Zobrazování zemského tělesa na mapách

 

Otázka: Zemský povrch

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Kateřina5

 

Členění map

 • Mapa je rovinné zobrazení zemského povrchu zmenšené podle určitého měřítka
 • prostřednictvím smluvených značek vyjadřuje mapa rozmístění a vlastnosti objektů a jevů na Zemi
 • tělesem lépe odpovídajícím skutečnému tvaru naší planety je glóbus
 • jde o zmenšený kulový model Země, který znázorňuje planetu bez zkreslení
 • glóbus lze však vyrábět pouze v malých měřítkách (např. 1: 40 000 000 apod.), nemůže tedy podrobně znázorňovat vybranou oblast
 • z toho důvodu se v geografii i běžné praxi používají zejména mapy

 

Mapy rozdělujeme:

1) Podle měřítka

 • mapy velkého měřítka – do 1 : 200 000 (katastrální mapy, plány, topografické mapy, turistické mapy, autoatlasy)
 • mapy středního měřítka – od 1 : 200 000 do 1 : 1 000 000 (podrobnější obecně zeměpisné mapy, nástěnné mapy menších území, autoatlasy)
 • mapy malého měřítka – nad 1 : 1 000 000 (školní atlasy světa, kapesní atlasy, glóbus)

 

2) Podle obsahu

 • mapy katastrální
  • mapy největších měřítek
  • obsahují pouze polohopis
  • zachycuj pozemková vlastnictví
  • nejčastější měřítka – 1 : 1 000, 1 : 2 000
 • mapy topografické
  • mapy velkých a středních měřítek
  • nejčastější měřítka – 1 : 10 000, 1 : 25 000, 1 : 50 000, 1 : 100 000, 1 : 200 000
  • obsahují výškopis, polohopis i popis objektů a jevů
  • výškopis je znázorňován velmi podrobně pomocí vrstevnic a kót
  • obsahové složky jsou barevně odlišeny (metoda barevných vrstev)
  • jsou vhodné i k měření na mapách
 • mapy tematické
  • nejpočetnější skupina map
  • zobrazují pouze speciální vlastnosti objektů a jevů
  • jsou podrobné, ale jen v určitém tématu
  • např. mapy geologické, klimatické, hydrologické, politické, administrativní, mapy průmyslu, zemědělství, dopravy, obyvatelstva, turistické, dějepisné atd.

 

3) Podle účelu

 • mapy pro hospodářskou výstavbu
 • mapy vědecké
 • mapy vojenské
 • školní mapy
 • atlasy

 

Kartografická zobrazení

 • názvem kartografická zobrazení označujeme soubor různých matematických metod, převádějících zemský povrch do roviny mapy
 • jde o způsoby, kterými je možno sestrojit zeměpisnou síť v rovině mapy
 • kartografické zobrazení určuje vztah polohy bodu na zeměkouli k poloze odpovídajícího bodu na mapě

 

1) Podle vlastností kartografických zkreslení

 • plochojevná zobrazení – na mapě zachovávají nezkreslené plochy; zkreslují úhly a délky
 • úhlojevná zobrazení – úhly jsou zachovány; plochy a délky jsou zkresleny
 • délkojevná zobrazení – zachovávají nezkreslené délky, ne však na celé mapě, ale jen podél poledníků nebo podél rovnoběžek
 • vyrovnávací zobrazení – plochy i úhly jsou zkresleny jen do určité míry (zkreslení ploch a úhlů je v rovnováze)

 

2) Podle plochy konstrukční osy

 • zobrazení v poloze normální – konstrukční osa roviny, válce nebo kužele se shoduje s osou glóbu
 • zobrazení v poloze příčné – konstrukční osa leží v rovině rovníku
 • zobrazení v poloze obecné – konstrukční osa prochází středem glóbu v libovolném svěru, který je jiný než u předchozích poloh

 

3) Podle druhu zobrazovací plochy

 • azimutální zobrazení
  • zobrazovací plochou je rovina
  • kulová plocha glóbu se převádí do roviny mapy
  • v poloze normální se poledníky zobrazí jako svazek paprsků vycházejících ze středu mapy; rovnoběžky mají tvar soustředných kružnic se středem v pólu
  • využívá se zejména pro mapování polárních oblastí
 • válcová zobrazení
  • zobrazovací plochou je plášť válce
  • kulová plocha glóbu se převádí do pláště válce, který se rozvine do roviny mapy
  • v normální poloze znázorňuje poledníky i rovnoběžky jako rovnoběžné přímky na sebe kolmé
  • využívají se nejčastěji pro zobrazení časových pásem
 • kuželová zobrazení
  • zobrazují glóbus na plášť kužele, který se rozvine do roviny
  • v poloze normální znázorňují poledníky jako svazek paprsků vycházejících z obrazu vrcholu kužele; rovnoběžky mají tvar kruhových oblouků
  • využívá se pro tvorbu map kontinentů a jejich částí (např. mapa Evropy, Asie aj.)
 • obecná zobrazení
  • obrazy poledníků a rovnoběžek se získávají matematickým odvozením
  • využívá se pro tvorbu map celého světa
  • často používaným zobrazením je tzv. mnohokuželové, neboli polykónické zobrazení

 

Kartografické vyjadřovací prostředky

 • vyjadřuje se pomocí nich obsah mapy
 • kresby nebo symboly se nazývají mapové značky
 • jsou uvedeny u geografických map ve vysvětlivkách (legendě mapy) a u topografických map jsou shrnuty v klíči značek
 • 3 základní kategorie obsahu mapy jsou výškopis, polohopis a popis

 

Výškopis

 • zobrazuje výškovou členitost mapované krajiny
 • praxi se používají 3 způsoby znázorňování vertikální členitosti – vrstevnice, kóty a barevná hypsometrie
 • Vrstevnice (izohypsy) jsou izolinie spojující místa o stejné nadmořské výšce; využívají se zejména pro znázornění výškové členitosti u map velkého měřítka (např. topografické mapy)
 • Kóty (výškové body) udávají přesnou nadmořskou výšku konkrétního bodu v terénu (např. nejvyšší hora, významný vrchol apod.)
 • Barevná hypsometrie znázorňuje nejčastěji vertikální členitost u map středního a malého měřítka (atlasy, nástěnné mapy aj.); pro nadmořské výšky se užívají barevné stupnice od zelené po hnědou, pro rozlišení hloubek moře od světlomodré po tmavomodrou

 

Polohopis

 • zachycuje v horizontálním směru vzájemnou polohu objektů a jevů v krajině
 • znázorňuje se pomocí smluvených značek a barev, které musí být vysvětleny v legendě mapy
 • značky se dělí na bodové, čárové a plošné
  • bodové značky = geometrické obrazce a symboly, znázornění objektů (výškové body, budovy, továrny, pomníky, myslivny,…)
  • čárové značky = souvislé čáry, přerušované čáry a uspořádané řady obrazců; znázornění dlouhých objektů, vodní toky, komunikace, hranice; také se jimi značí izolinie= spojnice míst o stejné hodnotě (tlak vzduchu, teplota, …)
  • plošné značky = na mapě vymezené plochy odlišené barvou nebo rastre; znázorňují objekty rozložené na ploše (lesy, pastviny, močály,…)
 • k plošným metodám vyjadřovacích prostředků se řadí také kartogram a kartodiagram

 

Kartogram = obrysová kartografická kresba územní jednotky, na které jsou plošnými značkami nebo barevnou škálou znázorněny statistické údaje týkající se různých geografických jevů (národnostní složení obyvatelstva, zalidnění, zalesnění,…)

 • anamorfóza– plocha odpovídá počtu
 • lokalizované diagramy– průběh teplot,…
 • stuhová metoda– vyjadřuje velikost dopravy
 • tečková metoda

 

Kartodiagram=  kartograficky znázorněný územní celek (administrativní jednotka), v jehož centru je umístěn diagram, vyjadřující kvantitu nebo kvalitu určitého jevu (zaměstnanost, věkové složení obyvatelstva)

 

Popis

 • vhodně doplňuje výškopis a polohopis
 • jednotlivé názvy zeměpisných objektů a jevů jsou v mapě uvedeny smluveným písmem, které se odlišuje velikostí, druhem, barvou, sklonem a tvarem

 

Práce spojené se sestrojením původní mapy

 • v současnosti se tvorba map neobejde bez využití výpočetní techniky a speciálních informačních technologií

 

1) Práce astronomické

 • mají za úkol určit pro celé mapované území přesnou zeměpisnou polohu několika základních bodů pomocí astronomického měření

 

2) Práce geodetické

 • zajišťují důležité podklady pro výškopis a polohopis mapy

trigonometrická síť

 • základní geodetickou metodou je trigonometrie
 • na mapovaném území se vytvoří hustá síť bodů, z nichž nejdůležitější jsou v terénu vyznačeny měřičskými věžemi
 • všechny body mají určenou přesnou polohu
 • měří se teodolitem
 • hlavní body se v přírodě značí žulovým kamenem, nad ním je žulový památník a nad významnými je dřevěná věž
 • trojúhelníky nejsou všechny stejné, jsou nerovnoměrně rozmístěny
 • v ČR 40 000 bodů, základní je vrch Pecný
 • 4 řády

 

nivelační síť

 • metodou pro měření nadmořských výšek je nivelace
 • v bodech je přesně zaměřena nadmořská výška
 • základní bod – Lišov (hraniční část mezi Třeboňskou a Českobudějovickou pánví)
 • Staré mapy – od hladiny Jaderského moře (Terst)
 • Nové mapy – od hladiny Baltského moře (pevnost Kronštadt u Petrohradu)
 • hladiny se liší o 40 cm
 • měří se nivelačním přístrojem – měří vertikální úhel
 • 4 řády nivelačních bodů
 • kromě Lišova v ČR ještě 9 bodů, nejstabilnější je Kozí hůrka u Hrušovan

 

3) Práce topografické

 • týkají se podrobného polohopisného a výškopisného měření v terénu, případně vyhodnocování leteckých a družicových snímků
 • topografové dávají mapě podrobný obsah, který zanášejí do mapových listů

 

4) Práce kartografické

 • zpracovávají výsledky topografických měření do formy kartografického díla
 • topografický obsah je nutné zjednodušit, upravit a zvolit vhodné vyjadřovací prostředky neboli znakový klíč
 • výsledkem práce kartografů je čistokresba výsledné mapy tzv. autorský originál
 • důležitou součástí vzniku mapy je kartografická generalizace
  • jde o proces výběru, zjednodušení a zevšeobecnění obsahu mapy
  • do mapy se zakreslují pouze objekty důležité a nezbytné pro konkrétní mapu, méně důležité a nepodstatné prvky se do mapy nezakreslují

 

5) Práce reprodukční

 • jsou závěrečnou fází procesu tvorby map
 • zabývají se reprodukcí a tiskem map
 • reprodukčními pracemi se zabývá obor kartografická polygrafie

 

Družicové a letecké snímkování

Letecké snímkování

 • provádí se ze speciálně upravených letadel
 • mají relativně malou rychlost (250-300 km/h)
 • v podlaze mají zabudovaný zvláštní citlivý fotografický přístroj
 • ve svislém směru fotí terén
 • fotí se v pásech, aby se fotky překrývaly ze 2/3
 • funguje zhruba 100 let (od první světové války – pohyby vojsk)
 • při pozorování snímků stereoskopem se vytváří trojrozměrný prostorový model zobrazované krajiny
 • mohou být podkladem pro vyhotovení topografické mapy
 • Výhody:
  • rychlost – během krátké doby velké území
  • přesnost
  • lze vyčíst vývoj

 

Družicové snímkování

 • z různě vysoko letících družic

1) meteorologické a pro výzkum přírodních zdrojů

 • obíhají po subpolárních oběžných drahách
 • výška letu 500 – 1 000 km
 • 1 oblet Země = 100 minut
 • Meteosat, NOAA, LANDSAT

 

2) stacionární

 • uvedou se do takové rychlosti aby „visely“ nad jedním územím
 • obíhají v rovině rovníku ve výši 36 000 km
 • snímky jsou globální – na jediném snímku je zobrazena téměř celé polokoule
 • tyto snímky se dálkově posílají na Zemi
 • rozlišovací schopnost nepřesahuje 1 – 5 km

 

3) kosmické laboratoře s lidskou posádkou

 • používají šikmé oběžné dráhy
 • výška letu bývá 200 – 400 km
 • snímkuje se většinou fotografickými kamerami a snímky se přivážejí na Zemi
 • mají vysokou rozlišovací schopnost (10 – 14 m)
 • Skylab (USA), Soljut (Rusko)

 

Výhody:

 • velké území naráz
 • rychlost
 • i nedostupné oblasti (polární oblasti, pouště)

 

Nevýhody:

 • zkreslení
 • atmosférické jevy překáží


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy