Dějiny a kultura starověkého Říma – otázka z dějepisu

dějiny

 

   Otázka: Dějiny a kultura starověkého Říma

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): hugi4

 

 

 

 

ETRUSKOVÉ A POČÁTKY ŘÍMSKÉHO MĚŠTSTKÉHO STÁTU

Etruskové

 • vytvořili první vyspělou civilizaci v Itálii
 • neznámý původ, buď-Malá Asie, Tyrolsko, původní obyvatelé
 • písmo od Řeků – dokážeme číst, ale neznáme význam

 

Historie Etrusků

 • od 10. – 9.stol. př. n. l.
 • zakládali městké státy

 

Společnost

 • ženy mají svobodnější postavení než v jiných kulturách
 • veřejné hry-koňské závody, zápasy
 • věštění  z vnitřností zvířat

 

Náboženství

 • polyteismus
 • víra v posmrtný život
 • nekropole – město mrtvých, hrobky

 

Zemědělství

 • hlavní zdroj obživy
 • velmi vyspělé
 • odvodňovali bažiny
 • terasovitá pole

 

Řemesla

 • keramika, zpracování kovů
 • obchod s řemeslnými výrobky

 

Dějiny

 • od 7.stol. př. n. l. expanze Etrusků => střety s Řeckem
 • Etruskové se spojili s Kartaginci proti Řekům a zvítězili => osídlování Korsiky a Sardinie
 • obsadili střední Itálii a na břehu Tibery založili Řím
 • od 6.stol.př. n. l. začali být vytlačováni Řeky => orientace obchodu na sever – málo výnosné => úpadek Etrudie
 • 474 př. n. l. námořní bitva u Kýmé s Řeky; prohráli => utočí na ně i Římané a keltové => ztráta postavení
 • 265 př. n. l. dobytí posledního svobodného města Etrusků

 

Vznik Říma

 • 753 př. n. l. Romulem a Remem – podle legend
 • ve skutečnosti vznikl v 8.stol.př. n. l. spojením několika vesnic, které leželi na pahorcích
 • sídlili zde Latinové a Etruskové, kteří na Kapitolu založili chrám
 • Římané se dělili na patricie a plebeje

 

Patriciové

 • urození potomci původních obyvatel

Plebejové

 • neurození, přistěhovalci, měli více povinností než práv

Etruští králové=doba královská

 • 753-51 př. n. l.
 • dle legendy bylo 7 králů, ale zřejmě jich bylo více
 • Torquiniovci vládli převážnou dobu

Servius Tullius

 • předposlední král
 • řada reforem: majetková – rozdělila obyvatelstvo do tříd, rozdělení do 4 tribuí (okres) => zrušeno rodové zřízení

Torquinius Superbus

 • poslední etruský král
 • Ø byl neoblíbený => byl sesazen a vyhnán z Říma => oslabení královské moci =>Řím se postupně mění v republiku

 

ŘÍMSKÁ REPUBLIKA

Římská republika od ovládnutí Itálie

 • hlavní slovo mají patriciové
 • plebejové smí mít vlastní shromáždění a úředníky, ale nemohli rozhodovat o řízení Říma => chtějí změnit své postavení => tzv. 1.secese-odešli z Říma, shromáždili se na pahorku u Říma a pohrozili založením vlastního města => patriciové ustoupili
 • byl založen úřad úřad tribum lidu – 1 úředník zvolený lidem, mohl se účastnit zasedání senátu a vetovat zákony
 • 449 př.n.l.- 2.secese-vynutili si sepsání zákonů => zákony 12 desek-rovnost před zákonem = základ římského práva
 • 3.stol. př. n. l. poslední secese => zákony, které přijal sněm se stali platnými pro celý Řím- tzv. plebiscity

 

Politické zřízení Říma

 • podobné řeckému zřízení
 • základem je sněm, senát-jeho členové jsou jmenováni doživotně
 • v čele stojí 2 konzulové-voleni na rok, velí armádě, sjednávají smlouvy
 • v případě války byl z konzulů zvolen na 6 měsíců 1 diktátor
 • 2 cenzoři-voleni na 5 let, rozřazovali lidi do tříd, doplňují senát

 

Římská republika do ovládnutí Středomoří

Kartágo

 • leží v S Africe
 • fénická kolonie
 • založen roku 814 př. n. l.
 • později se osamostatnil a bohatl obchodem ve Středomoří; má silné loďstvo, ale slabá pozemní vojska
 • prozkoumali pobřeží Afriky či Irsko
 • nejprve spojenci Etrusků proti Řekům => vliv na Sardinii a Korsice
 • zaměřili se na Sicilii => spor s Řeckem
 • Římané jim říkají Punové

 

Punské války

 • Punové jsou hlavním soupeřem Říma ve Středomoří => velké napětí na Sicílii
 • na Sicílii povstání proti syrakuskému králi => vyslal žádost o pomoct Římanům i punům – dorazili oba => válka
 • Punské války trvají přerušovaně 100 let

 

První punská válka

 • 264-241 př. n. l.
 • na souši má převahu Řím, na moři Kartágo => Římané začali budovat loďstvo
 • římské loďe měli můstek, který prorazil palubu nepřátelské lodi a římští legionáři mohli přeběhnout a bojovat jako na souši => Řím námořní velmoc
 • 241 př. n. l. bitva u Aegatských ostrovů – Kartágo poraženo
 • muselo zaplatit náhrady, ztratili Sicilii, Sardinii a Korsiku
 • Římané měli skvělou taktiku (želva)

 

Druhá punská válka

 • 218-201 př. n. l.
 • Kartágo se s porážkou nesmířilo a jejich vůdce chtěl obnovit moc Kartága => rozhodl se ovládnout Hispanii
 • 221 př. n. l. vůdcem Kartága se stal Hannibal; oblehl město Saguntum => válka
 • 218 př. n. l. Hannibal překročil Alpy a zamířil do Říma => Římané překvapeni
 • 217 př. n.l. bitva u Trasiminského jezera; Římané jsou poraženi
 • 216 př. n. l. bitva u Kann; Římané znovu poraženi s obrovskými ztrátami
 • u Římanů propukla panika a povolali všechny bojeschopné může
 • Hannibalovi ale docházejí zásoby a muži, jeho pozice v Kartágu oslabena
 • do čela římské armády Publius Cornelius Scipio – vyplouvá s armádu ke Kartágu a obléhá ho => Hannibal se musel vrátit
 • 202 př. n. l. bitva u Zami; Kartágo prohrává a musí platit velké náhrady, odevzdat loďe, slony, zajatce => ztráta postavení

 

Třetí punská válka

 • 149-146 př. n. l.
 • mezi Římany byli lidé, kteří trvali na vyhlazení Kartága
 • Kartágo se nesmělo ani bránit, protože jim to Řím zakázal; jednou byli nuceni se bránit, což Řím bral jako porušení dohody => Kartágo mělo být zničeno nebo muselo splnit nové mírové podmínky – odevzdat zbraně a materiál; odmítli => Kartágo bylo vyhlazeno Scipiem
💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy