Čití, vnímání, pozornost, představivost, fantazie… (2)

Proč je zakázané kopírování? 💾 Stáhnout materiálVIP členstvíNahlásit chybu

 

Otázka: Čití, vnímání, pozornost, představivost, fantazie, kreativita

Předmět: Psychologie, Společenské vědy

Přidal(a): Miloslava Skopalová

 

 

Čití, vnímání, pozornost, představivost, fantazie, kreativita – normy a poruchy

 • Vnímaní=psychický proces, kterým poznáváme to, co v přítomném okamžiku působí na naše smyslové orgány (např. modré nebe, teplé sluneční paprsky, vůně čerstvé posekané trávy…)
  • vnímáme i stav našeho těla(mám hlad, bolí mě hlava)
 • Čití=psychický proces, který podává nejjednodušší a nejzákladnější informace z vnějšího i vnitřního prostředí a uskutečňuje se prostřednictvím analyzátorů (chuťovém, zrakovém apod.)
  • proces, při kterém vzniká počitek
 • Počitek=uvědomění si určitého jednotlivého znaku, vlastnosti předmětu(ucítíme dotyk studeného předmětu)
  • je to jedna vlastnost předmětu
  • Vjem-je to soubor všech počitků
   • zachycuje více znaků, které v tuto chvíli působí na naše smysly(vjem jablka-tvar, barva, vůně, povrch, chuť)
  • Absolutní práh počitku-nejmenší velikost podnětu, která vyvolá počitek, se označuje jako absolutní práh počitku
  • Rozdílový práh počitku-vnímání různých lidí se liší, např. pracovníci v textilním průmyslu rozliší třicet i více odstínů barvy, kdežto laici vidí jen 3 odstíny barvy

 

Druhy vnímání

 • a) smyslové vnímání

  • smysly dálkové(zrak, sluch, čich)
  • smysly dotykové(chuť a kožní receptory)
  • vnímání polohy a pohybu těla-vnitřní ucho
  • zvláštní druh vnímání, při kterém se zapojuje kožní analyzátor+ pohybový analyzátor=hmat

 • b) vnímání času a prostoru

  • vnímání času je subjektivní, je to podle toho, co v daném okamžiku člověk dělá, prožívá…(hezké věci utíkají rychle)
  • vnímání prostoru-je důležité pro poznávání okolního světa( zrakem, sluchem,hmatem…)

 • c) sociální vnímání
  • je to vnímání lidí, se kterými přicházíme do kontaktu
  • učíme se lidi rozlišovat a zaujímat k nim určitý vztah(kojenec reaguje na známou osobu úsměvem)

Adaptace=přizpůsobení se receptorů na dlouhodobě působící podněty

 • je rychlá např. u tepelných, čichových podnětů, pomalejší u dotykových podnětů
 • velmi malou adaptaci máme na bolestivé podněty

Rozdíly ve vnímání

závisí na:

 • vyspělosti, citlivosti a stavu smyslového orgánu (nevidomí, hluší…jinak vnímají stejně podněty)
 • celkový stav nervového systému (odpočatý nebo unavený člověk, stavy pozornosti narušené alkoholem, návykovými látkami)
 • předchozí zkušenosti

 

Vlastnosti vnímání

 • Výběrovost-ovlivněna zájmy, potřebami, citovým vztahem k vnímanému podnětu. Nelze vnímat všechny podněty z okolních předmětů, vybíráme si jen některé
 • Zaměřenost-soustředěnost na předmět a odsouvání okolí do pozadí
 • Pareidolie-schopnost vyvolat ve fantazii příjemné prožitky, obrazy lidí, zvířat z podnětů, jako hukot aut, mraky na obloze…
 • Pregnantnost-dotváření vjemu, doplnění do dobrého tvaru, např. zploštělý kruh je vnímán jako dokonalý. Doplnění chybějící části za celek
 • Apercepce-účelově zaměřené vnímání. Čím více člověk ví o objektech vnímání, tím přesnější je obsah jeho vjemů. Např. v příznacích nemoci, které pacient sděluje, se lékař orientuje lépe než laik
 • Konstantnost-tentýž předmět (např. přítele) vnímáme jako týž, bez toho kde se nachází, při jakém osvětlení, v jaké vzdálenosti

Poruchy vnímaní

 • Iluze=zkreslené, deformované vjemy, které vznikly na reálné podkladě
  • např. vidí stůl, stůl tam je, ale on vidí že je třeba křivý
  • iluze jsou podmíněny chorobným stavem organismu
 • Halucinace=vjem bez současného vnějšího podnětu, který je člověk přesvědčen o jejich existenci (bílé myšky u deliria tremens)
  • vyskytují se zejména u duševně nemocných lidí

 

Pozornost=je to psychický stav

 • zaměření duševní činnosti určitým směrem
 • při náročných úkolech je naše pozornost zvýšena, méně náročné úkoly vyžadují pouze občasnou kontrolu(vykonávání nové věci např. lyžování vyžaduje zpočátku velkou pozornost, později se pozornost snižuje)
 • a) vnější podněty-kvalita, síla určitého podnětu (řeč, hluk)
 • b) vnitřní podněty-náš aktuální psychický i fyzický stav(bolest, únava, starosti…)

Druhy pozornosti

 • a) neúmyslná(bezděčná)pozornost

  • tento typ pozornosti upoutá něco nového, nápaditého, nečekaného(hádka sousedů, extravagantní oblečení, účes)-typická je u dítěte
 • b) záměrná pozornost

  • musíme vyvinout určité úsilí, vůli, abychom udrželi pozornost, musíme mít motivaci
 • c) poúmyslná pozornost

  • je udržována zajímavostí působících předmětů, nejprve je tento typ úmyslně
 • d) vnější pozornost

  • pozornost zaměřená navenek
 • e) vnitřní pozornost
  • zaměření na vlastní duševní život, prožívání, na své city, fyziologické pochody…

Vlastnosti pozornosti

 • intenzita-jak moc se soustředíme na určitou věc
 • rozsah-kolika podnětům jsme schopni se věnovat
 • rozdělování- vykonávání více aktivit naráz, souvisí se zautomatizováním činnosti(zvládají pouze ženy)
 • stálost a kolísaní pozornosti- jak dlouho je člověk schopen soustředěně sledovat nějakou věc nebo konat nějakou činnost, ráno vyšší pozornost než odpoledne

Narušování pozornosti

 • nemoc, únava, stres, monotónní činnost, hlad, žízeň, bolest, alkohol a psychotropní látky, slabá vůle, špatně organizovaná práce, nedostatek spánku

Zlepšování pozornosti

 • zajímavá, motivovaná práce
 • vytvoření vhodných pracovních podmínek a návyků
 • odpovědnost
 • umění odpoutat se od toho, co nás odvádí od práce
 • pozitivní naladění

Poruchy pozornosti

 • ADHD-dědičný neurovývojový syndrom, projevuje se nesoustředěností, nepozorností, neschopnost zaměřit se na podstatné vjemy. Souvisí
 • Hyperaktivita-nadměrná nutkavá potřeba bezdůvodného pohybu, kterou postižený nedokáže tlumit nebo ovládat

Představivost

 • psychický proces, který názorně zobrazuje předmět nebo děj nepůsobící v přítomném okamžiku na naše smyslové orgány, výsledkem je představa 

Typy představ

 • zrakové, sluchové, pohybové, čichové…

Fyziologický základ představ

 • při vybavování určitých představ (např. představa citronu) může dojít ke změně fyziologických funkcí-představa citronu vede ke stažení svalů obličeje a ke zvýšení slinění

 

Asociace představ

 • sdružování představ nebo jiných psych. jevů
 • př. Slyšíme v radiu zpívat zpěváka známou píseň, představa koncertu, jaká byla atmosféra

Asociační zákony

Primární asociační zákony

 • a) zákon dotyku v prostoru a čase-máme tendenci sdružovat vjemy, které vznikly na témže místě v témže čase
  -při představě kávy si vybavíme taky kavárnu, přátele, sliby
 • b) zákon podobnosti a kontrastu-představy, které jsou podobné nebo protikladné např. pohled na vysokého člověka představa malého

Sekundární asociační zákony

 • a) zákon novosti-novější vjemy se vybavují častěji než ty staré
 • b) zákon živosti-představa, která v nás vyvolala hluboký dojem(oslava narozenin)

Druhy představ

 • a) vzpomínkové-reprodukuje něco, co jsme již vnímali(oblíbená písnička…)
 • b) fantazijní představy=fantazie 

Fantazie

 • psychický proces, při němž se vytvářejí relativně nové představy

Dělení fantazií:

 • a) rekonstrukční– vytváření představ na základě slovního popisu nebo schematického znázornění(podle popisu si představujeme část oděvu…)
 • b) tvůrčí- vytváření nových představ, zejména společensky hodnotných( v umění-socha)
 • c) bezděčná-představy se vybavují sami( ve spánku, v bdělém stavu)
 • d) záměrná- řídí se vědomým záměrem, cílem( představit si jak si uspořádám pokoj)

 

Poruchy představivosti

 • a) eidetismus- je schopnost člověka vytvořit si velmi živě obraz něčeho, co právě viděl nebo slyšel. Vyskytuje se u umělců a u dětí
 • b) denní snění- spontánní proud představ, které mají negativně emočně zabarvený obsah, snižují odvahu a aktivitu jedince
 • c) fanstastická pseudologie– vymyšlené příběhy se vyprávějí jako skutečně zažité, přičemž jedinec začne postupem doby věřit, že se to tak stalo

 

Kreativita

 • vlastnosti či aktivita talentovaných lidí(umělců, vědců…)

Fáze kreativního procesu

 • 1.příprava-identifikujeme problém a zjišťujeme určité informace
 • 2.zrání-nad problémem nepřemýšlíme, jeho zpracování probíhá v našem mentálním procesu
 • 3.osvícení-okamžik, kdy se vynoří nápad
 • 4.ověření-nový nápad ověřujeme a hodnotíme

Mozkové hemisféry a kreativita

 • a) levá hemisféra – jazyk, logika, počítání, psaní, motorika, pojem o čase
 • b) pravá hemisféra – sluchové vjemy, vnímání souvislostí, představivost, denní snění, barva