Biosféra – maturitní otázka (5)

 

Otázka: Biosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Cheza

 

Biosféra = živý obal Země

 • biota – souhrnné označení pro živé i vymřelé organismy
  • zkoumá ji biogeografie jako součást krajiny
 • biogeografie
  • 1) fytogeografie – mezioborová vědní disciplína studující rozšíření rostlin na Zemi
  • 2) zoogeografie – zabývá se rozšířením živočichů
 • ekologie – věda, jež se zabývá popisem, analýzou a studiem vztahů mezi organismy a jejich prostředím
 • biocenóza – soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu
 • fytocenóza (rostlinné společenstvo) –  pojem pro soubor rostlinných druhů společně rostoucích ve stejných typech prostředí (louka)
 • zoocenóza – živočišné společenstvo
 • geobiocenóza – spojení živé biocenózy a s neživým (abiotickým) prostředím v krajině
 • ekosystém – označení pro ucelenou část přírody (ekosystém listnatého lesa)
 • endemit – organismus, který vznikl a je rozšířen jen v určitém omezeném území a nikde jinde se nevyskytuje
 • podmínky pro život rostlin a živočichů povrchové biosféry se v různých místech naší planety od sebe liší a mění od rovníku k pólům (šířková pásovitost biosféry) a od hladiny oceánů směrem k vrcholkům hor (výšková stupňovitost biosféry)

 

Biomy

 • a) Vodní biomy
  • biom volného oceánu
  • biom šelfových moří
 • b) Pevninské biomy
  • Hylaea– tropické deštné lesy
  • Skleraea– tropické a subtropické suché lesy a lesosavany
  • Silvaea– opadavé a smíšené lesy mírného pásu
  • Tajga– severské a horské jehličnaté lesy
  • Lesotundra– přechodné pásmo mezi biomem tajgy a tundry
  • Tundra
  • Stepi
  • Pouště a polopouště

 

Vegetační pásy

Ekvatoriální (rovníkový) pás

Tropický deštný les

= plíce světa

 • džungle – hustý tropický les, nedotčený lidskou činností
 • stromová patra
  • a) stromové patro (5-40 m)
  • b) keřové patro (1-5 m)
  • c) bylinné patro (do 1 m)

 

1) Výskyt

 • mezi 10° s.z.š. a 10° j.z.š.
 • povodí Amazonky a Konga a v Indonésii, na Nové Guineji a v jižní části západní Indie

 

2) Teplota

 • velmi malé teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
 • průměrná teplota: 25-30°C

 

3) Srážky

 • 60 mm srážek za měsíc
 • průměrné srážky za rok: 1500-2000 mm
 • zenitální deště – na jaře a na podzim jsou tropické lijáky mohutnější
 • velmi vlhké klima → skleníkové klima

 

4) Fauna a flóra

 • velké množství hmyzu, opice, ptáci
 • orchideje, liány, kapradiny
 • epifyty – organismy rostoucí na žijících rostlinách, ale vyživující se samostatně
 • plantážní plodiny – kakaovník, kaučukovník, banánovník, ananasovník, mangovník

 

5) Hospodářské využití

 • deforestace – z původních 16 mil. km2 Amazonského pralesa zbývá dnes už jen 6,2 mil. km2
 • kvůli dřevu, palmovému oleji, pěstování plodin, stavění domů

 

Střídavě vlhké tropy

Savany

 • buš – označení pro typ venkovské krajiny v Austrálii, Novém Zélandu, Kanadě a Aljašce
 • typicky jde o krajinu porostlou suchomilnými keři a nízkými stromy
 • nomádi = kočovníci

 

1) Typy savan

a) vlhké savany

 • vznikly v důsledku opakovaného kácení a vypalování tropických lesů
 • území s 2 až 3 měsíčním obdobím sucha
 • objevují se stále zelené lesy → galeriové lesy
 • v Africe se vyskytují v oblasti guinejské savanové zóny, severně od tropického deštného lesa až do jižního Súdánu
 • v J. Americe jsou orinocké llanos (prérie) a brazilské campos (travnaté plochy) a guayanské náhorní savany

 

b) suché savany

 • pokles srážek
 • využívá se pro pastvu dobytka
 • ve východní Africe se nacházejí vysoké traviny a ojediněle stromy (baobaby)
 • v Austrálii se nacházejí traviny a blahovičníky (eukalyptus)

 

c) křovinné savany

 • v sahelské zóně (sahel = název území v severní Africe na jižním okraji Sahary, kterou odděluje od afrických tropických pralesů. Zahrnuje pás travnatých pastvin.), v jihozápadní Africe a v oblasti Kalahari
 • malé množství srážek: 300-400 mm za rok
 • nacházejí se zde akácie a prořídlé traviny

 

2) Výskyt

 • rozkládají se po obou stranách vlhkých tropů

 

3) Teplota

 • během sucha teploty 40 až 50 °C
 • v noci teploty i kolem 10 °C
 • na okraji pouští nebo v horských oblastech se pohybují i pod bodem mrazu

 

4) Srážky

 • střídá se zimní období sucha a období letních dešťů
 • letní období dešťů je nejbohatší na srážky na jaře a podzim, ale s rostoucí zeměpisnou šířkou srážek ubývá a zimní sucha jsou stále výraznější
 • období dešťů provázejí častí bouřky s odpoledními lijáky

 

5) Řeky

 • v oblastech dlouhého sucha řeky vysychají
 • tyto řeky nazýváme v Africe – vádí, v Austrálii – creek

 

6) Fauna a flóra

 • Afrika – fauna: zebry, žirafy, antilopy, nosorožci, sloni, lvi, gepardi, levharti, pštros

– flóra: baobab

 • Amerika – fauna: mravenečník, pásovec, puma, jaguár,

– flóra: traviny

 • Austrálie: fauna – klokan, koala, mravenečník, pes dingo, emu hnědý

flóra: blahovičník,

 

7) Hospodářské využití

 • kácení lesa
 • zemědělství (kukuřice, proso, hlíznaté plodiny, cukrová třtina, bavlna, kávovník)

 

Tropický suchý pás

Pouště a polopouště

 • písečná bouře – atmosférický jev, kdy je vlivem pohybu vzduchových mas zvedán do atmosféry drobný prachový materiál či písek, který se pak následně spolu s posunem mas pohybuje do nových oblastí
 • písečná duna – písečný přesyp, který je tvořený z drobných písečných zrnek, které jsou větrnou silou neustále přenášeny z jednoho místa na jiné pomocí saltace
 • šot – solná pláň, bezodtoká pánev z větší části roku vyschlá
 • desertifikace – rozšiřování pouští

 

1) Typy pouští podle umístění

a) klimaticky pasátové

 • v obratníkových oblastech vysokého taku vzduchu
 • vzduchové masy sestupují k povrchu

 

b) pobřežní

 • pasáty z pevniny odtlačují teplé povrchové vody, které jsou nahrazovány chladnými vodami z hlubin → ochlazení vzduchu
 • časté mlhy nad oceánem, které zabraňují vzniku srážek nad pevninou

 

c) vnitřní

 • v centrálních oblastech (suché oblasti)
 • příliš velká vzdálenost od moře
 • izolovány vysokými horskými hřbety (jihoamerická patagonská poušť)

 

2) typy pouští podle půdy

 • hamada – kamenná
 • reg, serir – štěrková
 • erg – písková

 

3) Výskyt

 • Afrika (Sahara), Asie (Gobi), Amerika (Atacama), Austrálie (Velká písečná poušť)

 

4) Teplota a srážky

 • velké teplotní rozdíly mezi dnem a nocí
 • teploty ve dne 50 až 55 °C
 • v noci teploty i pod bodem mrazu

 

5) Srážky

 • skoro celý rok období sucha
 • 200 mm ročně
 • oázy (označení pro izolovanou oblast vegetace v poušti), artézské studny

 

6) Fauna a flóra

 • hadi, štíři, velbloudi, fenek, surikaty, ještěři
 • kaktusy, sukulenty, xerefyty

 

7) Hospodářské využití

 • chov zvířat

 

8) Zasolování pouští

 • při dešťovém přívalu se voda téměř nevsakuje a tvoří povodňovou vlnu, která odnáší zvětraliny a prohlubuje koryta řek
 • v suchých tropech převládá výpar nad srážkami a v půdě tedy převažuje vzestupný pohyb vody
 • půdní vláha vynáší na povrch četné minerály, které vytvářejí tvrdou solnou, sádrovou či vápennou kůru

 

Subtropický pás

Středomořská vegetace

1) výskyt

 • vyskytují se v oblasti okolo Středozemního moře, JV Asie, v teplém přímořském podnebí středního a jižního Japonska a v Americe na Floridě a na pobřeží Mexického zálivu

 

2) klima

 • horká suchá léta, mírná vlhká zima

 

3) Fauna a flóra

 • vždy zelené tvrdolisté keře, střídavě vlhké lesy
 • macchie – porosty keřů a nízkých stromů, které v závislosti na stanovištních

podmínkách někdy dosahují až pětimetrové výšky

 • terra rossa – tmavočervené jílovité půdy na vápencích
 • huertas – terasované uměle zavlažované plochy

 

4) Hospodářské využití

 • pěstování vinné révy, bavlníku, oliv, pomerančů, citrusů a tabáku…

 

Mírný pás

 • 4 roční období

Stepi

 • travnaté společenství, netvoří souvislý pás, horké léto, studené zima

1) Typy

a) prérie

 • Severní Amerika
 • pokrývají značnou část údolí řeky Mississippi
 • bohatá a úrodná půda
 • skoro žádné stromy
 • roční úhrny srážek od 500 mm v chladnějších oblastech až k 1000 mm v teplejších oblastech
 • vidloroh americký, kojot prériový, psoun prériový, tetřívek prériový, sova zemní

 

b) pampy

 • Jižní Amerika
 • rozkládají se na východ od And a místy se táhnou až k Atlantskému oceánu
 • půda východních pamp je úrodná a je zde mnoho farem
 • západní pampy jsou ale mnohem sušší, protože většinu mraků, které by mohly přinést déšť zadržují Andy
 • v zimě se nevyskytují mrazy
 • zajíc pampový, jelenec quazny, jelínek pudu, nandu pampový, nandu stepní, lama guanako

 

c) pusta

 • maďarská step
 • antropogenně podmíněnou stepí, kde byly lidskou činností v průběhu dějin vykáceny stromy

 

d) celina

 • Rusko a další státy bývalého SSSR
 • označení pro neobdělávanou travnatou půdu (step)

 

e) kulturní step

 • oblasti mimo přirozené stepi s příznivými podmínkami pro zemědělství (obilniny)
 • člověkem skoro odlesněny
 • např. úrodné nížiny ČR

 

f) lesostep

 • vegetace mírného pásu s porostem travin a bylin
 • přechodné → dnes přeměněno v pole
 • teplé a poměrně suché léto, studená zima s málo sněhem
 • silné větry

 

2) Hospodářské využití

 • dnes světové obilnice (pšenice, kukuřice)

 

Lesy

 • na severní polokouli se nacházejí obrovské pevniny (Evropa, Asie, Severní Amerika), což je nesrovnatelné s jižní polokoulí (jih Afriky, Jižní Amerika, Austrálie)
 • kyselé půdy – půdy s kyselým pH (3-6,4), rostou zde acidofilní rostliny

 

a) listnaté

 • opadavé listnaté stromy přesahují 75%
 • vyskytují ve střední Evropě, na východním pobřeží Severní Ameriky a v okolí řeky Mississippi
 • poměrně teplá léta a nepříliš chladná zima
 • roční srážky: 750 – 1000 mm
 • dub letní, jasan, habr, lípa, jilm, buk, vrby, olše, topoly či břízy
 • kuny, jeleni, srnci, bobři, veverky, medvědi, zajíci, lišky, vlci

 

a1) Stálezelené listnaté lesy

 • les, který po příchodu zimního období neshazuje své listy (v důsledku tvrdosti samotných listů)
 • maximum srážek v zimě
 • suché léto, roční amplituda 15 – 20 °C
 • středozemní moře, Írán, Kalifornie
 • flóra = pinie, eukalypty, cedry
 • fauna = kozy, ovce, koala

 

a2) Opadavé lesy

 • les, který po příchodu zimního období shazuje své listy (v důsledku měkkosti samotných listů, s příchodem jara se listy znovu objevují)
 • chladné měsíce -5 až +2 °C, teplé 14 až 19 °C
 • srážky 500 – 1000 mm
 • mírný pás severní polokoule
 • fauna = veverka, liška plch
 • flóra = bučiny, keřové patro, doubravy

 

b) smíšené

 • žádný ze zastoupených druhů nepřesahuje 90 a 95%
 • Evropa, n
 • a východě Asie i USA, v jižní části Chile, v Jihoafrické republice i v Austrálii a na Novém Zélandu, u nás tvoří až 80 procent lesních porostů
 • chladné zimy a teplá léta
 • roční srážky až 1000 mm
 • buk, dub, javor, bříza, lípa, topol, smrk, jedle, borovice
 • levhart, zajíci, lišky, srnci, jeleni, vlci, ptáci, jezevci

 

c) jehličnaté

 • množství jehličnatých stromů pohybuje mezi 75 až 90%
 • typické pro Severní Ameriku a sever Eurasie
 • léto je poměrně teplé, zima výrazná a studená, sníh zde leží 6 až 8 měsíců
 • hojné srážky
 • smrk, jedle, borovice, modřín
 • medvěd, kuna, losi, sobi, polární lišky, rys, jeleni, srnci

 

d) kulturní les

 • pěstování smrkových monokultur (u nás nevhodné podmínky)

 

e) lužní les

 • podmáčený les s vysokou hladinou podzemní vody a záplavovým cyklem

 

f) tajga

 • jehličnaté lesy severní polokoule, Kanada, Sibiř v Rusku
 • poměrně krátké teplé léto
 • schopnost přetrvat i výrazně chladnou zimu
 • převaha srážek nad výparem (450-600 mm)
 • medvěd, sobol, los
 • jedle, vrby, smrky, borovice, modříny
 • významný je lov kožešinové zvěře, těžba dřeva

 

g) horská tajga

 • vyskytuje se v chladném podnebí našich hor ve výškách nad 1000 m n. m.

 

1) pozměněná tvář lesů mírných šířek

 • srážky způsobují při nedostatečné vegetaci vodní erozi na ssvazích, která má za následek snižování přirozené úrodnosti
 • používání umělých hnojiv a prostředků proti škůdcům → kontaminace podzemních vod
 • regulace vodních toků → povodně
 • v polopouštích dosahuje zemědělství výnosů jen se závlahovým systémem → vysychání vodních zdrojů (Aralské jezero)

 

Subpolární pás

 • nepříliš teplá krátká léta, jeden měsíc musím mít minimálně 10°C
 • krajinu pokrývá tundra, mechy, lišejníky
 • Kanda, Rusko, Skandinávie, Falklandy, Jižní Orkneje, Jižní Shetlandy, ostrovy prince Edvarda

 

Tundra

 • zima 9-11 měsíců v roce
 • srážky 400 mm za rok
 • sob, liška, medvěd, sovice
 • zakrslé dřeviny, mechy, lišejníky
 • dostatek vody → většinou v pevném skupenství

 

Lesotundra

 • přechod mezi tajgou a tundrou
 • objevují se zde jednotlivé stromy, rašeliniště, jezírka
 • průměrná teplota je kolem 10°C

 

Permafrost

 • trvale zamrzlá půda (Rusko, Severní Amerika)
 • v létě roztává do hloubky 1 m
 • krátká vegetační doba, povětšinou je zde sněhová přikrývka

 

Laponci

 • domorodí ugrofinští obyvatelé obývající arktickou oblast Laponska (nejsevernější část Norska, Finska, Švédska)

 

Inuité

 • skupina obyvatel nejsevernější části Ameriky, kteří jsou kulturně podobní ostatním domorodýmobyvatelům
 • obývají arktické regiony Grónska, Kanady a Aljašky

 

Polární kruh

 • zeměpisná rovnoběžka, za kterou alespoň jeden den v zimě slunce nevystoupí nad obzor (nastane tzv. polární noc) a jeden den v létě nesestoupí pod obzor (polární den)

 

Polární záře

 • světelné úkazy nastávající ve vysoké atmosféře ve výškách od 80 do 100 km

 

Polární pás

Polární pustiny

 • nejnižší teploty, střídání polárního dne a noci
 • chudá nebo chybějící fauna a flóra
 • oblasti jsou trvale pokryty sněhem a ledem

 

Arktida

 • zahrnuje Severní ledový oceán, severní pobřeží Asie, Evropy a Severní Ameriky, Grónsko, Špicberky
 • pevnina tvoří pouze 30% rozlohy, větší díl tvoří led, sníh a zmrzlá hladina oceánu
 • oblast vysokého tlaku vzduchu, kolem které vznikají v zimním období tlakové níže e silnými větry přinášejícími srážky z Atlantiku
 • teploty se pohybují od 0 až do – 40°C, v červenci se může vyšplhat až na 10°C
 • málo srážek, kolem 100 až 150 mm ročně
 • v Arktidě je vázáno obrovské množství sladké vody (pevninský ledovec)
 • flóra: mechy, lišejníky, tundra
 • fauna: sob, polární liška, lumík, lední medvěd, tuleni, mroži
 • hospodářské využití: rybolov, chov a lov sobů, lov tuleňů a mrožů
 • obrovské nerostné bohatství – ropa, černé uhlí
 • obyvatelé: Eskymáci

 

Antarktida

 • rozkládá se od jižního geografického pólu k zóně oceánské konvergence mezi 50° až 60° j.š.
 • pokryt vrstvou tzv. věčného ledu – tento led v sobě obsahuje okolo 80% veškeré sladké vody
 • klima: suché, studené
 • teplota v centru pevniny -56°C (letní -36°C, zimní -72°C), v oceánu 0°C
 • srážky na V 400-500 mm, na Z 600-700 mm, ve vnitrozemí velmi málo srážek (50 mm)
 • flóra: pouze mechy a lišejníky
 • fauna: velryby, tuleni, delfíni, tučňáci
 • osídleno pouze vědeckými pracovníky

 

Dobytí severního pólu

 • první z nich skončila katastrofou v roce 1871
 • na saních po ledě se vypravili Frederick Cook (1908) a Robert Peary (1909), za dobyvatele byl uznán Peary, ale poté byla jeho cesta zpochybněna na základě jeho deníku
 • první dokazatelné dosažené pólu je v roce 1926 vzducholodí Norge (Norsko)
 • první věrohodně doložené pozemní dosažení pólu byla výprava amerického dobrodruha Plaisteda v roce 1968

 

Dobytí jižního pólu

 • 12. 1911 – Amundsenova expedice vedená norským polárníkem Roaldem Amundsenem
 • ve stejný čas expedice Terra Nova, která skončila tragicky

 

Smlouva o Antarktidě

 • kodifikuje mezinárodní právní postavené kontinentu, mírovou vědeckou spolupráci o demilitarizaci, zakazuje smluvním stranám na jejich území budovat vojenské základny, provádět jaderné pokusy a vojenské manévry

 

Antarktická oáza

 • místo přirozeně bez ledu a sněhu vyskytující se na jinak zaledněném kontinentu Antarktida (Bungerova oáza)

 

Mrazová poušť

 • oblast trvale pokryta sněhem a ledem

 

Ozónová díra

 • oblast stratosféry s oslabenou vrstvou ozonu
 • největší úbytek je zaznamenán právě nad arktickými oblastmi
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!