Raný a vrcholný středověk v Evropě

dějiny

 

Otázka: Raný a vrcholný středověk v Evropě

Předmět: Dějepis

Přidal(a): Tereza Minářová

 

 

Středověk – od pádu Západořímské říše 476 až do 1453, 1492 nebo 1526

 

Periodizace středověku

 • Raný středověk – 5. – 12. stol. (Čechy – Velká Morava, první Přemyslovci)
 • Vrcholný středověk 12. – 15. st. (poslední Přemyslovci, Lucemburkové, husitství, Jagellonci)
 • Pozdní středověk 15. – 16. st (Čechy – nástup Habsburků)

 

Tři kulturní okruhy

 • Evropský – západní a střední Evropa
 • Byzantský (východoevropský) – Byzantská říše, východní Slované, Rusko
 • Arabský – arabská říše – muslimská kultura

 

Stěhování národů

 • Důvod 375 vpád Hunů do Evropy
 • Hledání úrodnějších oblastí
 • Populační exploze, změna klimatu
 • Pohyb obyvatelstva z V na Z
 • Dvě velké skupiny – Germáni: Ostrogóti, Vizigóti, Langobardi , Vandalové, Frankové, Anglové, Sasové, Jutové atd . , Slované – V, Z, J
 • Barbarské říše mají pouze krátké trvání (výjimka Franská říše)

 

Franská říše

 • Nejdéle trvající barbarská říše, propojení antiky a středověku, původní pravlast Franků
 • Dynastie Merovejců
 • Chlodvík – přijímá křesťanství, Chlotar, Dagobert (631 bitva u Vogatisburku – Sámo vyhrál)
 • Sálský zákoník – lex salica
 • Období majordomátu – reálná moc v rukou správců – dědičná funkce – majordomus
 • Pipin II. – proniký do S Itálie, Karel Martel – armáda, Pipin III. Krátký – zakladatel dynastie Karlovců (po otci) – Pipinova donace
 • Karel Veliký
 • Největší rozloha říše, porážka Avarů, někteří Slované platí tribut
 • 25. 12. 800 – obnovení západního císařství – korunovace papežem – zpochybnění byzantských papežů, základ SŘŘNN
 • Není hlavní město – kontrola šlechty
 • Ludvík Pobožný
 • 843 – Verdunská smlouva – dělí říši mezi 3 syny
 • Lothar – střed, sev. Itálie, Karel Holý – Francie, Ludvík Němec – Německo
 • Kultura – Karolínská renesance – opisy antický děl, školy při klášterech, karolínská minuskula, miniatury

 

Byzantská říše (395 – 1453)

 • 395 – rozdělení říše na vř. a zř.
 • 1453 – b. říše dobyta Turky
 • Křesťanství východního typu, jazyk řečtina, cézaropapismus, velká města, hl. město Konstantinopol (vznik 330 Konstantin Veliký)
 • 1054 – rozdělení na v. a z. křesťanství (1. schizma)
 • 6. stol rozkvět za císaře Justiniána I. – vzdělanec, vojevůdce, schopný politik
 • Zdvojnásobil rozlohu říše – Malá Asie, Egypt, Balkán
 • Neomezená moc, centralizovaná říše
 • Zavedení pravidelného placení daní
 • Kodifikace práva – Corpus iuris civilis
 • Odstranění zbytku pohanství
 • 7. – 13 stol. Krize – zmenšování území – útoky Bulharů, Avarů
 • Obrazoborecké hnutí
 • Michal III. Opilec na VM vysílá po žádosti Cyrila a Metoděje
 • Vláda makedonské dynastie – sílí vnější nepřátelé – Turci
 • Během křížových výprav obsazen Konstantinopol dočasně křižáky
 • 1453 – Konstantinopol dobyt Turky – konec říše (poslední císař Konstantin XI. – sultán Mehmed II.)
 • Kultura
 • Řecká kultura plus orientální prvky (kupole)
 • Půdorys rovnoramenného kříže, barevný mramor, mozaiky, ikony, medailony, hrdinské eposy, naučná literatura, cestopisy, síť škol
 • Chrám Hagia Sofia

 

Arabská říše

 • Křižovatka obchodních cest, posvátná náboženská místa
 • Původní obyvatelé – beduíni (6. – 7. stol.) – obchodníci, průvodci karavan
 • 7. stol. sjednocování arab. kmenů – Muhammad – sjednotil arabské kmeny zakladatel islámu – počátek letopočtu 622 – Hidžra     Mekka – Medína
 • po Mohamedově smrti vládnou nejdříve jeho pokrevní příbuzní – chálífové (zdvojnásobení rozlohy říše)
 • 8. stol. vláda Umájovců – největší rozloha říše (přes s. Afriku až po Španělsko) – conquista
 • 9. stol. postupný rozpad
 • zatlačování Arabů – reconquista
 • 1492 – Arabové def. vytlačeni ze Španělska
 • Kultura – navázali na řeckou kulturu, medicína, matematika, chemie, astronomie, piitvy, umění figurální

 

Křížové výpravy

 • osvobozování svatých míst, vyhlašuje papež, účastníci – panovníci, šlechta, měšťané, poddaní
 • 1076 – Jeruzalém dobyt Turky
 • Clermont papež Urban II. vyhlašuje 1. kř. výpravu – jediná celá úspěšná (2. – 8. úspěšné částečně)
 • 1099 získávají Jeruzalém pod svou kontrolu, na dobytém území – Křižácké státy
 • 3. kř. výprava – účastnil se Friedrich Barbarossa a Richard Lví Srdce
 • 4. kř. výprava – k Byzantské říši
 • 1291 Akon – dobyta poslední pevnost
 • Dopady: růst vlivu církve, rozvoj měst, dálkový obchod, nové plodiny, zájem o vzdělání, vznik rytířských řádů, nové výrobky, kulturní obohacení, závoje

 

Počátky Evropských států

 • Německo
  • Karlovci, Ottoni
  • Otto I. (zakladatel SŘŘNN)
  • 972 – vznik německé říše Otto I. korunován na císaře
  • boj o investituru
 • Anglie
  • Anglové, Sasové, Jutové, Normanská dynastie
  • Alfréd Veliký, Vilém I. Dobyvatel
  • Soupis půdy zákoník
 • Francie
  • Karlovci, Kapetovci
  • Hugo I. Kapet
  • Bohatá města
 • Rusko
  • Rurikovci (do roku 1613)
  • Rurik (Viking)
  • 1223 bitva na řece Kalce – ruská knížata poražena Mongoly
  • Kyjev, Novgerod
  • kultura ovlivněna Byzantskou říší – po ovládnutí Mongoly zastavení vývoje

 

Románský sloh (11. – 13. stol, Řím)

 • Jednoduchý půdorys staveb, mohutné zdivo, sloupy, malá sdružená okna, půlkruhový oblouk, klenuté stropy, zdobené portály
 • Rotundy, baziliky, tribunové kostely, kláštery klášterní školy, kamenné hrady, domy, tvrze, Juditin most
 • Reliéfní sochařství, fresky, mokré omítky, deskové malířství, iluminace
 • Legendy, letopisy, kroniky, chorály

 

Gotika (12. – 15. stol. Francie

 • Hanlivý název od Kmene Gótů
 • Vertikalismus, lomený oblouk, vnější opěrný systém – klenební žebra, pilíře, rozety, chrliče, ornamenty, fiály
 • Katedrála sv. Víta, chrám sv. Barbory v Kutné Hoře, katedrála v Notre Dame, Karlštejn, mosty, kašny, solnice, měšťanské domy
 • Sochařství – figurální plastika, ne umění, ale řemeslo, madony, piety, i ze dřeva
 • Fresky, deskové obrazy, malby na skle, iluminace, náboženské motivy, perspektiva NE, červená a zlatá, mistr Theodorik
 • Boty se špičkou, dlouhé splývavé rukávy, špičaté klobouky
 • Truhlice, židle s vysokými opěradly, písařský pultík
 • Kov a sklo (zelené) korbele (měděné), svícny
 • Církevní hudba, rytířská – trubadúři, jarmareční (kramářské), flétny, loutny, píšťali


💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy