (3-4 mil. Př. n. l. = starší doba kamenná)

o Lidé závislí na přírodě, KOŘISTNICKÉ HOSPODÁŘSTVÍ (nevýrobní, přisvojovací)

Nejstarší paleolit (3,5-1 mil. Př. n. l.)

 Nálezy: východní Afrika, Tanzanie – Olduvajskároskle

 Vývoj HOMMO HABILLIS – ve skupinkách, krátkodobá tábořiště

 Nástroje: štípáním, jednoduché úštěpky, sekáče

 

Starý paleolit (1 mil. – 300 tisíce př. n. l.)

 Vývoj HOMMO ERECTUS – dovede používat oheň, lov drobných zvířat, ryb, ptáků a větších savců (kůň, jelen, bizon), jednoduché pevnější příbytky

 Naleziště: Afrika, Evropa, Asie, Čína, Přesletice u Prahy

 Nástroje: pěstní klín (univerzální srdcovitý tvar)

 VELKÉ OCHLAZENÍ =>Skandidávský ledovec dosáhl maximální šířky

 

Střední paleolit (300 – 40 tisíc př. n. l.)

 Formy HOMMO SAPPIENS + varianty neandrtálce

 Naleziště: Arika, Evropa, Asie, přední východ

 Nástroje: kamenné úštěpy, pěstní klíny

 Lov zvěře, specializovaný lov (sob, mamut, medvěd), sběr

 Lovecké tlupy, rozdělávání ohně, PRVNÍ RITUÁLNÍ POHŘBY

 

Mladý paleolit (40 – 8 tisíc př. n. l.)

 Vývoj HOMMO SAPPIENS SAPPIENS – biologicky rovnocenný s dnešním člověkem

 Naleziště: jihovýchodní a střední Evropa, přední východ, Dolní Věstonice (Věstonická Venuše)

 Čepelová technika (kamenné a kostěné nástroje), dlouhé, úzké, kamenné, štípané čepele, škrabadla, hroty, rydla, vruty, vrtáčky

 Pevnější skupiny, plně artikulovaná řeč, specializovaný lov velkých zvířat (luky, šípy, oštěpy)

 Jeskyně, chýše, skalní převisy, chaty, jednoduché kce

 Úcta k zemřelým

 PRVNÍ JESKYNNÍ MALBY – náboženské představy, výtvory z pálené hlíny, řezbářská výroba

 

Mezolit (8000 – 5500 př. n. l. = střední doba kamenná)

o Závěr kočovného způsobu života

o 1. Ochočené zvíře = pes

o U nás po ústupu ledovce

o Na Blízkém východě nebyl mezolit vůbec (rovnou neolit)

 

Neolit (5500 – 4000 př. n. l.)

o NEOLITICKÁ REVOLUCE – přechod od kořistnického způsobu hospodářství k výrobnímu hospodářství (vznik zemědělství) – nové plodiny (pěstují), políčka – chráněna

o Kočovné pastevectví, spousta zvířat ochočených

o První pevní příbytky – vepřovice = cihly ze sušené hlíny

o První pálené hliněné nádoby

o Kamenné nástroje: obsidián – sopečné sklo, pazourek

o Vzniká řemeslo, výroba tkanin – primitivní tkalcovské stavy (len, konopí, vlna)

o Kolonizace -> žďáření (vypalování lesů)

o naleziště – Bylany u Kutné Hory, Mohelnice u Zábřehu na Moravě

o Lidé žijící v jedné vesnici jsou navzájem všichni příbuzní, jsou členy jednoho rodu (rodová občina). Podle druhu keramiky rozlišujeme u nás v neolitu tyto kultury:

 1) Kultura (lid) s lineární keramikou – na nádobách se jako ozdoby používají ryté linie.

 2) Kultura (lid) s vypíchanou keramikou – nádoby zdobeny vypíchanými „důlky“. (u nás mladší než kultura s lineární keramikou)

 

Eneolit (4000–2200 př. n. l. = pozdní doba kamenná, chalkolit= pozdní eneolit)

o Šíření mědi, oradlo a vůz, objevení kovu (metalurgie), hornictví, dálkový obchod, megalitické stavby (kamenné kultovní pohřební kameny)

o Na Blízkém východě a ve Středomoří se používá název chalkolit (doba měděná) – člověk už umí tavit měď, měděné nástroje jsou ale drahé a vzácné, kámen se používá víc. Makotřasy u Kladna – objeven důkaz slévání mědi, takže měď známa i u nás! (ojedinělý nález).

o V zemědělství se začíná používat hák (oradlo), vynález vozu (ne v Americe – až do Kolumba nebylo známo kolo!). Posiluje se postavení muže v rodině i v společnosti (patriarchát). Ve vesnici už nejsou všichni lidé příbuzní, jsou to pouze sousedé (sousedská občina).

 

DOBA BRONZOVÁ

– Bronz – slitina mědi a cínu -> výroba šperků

– V Evropě rozvinut dálkový obchod

 

STARŠÍ DOBA BRONZOVÁ (2200 – 1600 př. n. l.)

o Únětice u Prahy – pohřebiště -> únětické kultura

o Kůlovitékce, keramika = koflík = hrneček s ouškem těsně nad dnes

o Skrčená poloha, žárové hroby, rakve dlabané ze stromu

o Zbraně (dýky, sekery, hroty kopí, srp, sekeromlaty), šperky, řemesla (kov)

 

STŘEDNÍ DOBA BRONZOVÁ (1600 – 1250 př. n. l.)

o Zpomalen celkový vývoj (ochlazení)

o Milodary

o Rozvoj mykénské civilizace = PRVNÍ STÁTNÍ ZŘÍZENÍ V EVROPĚ

o Ve střední Evropě první meče

o Převaha chovatelství (přír. podmínky)

o Základ společenství= KMENOVÉ SVAZY v čele s náčelníky -> ovládnutí území pomocí ozbrojené síly

 

MLADŠÍ DOBA BRONZOVÁ (1250 – 750 př. n. l.)

o Oteplení, evropský rozkvět kultur

o Žárové pohřby -> popel ->POPELNICE (urna) – 1000 hrobů, uloženy spolu s milodary

o Náboženské představy a kulty – věřili v mnoho bohů (Slunce, Měsíc, hvězdy,…), uctívali bohyně (úrody, ohně,…) => přízeň dary, zvířecí oběti => vylupování hrobů (hodnotné milodary)

o KNOVÍZSKÁ KULTURA – Knovíz u Slaného (stř. Čechy) – pohřební rituály atd.

– Čechy v době bronzové

o Stále ještě nedokážeme rozlišit v Čechách etnika, jen kultury:

 1)Únětická kultura – název podle obce Únětice u Prahy. Centrum kultury bylo asi na našem území, zasahovala ale i do okolních zemí. (starší a střední doba bronzová)

 2)Mohylová kultura – podle způsobu pohřbívání (mohyly). (střední doba bronzová)

 3)Kultura (lid) popelnicových polí – podle způsobu pohřbívání. Mrtví spalováni a ukládáni do „popelnic“ (keramické urny). Mladší doba bronzová. V rámci lidu popelnicových polí rozlišujeme například kulturu knovízskou (Knovíz u Slaného), milavečskou (Milavče u Domažlic), lužickou a další. Místy jsou nacházeny pravděpodobné stopy rituálního kanibalismu).

 

DOBA ŽELEZNÁ

STARŠÍ DOBA ŽELEZNÁ = HAŠLTATSKÁ (750 – 450 př. n. l.)

o Rozpad staré struktury osad, zhoršení klimatu

o Rozmach Řeckých států, rozvoj civilizace Etrusků (stř. Itálie)

o Evropa – železné zbraně a nástroje

o Naleziště u Hallstattu v Rakousku -> pravěká těžba

o HUTNICTVÍ – tavení železných rud – sekery, srpy, meče, kosy,…

o Chov tura domácího

o KOLÁŘSTVÍ – dvou a čtyřkolové dřevěné vozy s železnými doplňky – neměly plná dřevěná kola

o Náčelníci obklopováni vojenskou družinou -> hradiště jako sídla, správní střediska

o Halštatské osídlení ohroženo vpádem Skytů

– Čechy v době halštatské

o Nejvýznamnější kulturou u nás byla kultura bylanská (Bylany u Kutné Hory).

 

MLADŠÍ DOBA ŽELEZNÁ = LATÉNSKÁ (450 př. n. l. – 0)

o Podle naleziště v La Tène ve Švýcarsku

o Do popředí keltské kmeny

 Římané jim říkali Galové

 Velmi výbojní -> expanze Keltů do Evropy

 Na území dnešních Čech keltský kmen BÓJŮ – podle nich název (Boiohemum = země Bójů → Bohemia)

• Náboženství: druidové = keltští kněží – uctívali posvátné háje (svatý dub, jmelí,…)

• Vynikající hrnčíři -> hrnčířský kruh, kováři, první mince na našem území (tzv. keltské duhovky – zlaté a stříbrné)

• Stavěli u nás OPPIDA = velká opevněná hradiště a hospodářská centra (Závist u Zbraslavi, Stradonice u Berouna

o Vrchol pravěkého vývoje v Evropě

 

Po mladé době železné nastává DOBA ŘÍMSKÁ-> po době římské pak DOBA STĚHOVÁNÍ NÁRODŮ

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy