Vznik a vývoj prvních státních celků – maturitní otázka

 

Otázka: Vznik a vývoj prvních státních celků

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Anne.g

 

 

Charakteristika starověkých orientálních civilizací

 • Velké řeky – zavlažování 
 • Rozvrstvení společnosti

 

Mezopotámie

 • Charakteristika
 • Přírodní podmínky
 • Významné státy na tomto území:
 • Sumerové – původ, městské státy – hospodářství chrámové a palácové, kultura
 • Akkadská říše – semitský původ, Akkad, Sargon, sjednocení Mezopotámie
 • Starobabylonská říše – Chamurappi, zákoník
 • Asyrská říše – staro a novoasyrská, Aššurbanipal – knihovna v Ninive, pád říše 
 • Novobabylonská říše – Nabukadnesar II., památky Babylonu, pád říše – Peršané
 • Kultura – písmo, literatura, matematika, astronomie, náboženství

 

Egypt

 • Přírodní podmínky
 • Horní a Dolní Egypt, Théby – Memfis 
 • Meni – sjednocení říše
 • Stará říše – pyramidy, Džoserova, Cheopsova, 
 • Střední říše – zánik: vpád Hyksósů
 • Nová říše – Thutmose III., Amenhotep IV. (Amenhotep), Ramesse II. bitva u Kadeše, první mírová smlouva
 • Pozdní Egypt – nadvláda Asyřanů, Peršanů, Alexandr, Ptolemaiovci – Kleopatra, Římané
 • Společnost
 • Kultura – písmo: hieroglyfické, hieratické, démotické, mumifikace, stavitelství, náboženství

 

Další země starověkého Blízkého východu

 • Chetitská říše
 • Foiničané
 • Perská říše

 

Indie

 • Protoinická kultura, Árjové
 • Kultura

 

Čína

 • Politický vývoj
 • Kultura (čínské vynálezy, písmo, náboženské a filozofické systémy

Charakteristika starověkých orientálních civilizací

 • starověké státy nevznikaly všude ve stejnou dobu, počátek starověku nelze určit přesně, jelikož vznik státu je pozvolný proces, obecně se dá říci, že starověk následuje po období neolitu
 • první civilizované státy začaly vznikat v teplých oblastech s úrodnou půdou, v povodí velkých řek, lidé si zde vytvořili trvalá sídliště
 • využití řek: rákos – písmo, vznik písma, úrodné bahno, stavební materiál – nános, zavlažování, doprava, lov ryb

řeky:

 • Mezopotámie – Eufrat a Tygris
 • Egypt – Nil
 • Indie – Indus a Ganga
 • Čína – Chuang-che (Žlutá řeka) a Jang-c‘-ťiang
 • společenská dělba práce – oddělení řemesla od zemědělství, rozvoji obchodu
 • orientální despocie = forma vlády, neomezená moc panovníka

 

Rozvrstvení společnosti

 • Despotové – panovníci s neomezenou mocí
 • Privilegovaní – kněží, úředníci
 • Neprivilegovaní – řemeslníci, zemědělci, obchodníci
 • Otroci

 

Typy starověkých států:

 • Staroorientální – u velkých řek, převažuje zemědělství, panovník bůh nebo jeho prostředník, půda patří panovníkovi nebo vesnické občině
 • Klasické – u moře, zemědělství, obchod i řemeslo, výroba často závislá na otroctví, půda je soukromá 

 

Mezopotámie (Přední východ)

 • z Mezopotámie byly vyváženy vlněné barevné tkaniny a dovážel se kámen, kovy a dřevo (toho zde byl nedostatek)
 • přebytečný byl rákos a hlína – lidé se tyto zdroje naučili využívat – stavěli z rákosu pomazaného hlínou domy, z hlíny vyráběli cihly, také se rákos a hliněné destičky zasloužili o vynález písma!
 • J Mezopotámie – záplavy – více úrodnější

 

Kultura Mezopotámie

 • Písmo – obrázkové, později vznik klínového písma
 • Literatura – Nářek nad zkázou Uru (báseň), Epos o Gilgamešovi
 • Stavitelství – stavební materiál převážně hliněné cihly, obytné čtvrti, chrámy (Zikkurat),
 • Aššurbanialův palác
 • Sochařství – reliéfy (o bojích, …)
 • Náboženství – polyteismus (uctívání více bohů)
 • Počátky věd – matematika (geometrické výpočty), astronomie (kalendář)

 

Chrámové hospodářství

 • kněží – vedoucí postavení
 • řídil celé hospodářství, které patřilo k chrámu
 • centrum všeho byl chrám
 • (veškerá půda patří Bohu, kněží ji jen rozděluje)
 • Zikkurat (= stupňovitá věž)

 

Palácové hospodářství

 • panovník – vedoucí postavení
 • (veškerá půda patří panovníkovi)

 

Významné státy na tomto území: 

Sumer

 • Sumerové měli nejasný původ
 • vznik měst a prvních městských států (např. Ur, Uruk, Kiš, Lagaš, Nippur, …)
 • centrem těchto měst byl chrám
 • vynalezli klínové písmo
 • první hrnčířský kruh, počítadlo

 

Akkadská říše 

 • poprvé centralizovaný stát
 • obyvatelé Akkadu mají semitský původ
 • Sargon – semitský vládce

 

Asýrie

 • nevhodná poloha pro závlahové zemědělství
 • převaha pastevectví (dobytek, ovce), zpracování vlny

 

Staroasyrská říše (20. – 18. stol. př. n. l.)

 • hlavní město Aššur
 • důležitá obchodní křižovatka
 • postupně Asýrii ovládl sousední stát, Babylonie

 

Novoasyrská říše

 • znovusjednocení Asýrie
 • Aššurbanipal – jeden z potomků Sargona, nechal v Ninive vybudovat knihovnu
 • město Ninive bylo pod vládou synů Aššurbanipala, kteří jej nedokázali ubránit, dobyto   Babyloňany – zánik Asyrské říše

 

Babylonie

 • nejmocnější městský stát – Babylon

 

Starobabylonská říše 

 • Chammurappi – panovník, za jeho vlády největší rozkvět
 • Chammurappiho zákoník – první v dějinách lidstva, ustanovení oblasti
 • trestního, majetkového, rodinného práva
 • zavedl jako platidlo stříbro

 

Novobabylonská říše

 • Nabukadnesar II. – dobyl Jeruzalém, vrchol rozkvětu – ovládnutí Mezopotámie, Sýrie, Palestiny
 • po jeho smrti – rychlé střídání panovníků, politická nestabilita
 • dobytí Peršany

 

Palestina

 • Šalamoun – nejvýznamnější z králů, moudrý a bystrý
 • židovské náboženství, vlastní monoteismus, víra v jediného Boha
 • Starý zákon – původní posvátná kniha židovského náboženství.
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!