Základy psychologie – maturitní otázka (2)

společenské vědy

 

Otázka: Základy psychologie

Předmět: Společenské vědy, Psychologie

Přidal(a): Pavlina

 

Vznik a vývoj psychologie

 • Psychologie byla do 19. století součást filozofie, poté tvořila samostatnou vědu
 • Etapy vývoje: 1) nauka o duši, 2) nauka o vědomí

 

Základní směry

Experimentální psychologie

 • Wilhelm Wundt – zakladatel psychologie – první experimentální laboratoř
  • Poznávání duše pomocí introspekce – poznávání vnitřních psychických jevů 1879

Behaviorismus

 • John B. Watson – zkoumá pouze chování, zanedbává introspekci (protože to, co je uvnitř se nedá poznat)
  • Přeceňování role výchovy, neuznávání vrozených psychických dispozic – člověk se chová pouze podle toho, co jej ovlivňuje
 • Reflexologie – I. P. Pavlov – studium nepodmíněných (vrozených – dýchání, polykání, mrkání) a podmíněných (naučené – pokus se psy) reflexů

 

Psychoanalýza

 • Sigmund Freud – rozdělil psychologii na vědomí (ego) a nevědomí (superego, id); rozhodující činitel – pudy
  • Studoval původ hysterie (prudkých rekcí na podněty) – podle něj za nimi stojí zkušenost, která je potlačena do nevědomí, které tuto reakci řídí – zkušenost se dá vyvolat hypnózou7
  • Domníval se, že si lidé vybírají partnery podle svých rodičů – Oidipovský/Elektřin komplex (soustava pocitů, myšlenek, vzpomínek a vjemů ovlivňující člověka)
  • Rodiče – předávají pravidla, hodnoty a normy prostřednictvím výchovy a tradic; dítě – pudy (života – sexuální, smrti); tradice – co mám dělat x co musím dělat

 

Analytická psychologie

 • Carl Gustav Jung – teorie o kolektivním nevědomí lidstva lidstvo – soubor archetypů (= společně sdílené nevědomí), ze kterých vznikla kultura
  • Představa – názorový obraz něčeho, co v daný okamžik nepůsobí na naše smyslové orgány, zakládá se na minulém vnímání

 

Humanistická psychologie

 • Abraham Maslow, Carl Rogers – opozice behaviorismu, klade důraz na prožívání člověka a jeho tvořivost, vědomí, sebeuvědomění, seberealizaci – totožnost, postoje a očekávání sebe samého

 

Hlubinná psychologie

 • Zahrnuje Freudovu psychoanalýzu, Jungovu analytickou psychologii a Adlerovu individuální psychologii
 • Nevědomí, pudy, psychoanalýza

 

Kognitivní psychologie

 • George A. Kelly – rozhodující jsou poznávací procesy, kterými se tvoří obrazy vnějšího světa – schopnost sebereflexe, utváření vlastních hodnot

 

Systém psychologických věd

 • Psychologické vědy (disciplíny) dělíme na základní a aplikované

Základní

 • Obecná psychologie – Základní teoretické otázky psychologie – poznávací procesy, city, zaměřenost, seberegulace – podává celkový obraz o člověku
 • Psychologie osobnosti – struktura a vývoj osobnosti, zkoumá odlišnosti mezi lidmi
 • Vývojová psychologie – Charakterizuje vývojová období člověka a činitele ovlivňující vývoj
 • Sociální psychologie – Mechanismy začleňování do společenských vztahů, skupin a institucí
 • Psychopatologie – Psychické poruchy – zjišťování příčin, vzniku, prevence a léčby

Aplikované

 • Pedagogická psychologie – Psychologické aspekty vývoje člověka v podmínkách výchovy
 • Klinická psychologie – Diagnostika duševních nemocí, psychoterapeutická pomoc
 • Poradenská psychologie – školní, výchovné, manželské, pracovní poradenství
 • Forenzní psychologie – psychologie zločinu, psychologické rozbory pro soud

 

Pracovní metody

Metody psychologického výzkumu

 • Pozorování – extrospekce, introspekce
 • Experiment
 • Rozbor slovních projevů
  • Rozhovor
  • Dotazník
  • Rozbor vedlejších slovních projevů – deníky, dopisy, slohové práce atd.
 • Rozbor výsledků činnosti

 

Psychologické diagnostické metody

 • Netestové – rozhovor, pozorování, rozbor produktů činnosti, přirozený experiment
 • Testové – inteligenční testy, dotazníky, projekční techniky
 • Sociometrie
 • Statistické metody
 • Životopis

 

Psychika

 • Odraz vnitřního prožívání

Prožívání

 • Všechny vnitřní subjektivní psychické procesy a stavy – vjemy, představy, emoce, rozhodování, vybavování z paměti) – vědomé (člověk si prožívání uvědomuje) x nevědomé
  • Stavy – dlouhodobější – nálada
  • Procesy – krátkodobý stav – city, afekt
  • Vlastnosti – trvalý rys osobnosti

 

Chování

 • Všechny vnější projevy, vyjádření vnitřní situace člověka – pohyby, úkony, mimika, jednání atd.
  • Expresivní – vyjadřuje skutečné smýšlení a pocity, adaptivní – chování přizpůsobené situaci
  • Pozorujeme řeč a vnější výrazy – reakce (nepodmíněný reflex), odpovědi (podmíněný reflex) a jednání (regulované chování)

 

Biologická podmíněnost

 • Tělesný stav a růst organismu – zdravotní stav, momentální tělesný stav (únava)
 • Biologické potřeby – jejich uspokojení má vliv na psychickou činnost – dýchání, potrava, rozmnožování, vyměšování
 • Dědičnost – to, co jedinec získává od rodičů
 • Endokrinní žlázy – produkují hormony (oxytocin, adrenalin, testosteron), regulují činnost organismu (metabolismus, hospodaření s vodou, růst, rozmnožování); poruchy – zvýšená/snížená činnost, předčasná/opožděná funkce

 

Sociální podmíněnost

 • Psychika se nemůže správně vyvíjet bez sociální prostředí, závisí na jeho kvalitě; narušení sociálního prostředí = narušení psychiky (vlčí děti)
 • Sociální prostředí – lidé, společenské normy a lidské výtvory
 • Lidé
  • Jedinec – jedinec; jedinec – společenská skupina (socializace); společenská skupina – jedinec (společenská role jedince ve skupině); skupina – spol. skupina (kolektivní vědomí – my a oni)
 • Společenské normy
  • Zvyky – co se sluší a co ne; mravní obyčeje – morální a nemorální chování; zákony – přípustné a trestné chování; společenské tabu – chování nemorální, nepřípustné
 • Lidské výtvory
  • Vše, co nás obklopuje, s čím přicházíme do styku, co nás ovlivňuje, bez čeho nemůžeme být – vzdělání, dům, komunikace, oblečení, peníze

 

Vývojová podmíněnost

 • Fylogeneze (=vývoj druhů organismů), historický vývoj lidské psychiky; změny anatomické (vzpřímení, ztráta ochlupení, zvětšení mozkovny), způsobu života, v sociálních vztazích
 • Antropogeneze – evoluce člověka, hominizace – proces polidštění v tělesné/sociální oblasti, sapientace – další rozvoj mozku, myšlení a psychiky
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy
error: Content is protected !!