Základní ekonomické pojmy

 

   Otázka: Základní ekonomické pojmy

   Předmět: Ekonomie

   Přidal(a): maturitní otázky

 

 

 

 

EKONOMIE věda která se zabývá penězi, bankovnictvím, kapitálem a bohatstvím. Je to také věda, která se zabývá ekonomickými procesy nebo se dá definovat,  jako věda, která se zabývá  rozdělováním, směnou a spotřebou.

 

EKONOMIKA=už je praxe, určitý konkrétní postup jak dělat dané věci např. ekonomika školy,

nemocnice

Ekonomie je věda o zákonech společenské výroby a rozdělování materiálních statků ale Ekonomika je souhrn výrobních vztahů v určité společnosti.

MIKROEKONOMIE – soustřeďuje se na chování jednotlivých ekonomických subjektů, zabývá se cenou jednotlivých výrobků, mzdou….

MAKROEKONOMIE – zkoumá chování ekonomiky jako celku (stát, EU)mezi makroekonomické otázky patří celková produkce, státu, národní důchod, inflace, nezaměstnanost…

 

3 významy ekonomiky:

  • Hospodaření
  • Hospodářství
  • Hospodárnost

 

STAROVĚK=ve starověku bylo několik myslitelů, kteří se zabývali různými vědami, mimo jiné řešil

otázky obchodu a hospodaření a to se dá považovat za základy ekonomie

PLATON-rozdělil společnost na 3 stavy:

  1. Vládci (filozofové)-senát
  2. Válečníci
  3. Svobodní (řemeslníci, obchodníci, zemědělci)

Otroky Platon považoval za mluvící věc. Každý ten stav měl své povinnosti. První dva stavy vůbec neměli pomýšlet na fyzickou práci

ARISTOTELES-jeho ekonomické myšlení je založeno na tom, jak se získával majetek, rozlišuje dva způsoby získání majetku:

1.   Ekonomika-popis hospodářských činností

2.   Chrematistika – provozování řemesel, obchodu, peněžnictví

 

STŘEDOVĚK= TOMÁŠ AKVINSKÝ– jeho učení je založeno na tzv. spravedlivé ceně

NOVOVĚK=vznik několika ekonomických směrů jejichž názory byli odlišné

 MEKRANTILISMUS=považují za jediné bohatství drahé kovy které se v té době ve velkém

dováží do Evropy. Představitelem je COLBERT-správce francouzských

financí.

FYZIOKRATISMUS

KLASICKÁ ŠKOLA=hlavní představitelé-SMITH a RICARDO. SMITH je zastáncem

hospodářského liberalismu. Jeho hlavní myšlenka je co nejmenší

zásahy státu do ekonomiky, trh si poradí sám, je třeba pouze nastavit

určitá pravidla. Jeho hlavní dílo je PODSTATA A PŮVODBOHATSTVÍ

NÁRODŮ 1776. RICARDO je autor tzv. Teorie absolutních výhod

Dílo ZÁSADY POLITICKÉ EKONOMIE A ZDANĚNÍ.

EKONOMIKA MAXISTICKÁ=MERX, ENGELS

EKONOMIKA NEOKLASICKÁ=vychází z teorie z mezního užitku. Představitelé: MARSHALL,

FA. FON HAYEK, M. FRIEDMAN

 KEYNESOVSKÁ MAKROEKONOMIE=J. KEYNES

Přejí si a dělají zásahy státu do ekonomiky, řeší

hlavně otázky makroekonomie-nezaměstnanost,

inflaci…dílo:OBECNÁ TEORIE ZAMĚSTNANOSTI

ÚROKŮ A PENĚZ

INSTITUCIONALISMUS= klade důraz na úlohu institucí v ekonomice daného státu

POTŘEBY=ekonomie musí počítat s přáním a potřebami lidí a dalších ekonomických subjektů (firmy)

 

POTŘEBY DEFINUJEME JAKO POCIT URČITÉHO NEDOSTATKUNEBO PŘEBYTKU

Rozdělení: 

-základní

-vyšší

 

-hmotné

-nehmotné

 

-individuální

-skupinové

 

MASLOWA PYRAMIDA POTŘEB:

SEBEREALIZACE

(rozvoj osobnosti a talentu)

USPOKOJENÍ Z PRÁCE (radost, úspěch práce)

SOCIÁLNÍ (láska, přátelství)

JISTOTY (zaměstnání, stáří)

BIOLOGICKÉ (jídlo, pití, spánek)

 

STATKY=produkt lidské práce, který uspokojí určitou lidskou potřebu

Dělení:-hmotné (hmotné věci)

-nehmotné (znalosti, dovednosti)

-spotřební (slouží pro konečnou spotřebu

podle doby používáním dělí:   -krátkodobé (potraviny)

-střednědobé (oblečení)

-dlouhodobé

-výrobní (slouží k výrobě dalších statků)haly, linky, počítače, suroviny

SLUŽBY=činnosti, které uspokojují lidské potřeby. Může jít o služby:

výrobní -výrobky vyrobené na zakázku

nevýrobní-nevzniká při nich nic nového -věcné(oprava pračky, TV…)

-osobní (kadeřnictví, masáže…)

 

TYPY EKONOMIK=každý stát řeší co se bude vyrábět jak a pro koho různými způsoby z nichž

nejpoužívanější jsou:

TRŽNÍ EKONOMIKA=dnes je používá většina států na světě. Jde o to, že na tyto otázky odpovídá trh a

do toho zasahuje více či méně stát. Čistě tržní ekonomika kde by ovšem

rozhodoval trh, nikde neexistuje

TRADIČNÍ EKONOMIKA=vychází z tradic a zvyků, např. v Indii se dědí povolání z otce na syna. Tato

cesta se dnes používá pouze v nejchudších státech nebo pouze v některých oblastech či regionech

PŘÍKAZOVÁ EKONOMIKA=O všem rozhoduje stát, i o tom, co se bude vyrábět, v jakém množství.

Tento způsob se používal i v bývalé ČSSR. Dnes se používá tam, kde

vládne diktátor.

SMÍŠENÁ EKONOMIKA=něco mezi ekonomikou příkazovou a tržní

 

Ať už používá stát jakoukoliv ekonomiku, vždy musí být zachována určitá min. role státu:

-vnitřní bezpečnost (zajišťují soudy, policie)

-vnější ochrana (vojsko, armáda)

-ochrana nemocných, důchodců)

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy