Znázorňování Země na mapách

 

   Otázka: Znázorňování Země na mapách

   Předmět: Zeměpis

   Přidal(a): vasa

 

 

 

 

 • kartografie – nauka o mapách (x geodézie – nauka o měření Země nebo jejích částí)
 • vyjádřena prostřednictvím map

IDEALIZACE TVARU ZEMĚ

 • Země – nepravidelné těleso (nelze definovat matematicky, ale pouze fyzikálně)
 • skutečný tvar Země
  • nehomogenní těleso (= nerovnoměrné rozložení těžších a lehčích látek)
  • rotace
  • geoid
   • povrch je kolmý na směr působení zemské tíže
   • rotační elipsoid
    • pravidelné geometrické těleso se zprůměrovanou hmotností
    • referenční elipsoid
     • odstranění rotace (těleso s výpočetním poloměrem a povrchem)
     • referenční koule
      • ideální těleso, zprůměrovaný poloměr, zploštělost
      • globus = zmenšený model

KARTOGRAFICKÁ ZOBRAZENÍ

 • metody zobrazení zeměpisné sítě do roviny
 • určuje vztah polohy bodu na zeměkouli nebo na globu k jeho odpovídající poloze na mapě
 • PROJEKCE – využívá promítání k zobrazení
 • MAPA – zmenšený zkreslený rovinný obraz Zemského povrchu
 • PLÁN – zmenšený nezkreslený rovinný obraz Zemského povrchu (do 200 km2)
 • celkově existuje cca 300 kartografických zobrazení
  • dělení podle zobrazovací plochy
   • jednoduchá zobrazení
    • azimutální zobrazení
    • válcová zobrazení
    • kuželová zobrazení
  • smluvní (obecná) zobrazení

 

Azimutální zobrazení

 • zobrazení plochou je rovina (území není protažené)
 • dotyk v jednom bodě
 • v pólové oblasti se zobrazí poledníky jako svazek paprsků, zde je počátek souřadného systému
 • rovnoběžky = soustředné kružnice, jejichž poloměr se mění zeměpisnou šířkou rovnoběžky


Válcové zobrazení

 • glóbus se zobrazí na plášť válce, který se potom rozvine do roviny
 • dotykovým bodem pláště válce je hlavní kružnice (rovník)
 • v normální poloze zobrazuje rovnoběžky i poledníky jako rovnoběžné přímky na sebe kolmé
 • využité pro území protáhlá kolem rovníku nebo poledníků
 • např. mapy časových pásem, námořní mapy
 • loxodroma = křivka, která protíná všechny poledníky pod stejným úhlem
 • ortodroma = nejkratší spojnice 2 míst na glóbu
 • loxodroma je vždy delší než příslušná ortodroma

 

Kuželová zobrazení

 • glóbus se zobrazí na kužel a rozvine do roviny
 • plášť kužele se dotýká podél zvolené dotykové rovnoběžky
 • poledníky = svazek paprsků vycházející z obrazu vrcholu kužele; stejně dlouhé úsečky
 • rovnoběžky = kruhové oblouky
 • mapa zkresluje úhly i plochy; délky jsou zachované podél dotykové rovnoběžky a poledníků
 • využití pro území protáhlá kolem rovnoběžek ve středních zeměpisných šířkách (mapy kontinentů a jejich částí) + zobrazování celých kontinentů

 

Projekce

 • gnómonická
  • vzniká promítáním ze středu glóbu
  • poledníky i rovnoběžky se zvětší
  • stereografická
   • promítání z opačného pólu
   • zvětšení + úhlojevnost (úhly zachované)
   • ortografická
    • promítání z nekonečně vzdáleného bodu
    • obrazy rovnoběžek délkově zachovány
    • obrazy poledníků zmenšené

 

TVORBA MAPY

 • mapy původní (originální)
  • vznikly z přímého měření v terénu nebo na základě fotogrammetrického vyhodnocení leteckých snímků
  • mapy odvozené
   • zpracované z map původních, obvykle většího měřítka použitím kartografické generalizace
   • FOTOGRAMMETRIE = geodetický obor, který se zabývá rekonstrukcí tvaru, velikosti a plochy předmětů z leteckých snímků

 

Vznik mapy originální

 • astronomické práce
  • stanovují astronomickým měřením přesnou polohu bodů mapované oblasti
  • geodetické práce
   • vytvoření trigonometrické sítě (dělení území na trojúhelníky)
    • nejdůležitější body vytyčeny měřickými věžemi
    • v ČR je výchozí trigonometrický bod Pecný (JV od Prahy)
  • vytvoření nivelační sítě
   • tvořena soubor výškově přesně zaměřených nivelačních bodů (n. m.)
   • měření od Baltské ho moře (Petrohrad)
   • topografické práce
    • práce v terénu – podrobné polohopisné a výškopisné měření
    • vyhodnocování leteckých snímků
    • kartografické práce
     • zpracování výsledků topografických prací do formy kartografické
     • vytváří se tzv. čistokresba výsledné mapy
     • reprodukční práce
      • kartografická polygrafie – reprodukce a tisk map

Dálkový průzkum Země

 • letecké snímkování
  • řadové fotografování – podélný překryv snímků 60%, příčný 30%
  • stereoskop = při pozorování těchto snímků vzniká 3D obraz krajiny
  • fotomozaika = větší množství snímků
  • fotoplány, fotomapy = přímý podklad topografických map
  • kosmické snímkování
   • výhodné pro
    • tvorbu topografických map nezmapovaných oblastí
    • doplňování existujících map
  • velké zkreslení
  • ZPŮSOBY
   • stacionární družice
    • obíhají v rovině rovníku
    • výška = 36 000m
    • rozlišovací schopnost: 1 – 5 km
    • meteorologické družice
     • NOAA – pro Evropu
     • různé dráhy
     • družice pro výzkum přírodních zdrojů
     • družice pro navigační systém
      • GPS
      • GALILEO – v roce 2014 spuštěno; 30 družic pro EU

 

SOUŘADNICE ZEMĚ

 • geocentrické – počátek leží ve středu Země
 • rovina proložená středem Země kolmo na osu otáčení je rovina rovníku

 

Zeměpisná šířka

 • úhel mezi rovinou rovníku a bodem na zemském povrchu
 • spojnice všech bodů se stejnou zeměpisnou šířkou = rovnoběžky
 • nabývá hodnot 0° – +90° pro severní z.š. a 0°- -90°pro jižní z.š.
 • vzdálenost měřená v km stále stejná: 1°= 111 km

 

Zeměpisná délka

 • určena poledníky = kružnice na zemském povrchu procházející po zemském povrchu oběma póly kolmo k rovníku
 • úhel mezi hlavním poledníkem (0 – Greenwich) a místním poledníkem
 • nabývá hodnot 0°- +180° pro východní z.d. a 0°- -180°pro západní z.d.
 • kilometrová vzdálenost se od rovníku směrem k pólům zkracuje


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy