Biosféra – maturitní otázka (3)

 

Otázka: Biosféra

Předmět: Zeměpis

Přidal(a): Markéta

 

Biosféra = živý“ obal Země

Zonálnost Země

 • symetrické uspořádání geografických pásem od rovníku k pólům
 • vegetační (přírodní) pásma
 • klimatická pásma
 • př. zonální vegetace – taková, která by dle geogr. podmínek měla na daném místě bez zásahů růst
 • azonálnost – porušení zonality (např. díky reliéfu, geologické stavbě, vnitřním silám apod.)

 

Pár pojmů…

 • ekosystém- označení pro ucelenou část biosférynapř. Země, nejaká část světa
 • biocenóza (společenstvo)- soubor populací všech druhů rostlin, živočichů, hub a mikroorganismů, které žijí v určitém biotopu; existují mezi nimi určité vztahy
 • biodiverzita- biologická rozmanitost, znamená variabilitu všech žijících organismů;
 • endemity- organismus, který vznikl a vyskytuje se jen v určitém omezeném území a nikde jinde ne např: Austrálie- klokan, ptakopysk
 • stejný původ × odlišné podmínky pro vývoj (přír. podmínky, izolace) → vznik regionálních rozdílů
 • horizontální pásmovitost
 • (od rovníku směrem k pólům)
 • tropické deštné lesy
 • savany
 • subtropické pouště a polopouště
 • stepi
 • lesy mírného pásu (listnaté, smíšené)
 • tajga (jehličnaté lesy)
 • tundra

 

Rostlinstvo

 • vertikální stupňovitost (výšková pásma)
 • typické pro vysoká pohoří (nejlépe Andy)
 • díky snižujícím se teplotám s nadmořskou výškou
 • závislost na orientaci svahů
 • tropický deštný les
 • horský tropický les
 • mlžný les
 • traviny, kaktusy
 • lišejníko-mechová vysokohorská tundra
 • sníh a led

 

Živočišstvo

 • vývoj dle stejných zákonitostí
 • živočišstvo pevninské × mořské
 • narozdíl od rostlinstva živočichové migrují (tj. žádná stupňovitost)

 

Přírodní oblasti světa

Tropické oblasti

 • oblast mezi obratníky
 • zóna konvergence => N × na okrajích V
 • stabilní teplota (neklesne pod 18 °C)
 • se vzdáleností k obratníkům delší období sucha (rok bez ročních období × období dešťů a sucha)
 • rozdíly mezi západní a východní částí kontinentů (srážky z pasátů => deštné lesy × sucho => možný vznik pouští)
 • monzuny

 

Vlhké tropy

 • charakteristické podnebí
 • minimální rozdíly vysokých teplot (cca mezi 24 a 28 °C)
 • vysoký úhrn srážek (kolem 2000 mm) → vydatné řeky
 • kupovitá oblačnost → zenitální deště
 • nepřetržité vegetační období → deštné lesy
 • patrovité uspořádání (boj o světlo, epifyty)
 • bezpočet druhů fauny
 • využití (těžba dřeva i surovin, mýcení a vypalování → deforestace)
 • problém domorodého obyvatelstva

 

Střídavě vlhké tropy

 • na obou stranách tropů
 • střídání období dešťů (léto) a období sucha (zima)
 • teploty již rozkolísanější, srážek méně
 • vádí, creek
 • vlhké savany → suché savany → křovinné savany → pouště
 • vlhké savany
 • stálezelené lesy (tzn. galeriové) – 2 patra stromů
 • suché a křovinné savany
 • vysoké traviny, rozptýlené keře a stromy (baobaby, eukalipty, akácie, …)

 

 • Afrika
  • antilopy, zebry, žirafy, pakoni, lvi, gepardi, leopardi, sloni, krokodýli, hroši, plameňáci, kobylky, termiti, …
 • Austrálie
  • klokan, koala, ježura, papoušci, andulky, pštros emu
 • Jižní Amerika
  • llanos a campos
  • jelínek pudu, mravenečník

 

 • převážně chov dobytka
 • zemědělství na vlhkých či zavlažovaných místech
 • půdy bohaté na minerály × málo humusu => brzké vyčerpání
 • batáty, kukuřice, podzemnice olejná, cukrová třtina, bavlna
 • kávovník (hranice tropů – 18 °C)

 

Problémy tropických oblastí

Deforestace

 • problém Amazonie, Konžské pánve, JV Asie
 • likvidace 20 000 ha lesa denně (od 20. st. vytěžení poloviny Amazonského pralesa!)
 • těžba i vypalování
 • mizící „plíce Země“ → ztráta kyslíku?
 • snižování biodiverzity
 • útlak domorodců
 • degradace půdy
 • zvýšená eroze

 

Sahel

 • oblast mezi savanou a pouští v Africe
 • značný pokles srážek → dnes extrémní sucha
 • obrovský tlak na krajinu → spásání trávy

 

Nemoci

 • malárie
 • spavá nemoc
 • tyfus
 • žlutá zimnice
 • AIDS

 

Poušť

 • neúrodná oblast trpící nedostatkem vody (maximálně do 250 mm za rok)
 • výpar převládající nad srážkami
 • původně vodní toky, dnes suchá řečiště → vádí, creek
 • minimální vegetace (výjimkou oázy)
 • velké teplotní amplitudy v průběhu dne
 • extrémní eroze (teplotní, mechanická → větrná)
 • silné větry (často až písečné bouře → vznik dun)

 

Příčina vzniku pouští

 • klimatické (tlaková výše)
 • vnitřní (srážkový stín)
 • pobřežní (studený proud)
 • problém desertifikace
 • Typy pouští
 • hamada (kamenitá)
 • serir (štěrkovitá)
 • erg (písčitá)
 • salary, šotty, sebky (solné)

 

Flora, fauna, obyvatelé

 • „noční život“
 • velbloudi, kozy, ale hlavně drobní živočichové (štíři, pavouci, zmije, varani, fenek, pouštní lišky, …)
 • kaktusy, sukulenty, traviny
 • oázy (vznik v oblasti artéských pánví)
 • nomádi

                                    

Subtropy

Subtropy s obdobím zimních dešťů

 • oblasti mezi pouštěmi a mírným pásem
 • západní pobřeží kontinentů a Středomoří
 • v průběhu roku změna atmosférického tlaku
 • léto → průnik V z jihu
 • zima → V jižněji a průnik N ze severu

 

Subtropy s obdobím zimních dešťů

 • léto
 • suché a horké podnebí
 • pravidelné SV pasáty (tzv. etésiové větry)
 • vysychání řek (vádí)
 • zima
 • cyklonární počasí → množství srážek
 • extrémní srážky na návětrných (záp.) stranách hor

 

Zdejší život

 • výrazná proměna lidskou činností
 • vykácení původních lesů
 • intenzivní zemědělství
 • huertas… plodné pole ve Španelsku
 • citrusy, víno, bavlna, tabák, cukr. třtina, olivy, obilniny
 • chov ovcí, koz a dobytka
 • tvrdolisté zelené křoviny – macchie

 

Subtropy s obdobím letních dešťů

 • východní pobřeží kontinentů
 • především oblasti J, JV a V Asie
 • monzunová oblast
 • velmi vydatné řeky (Indus, Ganga, Mekong, Iravadi, …)

 

 • léto
 • období dešťů
 • silné prohřívání pevniny → vznik N
 • návětrná strana hor → vydatné srážky (extrém 25000 mm)
 • časté povodně, v pozdním létu dokonce tajfuny (vých. Asie, Karibik)
 • zima
 • na centrální Asií V, nad oceánem N
 • suchý a chladný vzduch

 

Zdejší život

 • množství vláhy → stále zelené lesy (bambusy, cedry, rododendrony, magnolie, eukalypty, …)
 • intenzivní zemědělství (terasová rýžová pole)
 • rýže, čaj, sója, cukrová třtina, citrusy, tabák, …

 

Mírný pás

Stepi

 • rozsáhlé travnaté oblasti
 • puszty- Maďarsko, celiny- Rusko, prérie USA, pampy J. Amerika
 • kontinentalita podnebí
 • centra kontinentů nebo závětrná strana hor
 • střídání vlhkých (jaro) a suchých období (aridita)
 • absence stromů → víceleté traviny (kavyl, kostřava, pelyněk, …)
 • černozemě – vysoký humózní horizont
 • obilnice světa

 

Stepi a pouště mírného pásu

 • zemědělské využití stepí × problémy celin
 • kulturní step
 • extrémní kontinentalita (či srážkový stín)
 • badlands….krajina s velmi suchým terénem a zemědělsky zcela nevyužitelnou půdou
 • pouště → Gobi

 

Pásmo lesů mírných šířek

 • prakticky jen na sev. polokouli (na jižní minimálně)
 • typické západní proudění
 • vysoká humidita (nižší teploty => nížší výpad => dostatek vlhkosti => dostatek vláhy)
 • celoroční průtok řek (rozdílné napájení Z × V a problémy se S-J orientací)
 • vertikální zonalita podobná té horizontální (kleče a alpínská vegetace jako lesotundra a tundra)
 • přemodelovaná krajina
 • ledovcem
 • četné pozůstatky (jezera, morény, ledovcová údolí, …)
 • člověkem
 • kulturní krajina
 • díky zásahům dnes zvýšená eroze půdy

 

Listnaté a smíšené lesy

 • hnědozemě (kambizem)
 • dostatek srážek a nepříliš chladná zima
 • na západě stálezelené listnaté lesy, do nitra opadavé a smíšené lesy
 • v Evropě druhově chudší (oproti Americe či Sibiři)
 • duby, buky × javory, jinany, magnolie
 • specifikum lužních lesů (olše, habr, vrba, topol, …)
 • dnes kulturní krajina

 

Jehličnaté lesy

 • tajga (bříza jako přechod mezi tajgou a tundrou)
 • v Eurasii postupný přechod, v Am. návaznost na stepi
 • období 1-4 měsíce nad 10 °C (6-8 měsíců sníh)
 • permafrost → podzolové půdy
 • minimum lidských sídel a aktivity
 • de facto pouze těžba dřeva a ner. surovin

 

Subpolární oblasti

 • tundra (lesotundra jako rozhraní s tajgou)
 • jen na severu
 • v zimě až -50 °C, v létě krátké vegetační období
 • všude permafrost

 

Polární oblasti

 • rozsáhlé zalednění souší a často i oceánů
 • oblasti stabilní tlakové výše
 • střídání polárního dne a noci
 • chudé rostlinstvo, resp. jeho absence (mechy, lišejníky, traviny)
 • mrazové pouště

 

Polární krajiny

 • severní oblast (Arktida)
 • vymezení červencovou izotermou max 10 °C
 • srážky pouze z cyklonárních poruch v zimě
 • mroži, tuleni, příp. v zimě stěhování živočichů do tajgy (lední medvěd, polární liška, ptactvo)
 • v létě množství hmyzu
 • jižní oblast (Antarktida)
 • průměrná teplota centrální oblasti -56 °C (extrém -89,2 °C)
 • neexistence půd, mechy a lišejníky na okraji
 • živočichové vázáni na moře
💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!