Základní ekonomické pojmy – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): Petra Prečanová

 

 

 

 

Ekonomika – hospodářská činnost jednotlivých zemí (ekonomická praxe)

Ekonomie – věda, zabývající se lidským jednáním ve světě omezených zdrojů a neomezených potřeb

Makroekonomie – sleduje ekonomiku jako celek a zabývá se jevy jako je nezaměstnanost, inflace (snížení hodnoty penež) a HDP

Mikroekonomie – zkoumá chování jednotlivých ekonomických subjektů jako jsou spotřebitelé (domácnosti) a podniky (firmy)

 

Potřeby – jsou požadavky lidí, které se snažíme uspokojit
– pociťovaný nedostatek něčeho

 

Členění potřeb

a) hmotné – vyjadřují naše požadavky mít  a užívat věci x nehmotné – vyjadřují naše požadavky mít a užívat znalosti, dovednosti – maturita

b) individuální – týkající se jednotlivce (poslech rádia) x společenské – týkající se společnosti lidí (obrana státu)

c) současné x budoucí

d) zbytné – kouření x nezbytné – dýchání

e) hlavní – fotografování x doplňkové – fotoaparát, model, osvětlení

 

Potřeby uspokojujeme pomocí statků a služeb
Statky
– produkty práce, nebo přírody, které uspokojují lidské potřeby

 

Statky

– nehmotné

̶ hmotné – spotřební – konzumní

̶  konzumační

̶ kapitálové – provozní
̶  investiční

 

Hmotné statky – každá věc, která slouží k uspokojování lidských potřeb (jídlo, bydlení, auto, oblečení)

Nehmotné statky – znalosti (cizí jazyk), dovednosti (zpěv, tanec), vlastnosti, duševní výtvory člověka, licence, autorská práva

Spotřební statky – slouží přímo k uspokojení potřeb – potraviny, oděv

Konzumní statky – předměty dlouhodobé spotřeby – movité (volně se pohybující – auto), nemovité (pevně spjata se zemí – dům)

Konzumační statky – předměty, krátkodobé spotřeby (jídlo)

Kapitálové statky – slouží k další výrobě – hospodářské činnosti

Provozní statky – materiál, suroviny

Investiční statkymovité – zařízení podniku

̶ nemovité – tovární hala, garáže

 

Služby – činnosti, které uspokojují potřeby – opravy, kadeřnické a kosmetické služby, lékařská péče

Služby – výrobní

– nevýrobní – věcné

– osobní

 

Výrobní služby – výroba oděvů, nábytku

Nevýrobní služby – věcné – opravy spotřebních předmětů

– osobní – směřují přímo k člověku (kadeřnictví)

 

Výroba

 • věci které slouží k uspokojování potřeb nejsou zpravidla volně v přírodě
 • produkty přírody musí být přeměněny a zpracovány
 • všechny tyto produkty nazýváme výrobou

 

Naturální výroba – pokud vyrábíme výrobky jen pro vlastní potřebu

Zbožní výroba – pokud výrobce vyrobil výrobek ke směně za peníze nebo jiné výrobky

– tržní ekonomika je založena na zbožní výměně

 

Výrobní faktory – tvoří je zdroje, které jsou potřebné pro výrobu statků nebo k poskytování služeb

 1. Lidské zdroje – práce
 2. Přírodní zdroje – půda
 3. Kapitál
 4. Podnikatelství

 

Lidské zdroje – práce
– je to cílevědomá lidská činnost, pomocí které člověk získává statky i služby, člověk je nositelem pracovní síly

 • pracovní síla je souhrn fyzických a duševních schopností konat práci
 • člověk potřebuje mít určitou kvlifikaci na výkon dané práce

 

Při vzniku statků a služeb dochází:

 • k dělbě práce – rozdělení pracovních činností mezi skupinu lidí
 • ke specializaci – zaměření skupiny a jednotlivců na určitý druh práce
 • ke kooperaci – spolupráce při vytváření statků a služeb

 

Dělba práce

 • fyzická
 • duševní
 • produktivní
 • neproduktivní
 • jednoduchá
 • složitá

 

Přírodní zdroje – půda

tvoří je:

a) nerostné bohatství (uhlí, ropa, zemní plyn)

b) přírodní síly (vítr, sluneční energie)

c) půda (pěstování zemědělských plodin) – cena za použití půdy se nazývá renta

 

Renta má podobu:

a) Absolutní renty – je to minimum které se za půjčení platí bez ohledu na další faktory

b) Relativní renty – to co dostaneme navíc, záleží na kvalitě a vhodnosti pro zemědělství = bonita půdy

 

Z důvodů ubývání přírodních zdrojů, jejich cena neustále stoupá a to ovlivňuje ekonomiku každého státu.

 

Kapitál

Kapitál je všecko co vkládáme do výroby aby vznikly větší hodnoty (zisk nebo úrok)

 

Může mít podobu:
a) peněžní – finanční kapitál

b) fyzickou – reálný kapitál (hmotné a nehmotné statky jako licence, software apod.)

 

Kapitál je omezený a vzácný a má svou cenu, v tomto případě jsou to dvě ceny:

 1. Úrok – je to cena kapitálu vloženého např. do banky
 2. Zisk – je cena kapitálu, kterou očekává vlastník při aktivním podnikání. Tato cesta je rizikovější, podnikatel může přijít o svůj kapitál. Proto podnikatel očekává, že jeho zisk bude vyšší než běžný úrok.

 

Podnikatelství

 • podnikatel spojuje tři výše uvedené faktory dohromady
 • odměna podnikatelům za riziko, které vkládají do podnikání je zisk

 

Typy ekonomik (ekonomické systémy)

Zvykový (tradiční) systém
– nejstarší ekonomický systém, v dnešní době lze nalézt např. V centrální Austrálii, Africe nebo u kmenů amazonského pralesa

– o všem rozhoduje vůdce kmene

 

Příkazový systém

– o řešenní rozhoduje stát a státní orgány (politické strany)

 

Tržní systém
co a kolik-rozhoduje trh a jeho zákony (nabídka, poptávka)
jak-také rozhoduje trh (konkurence)
kdo koupí-záleží na úspěšnosti na trhu

 

Smíšený systém
-jde o tržní systém doplněný rozhodováním vlády

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy