České země v 16. a 17. století

dějepis

 

   Otázka: České země v 16. a 17. století

   Předmět: Dějepis

   Přidal(a): Tereza Malzová

 

 

České země

 • hospodářská situace – po hospodářské stránce na tom Čechy byly nejlépe z celé monarchie
 • dostatek nerostných surovin (stříbro)
 • zakládaly se manufaktury – textilní průmysl (sukno, Olomouc, Brno, Podkrkonoší)
 • pivovarnictví, rybníkářství, sklenářství (Harrachov, Krušné a Jizerské hory, Šumava)
 • hutnictví (Železné hory, Českomoravská vrchovina, Brdy – cín, měď)
 • Jáchymovský tolar (Šlikové)

 

Ferdinand I. Habsburský

 • 1526 – 1564
 • manžel Jany Jagellonské(sestra zemřelého Ludvíka Jagellonského)
 • před nástupem byl arcivévoda rakouský (Alpské země)
 • byl zvolen – privilegium ze Zlaté buly sicilské
 • založil ústřední dvorské úřady ve Vídni – tajná rada, dvorská komora, dvorská rada
 • tyto úřady byly nezávislé na stavovských sněmech v jednotlivých zemích (panovník jmenoval úředníky) – absolutistické orgány

 

vládl: Alpské země – Horní a Dolní Rakousy

 • Štýrsko
 • Korutany
 • Tyrolsko
 • Kraňsko

 

Země koruny české – Čechy

 • Morava
 • Slezsko
 • Horní a Dolní Lužice
 • v Uhrách byl také zvolen jako panovník Ferdinand, ale toto území převážně získala Osmanská říše v bitvě u Moháče v roce 1526

 

Uhry – Císařské Uhry

 • Horní Uhry
 • u nás stavovská monarchie (Český sněm) – vrchol stavovských institucí

 

Stavy:

 • 1) vyšší šlechta (panské rody)
  • staropanské (nejváženější, Rožmberkové, Vítkovci…)
  • novopanské (Lobkovicové)
 • 2) nižší šlechta (rytířské rody) – významné, díky získání majetku během husitských válek
 • 3) měšťanstvo – posílali své zástupce, po roce 1526 mělo výjimečné postavení město Praha, po ní Kutná Hora

 

Náboženství:

 • katolictví
 • kališnictví
  • novokališníci
  • starokališníci
 • Jednota bratrská

 

Katolictví

 • arcibiskupství nemá zástupce
 • 1561 – obnovení arcibiskupství pražského
 • arcibiskup světil nové kněze, platili projíždějícím biskupům
 • zatupoval arcibiskup olomoucký

 

1556 – Jezuité

 • hlavně školský řád – zakládali školy (Klementinum)
 • kazatelství

 

Kališníci

 • základem jsou 4 pražské partikule v podání vatikánských kompaktátách, které uznala i katolická církev
 • rozpadají se na starokališníky a novokališníky
 • starokališníci vycházejí z Basilejských kompaktát
 • novokališníci přijímají prvky z luteránství, přicházejí s návrhem – Česká konfese (=vyznání)
 • po panovníkovi je požadována náboženská tolerance – odmítl, Maxmilián potvrdil ústně
 • 1609 Rudolfův majestát – potvrzuje náboženskou toleranci

 

Jednota bratrská

 • velký kulturní význam
 • podpora vzdělanosti, opírá se o Bibli Kralickou, kterou přeložili do českého jazyka
 • první instituce – 1457 zakladatel Řehoř – vychází s učení Petra Chelčického – jeho dílo vzniklo jako určité rozčarování z husitství, vytváří vzor ideální společnosti podle raně křesťanských obci
 • u Petra se objevuje názor, že lidé jsou si rovni → nelze ve středověké společnosti
 • 1464 vzniká samostatná církev – jako první je začíná pronásledovat Jiří z Poděbrad
 • v čele stojí čtyři volení biskupové
 • začali klást veliký důraz na vzdělání — odcházejí do ciziny a studují na univerzitách (většinou studují protestantství – je jim nejbližší)
 • mohli existovat díky silné stavovské společnosti – někteří šlechtici jim pomáhali a dávali útočiště na svých panstvích – rod Rožmberků
 • Jan Blahoslav – napsal dílo Filipika proti misomusům
 • Jan Amos Komenský – je završením snah Jednoty bratrské

 

hospodářství:

šlechtický velkostatek – šlechta začala sama podnikat v některých kruzích

 • rybníkářství – Štěpán Netolický – postavil zlatou stoku – umělý potok, který propojuje rybníky, Jakub Krčín
 • pivovarnictví
 • těžba dřeva
 • hornictví
 • těžba kovů – Mikuláš Šlik – Jáchymovských tolar – nová stříbrná mince od roku 1516

 

stavovská společnost se dostává do konfliktu s panovníkem Ferdinandem I. již od jeho nástupu

 

stavovské povstání 1546 – 1547

 • 1546 svolává Ferdinand zemskou hotovost, chce poslat vojsko do Saska (na pomoc jeho bratrovi Karlu V.), jenže nejde o ochranu českého státu, neměl právo → vojsko nikam netáhlo, opustil Čechy s najatou armádou, když se vrátil, český sněm se sešel bez panovníka (což se nesmělo)
 • stavy se chtěli omluvit → přijal jen některou šlechtu, města nepřijal vůbec → chtěl stavy rozdělit, aby nebyly jednotní proti němu
  • architektura, kultura se opět rozvíjí → Praha se stává centrem Habsburské říše
  • úpravy Pražského Hradu → do renesančního slohu
  • přistaveno sněmovní sídlo
  • postaven Letohrad královny Anny – nejčistší renesanční stavba za Alpami
 • 1547 – Anna zemřela, tak se Ferdinand rozhodl přestěhovat, protože Praha mu připomínala Annu

 

Maxmilián II.

 • 1564 – 1576
 • vládne z Vídně
 • 1575 – česká šlechta chtěla potvrdit Českou konfesi (přijetí nových prvků z luteránství pro novokališníky)
 • slíbil, že on a jeho nástupce ji dodrží → ústní potvrzení

 

Rudolf II. Habsburský

 • 1576 – 1611
 • byl vychováván ve Španělsku na dvoře Filipa II. → byl silně katolický
 • měl duševní chorobu
 • opustil Vídeň a od roku 1563 přesídlil do Prahy → stává se centrem Evropy
 • velice podporoval vědu a umění
 • Johannes Kepler, Tadeáš Hájek z Hájku, Ján Jesenský – první pitva na univerzitě
 • vzkvétá i židovská Praha

 

česká společnost:  stále rozdvojená

centrum katolíků – rod Pernštejnů (Lobkovický palác)

kališníci se scházeli v paláci Smiřických

 • války mezi Habsburskou a Osmanskou říší – financovali ji převážně české stavy (šlechta)

 

1608  – rodinná porada ve Vídni → vzpoura proti Rudolfovi

 • je potřeba se ho zbavit → na jeho místo chtějí dosadit jeho bratra Matyáše – v Českých zemích ho podpořil Moravský sněm
 • Český sněm zůstal věrný Rudolfovi – chtěli za to odsouhlasit 24 požadavků – souhlasil
 • Český sněm svolává vojsko, které má bojovat proti Matyášovi
 • byl podepsán Libeňský mír (1608)- země se rozdělily: Matyáš vládne Rakouským zemím a Moravě

Rudolf vládne Českým zemím, Slezsku a zůstal mu císařský titul

 

1609 – Rudolfův majestát

 • přislíbil svobody Českému státu
 • podepsal Českou konfesi
 • Rudolf pak litoval vydání majestátu a snažil se ho zrušit- 1611pozval do Čech Pasovské vojsko (mělo pomoci zrušit majestát)
 • toto vojsko drancovalo nejvíce Prahu a lidé se hodně bouřili, nakonec vojsko vyplatili Rožmberkové

 

Matyáš Habsburský

 • 1611 – 1619
 • žádné další mužské potomky – vedlejší větev neměla právo na český trůn
 • Český sněm ustoupil a dovolil, aby vedlejší větev mohla nastoupit na trůn (Štýrská větev)
 • 21. 5. 1618sjezd protestanské šlechty v Praze
  • Matyáš původně povolil, ale nakonec nátlak Ferdinand II. ho donutil odvolat → stejně se sešli (v paláci Smiřických)
 • 23. 5. 1618II. Pražská defenestrace
  • z oken byli vyhozeni místodržící (Bořita z Martinic, Slavata z Chlumu, písař Fabricius)
  • počátek 30ti leté války
  • Matyáš požaduje, aby se české stavy vzdaly, nebo zaútočí armádou
 • → dočasný stav: direktorium – každý stav si vybral 10 direktorů (např.: Kryštof Harant z Polžic a Bezdružic, Jan Jesenius)

 

Jindřich Thurn – v čele stavovského vojska

 • 1619 – Matyáš umírá, sesazení Habsburků z českého trůnu
 • zvolili si jako panovníka Fridricha Falckého

 

Fridrich Falcký

 • 1619 – 1620
 • byl vůdce protestantů v Německu – očekávali pomoc, která ale nepřišla
 • 8. 11. 1620bitva na Bílé hoře
 • české stavovské vojsko prohrálo

 

1621 – hromadné poprava hlavních představitelů povstání

 • bylo jich 27
 • těla byla pohřbena v Týnském chrámě
 • hlavy byly po 10 na věži
 • konfiskace majetku – nejvíc zbohatl představitel komise Karel z Lichtenštejna

 

1627Obnovené zřízení zemské

 • zákoník
 • znamená dědičný titul pro Habsburky (konec Zlaté buly sicilské)
 • povolen pouze katolicismus (judaismus je trpěný)
 • pro církev je obnoven stav → nabývá znova majetek
 • Český sněm ztrácí možnost jmenovat nejvyšší úředníky
 • zrovnoprávnění češtiny a němčiny

 

Inkolát – označoval příslušnost mezi šlechtické rody, zařazoval svého nositele mezi „zemskou šlechtu“

 

1635 – ztráta území Lužice → stává se součástí Saského státu

 

S otázkou souvisí i Třicetiletá válka (1618 – 1648) na konci materiálu zde:

Napsat komentář

💾 Stáhnout materiál   🎓 Online kurzy