Autismus – maturitní otázka (referát)

 

   Otázka: Autismus

   Předmět: Psychologie (společenské vědy)

   Přidal(a): lostakovapetra

 

 

Autismus

 • vrozené vývojové mentální postižení, které naruší  vývoj  komunikace v nejranějším  dětství   a  zanechá  dítě neschopné  vytvářet si normální  mezilidské  vtahy.

 

Triáda poškození (autistické spektrum):

 • -sociální interakce
 • -komunikace
 • – představivost

 

Jde o neschopnost dobře se orientovat v prostředí  a  vzájemně se dorozumět. Jedinci často nechápou  smysl  a  užití řeči,  ani  své či  cizí  emoce,  neumí  transformovat  zkušenosti  (dříve již naučené)  do  jiných  situací,  mohou  mít  ze  změn  (porušení  stereotypu)  úzkost,  zmatek.

Značná část „autistů“ má závažné poruchy chování.

 

Poškození se manifestuje různými způsoby:

 • Poškození sociální interakce – netečnost, zjevné stranění se, někdy nápadná spontánnost, častá afektovanost (typy: osamělý, pasivní, aktivní, formální apod.)
 • Poškození  sociální  komunikace –  mluví  na  ostatní,  ale  ne  s nimi, obtížně chápou informace sdělené mimikou či gestem
 • Poškozená představivost – nedostatek  představivosti  ve  hře  s dětmi,  hračkami  i  dospělými, tendence  věnovat  pozornost  nedůležitým či  triviálním  aspektům,  někdy  omezený  repertoár aktivit (pokud hra, tak je strnulá a stereotypní), chybí chápání smyslu jakékoliv činnosti a chybí  i motivace pro nějakou činnost.

 

Mezi variabilní rysy patří problémy s řečí, abnormality vizuálního sledování  a  očního  kontaktu,  problémy  s napodobováním pohybů  a  kontrolou  pohybů,  neobvyklá  reakce  na  smyslové  podněty,  někdy  nepřiměřené emocionální reakce, zvláštní dovednosti, problémy schováním.

 

Aspergerův syndrom

 • patří   mezi   poruchy   autistického   spektra   (bývá  diagnostikován v předškolním nebo mladším školním věku)
 • Tzv. vysokofunkční autistimus = Asperg. syndrom
 • řeč a intelekt jsou vyvinuté
 • děti výrazně nadané (naučí se samy číst,  hrají  šachy,  citují z encyklopedií, znají nazpaměť jízdní řády apod.)

Mívají ale problémy:

 • v chápání sociální situace
 • empatického charakteru
 • v chápání myšlení jiných (názor…)
 • bývají samotáři
 • často velmi (mimořádně) neobratné
 • s kontrolou emocí a vlastního chování

 

Při práci s dětmi je důležité:

 • strukturovat činnosti (hru, práci, učení)
 • strukturovat čas (v rámci režimu dne)
 • řešit situace operativně (cenná je přítomnost kvalifikovaného asistenta)
 • zabraňovat vzniku problému, analyzovat situace s dítětem
 • využít metody  „kognitivně behaviorální terapie“ =  svým  přístupem  umožníme dítěti  porozumět  světu,  trénovat  komunikaci,  pracovní  i  sociální  chování  =  téměř 100% naděje na zlepšení stavu (náročné na trpělivost a hlavně znalost problému)

 

Rettův syndrom

– ze škály pervazivních vývojových poruch se vymyká

– je známa etiologie – vývojová porucha způsobená chromozómovou mutací – výskyt hlavně u dívek.

Projevy: mezi 7. – 18. měsícem dochází k zastavení vývoje, ztrátě naučených dovedností, zpomalení růstu hlavy, řeč postupně zaostává a vytrácí se.

Typický projev dívek s Rett. syndromem je  stereotypní pohyby rukou – jako když se myje. Perspektiva velmi  nepříznivá  (regrese,  i  fyzické  obtíže  =  skolióza,  úpadek  motorických schopností).

 

Kannerův autismus =klasicky raný infantilní (dětský) autismus- je přítomno opoždění nebo abnormality alespoň v jedné z následujících tří oblastí, se vznikem před třetím rokem věku dítěte: sociální interakce, řeč používaná v sociální komunikaci, symbolická či imaginativní hra (takzvaná triáda). U Aspergerova syndromu tato klinicky zjevná opoždění přítomná nejsou.

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy