Evropa v 16. a 17. století – maturitní otázka

dějiny

 

   Otázka: Evropa v 16. a 17. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

Anglie (v raném novověku)

 • během 100leté války vymřela v Anglii aristokratická šlechta a nastoupila šlechta podnikatelská – vznik manufaktur – Soustředěné manufaktury: výroba je soustředěná na jednom místě
 • Rozptýlené manufaktury:každý řemeslník si část výrobku udělal doma a faktor to převážel dál (faktor je i platil)
 • pod Anglii patřilo Irsko i Skotsko
 • 1600vznik Východoindické společnosti – zajišťovala obchod s Indií
 • Moskevská společnost– obchod s Afrikou (dovoz otroků), pirátství
 • ohrazování– rozšiřování pastvin, ohraničili pole
 • více nezaměstnaných na venkově (odcházeli do měst, manufaktur)
 • vývoz vlny a lodí

 

Jindřich VII.

 • 1485 – 1509
 • zakázal šlechtě mít vlastní armády
 • z vypleněné Anglie z války růží vytvořil velmoc Evropy
 • podporuje města (měšťanstvo a obyvatelstvo bude největší oporou Tudorovců)
 • velmi skromný a spořivý člověk – obnovil anglické bohatství
 • pochopil, že zámořské objevy bude budoucnost a je potřeba orientovat se na námořní obchod – zakládá námořnické školy – platí odborníky
 • vytvořil loďstvo, které může být válečné nebo obchodní (jak je potřeba)
 • stojí na začátku doby, kdy Anglie bude ovládat všechny oceány

 

Jindřich VIII.

 • vládl 1491–1547
 • král Anglie a Irska
 • druhý nejstarší syn Jindřicha VII. a Alžběty z Yorku
 • bylo mu poskytnuto prvotřídní vzdělání (měl být knězem), takže ovládal latinu, francouzštinu a španělštinu
 • roku 1502 náhle zemřel jeho starší bratr Albert, takže se stal princem z Walesu
 • jeho otec chtěl udržet dobré vztahy se Španělskem, a proto navrhl, že se Jindřich ožení s vdovou po svém bratru Kateřinou Aragonskou (nejmladší dcera Ferdinanda Aragonského a Isabely Kastilské) – potřebné svolení papeže (Julius II.)
 • 1513 se Jindřich vylodil ve Francii – chtěl rozšířit svoje území, nakonec Francouzi napadli Skotsko, tím to vše skončilo
 • 1525 se chtěl oženit s Annou Boleynovou, protože Kateřina byla už stará a nemohla mu dát dědice, ale proto musel požádat papeže o prohlášení předchozího sňatku za neplatný (vyhlašoval to papež) – Klement VII. (v zajetí Karla V.)
 • kardinál Thomas Wolsey(podporoval Jindřicha) se zúčastnil spiknutí proti Anně (spojenec s Kateřinou), spiknutí odhaleno, Wolsey byl uvězněn
 • na jeho místo přišel Thomas More– nechtěl prohlásit žádný z Jindřichových sňatků za neplatný
 • 1533 Jindřich + Anna Boleynová – oficiální sňatek
 • po mnohých nesrovnalostem s papežem (provinění proti němu, neuposlechnutí jeho nařízení) byl Jindřich z církve exkomunikován– vznik anglikánské církve (1533)
 • mnoho odpůrců církve bylo pronásledováno a upáleno (Sv.Thomas More)
 • Anna Boleynová „nebyla schopna“ dát Jindřichovi mužského potomka (měl jen dceru Alžbětu), jeho to štvalo – chtěl se vrátit ke Kateřině, ale ona 8. 1. 1536 zemřela – tak prohlásil, že sňatek s Annou byl dílem čarodějnic – Anna byla uvězněnav Toweru, obviněna z cizoložství, krvesmilstva a odsouzena k trestu smrti, 19. 5. 1536 popravena
 • Jana Seymourová– 3. žena Jindřicha VIII., dala mu syna Edwarda, který se stal právoplatným dědicem – po porodu zemřela 1537
 • 1540 sňatek s Annou Klevskou, 4. žena Jindřicha VIII., tu ale shledal nepřitažlivou a nechal se s ní rozvést, sňatek dojednal Cromwell, který tímto upadl v nemilost a byl popraven (protože Anna se Jindřichovi nelíbila)
 • Kateřina Howardová– Jindřichova 5. manželka (dcera Thomase Howarda, představitele katolického hnutí v Jindřichově době, sestřenice Anny Boleynové, byla milenkou svého bývalého snoubence, popravena
 • 1543 šestý a poslední sňatek s Kateřinou Parrovou, protestantka, pomohla usmířit Jindřicha s jeho dcerami Marii a Alžbětou, kterým bylo roku 1544 navráceno právo na nástupnictví (ale až po Edwardovi)
 • Jindřich VIII. zemřel  1. 1547a jeho následníkem se stal jeho devítiletý syn Edward I. (jeho poručník Eduard Seymour)

 

Anglikánská církev

 • v čele stojí britský monarcha, 2 arcibiskupové a 24 nejstarších biskupství
 • v církevních záležitostech církvi předsedá arcibiskup z Canterburyjakožto primas
 • kněžské svěcení žen, anglikánská církev má blíže k církvi římskokatolické než k církvím protestantským, 1552 byla ale odmítnutá transsubstanciace(reálná přítomnost Ježíše Krista v krvi a těle Páně)

 

Eduard VI.

 • po Jindřichově smrti 1547 nastupuje na trůn jako devítiletý, 1553umírá na tuberkulózu
 • Jane Greyová, Eduard jí v závěti odkazuje trůn, Eduard nechtěl, aby se Anglie dostala do rukou katolické panovnice (jeho sestry Marie)
 • tohle se ale lidem nelíbilo a udělali devítidenní rozvrat

 

Marie I. Tudorovna

 • „Krvavá“ Marie
 • na trůn nastoupila roku 1553
 • byla to katolička
 • její manžel byl Filip II., král Španělský (její synovec, o 11 let mladší)
 • vládli každý ve své zemi, docela si rozuměli
 • vymohla si na parlamentu válku s Francií, kterou Anglie nakonec prohrála – ztratili přístav Calais, což se ale nakonec ukázalo ekonomicky výhodným
 • zemřela v roce 1558

 

Alžběta I.

 • vládla 45 let
 • znovuobnovení anglikánské církve, podpora parlamentu
 • podporovala podnikatelskou šlechtu, kladla velký důraz na schopnosti lidí, ne na jejich původ
 • podporovala kolonizaci (východoindická společnost 1600)
 • Porážka neporazitelné Armady(španělského loďstva) v bitvě o kanál La Manche 1588
 • Zlatý věk– rozvoj renesance a humanismu
 • Christopher Marllow + William Shakespeare
 • pirátská flotila – v čele Francis DrakeWalter Raleigh
 • zemřela roku 1603

 

Marie Stuartovna

 • byla rok Francouzská královna (manželka francouzského krále Františka II. Francouzského), také skotská královna, po smrti svého manžela vládla ve Skotsku sama jako regentka
 • byla velmi krásná a byla to katolička
 • šlechtické rody ve Skotsku ji uvěznily, ona však uprchla – hledala pomoc u své tety Alžběty I.
 • jako Alžbětina konkurentka byla uvězněna někde na pobřeží (věznili ji 20 let)
 • byla nalezena korespondence se španělským králem, který ji měl pomoci k útěku a svrhnout Alžbětu – popravena za velezradu

 

Jakub I.

 • 1603 – 1625
 • syn Marie Stuartovny
 • přišel z jiných poměrů a vystupoval proti parlamentu
 • vytváří se proti němu skupina Puritánů – jsou pronásledování → odjíždějí do kolonií

 

Francie

 • Francie byla státem rozlehlým, mocným a lidnatým, jehož hlavním zdrojem zisku bylo zemědělství
 • půdu vlastnila šlechta a pronajímala ji – feudální stát
 • vládnoucí rod z Valois,vyznává katolické náboženství, pak rod Guisů (taky katolíci)
 • do Francie se šíří ze Španělska kalvinismus, přívrženci kalvinismu ve Francii byli hugenoti(zejména měšťané a chudina)
 • šlechtický rod Bourbonů(hugenoti) vládl v Navarře
 • hugenoti byli udáváni a nazýváni kacíři
 • otevřený boj katolíků proti hugenotům, 1570byli hugenoti zrovnoprávněni
 • 1572 svatba Markéty z Valois (katolička) a Jindřicha Navarrského (hugenot)
 • (svátek sv. Bartoloměje) hromadné vraždění hugenotů (na příkaz Guisů s tichou podporou rodu z Valois) – Bartolomějská noc, vraždění pokračovalo až do října (10-20 tisíc mrtvých)
 • 1589 byl zavražděn bratr Markéty z Valois král Jindřich II. – rod z Valois vymírá po meči
 • francouzská koruna byla pod podmínkou přijetí katolicismu nabídnuta Jindřichu Navarrskému, který ji přijal (výrok „Paříž stojí za mši„)
 • 1598 vydání Ediktu Nantského – konec náboženských válek ve Francii
 • vydal ho Jindřich Navarrský, zaručoval zrovnoprávnění hugenotů s katolíky

 

Jindřich IV. Navarrský

 • 1589 – 1610
 • období hospodářského rozkvětu
 • rozvoj manufaktur, vývoz zboží, kolonie – zásluha jeho ministra financí Sully
 • oprostil poddané dočasně od daní
 • 1610 byl zavražděn náboženským fanatikem
 • zakladatel dynastie Bourbonů
 • prvním panovníkem je Ludvík XIII.– nastoupil na trůn jako nezletilý (vládla za něj jeho matka)

 

Ludvík XIII.

 • 1610 – 1643
 • při nástupu mu bylo 9 let → vládla za něj jeho matka Marie Medici
 • omezování moci šlechty, vytváření absolutistické monarchie
 • 1614 – naposledy zasedaly generální stavy, poté až v roce 1789
 • 3 stavy (církev, šlechta, měšťanstvo)
 • vybral si velmi známého rádce, který mnohdy vládl za něj – kardinál Richelieu
 • země prosperovala

 

Polsko

 • Polsko – litevská unie za vlády Jagellonců (1386 – 1572)
 • Unie – oba státy jsou samostatné
 • společného mají jen panovníka
 • 1569 – Lublinská unie – spojila Polsko a Litvu do jednoho jednotného státu
 • stává se postupně šlechtickou republikou
 • sejm – ve Francii generální stavy
 • v Anglii parlament
 • u nás Český sněm
 • 1505 – Nihil novi (nic nového)
  • všechno musí panovník rozhodovat se stavy

 

Jindřich z Valois

 • 1573 – volitelnost polských králů
  • pravidelné setkávání stavů (bez rozhodnutí panovníka)

 

Rusko

 • vládl rod Rurikovců

 

Ivan III. Veliký

 • 1462 – 1505

 

Ivan IV. Hrozný

 • 1533 – 1584
 • zahájil politiku ruských carů — vznik carství = císařství
 • rozšiřoval území – 1552 – 1555 – tatarské území – získal a připojil k Rusku
 • na severu – Livonská válka 1558 – 1582 proti Švédsku, Polsku a Litvě
 • část území získali
 • od doby Ivana chce se Rusko připojit k Evropě — vznik Moskevské obchodní společnosti – proniká i do Evropy
 • pronikání Ruská na východ – postupně se dostává až k Tichému oceánu

 

Vnitřní správa Ruska

 • šlechta = bojaři – v té době mají obrovský majetek a postavení
 • panovník je ve své moci omezen pomocí dumy
 • vytváří novou šlechtu – opričnina a opričníci – byli podřízení pouze panovníkovi a byli vyňati ze zákona — zabíjeli, využívali své moci, panovník je nakonec rozpustil a nechal potrestat jejich představitele

 

České země

Samostatná maturitní otázka zde:

 

Třicetiletá válka (1618 – 1648)

1. válka česká

 • 1618 – 1620
 • nebojovalo se jen u nás
 • povstání proti Habsburkům
 • 1620 – bitva na Bílé hoře
  • porážka českého stavovského vojska

 

2. válka falcká

 • 1620 – 1623
 • Habsburkové + katolíci X Falc + protestanti (Sasko)
 • vyhrála katolická strana – obsadili území Falc (Fridrich Falcký uprchl)
 • Falc byla předána Maxmiliánovi
 • jednání v Hávu spojilo nejvýznamnější představitelé protestanství

 

3. válka dánská

 • 1623 (1625) – 1630
 • dánský král Kristián IV. + Anglie + Nizozemí X Habsburkové
 • Kristián IV. byl poražen
 • císařské vojsko (velitel z Čech – Albrecht z Valdštejna) dobylo severní Německo
 • Dánsko je donuceno ustoupit – Kristián IV. musí slíbit, že už nebude bojovat proti Habsburkům

 

4. válka švédská

 • 1630 – 1635
 • přidalo se Sasko, Francie (pouze finančně)
 • 1630 – Albrecht z Valdštejna byl zbaven velení
 • 1631 – bitva u Breitenfieldu
  • porážka císařských vojsk
  • velitel armády proti Habsburkům – král Švédska
  • → císař povolá opět Albrechta z Valdštejna do velení
 • 1632 – bitva u Lützenu
  • v bitvě padl král Gustav Adolf
  • císařské vojsko ustoupilo → Albrecht byl znova odvolán, 1634 – byl zavražděn v Chebu
  • Sasové útočí v Čechách – získali i Prahu
 • 1635 – Pražský mír
  • podepsán se Saskou stranou, České země patří opět Habsburkům, ztráta území Lužic

 

5. válka francouzská

 • 1635 – 1648
 • 1645 – bitva u Jankova
  • zvítězili Švédové
 • 1648 – Švédové zaútočili i na Prahu – dobyta Malá Strana a Pražský Hrad
  • Staré Město se brání – Švédská armáda se tam nedostala
 • 1648 – Vestfálský mír
  • nikdo nevyhrál
  • je potvrzena samostatnost: Nizozemska (původně Španělské) a Švýcarska
  • Švédsko nejvíce získalo (evropská velmoc) – území Pobaltí
  • Česku zůstávají pravidla potvrzena Obnovením zřízením zemským
  • Svatá říše římská existuje dál – jednotlivé státy si ale dělají, co chtějí

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!