Základy veřejné správy – maturitní otázka (2)

 

   Otázka: Základy veřejné správy

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): Andrea Robotková

 

 

 

 

 • správa = historický pojem, který se odvozuje od slova „PRÁVO“

– vykonává činnosti spojené s právem

 

v praxi se především jedná o:

a)spravování

b) starání se

c) obhospodařování

d) řízení

e) udržování

f) organizování

 

 • Správa = cílevědomá společenská činnost, která smiřuje k naplnění a dosažení cíle, který má charakter veřejný či soukromý

– obsah a charakter správy určuje správní právní odvětví

– rámec působení správy a rozsah činnosti správy určuje SPRÁVNÍ ŘÁD

– realizace správy se určuje pomocí účelových právních norem, které vymezují činnost VS

 

SPRÁVNÍ SUBJEKT A SPRAVOVANÝ OBJEKT

 • SS = instituce (orgán, organizace, úřad), který spravuje spravovaný objekt
 • SO = skutečná instituce, která na základě svých pravomocí provádí a realizuje činnosti

 

a)výkonné (např. zajištění správy dopravy)

b)regulační (např. správní činnosti kontrolní, řídící, regulační)

c) obstaravatelské (např. sociální zabezpečení občanů)

 

 • Spravující subjekt je charakterizován tím, že:

– má právní subjektivitu

– má způsobilost k právům a povinnostem

– má způsobilost k státní správě nebo samosprávě

– má pravomoc k řešení otázek a problémů na území a v dané oblasti

– má organizační strukturu

– má výkonné orgány, které vykonávají správní činnost

 

 • SS využívá ke svému rozhodování tyto principy:

– kolegiální = rozhoduje se hlasováním

– monokratický = uplatňuje se vůle jedné osoby

– územní = uplatňuje se na určitém území

– centrální = uplatňuje se z jednoho místa, např. rozhodnutí vlády ČR

– volební = funkční místo se obsadí podle výsledků voleb

– jmenování = funkční místo se obsadí jmenováním pracovníka

 

 • SS vyvíjí cílevědomou činnost tak, aby SO byl:

a) funkční

b) životaschopný

c) rozvijící se v daném prostředí

 

 • SS působí na SO, kterým je:

a)lidská společnost

b) společenský systém

c) území

d) záležitosti občanů

 

SPRÁVNÍ VĚDA

– správa vychází ze správní vědy, kterou se řídí

– správa je společensko-vědní disciplína, má svůj předmět zkoumání, svůj vývoj a své činnosti

 • Soustředí se na:

a)systém

b) uspořádání

c) strukturu

d) metody činnosti SI v mezích platného práva

 

VEŘEJNÉ A SPRÁVNÍ PRÁVO

správní věda úzce souvisí s VP, které je tvořeno právem:

            a)ústavním

            b) soudním

            c) finančním

            d) trestním

            e) správním

 

 • Veřejné právo = základ VS, vychází z norem SP, která určuje obsah veřejných činností, které spravují veřejné záležitosti občanů, obyvatel, obcí, krajů, států

 

 • Správní právo se člení na:

1) hmotné

            2) procesní

            3) organizační

            4) trestní

 

1) Správní právo hmotné

– upravuje působnost VS včetně jejího hospodářství

– upravuje konkrétní práva a povinnosti FO a PO v jednotlivých oblastech VS

– působení VS, její správních institucí a správních orgánů států, kraje, obcí, ve správě   zdravotnictví, školství, sociálních záležitostí, v celní správě, v ŽP…….

 

2) Správní právo procesní

      – zákon č. 500/2005 Sb. Správní řád

– upravuje postupy a jednání, které musí správní orgány dodržovat při rozhodování o právech a povinnostech FO a PO

– součástí zákona se správní řízení, které upravuje činnosti a stanovuje postup, jak mají správní orgány postupovat, rozhodovat a jednat o právech a povinnostech účastníků řízení

 

3) Správní právo organizační

upravuje postavení institucí ve vzájemných vztazích:

a) hiearchie

            b) organizační struktury

            c) nadřízenost a podřízenost institucí, organizací a orgánů

– určuje soustavu správních orgánů a jejich kompetencí, ukládá úlohy a pravomoci, práva a povinnosti veřejnoprávních úřadů a institucí

 

4) Správní právo trestní

     – upravuje činnost VS, práva a povinnosti FO a PO v oblasti méně závažných deliktů = v systému přestupků včetně udělování sankcí a trestů

 

ČLENĚNÍ SPRÁVY

– při členění se používá řada kritérií

členění správy dle vlastnictví k SO:

a) veřejná

            b) soukromá

správa je realizována a uskutečňována:

a)institucí veřejnou (státní a samosprávní instituce, úřad VS)

b)institucí soukromou (FO nebo PO, soukromá org. a její státní zástupci)

 

A) VEŘEJNÁ SPRÁVA

 • VS = správa lidské společnosti zorganizována ve státě se státním zřízením
 • VS rozumíme:a)správu území (stát, kraje, obce)

b)správu věci (movité, nemovité)

   c)správu záležitosti

d)správu financí

e)správu objektu

 • VS charakterizují tyto funkce:

1.mocenská

2. ochranná

3. organizační

4. regulační

5. služby veřejnosti

 

1. Mocenská funkce

– VS donucuje, přikazuje a zakazuje

– svou moc ve společnosti realizuje prostřednictvím právního řádu a působením státního zřízení

Veřejná moc = schopnost ovlivnit chování společnosti žádoucím směrem

– základem je autorita

 • veřejnou moc dělíme na:

a)centrální – moc výkonná, zákonodárná, soudní

b)necentrální – státem svěřena územní samosprávě

 

2. Ochranná funkce

VS zajišťuje: a)vnitřní ochranu, veřejný pořádek a bezpečnost

                  b) vnější ochranu a bezpečnost

-zaměřuje se na služby a ochranu veřejných záležitostí, ochranu bezpečnosti občanů a obranu bezpečnosti státu

 

3. Organizační funkce

VS organizuje záležitosti: a)státní (členění území na menší celky)

b)institucí (organizační strukturu….)

c)občanů (vzdělání, zdravotnictví….)

 

4. Regulační funkce

– v demokratické společnosti se vytvoří systém řízení společnost založený na politickém pluralismu, na vzájemné komunikaci, solidaritě a toleranci

– umožňuje shromažďování a sdružování občanů

 

5. Funkce služeb veřejnosti

– VS slouží k racionálnímu rozvoji společnosti, k jejímu financování, hospodaření, řešení společ. problémů

– jedná se především o služby ekonomické, sociální, finanční, pečovatelské apod.

Systém veřejné správy

– jedná se o uspořádání činností podle stanovených kritérií a podmínek

– VS je složitý dynamický celek

VS má prostředí:a)vnější (tvořeno zahraničními a mezinárodními službami, které jsou podloženy jednotlivými smlouvami)

b)vnitřní (činnosti systémů uvnitř státu)

 

Systém institucí

Instituce = spravující subjekt – úřad, organizace se člení na jednotlivé odbory nebo referáty či oddělení

dbá na dodržování právních norem a má vztahy: a) vzájemné

                                                                                                    b) hiearchické

                                                                                                    c) vnitřní

                                                                                                    d) vnější

 

– instituce VS vytvářejí síť – jsou umístěny na území státu, v jednotlivých krajích, obcích

 

výkonem VS jsou pověřeny tyto instituce a orgány: ústřední, regionální a místní

 

VS je tvořena uspořádaným systémem institucí:

a)mocenská (s mocí výkonnou, zákonodárnou a soudní)

b)územní (krajské, okresní, obecní)

c)výkonných (ministerstva)

d)samosprávních (profesní a zájmové komory)

e) korporativní (korporace = sdružení osob; PO, která má postavení samostatného právního subjektu realizujícího společný zájem; korporace se člení na korporativní územní orgány a korporativní zájmové orgány)

 

 • Příklady institucí: zastupitelstvo obce, magistrát statutárního města, rada krajského úřadu, stavební úřad……

 

Systém personální

– služební poměr např. armáda, policie, vězeňská služba, justiční stráž, celní správa

 • Pracovní poměr: smlouvou, jmenováním, volbou, dohodou o pracovní činnosti

Systém správních činností

– činnost ve VS se neustále opakuje a vyvíjí, tím se vytváří tzv. obecný algoritmus, který zahrnuje: plánování, organizování, rozhodování a řízení, kontrolu

Výsledkem správních činností je dobře fungující systém jednotlivých institucí, který je vždy posuzován podle své výkonosti, efektivity a hospodárnosti.

 

Systém nástrojů VS

– akta a dokumenty (právní normy, vyhlášky, věstníky)

– materiální a technické prostředky (dopravní, rozhlasové)

– informace verbální i neverbální (projev, petice)

– finanční prostředky (peníze, akcie, směnky, dluhopisy)

 

B) SOUKROMÁ PRÁVA

 •  je vykonávána subjekty v soukromém zájmu dosahují vlastního soukromého cíle a řídí se vlastní vůlí
 • výkon veřejné správy můžou soukromé organizace provádět tehdy, pokud VS není schopna plnit výkon správy sama, pokud je postavení veřejnoprávního subjektu zastupitelné a pokud to nevylučuje povaha věci
 • vždy nutno splnit podmínku veřejné soutěže

 

 

REFORMA VS

– souvisí se vznikem ČR 1. ledna 1993

– jedná se o změnu celého systému

obsahuje reformy:a) území veřejné správy

                                   b) výkonu veřejné správy

                                   c) veřejných financí

 

Reforma území správy

– počátek v roce 1990, dochází ke zrušení národních výborů a k obnově samospráv

– vytvoření tzv. vyšších územních správních celků

– celkem 13+ správa hlavního města Praha

– po zrušení okresních úřadů byla jejich působnost převedena na obecní úřady územní samosprávy

– celkem 388 úřadů s výkonem státní správy v přenesené působnosti ve svém obvodu vykonávají státní správu

– 205 samosprávných obecných úřadů s výkonem s rozšířenou působností ve svém územním obvodu vykonávají činnosti státní správy pro obce a města

 

Reforma vnitřní správy

týká se:účinnosti, modernizace prostředků, efektivity

 

Reforma veřejných financí

týká se: – veřejných rozpočtů

– obsahu jednotlivých příjmových a výdajových položek rozpočtu ministerstev a samospráv

– správy veřejných financí

– zkvalitňování sociálního zabezpečení

– snižování daní a daňové úlevy

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!