Živnostenské právo – maturitní otázka

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

   Otázka: Živnostenské právo

   Předmět: Základy společenských věd

   Přidal(a): marky

 

 

= Soubor právních předpisů o živnostenském podnikání (objektivní právo), jednak oprávnění k provozování živnosti, náleží osobě, která splňuje zákonem stanovené podmínky (subjektivní).

 

Objektivní živnostenské právo = normy patřící do oblasti veřejného práva (předmětem – vztahy mezi provozovatelem živnosti a nadřízenými státními orgány).

 

Živnostenský řád – zákon vytvořený 1859.

Živnostníci, nejdříve organizovaní v cechách a později živnostenská společenstva.

 

Prameny – zákon č. 455/1991 Sb., o živnostenském podnikání

Zákon č. 570/1991 Sb., o živnostenských úřadech -> novelizováno 2004, 2008.

Vládní nařízení – č. 278/2008 Sb. O obsahových náplních jednotlivých živností.

 

Živnosti: živnost = soustavná činnost, kterou na základě živnostenského oprávnění provozuje FO nebo PO na vlastní odpovědnost za účelem dosažení zisku.

 

Za živnosti se nepovažují: činnost lékařů, advokátů, tlumočníků, činnosti v bankovnictví, pojišťovnictví, v zemědělství a lesnictví, v námořní dopravě, ve výrobě a rozvodu elektřiny, plynu a tepla, umělecká a vědecká tvůrčí činnost podle autorského zákona.

 

Provozovat živnost může: FO nebo PO splní – li podmínky stanovené zákonem

 

Podmínky pro provozování živnosti:

1)      Všeobecné – musí plnit každý, kdo chce provozovat živnost (více jak 18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost – výpis – nesmí být odsouzen pro trestný čin v souvislosti s podnikáním nebo v souvislosti s předmětem podnikání).

2)      Zvláštní – odborná nebo jiná způsobilost; prokazuje se např. výučním listem, maturitním vysvědčením, vysokoškolským diplomem, rekvalifikačním dokladem.

 

Dělení živností:

Z hlediska předmětu podnikánía) obchodní – koupě a prodej zboží, ubytovací činnost, cestovní kanceláře, provádění dražeb) b) výrobní – výrobce je oprávněn výrobky i prodávat a opravovat, může také provádět montáže a seřizování výrobků) c) poskytující služby – opravy a úpravy věcí, přeprava osob a zboží, jiná práce a výkony.

Podle forem živnostenského oprávněnía) ohlašovací – mohou provozovat osoby, které na základě ohlášení obdrželi živnostenský list nebo výpis živnostenského rejstříku – 1) řemeslné – podmínkou provozování je způsobilost získaná výučním listem vyučením v odborné praxi (kadeřnictví, kominictví). 2) vázané – podmínka je odborná způsobilost získaná jiným způsobem (oční optika, drezúra zvířat, péče o dítě do tří let věku dítěte, psychologické poradenství. 3) volné – odborná způsobilost není podmínkou provozování (výroba hnojiv, ubytovací služby, reklamní činnost, chov zvířat).

b) koncesované – mohou provozovat osoby, které na základě žádostí obdržely koncesní listinu nebo výpis z živnostenského rejstříku (cestovní kancelář, směnárny – ČNB, vnitrozemská vodní doprava – ministerstvo dopravy.

 

Překážky provozování činnosti: živnostenský úřad zrušil podnikateli živnostenské oprávnění.

Provozování živnosti prostřednictvím odpovědného zástupce: musí ho určit podnikatel, který nesplňuje všeobecné či zvláštní podmínky v provozování živnosti (může jim být odpovědný zástupcem FO – nahlášena živ. úřadu – musí splňovat všeobecné i zvláštní podmínky – př. chci založit cukrárnu, nejsem vyučena v oboru, ustanovím zástupce, který má podmínku (vyučen v oboru).

 

Provozovna:

Prostor, v němž je živnost provozována.

Může mít více provozoven.

Musí být trvale a zvenčí viditelně označena obchodní firmou, IČ, jménem a příjmením odpovědné osoby, provozní doba (dveří).

V případě uzavření provozovny na vhodném místě označit počátek a konec uzavření.

 

Živnostenské oprávnění:

Výpis z živnostenského rejstříku.

Obsahuje údaje týkající se: obchodní firma, podnikatele, předmět podnikání, sídlo podnikání, odpovědný zástupce (jméno), datum zahájení podnikání, případně ukončení podnikání.

 

Ohlašování živnosti (postup):

Probíhá na živnostenských úřadech (ŽÚ), CRM (Centrální registrační místo), Czech point – pošty osobně, elektronicky.

= jednotný registrační formulář obsahuje:  údaje o podnikateli – osobní údaje, bydliště, místo podnikání, předmět podnikání, údaje o provozovně, údaje o odpovědném zástupci (je – li nutné).

 

Registrace – placení daní u finančního úřadu, sociální pojištění, správy soc. zabezpečení, zdravotní pojištění. (provede za nás živ. úřad, dříve podnikatel sám).

Doplňující údaje o podnikateli – e – mail, telefon.

K žádosti o ohlášení připojí – doklady o odborné způsobilosti, doklad o zaplacení správního majetku, nájemní smlouvu, výpis z katastru nemovitosti, prohlášení odpovědného zástupce.

Výpis z rejstříku trestů – živnostenský úřad.

Pokud splníme podmínky – živ. úřad provede zápis do živ. rejstříku do 5 dnů ode dne dodržení žádosti a vydá podnikateli výpis živ. rejstříku.

Pokud ŽÚ zjistí závady v ohlášení (něco chybí, doklady, výpis) – vyzve podnikatele do 15 dnů k odstranění závady a poté zápis do živ. rejstříku.

 

Řízení o koncesy:

Obdobný postup jako u živnosti ohlašovací.

= státní povolení.

V případě ohlašovacích živností můžeme začít provozovat živnosti ihned.

V případě koncesovaných živností až po nabytí právní moci a rozhodnutí určitého orgánu k podnikání.

 

Živnostenský rejstřík:

Veřejně přístupný seznam o zaregistrovaných podnikatelích provozujících živnost.

Lze nahlédnout na internetu.

Obsahuje všechny údaje o podnikateli.

 

Živnostenská kontrola:

Má právo provádět živ. úřad – jak jsou plněny povinnosti stanovené živ. zákonem.

V případě zjištění závad má právo: žádat k odstranění nedostatků, udělení pokut (sankcí), může zakázat činnost živnosti, přerušení živnosti.

 

Zánik živnostenského oprávnění:

Uplynutím doby, na kterou bylo živ. oprávnění vydáno.

Smrtí podnikatele.

Rozhodnutím živ. úřadu, soudu.

 

Živnostenská správa:

Vykonávají příslušné státní orgány – Živnostenský úřad České republiky a živnostenské úřady krajů a pověřených obcí.

Živnostenské úřady vydávají doklady opravňující provozovat živnosti, kontrolují dodržování podmínek živ. podnikání a vedou živ. rejstříky.

Zaměstnanci živ. úřadů povinni: požadovat potřebné doklady a vysvětlení; zachovávat mlčenlivost (ochrana obchodního tajemství).

Živ. úřady – mají pravomoc používat sankce, ukládat pokuty za porušování živ. předpisů. (pokuty př. neoprávněné podnikání, neschválené zřízení nebo přeložení provozovny, nedodržení podmínek, nesjednání povinného pojištění, neustanovení odpovědného zástupce.

Další podobné materiály na webu: