Osvícenství a osvícenský absolutismus

 

   Otázka: Osvícenství a osvícenský absolutismus

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Terezie Chiara

 

 

 

 

  1. osvícenství – filozofie, představitelé, vliv na způsob vládnutí
  2. Prusko – vznik a charakteristika státu, Fridrich Veliký
  3. Rusko – nástup Romanovců, Petr Veliký a Kateřina Veliká, Polsko
  4. Francie – bez osvícenského absolutismu, upevnění absolutismu – Ludvík XIII., IV.

 

18. století

Kromě Anglie celá Evropa absolutistická. Probíhají revoluce či velké reformy – změny v ekonomice, uspořádání společnosti, nové režimy.

Nové státy; velké války mění mapu Evropy. Boje kolonií za nezávislost a samostatnost.

Rozvoj vědy a techniky, pokrok v myšlení.

 

Osvícenství

=nový myšlenkový směr, nová filozofie

Vznik ve Francii – nespokojenost s panovníkem, bleskově rychlý rozvoj buržoazie = podnikatelé – nová vrstva (rejdaři, intelektuálové, lékaři, umělci). Pracují, ale nemají podíl na moci. Důraz je kladen na rozum (náboženství je slepá víra) – velká kritičnost všeho.

Charle Louis Montesquieu

Perské listy – alegorická kritika Francie

Duch zákonů – podoba zákonů je dána přírodními, historickými, společenskými podmínkami. Král by se měl dělit o moc s parlamentem a soudy + rozdělení moci na soudní, zákonodárnou a výkonnou.

Jean Jack Rousseau

Emil – román o výchově; dítě mám být vedeno matkou, vychováno v přírodě na venkově, město a civilizace dítě kazí. Citová výchova je důležitější než rozum; šlechtičny se na základě toho díla o své děti začaly opravdu starat.

Voltaire – vtipné ironické spisy

1. absolutistický panovník by měl poslouchat rady osvícenců a zanechat svobodu

2. náboženství učí lidi poslušnosti a pokoře

3. návody na reformy – daní, vzdělání, sociální

dílo ENCYKLOPEDIE

vydáno 130 osvícenci, mnohosvazková kniha, souhrn veškerých poznatků lidstva – filozofie, popisy řemesel, jak založit manufakturu

myšlenky encyklopedie

lidé se rodí svobodní a nikdo nemá právo to měnit = odsouzení nevolnictví

lidé jsou si rovni, i před zákonem

nedotknutelnost osoby i soukromého vlastnictví

člověk je součást přírody a toto prostředí jej ovlivňuje

pokud je panovník špatný, lidé mají právo se proti němu vzbouřit

státy by neměly vést války, ale spory řešit mírem

musí se změnit myšlení lidí – nové bezplatné vzdělávání chlapců i dívek bez rozdílu společenského postavení = povinná školní docházka

hlavní je rozum – náboženství je slepá víra

 

Osvícenský absolutismus – forma vlády

Inspirováno Encyklopedií, překonává zaostalost státu, ale zachovává si svou absolutistickou vládu (navzdory názoru Encyklopedie)

Kateřina II., Fridrich II., Marie Terezie, Josef II.

Počátek 18. století – Karel VI. otec Marie Terezie – žena mu porodila mnoho dcer, ale žádného syna = PRAGMATICKÁ SANKCE („užitečné nařízení“)

PRAGMATICKÁ SANKCE 1713

= Habsburská monarchie je nedělitelná, sjednocení vlády a nástupnictví se může dědit i v ženské linii, pokud není mužský potomek, finančně náročné uznání okolními státy i sepsání

Prusko  – samostatné od roku 1701

Hohenzollerni – oblast Polska + SV Německa

Upřednostňování armády – nejlepší na světě; prušák = voják tělem i duší

Fridrich II. (Veliký) – nechal se pohřbít vedle svých psů, roku 1795 se zúčastnil dělení Polska – zisk J území

řídí se teorií merkantilismu, zakládány manufaktury – ekonomicky silné

náboženská tolerance – např. emigrace Farncouzů

 

Rusko v 17. století

Petr I. Veliký Romanovec – carem roku 1689

nejprve za něho vládne sestra Sofie/ Žofie, ale on udělal převrat a poslal sestru do kláštera

hodně cestoval do Z Evropy inkognito

Anglie, Francie, Nizozemí – zajímal se o zakládání manufaktur a manufaktury na železo, zajímal se, jak fungují obchodní domy, seznamoval se – se strukturou školství,…

stýkal se s normálními lidmi – měl hodně opravdových přátel z dětství

když nastoupil, usoudil, že musí Rusko od základů změnit – kulturně, ekonomicky i společensky, chtěl propojit Rusko politicky, společensky, ekonomicky s Evropou

1700 – 1721 VÁLKA SEVERNÍ

válka o přístup k Baltskému moři

Rusko (Petr I.) x Švédsko (Karel XII.)

nejprve byli Švédové ve prospěchu (silná, velká armáda, schopný panovník) – porazili Rusy, ale netáhli do vnitrozemí, ale na Z do Polska (1700 u Narvy – porážka Rusů)

Petr I. začal provádět reformy – nová armáda a flotila, stavba manufaktur (zpracování železa, výroba látek)

+změny v Ruské společnosti – šlechtici musí do armády nebo pracovat na úřadě

ženy se musí chovat tak jako v Z Evropě = pořádat oslavy, plesy, zvát umělce, musejí se oblékat podle Z Evropské módy, muži holit vousy stříhat vlasy, při porušení musejí platit daně

+nové daně – na hlavu, z komínů, z oken, z vlasů, z dlouhých šatů

zakládání škol – především vojenské, zjednodušená azbuka

silná ruská armáda se tedy mohla bránit, když se Švédové po porážce Polska vrátili do Ruska 1709 bitva u Poltavy (rozhodující bitva, dále už vyhrávali Rusové)

1721 MÍR – Rusové získali přístup k Baltskému moři, dalším cílem Petra I. Bylo získat přístup k Černému moři x Turci (neporazil je)

1703 založen Petrohrad – n močálech při ústí řeky Něvy do Finského zálivu; kvůli obchodnímu kontaktu s Evropou

1725 Petr I. umírá

 

Kateřina II.

původně německá princezna; ob generaci panovnice, manžel Petr III.

porazila Turky a získala přístup k Černému moři, výhra 1783

Potěmkinovy vesnice – kníže Potěmkin (ministr, milenec Kateřiny) nevynaložil darovací peníze na stavbu vesnic, a tak při cestě Kateřiny II. svou zemí postupně umisťoval jenom kulisy

1772 – 1775 největší nevolnické povstání, vedl jej Jemeljan Pugačev

potlačeno, byl mučen, vězněn a poté popraven

rozšíření území díky dělení Polska – roku 1795 Polsko přestává existovat (dlouhodobě špatná situace – každý šlechtic sněmu má právo veta, nejsou sjednoceni a nemohou se dohodnout +hospodářská krize)

 

Francie v 17. století – absolutismus – král se o moc nedělí

Ludvík XIII. – spolu s kardinálem Richalieu tvořili politiku (francouzský šlechtic, duchovní, státník a první ministr)

Ludvík XIV.– králem 1661 (V 18 letech)

dovršení absolutismu, veškerá moc v rukou panovníka

podstatně omezen podíl šlechty na vládě

silná armáda, policie, státní úředníci, katolická církev

1685 zrušení ediktu nantského – výrazně katolický stát (zrušena svoboda vyznání pro francouzské nekatolíky – hugenoty) +nárokoval si zásah do církevních záležitostí

zvýšily se státní výdaje (obrovská armáda, války, nákladný dvůr) – nestačilo to pokrýt ani neustálé zvyšování daní, nutné hledat zdroje jinde

cesta k penězům vedla přes obchodní politiku řízenou státem, kterou prosazoval a provozoval ministr financí Jean Babtiste Colbert

teorie MERKANTILISMU = vývoz převažuje nad dovozem (celní opatření proti dovozu)

rozvoj manufaktur, dopravy +finanční podpora

stavba silnic, kanálů, průplavů, splavňování řek

typické luxusní zboží – parfémy, drahé látky

  • rozvoj ekonomiky, podpora umění, vědy, budoval okázalé stavby ve stylu francouzského baroka

Versailles – náklady zaplatil Colbert, ale stále se výdaje zvyšovaly (Ludvík např. utrácel za milenky)

1700 vymření Habsburků ve Španělsku, Francie vedla mnoho válek, nic moc nezískala a peníze se nevrátili

1700 – 1713 válka o španělské dědictví

Francie (Bourbouni) X Rakousko (Habsburkové)

1713 končí kompromisem – korunu získávají Francouzi, Rakouští Habsburkové si připojí území, která patřila Španělsku v Evropě, kromě Španělska (španělského Nizozemí +část Itálie)

Francouzi ale slibují, že Španělsko a Francii nespojí do jednoho státu

největší zisky mají Angličané – kolonie Španělů

  • ekonomická situace se stejně zhoršila, trvale pouze zisk s kultury

 

Ludvík XVI.  – skutečná revoluce, zrušena monarchie, založena republika

💾 Stáhnout materiál   ✖ Nahlásit chybu
error: Content is protected !!