Živnostenské právo – maturitní otázka

 

   Otázka: Živnostenské právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): marky

 

 

= Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě, která splňuje zákonem stanovené podmínky (subjektivní).

 

Objektivní živnostenské právo = normy patřící do oblasti veřejného práva (předmětem – vztahy mezi provozovatelem živnosti a nadřízenými státními orgány).

 

Živnostenský řád – zákon vytvořený 1859.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

 

Prameny – zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech -> novelizováno 2004, 2008.

Vládní nařízení – č. 278/2008 Sb. O obsahových náplních jednotlivých živností.

 

Živnosti: živnost = soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje FO nebo PO na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Za živnosti se nepovažují: činnost lékařů, advokátů, tlumočníků, činnosti v bankovnictví, pojišťovnictví, v zemědělství a lesnictví, v námořní dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, umělecká a vědecká tvůrčí činnost podle autorského zákona.

 

Provozovat živnost může: FO nebo PO splní – li podmínky stanovené zákonem

 

Podmínky pro provozování živnosti:

1)      Všeobecné – musí plnit každý, kdo chce provozovat živnost (více jak 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost – výpis – nesmí být odsouzen pro trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo v souvislosti s předmětem podnikání).

2)      Zvláštní – odborná nebo jiná způsobilost; prokazuje se např. výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, rekvalifikačním dokladem.

 

Dělení živností:

Z hlediska předmětu podnikánía) obchodní – koupě a prodej zboží, ubytovací činnost, cestovní kanceláře, provádění dražeb) b) výrobní – výrobce je oprávněn výrobky i prodávat a opravovat, může také provádět montáže a seřizování výrobků) c) poskytující služby – opravy a úpravy věcí, přeprava osob a zboží, jiná práce a výkony.

Podle forem živnostenského oprávněnía) ohlašovací – mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrželi živnostenský list nebo výpis živnostenského rejstříku – 1) řemeslné – podmínkou provozování je způsobilost získaná výučním listem vyučením v odborné praxi (kadeřnictví, kominictví). 2) vázané – podmínka je odborná způsobilost získaná jiným způsobem (oční optika, drezúra zvířat, péče o dítě do tří let věku dítěte, psychologické poradenství. 3) volné – odborná způsobilost není podmínkou provozování (výroba hnojiv, ubytovací služby, reklamní činnost, chov zvířat).

b) koncesované – mohou provozovat osoby, které na základě žádostí obdržely koncesní listinu nebo výpis z živnostenského rejstříku (cestovní kancelář, směnárny – ČNB, vnitrozemská vodní doprava – ministerstvo dopravy.

 

Překážky provozování činnosti: živnostenský úřad zrušil podnikateli živnostenské oprávnění.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce: musí ho určit podnikatel, který nesplňuje všeobecné či zvláštní podmínky v provozování živnosti (může jim být odpovědný zástupcem FO – nahlášena živ. úřadu – musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky – př. chci založit cukrárnu, nejsem vyučena v oboru, ustanovím zástupce, který má podmínku (vyučen v oboru).

 

Provozovna:

Prostor, v němž je živnost provozována.

Může mít více provozoven.

Musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, IČ, jménem a příjmením odpovědné osoby, provozní doba (dveří).

V případě uzavření provozovny na vhodném místě označit počátek a konec uzavření.

 

Živnostenské oprávnění:

Výpis z živnostenského rejstříku.

Obsahuje údaje týkající se: obchodní firma, podnikatele, předmět podnikání, sídlo podnikání, odpovědný zástupce (jméno), datum zahájení podnikání, případně ukončení podnikání.

 

Ohlašování živnosti (postup):

Probíhá na živnostenských úřadech (ŽÚ), CRM (Centrální registrační místo), Czech point – pošty osobně, elektronicky.

= jednotný registrační formulář obsahuje:  údaje o podnikateli – osobní údaje, bydliště, místo podnikání, předmět podnikání, údaje o provozovně, údaje o odpovědném zástupci (je – li nutné).

 

Registrace – placení daní u finančního úřadu, sociální pojištění, správy soc. zabezpečení, zdravotní pojištění. (provede za nás živ. úřad, dříve podnikatel sám).

Doplňující údaje o podnikateli – e – mail, telefon.

K žádosti o ohlášení připojí – doklady o odborné způsobilosti, doklad o zaplacení správního majetku, nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitosti, prohlášení odpovědného zástupce.

Výpis z rejstříku trestů – živnostenský úřad.

Pokud splníme podmínky – živ. úřad provede zápis do živ. rejstříku do 5 dnů ode dne dodržení žádosti a vydá podnikateli výpis živ. rejstříku.

Pokud ŽÚ zjistí závady v ohlášení (něco chybí, doklady, výpis) – vyzve podnikatele do 15 dnů k odstranění závady a poté zápis do živ. rejstříku.

 

Řízení o koncesy:

Obdobný postup jako u živnosti ohlašovací.

= státní povolení.

V případě ohlašovacích živností můžeme začít provozovat živnosti ihned.

V případě koncesovaných živností až po nabytí právní moci a rozhodnutí určitého orgánu k podnikání.

 

Živnostenský rejstřík:

Veřejně přístupný seznam o zaregistrovaných podnikatelích provozujících živnost.

Lze nahlédnout na internetu.

Obsahuje všechny údaje o podnikateli.

 

Živnostenská kontrola:

Má právo provádět živ. úřad – jak jsou plněny povinnosti stanovené živ. zákonem.

V případě zjištění závad má právo: žádat k odstranění nedostatků, udělení pokut (sankcí), může zakázat činnost živnosti, přerušení živnosti.

 

Zánik živnostenského oprávnění:

Uplynutím doby, na kterou bylo živ. oprávnění vydáno.

Smrtí podnikatele.

Rozhodnutím živ. úřadu, soudu.

 

Živnostenská správa:

Vykonávají příslušné státní orgány – Živnostenský úřad České republiky a živnostenské úřady krajů a pověřených obcí.

Živnostenské úřady vydávají doklady opravňující provozovat živnosti, kontrolují dodržování podmínek živ. podnikání a vedou živ. rejstříky.

Zaměstnanci živ. úřadů povinni: požadovat potřebné doklady a vysvětlení; zachovávat mlčenlivost (ochrana obchodního tajemství).

Živ. úřady – mají pravomoc používat sankce, ukládat pokuty za porušování živ. předpisů. (pokuty př. neoprávněné podnikání, neschválené zřízení nebo přeložení provozovny, nedodržení podmínek, nesjednání povinného pojištění, neustanovení odpovědného zástupce.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy