Země jako vesmírné těleso – otázka ze zeměpisu (6)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Země jako vesmírné těleso

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Nikola

 

 

Země – geoid -> Matematicky nedefinováno

Měření pomocí seismických vln, uměle vyvolané zemětřesení

 

Složení zemského nitra

 • Srovnávací geologie -> Geofyzikální metody
 • vrt 12 km -> JAR
 • Seismická šíření zvětšených vln
 • Změna v závislosti na prostředí -> DISKONTINUITA -> Hranice dvou odlišných hmot

 

Diskointy

Neichertova – Gutenbergova

 • Jádro X plášť -> 2900 km

Mohorovičičova

 • Kůra, plášť -> 25 – 60 km
 • Zrychlení seismických vln

 

Zemské jádro

 • Průměr 3478 km
 • 31% celkové hmoty
 • Fe, N křemičitany
 • Obrovský tlak: 300 GPa
 • Vysoká hustota látek
 • Vnitřní jádro: Tuhý stav
 • Vnější jádro: Elastický stav
 • Nestejnoměrné otáčení jader

 

Zemský plášť

 • 67,5% celkové hmoty
 • Průměr: 2850 km
 • Spodní plášť: Hlubinná zemětřesení
 • Svrchní plášť: 40 – 400 km

Astenosféra

 • 100 – 200 km pod povrchem
 • 1 500°C
 • Rozžhavené mahma
 • Pohyb litosférických desek

 

Zemská kůra

 • Nejrychlejší obal země
 • 1,5% hmoty
 • Pod pevninou: 30 – 40 km
 • Himaláje: 80 km
 • ČR: 28 – 47 km
 • Pod oceánem: 6 – 15 km
 • SiO2, Al, Fe, O2
 • Hustota: 2,7 g/cm3
 • Oceánský a pevninský typ

 

Litosféra

 • Zemská kůra, svrchní plášť
 • Vše od astenosféry
 • Kontinenty se postupně oddalují
 • Soudržnost a pevnost
 • Dělí se na litosférické desky, které se pohybují -> Vulkanická a tektonická činnost

Pohyby

 • →← (Kolize)
 • ←→ (Oddalování)

 

Desková tektonika

 • Litosférické desky oddělují hlubinné zlomy
 • Island -> Díra do astenosféry => Magma vyvěrající na povrch
 • Zlom San Andreas (Kalifornský poloostrov)
 • Globálně – tektonická hypotéza -> Popisuje příčiny a důsledky procesů, které se podílejí na vývoji litosféry

Hlubinné zlomy

Riftové zóny

 • Místo, kde se od sebe desky oddalují
 • Proniká žhavé magma, vzniká nová oceánská kůra
 • Čedičové vrstvy
 • Pásma intenzivní sopečné činnosti
 • Horké jede nahoru, chladne a klesá dolů
 • Hluboká trhlina -> Příkopová propadlina -> Déšť, řeky -> Jezero nebo moře (Titikaka, Bajkal, Tanganika), stálé pronikání žhavého magmatu -> Oceán, uprostřed střed oceánský hřbet -> Vršky jsou ostrovy

Oblasti riftových zón

Středo oceánské hřbety

 • Oblasti oddalování sousedních desek
 • Výlevy nové oceánské kůry: Čediče
 • Tektonika aktivní
 • Island, Hawai, Galapágy, Velikonoční Ostrovy, Sexchely

Příkopové propadliny

 • Mladé riftové zóny
 • Východoafrický rift
 • Kalifornský poloostrov
 • Rudé moře

 

Subdukční zóny

 • Místa střetu litosférických desek (Kolize)
 • Se podsouvá pod druhou
 • Deformace okrajů

Varianty

Kolize P a O desky

 • Hlubokomořské příkopy, tsunami, zemětřesení
 • Japonsko

Kolize O a O

 • Vulkanická činnost
 • Mariánský příkop

Kolize P a P

 • Deformace okrajů => Hory

 

ROTAČNÍ POHYBY

 • Země je vůči okolnímu vesmíru neustále v pohybu
 • Celkem 4 pohyby -> Oběh kolem Slunce, rotace kolem zemské osy, precese a nutace zemské osy, rotace společně s Měsícem kolem společného těžiště
  • -> + Pohyby sluneční soustavy v galaxii

 

Oběh kolem Slunce (Heliocentrismus)

 • Oběžná dráha: 109 km
 • Doba oběhu: 1 siderický (hvězdný) rok = 365, 25 dní
 • Oběžné rychlosti
  • -> Přísluní (Perihélium = P): 31 km/s -> Nejblíže, nejrychlejší
  • -> Odsluní (Afélium = A): 29 km/s ->Nejdále, nejpomalejší
 • Vzdálenost od Slunce
  • -> A: 147, 1 milionů km
  • -> P: 152,1 milionů km
 • Proti směru hodinových ručiček
 • Tvar elipsy
 • Sklon Země: 23° 36,5‘
 • Dráha pohybu určena 2 důležitými teoriemi
  • -> 3 Keplerovy zákony o pohybu planet
  • -> Newtonovy pohybové zákony (setrvačnost)
 • Obratník
  • -> Jedna ze dvou rovnoběžek
  • -> Vymezuje oblast, na kterou dopadá kolmé sluneční záření
  • -> Obratník Raka a Kozoroha

 

Důsledek

 • Doba oběhu -> Jednou za 4 roky 29 dní v únoru
 • Sklon
  • -> Důsledek při oběhu pro severní polokouli = Delší léto o cca. 4 dny
  • -> Roční období

 

Rotace kolem zemské osy

 • Oběžná dráha: 1 sluneční den (23 h 56 minut 4,1 sekund)
 • Obvodová rychlost: 465 m/s (Na rovníku)
 • Zpomaluje tisícinu sekundy za 100 let (Pod vlivem Měsíce)
 • Na každých 15°=> 1 časové pásmo
 • Světový čas na nultém poledníku
 • Směr: Proti směru hodinových ručiček

 

Důkazy Důsledky
Ploštění Země Existence pasátů (vítr)
Střídání dne a noci Stáčení mořských proudů
Zdánlivý pohyb Slunce, hvězd a planet Asymetrie říčních koryt
Foucaultovo kyvadlo -> Paříž Zploštění země

-> Odstředivá síla, která vzniká při rotaci Země, způsobila nahromadění hmoty v oblasti rovníku a tím zploštění Země na pólech

Odchylka padajících těles

-> Volně padající k východu

Coriolisova síla

-> Pohybující se těleso se odchyluje na severní polokouli vpravo, na jižní vlevo

-> Příčina: Ve směru rovníku se mění obvodové rychlosti Země -> Rychlost tělesa v pohybu zůstává stejná

Střídání dne a noci

 

Precese a nutace zemské osy

 • Země se snaží vyrovnat rovník s rovinou ekliptiky -> Kolmo ke Slunci
 • Světové póly obíhají v elipse = PRECESE (Precesní elipsa)
  • -> Doma oběhu: 3 000 let
  • -> Vytváří plášť kužele
 • Zvlněna NUTACÍ
 • NUTACE
  • -> Malý vlnivý pohyb na křivce oběhu světového pólu
  • -> Ve tvaru sinusoidy

 

Rotace Země s Měsícem kolem společného těžiště

 • Pohyb kolem společného těžiště => BARYCENTRUM -> Spojnice Země s Měsícem
  • -> Je asi 1700 km pod zemským povrchem
 • Země a Měsíc tvoří gravitačně spjatou dvojici
 • Měsíc oběhne Zemi za 27 dní 7 hodin a 43 minut => Siderický měsíc

 

Důsledek

 • Odstředivá síla -> Vznik dmutí (Odliv a příliv)
 • => SLAPOVÁ VODA -> Jejich síla se dá určit podle polohy Země a Měsíce

 

Další důsledky

 • Teploty Země = Sklon Země
 • Astronomický den -> Kratší, otočí se a mění polohu, nastavení do souhvězdí
 • Slunečný den -> Normální (24 hodin)
  • -> Nastavení se do souhvězdí = > Dopočítává se