Základní programové konstrukce

informatika

 

Otázka: Základní programové konstrukce

Předmět: Programování, Informatika

Přidal(a): Ondřej Rethy

 

Proměnné

 • Jedná se o místo v paměti, které je určené pro uložení dat
 • Každá proměnná má svůj datový typ (v některých jazycích povinné deklarovat při založení, např. C#, Java)
 • Typová kontrola podle typového systému
  • Statická (Java, C#)
   • Proměnné je přiřazen datový typ a podle něj i rozsah a typ informace kterou může uchovávat
   • Například integer nemůže uchovávat string
  • Dynamická (Python)
   • Samotné hodnoty mají datový typ, nikoliv proměnné
   • Tyto typy jsou kontrovány až za běhu programu
 • Deklarace datového typu
  • Explicitní
   • Zapisuje se před vlastní použitím proměnné
    • int priklad;
     priklad = 5;
  • Implicitní
   • Proměnou použijeme v podprogramu
   • Jedná se o deklaraci „za běhu“
   • Implicitní deklarace má rychlejší zápis programového kódu
    • int funkce()
     {
     return 5;
     }
     int priklad = funkce();

 

Operátory

Aritmetické

 • +, … sčítání a odčítání
 • *, / … násobení a dělení
 • % … modulo (zbytek po dělení)
 • ++x … preinkrementace
 • x++ … postinkrementace
 • –x … predekrementace
 • x– … postdekrementace

Logické

 • &&|| … logické AND, logické OR
 • … logické NOT

Bitové

 • &,… bitové AND, bitové OR
 • ~ … bitové NOT
 • <<, >> … bitový posun vlevo a vpravo

Relační

 • <, > … porovnání menší a větší
 • <=, >= … porovnání menší nebo rovno a větší nebo rovno
 • == … porovnání rovnosti
 • != … porovnání nerovnosti

Přístupové

 • [] … indexer
 • . … přísup ke členům
 • () … invokace

 

Ostatní

Název Symbol
operátor přiřazení =
lambda operátor =>
ternární operátor ?:
operátor nullového sjednocení ??
kvalifikátor aliasu oboru názvů ::
await operátor await
default operátor default
delegate operátor delegate
nameof operátor nameof
new operátor new
sizeof operátor sizeof
stackalloc operátor stackalloc
true/false operátor true/false

 

Priorita operátorů

Operátory Kategorie nebo název
x. y, x?. y, x? [ y], f (x), a[i], x++, x–,                              new, typeof, checked, unchecked, default, nameof,

delegate, sizeof, stackalloc, x -> y

 primární
+ x, -x, !x, ~ x, ++x, –x, (T) x, await, & x, * x, true a false  unární
x * y, x/y, x% y multiplikativní
x + y, x – y přičítáním
x << y, x >> y  posunu
x< y, x > y, x <= y, x > = y, is, as relační testování a testování typu
x == y, x != y  rovnost
x & y  logický operátor AND nebo bitový logický operátor AND

 

Operátory Kategorie nebo název
x ^ y  logická hodnota XOR nebo bitový logický operátor

XOR

x | y  logická OR logická logická hodnota nebo
x && y podmiňovací operátor AND
x || y  podmiňovací operátor OR
x?? y operátor slučování null
r ? t : f  podmíněný operátor
x = y, x + = y, x ^ = y, x < < = y, x > > = y ,=>  přiřazení a deklarace lambda

 

Datové typy

 • Hodnotové
  • Instance hodnotových typů (proměnné) jsou ukládány na zásobník programu a program s nimi pracuje přímo
  • Obsahují pouze hodnotu daného typu
 • Referenční
  • Referenční datové typy neuchovávají přímo hodnotu samotnou, nýbrž odkaz na místo v paměti

 

a) Hodnotové

Logické

 • bool … hodnoty true, false

Čísla

 • byte … 8bitové beznaménkové celé číslo 0 – 255
 • ushort … 16bitové beznaménkové celé číslo 0 – 65535
 • uint … 32bitové beznaménkové celé číslo 0 – 4294967295
 • ulong … 64bitové beznaménkové celé číslo 0 – 18446744073709551615
 • sbyte … 8bitové znaménkové celé číslo -128 – 127
 • short … 16bitové znaménkové celé číslo -32768 – 32767
 • int … 32bitové znaménkové celé číslo -2147483648 – 2147483647
 • long … 64bitové znaménkové celé číslo -9223372036854775808 – 9223372036854775807
 • float … 32bitové znaménkové reálné číslo (1bit znaménko, 8bit exponent a 23bit mantisa)
 • double … 64bitové znaménkové reálné číslo (1bit znaménko, 11bit exponent a 52bit mantisa)

 

b) Referenční

 • string … slouží k uložení textů
  • Jedná se o alias ke třídě System.String()
  • Lze jí přímo naplnit (bez použití new)
  • Při porovnání se porovnává hodnota objektů, nikoliv hodnota odkazů, jak tomu je u ostatních tříd
 • object … ostatní třídy rozšiřují tuto třídu
  • Alias třídy System.Object()
  • Object je tedy společným základem pro ostatní typy
 • třída (class)
 • rozhraní (interface)
 • pole
 • delegát (delegate)

 

Základní programové konstrukce

 • Větvení (if, switch/case)
  • Úplné/Neúplné
  • Vícenásobné
 • Cyklus (for, while)
  • Podmínka na začátku
  • Podmínka na konci
  • Známý počet průchodů

 

Podprogram

 • logický celek programu
 • část programu definovaná před startem programu
 • po startu hlavního programu je podprogram z hlavního programu spouštěn

 

Využití podprogramů

 • zkrácení, zpřehlednění a zjednodušení hlavního programu
 • rozdělení algoritmu na více jednodušších částí
 • jednoduché kontrola a odstranění chyb
 • správné rozdělení programu na podprogramy je součástí programátorského umění
 • zkušení programátoři si vyvíjí celeé knihovny podprogramů – programové jednotky

 

Volání podprogramu

 • podprogram je volán svým jménem
 • volání probíhá z hlavního programu nebo z nadřazeného podprogramu


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy