Národní hospodářství – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

ekonomie

 

Otázka:Národní hospodářství

Předmět: Ekonomie

Přidal(a): Martina Davidová

 

Národní hospodářství

 • Souhrn činností hospodářského charakteru uskutečňovaných na určitém státním území za účasti všech jejich výrobních faktorů

 

Charakteristika NH

 • Ve vztahu ke státnímu rozpočtu

 

Neziskový sektor

 • Rozpočtové organizace – plně financovány z veřejných rozpočtů
 • Příspěvkové organizace – mají zákonný nárok na příspěvek z veřejného rozpočtu
 • Ostatní (nestátní) – nejsou financovány z veřejného rozpočtu

 

Ziskový sektor

 • Na svoji činnost si musí vydělat = samofinancování
 • Státní podnik
 • Družstvo
 • Obchodní společnosti
 • Veřejná obchodní společnost
 • Komanditní společnost
 • Společnost s ručením omezeným
 • Akciová společnost
 • Podnik jednotlivce (živnostník)

 

Odvětví národního hospodářství

 • Využívá se princip dělby práce
  • Zemědělství Služby veřejného stravování
  • Těžba Školská a vzdělávací zařízení
  • Zpracovatelský průmysl Zdravotnictví a soc. služby
  • Výroba a rozvod elektřiny, plynu a vody Poštovní služby a telefony
  • Stavebnictví Státní správa
  • Obchod Ochrana a bezpečnost
  • Doprava

 

Sektory národního hospodářství

 • primární – zabývá se prvovýrobou (zemědělská produkce, těžba)
 • sekundární – zpracovatelství (průmysl, průmyslová výroba)
 • terciální – obchod a služby
 • kvartérní – věda, výzkum, vzdělávání

 

Hospodářský růst (HR)

 • je proces, při kterém se zvyšuje schopnost NH vyrábět statky a služby
 • posunuje se hranice produkčních možností
 • cílem je uspokojování potřeb, zvyšování úrovně

 

Dosažení lepšího výdělku

 • přírůstkem pracovních sil   motivací zaměstnance
 • přírůstkem kapitálu   technickým pokrokem
 • dělbou práce
 • dobrou organizací práce a řízení
 • zvyšováním kvalifikovanosti pracovní síly (zvyšování kvality vzdělání)

HR je závislý na:

přírodních zdrojích, pracovních zdrojích, technickému pokroku, kapitálových statcích

 

HDP – hrubý domácí produkt

 • měří celkový objem veškeré finální produkce v peněžních jednotkách vyrobený v dané zemi za určité období (zpravidla za 1 rok) vlastními faktory umístěnými v dané zemi bez ohledu na to, kdo je vlastní
 • do HDP se nezapočítávají meziprodukty a kapitálové statky, proto se používá metoda přidané hodnoty

 

HNP –  hrubý národní produkt

 • měří celkový objem veškeré finální produkce v peněžních jednotkách vyrobené za určité období (zpravidla za 1 rok) národními výrobními faktory bez ohledu na to, kde jsou umístěny (v které zemi působí)

 

Potencionální produkt

 • produkt, kterého by ekonomika dosáhla při využitá všech svých výrobních faktorů

 

Skutečný produkt

 • produkt, kterého ekonomika skutečně dosáhla

 

Nominální cena

 • celková peněžní hodnota výrobků a služeb vyjádřená v cenách daného roku (běžné ceny)

 

Reálná cena

 • celková peněžní hodnota výrobků a služeb vyjádřena v cenách zvoleného roku (stálé ceny)


Napsat komentář