Česká výchovně vzdělávací soustava – Pedagogika

 

   Otázka: Česká výchovně vzdělávací soustava

   Předmět: Pedagogika

   Přidal(a): Verca

 

 

Česká výchovně vzdělávací soustava

 • je to souhrn všech škol a školských zařízení, které fungují v určité době na určitém místě

 

Hlavní zásady:

–    právo na vzdělání mají všechny děti bez výjimek

 • povinná je 9letá školní docházka
 • právo na vzdělání v mateřském jazyce, děti se zrakovým postižením v Braillově písmu a děti se sluchovým postižením v českém znakovém jazyce

 

Dělení škol:

 • hledisko právní – státní (veřejná)- nestátní, soukromá a církevní
 • hledisko pedagogické- tradiční, alternativní
 • hledisko světonázorové- ateistické, nábožensky orientované

 

Zřizovatelé škol:

 • OBEC- hlavně mateřské a základní školy, základní umělecké školy
 • KRAJ- střední školy, speciální školy (MŠ, ZŠ, střední), dětské domovy, jazykové školy, ZUŠ
 • MINISTERSTVA
  • – ministerstvo školství mládeže a tělovýchovy (MŠMT)
  • – dětské domovy se školou, výchovný ústav
  • – ministerstvo obrany- vojenské školy
  • – ministerstvo vnitra- policejní školy
  • – ministerstvo spravedlnosti- školy vězeňské služby
  • – ministerstvo zahraničích věcích- diplomatické školy
 • CÍRKEV- náboženská společnost
 • SOUKROMÍ OBJEKT- soukromá právnická osoba

 

Druhy škol:

 • mateřská škola, základní škola, střední školy (gymnázia, odborné školy, odborné učiliště), vyšší odborné školy, vysoké školy, konzervatoře, základní umělecké školy, jazykové školy..

 

Školní zařízení:

 • poskytují služby vzdělávání, zajištují ústavní nebo ochranou výchovu a preventivně výchovnou péči

 

Názvy školských zařízení:

 • Školská zařízení pro zájmové a další vzdělávání
  • – školní družina (děti 1. stupně)
  • – školní klub (děti 2. stupně)
  • – střediska volného času- dům děti a mládeže, stanice zájmových činností
 • Poradenská zařízení
  • – pedagogicko- psychologické poradny
  • – speciálně- pedagogická centra (zaměřená na děti s postižením)
 • Zařízení ústavní a ochranou výchovou
  • – dětské domovy
  • – dětské domovy se školou
  • – výchovné ústavy (15- 18 let)
  • – diagnostický ústav (12 týdnů)
 • Školská účelová zařízení
  • – středisko služeb školám
  • – školní hospodářství (lesnictví, rybářství, zemědělství)
 • Školská výchovná a ubytovací zařízení
  • – domov mládeže
  • – internát

 

Stupně výchovně vzdělávací soustavy:

 • Předškolní vzdělávání
 • Základní vzdělávání
 • Střední vzdělávání
 • vyšší odborné vzdělávání
 • Vysokoškolské vzdělávání

 

Předškolní vzdělávání

– mateřské školy jsou pro děti od 3- 6 let, ale i 7 let pokud má odklad

– přípravné třídy pro ZŠ

 • – děti se sociálním problémem a děti cizinců
 • – ve tříd je 7- 15 dětí a učitelka se zaměřuje na problém, který dítě má a vypracuje individuální plán

 

Základní vzdělávání

 • – základní školy- 1. stupeň (1- 5 třída), 2. stupeň (6- 9- třída)
 • – některé ZŠ nabízejí rozšířenou výuku (hudební, tělesné..)
 • – po 5. třídě mohou děti odejít na 8 leté gymnázium nebo na 8 letou konzervatoř
 • – po 7. třídě může dítě odejít na 6 leté gymnázium
 • – děti mají možnost v 1- 5 třídě na domácí vzdělávání (osoba musí mít maturitu), děti se učí doma a potom dělá zkoušky (hlavně u dětí s nějakým postižením)
 • – děti v ZŠ speciálních plní 10letou školu, ve škole mohou být do 26 let

 

Střední vzdělávání

– 3 stupně:

 • střední vzdělání
  • – ukončeno závěrečnou zkouškou
  • – studium trvá 1- 3 roky
  • – nematurující obory: ošetřovatel, pomocná asistentka
 • střední vzdělání s výučním listem- zakončeno závěrečnou zkouškou + výuční list
 • střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • – druhy SŠ: – gymnázia (4, 6, 8 letá) poskytují všeobecné vzdělání, příprava na VŠ
  • – střední odborné školy – pedagogické, obchodní, lesnické, atd…
   • – poskytují střední vzdělání s maturitní zkouškou
  • – střední odborné učiliště- studijní obory (4 leté, zakončené mat. Zkouškou)
 • učiliště- hlavní skupinou jsou děti, které nemají dokončenou povinnou školní docházku, ale i pro nejlepší žáky ze škol praktických , učiliště jsou převážně 2 letá (kuchař, zahradník..)
 • střední školy pro žáky s mentálním postižením- praktické školy
  • (1, 2, 3 letá- na pěstitelské nebo chovatelské práce, ukončené závěr. zkouškou a odborné učiliště (3leté ukončené výučním listem, př: pečovatel, zámečník..)
 • nástavbové a zkrácené studium- pro jedince, které mají výuční list, v denní formě 2 roky, ve večerní formě 3 roky
  • – zkrácené studium- pro ty, kteří mají maturitní zkoušku a chtějí ještě jednu v jiném oboru

 

Vyšší odborné školy

 • – studium 3 leté ale i 3, 5 leté
 • – součástí studia je praxe
 • – mají letní a zimní období, celkem 40 týdnů (32 týdnů- teoretická část + praxe, 8 týdnů domácí studium)
 • – studium je placené
 • – hodnocení: výborné, velmi dobře, dobře a nevyhověl
 • – závěrečná zkouška se nazývá ABSOLUTORIUM, která se skládá z cizích jazyků+ obhajoby absolventské práce z odborných předmětů
 • – titul DiS (diplomovaný specialista), titul se dává až za příjmení
 • – formy studia:
  • – Denní
  • – Večerní (10- 18 hodin týdně)
  • – Dálkové (samostatné studium a povinné konzultace 200- 220 hodin za rok)
   • – Distanční (přes internet, samostatné studium)
   • – Kombinované (denní se střídá s další formou)

 

Vysokoškolské vzdělání

 • – nabízejí: studijní programy a programy celoživotního vzdělávání
 • – typy: bakalářský, magisterský, doktorský
 • – Bakalářské – je nižší typ VŠ- 3leté  a titul Bc nebo BcA(umění)
 • – Magisterské – může být až 6 leté, je vyšší typ VŠ, ukončení státní zkouškou
  • – titul Mgr, MgA, Ing, Ing.arch, MUDr, MVDr. MDDr
 • – Doktorské – příprava k vědecké práci
  • – studium 3 leté, každý má individuální plán, titul Ph.D za jméno
 • Příklady:
  • – VŠCHT- vysoká škola chemicko- technologická
  • – VUT- vysoké učení technické
  • – AMU- akademie muzických umění
  • – DAMU- divadelní fakulta
  • – FAMU- filmová fakulta
  • – HAMU- hudební a taneční fakulta


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy